Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Homegrown Terrorism in the European Union: Political Discourses of France, the United Kingdom and Slovakia
Hruboňová, Anna ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Tato práce se zabývá tématem domácího islamistického terorismu v Evropské unii. Cílem tohoto výzkumu je poskytnout výklad domácího terorismu v politickém diskurzu EU jako subjektu a vybraných členských států - Francie, Velké Británie a Slovenska. Práce vychází z předpokladů teorie sociálního konstruktivismu a sekuritizace a zkoumá vzorce diskurzů v letech 2015 - 2018 a snaží se identifikovat možné podobnosti a rozdíly v politických diskurzech jednotlivých zemí. Při zkoumání změn v diskurzu práce analyzuje, jak byla problematika domácího terorismu sekuritizována a jak politické autority formují vnímání domácího terorismu jako hlavní hrozby pro Evropu. Za účelem objektivnější argumentace využívá výzkum kvalitativní metodu tematické analýzy. Naše zjištění naznačují, že témata, která jsou ve všech diskurzech obecně přítomna, jsou mimo jiné prevence terorismu a radikalizace, významná role internetu při šíření islamistické propagandy a problém navrácení zahraničních bojovníků. Některá témata jsou však specifická pro konkrétní stát,jako je zvýraznění domácího charakteru současného terorismu ve Francii, zapojení širší veřejnosti ve Spojeném království nebo spoléhání se na mezinárodní závazky na Slovensku.
Normalita výjimečnosti? (Z)vládnutí krize v reformě azylové a migrační politiky Evropské unie
Kaleta, Ondřej ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Braun, Mats (oponent) ; Lupták, Ľubomír (oponent)
Tato disertační práce se zabývá problematikou krizového vládnutí Evropské unie v kontextu migračního vývoje po roce 2015. Autor zkoumá, jakým způsobem vybrané instituce EU (Evropská komise, Rada EU a Evropská rada) konstruují výjimečnost v rámci společné azylové a migrační politiky a jaké mohou být dopady této konstrukce pro fungování uvedené politické oblasti. Výzkum teoreticky vychází z konceptu "výjimečného stavu" představeného v původní podobě v dílech Carla Schmitta a Giorgia Agambena. Hlavní cíl práce spočívá v rozboru a interpretaci mimořádných migračních opatření z let 2015 až 2018, která byla navrhována a prováděna ze strany politických aktérů EU za účelem řešení migrační situace. Institucionální rovina je dále rozšířena a kontextualizována třemi případy zapojení vlád členských států EU - Maďarska, Rakouska a Německa - do interaktivního spoluutváření nouzových nástrojů. Autor sleduje utváření výjimečnosti v oficiálním diskurzu EU, konstrukci vztahu mezi výjimečností a normalitou, a uplatňování pravomoci konstruovat výjimečný stav na nadnárodní/mezivládní úrovni EU jakožto mezinárodní organizace. Práce přistupuje k tématu prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy. Jejím předmětem jsou právní akty a doprovodné tiskové zprávy unijních institucí (respektive vybraných členských států EU),...
Securitization of hybrid war in the Czech Republic
Hendrych, Daniel ; Kazharski, Aliaksei (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na momentálně široce diskutované téma ruské hybridní války. Zkoumá vývoj diskurzu, který se týká toho tématu, v České republice a jak někteří aktéři, především Evropské hodnoty, sekuritizovali Ruskou hybridní válku. Diplomová práce je založena na sekuritizační teorii, jež byla vyvinuta kodaňskou školou. Mezinárodní kontext je rovněž rozebírán, jelikož diskurzy věnující se ruské hybridní válce proti Západu jsou vzájemně propojené a zájem o toto téma vzrostl po anexi Krymu a zvláště po ruském vměšování se do prezidentských voleb v USA v roce 2016. Případová studie dokumentů, publikovaných Evropskými hodnotami v souvislosti s ruskou hybridní válkou je středobodem tohoto projektu. Institucionální nedůvěra je jednou ze základních podmínek úspěchu dezinformačních kampaní a vytváří příležitost pro hybridní snahy. Tato práce se nicméně snaží vysvětlit, že sekuritizace ruské hybridní války nepomáhá, či může být dokonce škodlivá v dosažení větší institucionální důvěry.
