Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Za vším hledej Rusy: Kritické zkoumání diskurzu "ruských dezinformačních kampaní" v České republice
Čech, Adam ; Rychnovská, Dagmar (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
k diplomové práci ‚ZA VŠÍM HLEDEJ RUSY: Kritické zkoumání diskursu "ruských dezinformačních kampaní" v České republice'. Autor: Bc. Adam Čech Vedoucí práce: Dagmar Rychnovská, M.A., LL.M., Ph.D. Studijní program: Mezinárodní vztahy Rok obhajoby: 2019 Studie se zabývá nastolením diskursu ohrožení ruskými dezinformačními kampaněmi, který v letech 2014-2018 vznikal a působil v České republice. Práce za použití metody "malé diskursivní analýzy" zkoumá původ a vlivy na podobu představ o povahu údajné ruské hrozby v mediálním prostoru. Následně diskurs podrobuje kritice, a zabývá se tím, zda chápání ruské hybridní hrozby, zejména na poli dezinformací, je legitimní a založené na faktech a správné interpretaci, či zda nedochází ke klamům, vytváření mýtů, logických zkratek, misinformací (a případně dezinformací) ze strany tvůrců a aktivních účastníků diskursu. Zároveň předkládá doporučení k "narovnání" diskursu o tomto důležitém tématu. Následně se práce zaměřuje na analýzu průběhu samotného nastolování tématu z pohledu sekuritizační teorie. Identifikuje hlavní sekuritizační aktéry, formulaci hrozby, referenční objekty, sekuritizační tahy, a vyhodnocuje, zda se jedná o sekuritizaci dle kritérií podle kodaňské školy. Pro nezbytný kontext vzniku diskursu je zároveň jedna z kapitol věnována historickému vývoji...
Securitization of education in contemporary Europe
Lehutová, Kristína ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Hynek, Nikola (oponent)
Cílem práce je analyzovat současný stav navrhovaných politik pro řešení otázky radikalizace v Evropě. Konkrétněji se práce zabývá tématem boje proti radikalizaci prostřednictvím vzdělávání. Práce poukazuje na to, jak bezpečnostní diskuze v Evropě mění chápání vzdělávacích institucí a jejich roli v politikách proti radikalizaci. V minulosti se státy v Evropě musely zabývat různými formami násilí způsobovanými buď separatistickými hnutími nebo jinými radikálními a extremistickými ideologiemi. Problém občasného výskytu násilí bohužel v Evropě pořád není vyřešen. Ve vztahu k tématu radikalizace je role vzdělávacích institucí vnímána jako významná v boji proti radikalizaci. Jsou považovány za hlavní instituce schopné podporovat sociální inkluzi a kritické myšlení studentů v době globalizace a modernizace internetových technologií. Z těchto důvodů by vzdělávací instituce měli být zodpovědné za ochranu evropských studentů a žáků a jejich prevenci před vlivem extremismu. Tato práce však poukazuje, že toto chápání nepředstavuje jediný způsob vlád, jak čelit radikalizaci s pomocí sektoru vzdělávání. Role vzdělávacích institucí je lépe popsána jako směs více politik. Na jedné straně se to týká politiky,která podporuje vzdělávání k sociálnímu začleňování, toleranci, k zásadám demokracie a otevřené diskuse. Na...
US-Russia Relations and the Mass Media: The Representation of Vladimir Putin in the American Media
Alikina, Valeriia ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Russian-American Relations and the Mass Media Securitization of Vladimir Putin and Donald Trump in the American Press by Valeriia Alikina This thesis is focused on two issues relevant to Security Studies and Political Science: relations between the Russian Federation and the United States of America, which are currently experiencing yet another decline, and problematics of political journalism. It reviews the process of securitization of Russia through speech acts in the mass media of its historical opponent, the United States. First, the thesis provides a theoretical framework, securitization theory, introducing its main principles. To prove that the process of securitization indeed occurs, the method of discourse analysis is employed. The third chapter provides background information on the relations between the Soviet Union/Russia and the United States since the end of the World War II; this information is completed by the role mass media had in their affairs. The next chapter frames the issue of propaganda, elaborating on the meaning behind this concept, the "fake news" narrative, and the idealistic idea of media objectivity. In the fifth chapter, the case study, two processes of securitization are reviewed. The first one is the American mainstream media, namely ​The New York Times​ and ​The...