Za vším hledej Rusy: Kritické zkoumání diskurzu "ruských dezinformačních kampaní" v České republice
Čech, Adam ; Rychnovská, Dagmar (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
k diplomové práci ‚ZA VŠÍM HLEDEJ RUSY: Kritické zkoumání diskursu "ruských dezinformačních kampaní" v České republice'. Autor: Bc. Adam Čech Vedoucí práce: Dagmar Rychnovská, M.A., LL.M., Ph.D. Studijní program: Mezinárodní vztahy Rok obhajoby: 2019 Studie se zabývá nastolením diskursu ohrožení ruskými dezinformačními kampaněmi, který v letech 2014-2018 vznikal a působil v České republice. Práce za použití metody "malé diskursivní analýzy" zkoumá původ a vlivy na podobu představ o povahu údajné ruské hrozby v mediálním prostoru. Následně diskurs podrobuje kritice, a zabývá se tím, zda chápání ruské hybridní hrozby, zejména na poli dezinformací, je legitimní a založené na faktech a správné interpretaci, či zda nedochází ke klamům, vytváření mýtů, logických zkratek, misinformací (a případně dezinformací) ze strany tvůrců a aktivních účastníků diskursu. Zároveň předkládá doporučení k "narovnání" diskursu o tomto důležitém tématu. Následně se práce zaměřuje na analýzu průběhu samotného nastolování tématu z pohledu sekuritizační teorie. Identifikuje hlavní sekuritizační aktéry, formulaci hrozby, referenční objekty, sekuritizační tahy, a vyhodnocuje, zda se jedná o sekuritizaci dle kritérií podle kodaňské školy. Pro nezbytný kontext vzniku diskursu je zároveň jedna z kapitol věnována historickému vývoji...
Securitization of education in contemporary Europe
Lehutová, Kristína ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Hynek, Nikola (oponent)
Cílem práce je analyzovat současný stav navrhovaných politik pro řešení otázky radikalizace v Evropě. Konkrétněji se práce zabývá tématem boje proti radikalizaci prostřednictvím vzdělávání. Práce poukazuje na to, jak bezpečnostní diskuze v Evropě mění chápání vzdělávacích institucí a jejich roli v politikách proti radikalizaci. V minulosti se státy v Evropě musely zabývat různými formami násilí způsobovanými buď separatistickými hnutími nebo jinými radikálními a extremistickými ideologiemi. Problém občasného výskytu násilí bohužel v Evropě pořád není vyřešen. Ve vztahu k tématu radikalizace je role vzdělávacích institucí vnímána jako významná v boji proti radikalizaci. Jsou považovány za hlavní instituce schopné podporovat sociální inkluzi a kritické myšlení studentů v době globalizace a modernizace internetových technologií. Z těchto důvodů by vzdělávací instituce měli být zodpovědné za ochranu evropských studentů a žáků a jejich prevenci před vlivem extremismu. Tato práce však poukazuje, že toto chápání nepředstavuje jediný způsob vlád, jak čelit radikalizaci s pomocí sektoru vzdělávání. Role vzdělávacích institucí je lépe popsána jako směs více politik. Na jedné straně se to týká politiky,která podporuje vzdělávání k sociálnímu začleňování, toleranci, k zásadám demokracie a otevřené diskuse. Na...
US-Russia Relations and the Mass Media: The Representation of Vladimir Putin in the American Media
Alikina, Valeriia ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Russian-American Relations and the Mass Media Securitization of Vladimir Putin and Donald Trump in the American Press by Valeriia Alikina This thesis is focused on two issues relevant to Security Studies and Political Science: relations between the Russian Federation and the United States of America, which are currently experiencing yet another decline, and problematics of political journalism. It reviews the process of securitization of Russia through speech acts in the mass media of its historical opponent, the United States. First, the thesis provides a theoretical framework, securitization theory, introducing its main principles. To prove that the process of securitization indeed occurs, the method of discourse analysis is employed. The third chapter provides background information on the relations between the Soviet Union/Russia and the United States since the end of the World War II; this information is completed by the role mass media had in their affairs. The next chapter frames the issue of propaganda, elaborating on the meaning behind this concept, the "fake news" narrative, and the idealistic idea of media objectivity. In the fifth chapter, the case study, two processes of securitization are reviewed. The first one is the American mainstream media, namely ​The New York Times​ and ​The...
Propaganda on Social Media: The Case of Geert Wilders
Záhorová, Kateřina ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Charvát, Jan (oponent)
Tato práce si klade za cíl zkoumat šíření populistické propagandy na sociálních médiích na příkladu nizozemského politika Geerta Wilderse a Twitteru. Výzkumné otázky práce se zaměřují na to, jak Geert Wilders používá Twitter k šíření své rétoriky, jak s tímto obsahem dále nakládají jeho podporovatelé (odběratelé) a jaká témata se kolem Wilderse šíří a jak se Geert Wilders snaží o sekuritizaci islámu a přistěhovaleství skrze tuto propagandu. Tato diplomová práce používá diskurzivní tematickou interpretaci jako hlavní metodologický rámec pro analýzu dat. Data byla sbírána analytickým programem NodeXL, který rovněž umožňuje vizualizaci pozice zachycených uživatelů a jejich interakcí. Analýza samotná je pak rozdělena do tří částí. První část se věnuje tomu, jaký diskurz šíří Geert Wilders a jaký obraz sebe sama i společnosti buduje. Další část se věnuje výrazným hashtagům, které Geert Wilders používá; poslední část se pak věnuje analýze příkladových uživatelů, kteří jsou zapojeni do Wildersovy sítě. NodeXL umí také odhalit přítomnost tzv. "echo chambers", s jejichž konceptem tato práce rovněž pracuje.
Analysis of the network of information war experts in the Czech Republic
Kohút, Martin ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Beneš, Jan (oponent)
Nárůst v "šíření dezinformací", podrývajících západní politické principy, se stal jedním z klíčových politických zájmů v současné Evropě a Spojených státech a vedl k hledání nových řešení, jak bojovat proti šíření dezinformací. Zatímco povaha tohoto nebezpečí je stále předmětem mnoha debat, již nyní můžeme pozorovat nástup nových odborníků objasňujících povahu a hrozbu informační války a jak se ní vypořádat. V této diplomové práci budeme zkoumat, jak tato nová bezpečnostní problematika ovlivňuje bezpečnostní expertízu a kdo získá navrch v tomto "souboji o pravdu"? Na základě sociologických přístupů v bezpečnostních studiích se tato práce zaměřuje na Českou republiku jako na zemi, která se stala velmi aktivní v boji proti dezinformacím a analyzuje síť aktérů uznávaných za jejich expertízu oblasti informační války. Na základě analýzy sociálních sítí tato práce mapuje strukturu sociálních vztahů mezi aktéry považovanými za odborníky a poukazuje na vliv think-tanků a novinářů, kteří využívají svého sociálního kapitálu k propojení znalostí ruské politiky, prostředí nových médií a propagujících nové praktiky za účelem zvýšení odolnosti naší společnosti vůči informační válce.
Climate expertise and security politics: the case of the Czech Republic
Pokorná, Viktória ; Rychnovská, Dagmar (vedoucí práce) ; Svitková, Katarína (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Klimatická expertíza a bezpečnostní politika: případová studie České republiky" se zabývá zapojením klimatologů do politiky a v společnosti. Někteří aktéři (politici, aktivisté, celebrity atd.) dnes vnímají změnu klimatu jako vážnou hrozbu pro lidstvo a snaží se tak tento problém sekuritizovat. Snaží se informovat obyčejné lidi a přimět politiky, aby přijali mimořádná opatření. Mezi těmito sekuritizujícími aktéry by jsme mohli najít několik klimatologů, kteří mohou plnit úlohu bezpečnostních expertů. V České republice takový trend však nenajdeme. Čeští klimatologové nejsou ve srovnání se svými zahraničními kolegy tak veřejně a politicky aktivní. Tato práce by chtěla analyzovat, jaké jsou strukturální podmínky tohoto trendu. Zaměřuje se na různé vlivné prvky - společnost, politiku, média a samotné vědecké pole. Je založena na konceptu koprodukce, který je o vzájemném vztahu mezi těmito prvky. Práce ukazuje, že společnost, politika a média spíše odrazují české vědce od angažovanosti. Nicméně také vědecká komunita jako taková není soudržná, ale existuje několik různých epistemických společenství. Tato diplomová práce by také chtěla propojit vědu s bezpečnostními studiemi, zejména teorií sekuritizace a bezpečnostní expertízy. Potvrzuje argumenty Thierryho Balzacqa a jeho...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.