Propaganda on Social Media: The Case of Geert Wilders
Záhorová, Kateřina ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Charvát, Jan (oponent)
Tato práce si klade za cíl zkoumat šíření populistické propagandy na sociálních médiích na příkladu nizozemského politika Geerta Wilderse a Twitteru. Výzkumné otázky práce se zaměřují na to, jak Geert Wilders používá Twitter k šíření své rétoriky, jak s tímto obsahem dále nakládají jeho podporovatelé (odběratelé) a jaká témata se kolem Wilderse šíří a jak se Geert Wilders snaží o sekuritizaci islámu a přistěhovaleství skrze tuto propagandu. Tato diplomová práce používá diskurzivní tematickou interpretaci jako hlavní metodologický rámec pro analýzu dat. Data byla sbírána analytickým programem NodeXL, který rovněž umožňuje vizualizaci pozice zachycených uživatelů a jejich interakcí. Analýza samotná je pak rozdělena do tří částí. První část se věnuje tomu, jaký diskurz šíří Geert Wilders a jaký obraz sebe sama i společnosti buduje. Další část se věnuje výrazným hashtagům, které Geert Wilders používá; poslední část se pak věnuje analýze příkladových uživatelů, kteří jsou zapojeni do Wildersovy sítě. NodeXL umí také odhalit přítomnost tzv. "echo chambers", s jejichž konceptem tato práce rovněž pracuje.
Analysis of the network of information war experts in the Czech Republic
Kohút, Martin ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Beneš, Jan (oponent)
Nárůst v "šíření dezinformací", podrývajících západní politické principy, se stal jedním z klíčových politických zájmů v současné Evropě a Spojených státech a vedl k hledání nových řešení, jak bojovat proti šíření dezinformací. Zatímco povaha tohoto nebezpečí je stále předmětem mnoha debat, již nyní můžeme pozorovat nástup nových odborníků objasňujících povahu a hrozbu informační války a jak se ní vypořádat. V této diplomové práci budeme zkoumat, jak tato nová bezpečnostní problematika ovlivňuje bezpečnostní expertízu a kdo získá navrch v tomto "souboji o pravdu"? Na základě sociologických přístupů v bezpečnostních studiích se tato práce zaměřuje na Českou republiku jako na zemi, která se stala velmi aktivní v boji proti dezinformacím a analyzuje síť aktérů uznávaných za jejich expertízu oblasti informační války. Na základě analýzy sociálních sítí tato práce mapuje strukturu sociálních vztahů mezi aktéry považovanými za odborníky a poukazuje na vliv think-tanků a novinářů, kteří využívají svého sociálního kapitálu k propojení znalostí ruské politiky, prostředí nových médií a propagujících nové praktiky za účelem zvýšení odolnosti naší společnosti vůči informační válce.
Climate expertise and security politics: the case of the Czech Republic
Pokorná, Viktória ; Rychnovská, Dagmar (vedoucí práce) ; Svitková, Katarína (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Klimatická expertíza a bezpečnostní politika: případová studie České republiky" se zabývá zapojením klimatologů do politiky a v společnosti. Někteří aktéři (politici, aktivisté, celebrity atd.) dnes vnímají změnu klimatu jako vážnou hrozbu pro lidstvo a snaží se tak tento problém sekuritizovat. Snaží se informovat obyčejné lidi a přimět politiky, aby přijali mimořádná opatření. Mezi těmito sekuritizujícími aktéry by jsme mohli najít několik klimatologů, kteří mohou plnit úlohu bezpečnostních expertů. V České republice takový trend však nenajdeme. Čeští klimatologové nejsou ve srovnání se svými zahraničními kolegy tak veřejně a politicky aktivní. Tato práce by chtěla analyzovat, jaké jsou strukturální podmínky tohoto trendu. Zaměřuje se na různé vlivné prvky - společnost, politiku, média a samotné vědecké pole. Je založena na konceptu koprodukce, který je o vzájemném vztahu mezi těmito prvky. Práce ukazuje, že společnost, politika a média spíše odrazují české vědce od angažovanosti. Nicméně také vědecká komunita jako taková není soudržná, ale existuje několik různých epistemických společenství. Tato diplomová práce by také chtěla propojit vědu s bezpečnostními studiemi, zejména teorií sekuritizace a bezpečnostní expertízy. Potvrzuje argumenty Thierryho Balzacqa a jeho...
Securitization of Migration in the Czech Republic - Role of Refugee Women in the Discourse on Migration
Čermáková, Kristýna ; Záhora, Jakub (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Diplomová práce Kristýna Čermáková Abstrakt Diplomová práce se zabývá sekuritizací migrace v České republice a genderovou dimenzí diskurzu o migraci. Po teoretickém úvodu do problematiky migračního procesu a jeho specifikách v případě žen následuje diskurzivní analýza českých médií, představující hlavní epistemologické jádro práce. Výzkumná otázka se snaží identifikovat způsoby, jakými česká média přispívají k zařazování migrace do sféry politiky, a potažmo mezi bezpečnostní hrozby. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola představuje základní teorie migračních studií, motivy migrace a fenomén nucené migrace. Navzdory ústřednímu akademickému předpokladu, že migranti jsou převážně muži, druhá kapitola poukazuje na zásadní rozdíly zkušeností žen a mužů s migrací. Diskurzivní analýza českých médií prováděná ve třetí kapitole, založená na výzkumné metodologii Kodaňské školy, se zaměřuje na konstrukci vnímání migrace v rámci české společnosti. Absence genderu ve veřejném diskurzu o migraci je dále analyzována v poslední kapitole. Chybějící genderová dimenze se ukázala být dvojího typu: v první řadě se jedná o akademický diskurz dominovaný muži, který je tím pádem ochuzen o polovinu názorů - autorky Hansen (2000) a Aradau (2004) svými články zahájily debatu o tomto paradoxu; za druhé se jedná o...
Securitization of Muslim populations following the Charlie Hebdo attacks: Comparison of media discourses in France and Great Britain
Kňazeová, Petra ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Diplomová práce má za cíl zanalyzovat mediální diskurz čtyrech printových médií vo Velké Británii a ve Francii v období mezi lednem 2014 a listopadem 2015 a určit jaké změny se udály v mediálním diskurzu po teroristických útocích na kancelář týdenníku Charlie Hebdo v Paříži a jak byli domácí moslimské komunity v těhle dvěch zemích ovplyvněny. Diplomová práce vychází z teorií sekuritizace, Kritické diskurzivní analýzy, Diskurzivní historické analýzy a mediálních studií. Tyhle dvě krajiny jsou porovnány v zmyslu jejich přístupu k integrácii (multikulturalizmus a asimilace). Korpus pozostáva z článku získaných z online databazí dvou francouzských a dvou britských národních médií, které tvoří zdroje pro analýzu.
The Securitisation of Immigration: An Assessment of the Extent of Securitisation of Immigration in Germany in the Aftermath of the 2015 European Refugee Crisis
Grünewald, Tabea Magdalena ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Kaleta, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce se nazývá "Sekuritizace imigrace. Zhodnocení míry sekuritizace imigrace v německých politických projevech v návaznosti na evropskou uprchlickou krizi v roce 2015" a jejím hlavním cílem je zhodnocení vlivu, který měla evropská uprchlická krize v roce 2015 na německé politické projevy ve vztahu k imigraci a azylu. Vzhledem k tomu, že se imigrace stala jednou z nejvýznamnějších bezpečnostních hrozeb v období po studené válce, jeví se jako pravděpodobné, že nebývale vysoké počty žádostí o azyl v letech 2015 a 2016 spustily vlnu sekuritizace v Německu. Tento názor je v souvislosti s rostoucí popularitou antiislamismu dále posilován krajně pravicovým hnutím PEGIDA a také pravicovou populistickou stranou AfD. Nicméně, vřelé přivítání uprchlíků německým obyvatelstvem, což získalo pozornost po celém světě, zpochybnilo tuto tezi sekuritizace, protože se předpokládá, že politické projevy směřují k naplňování vůle lidu. Co se týče imigrace a azylu, je možné z této perspektivy rozčlenit politické projevy v návaznosti na evropskou uprchlickou krizi v roce 2015 na ty, které vycházejí ze strachu (sekuritizační projevy), a ty, které vycházejí z optimismu (humanitární projevy). Provedením analýzy projevů došlo k identifikaci kontextualizovaných ústních projevů a jednání na základě generické...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.