Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,301 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
VBA aplikace pro tvorbu cenových nabídek
Šnoblová, Monika ; Hladík, Roman (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím software Microsoft Excel a programovacího jazyka VBA pro návrh podpůrné firemní aplikace, která je zaměřena na tvorbu a správu cenových nabídek. Aplikace je určena pro drobného živnostníka, kterému přinese zjednodušení a urychlení práce.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Nečas, Miroslav ; Šebestová, Monika (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení a navržení změn informačního systému ve firmě DUHA-COLOR DV s.r.o. V teoretické částí se zaměřuji na vysvětlení základních pojmů souvisejících s informačními systémy a analýzami, které byly v práci využity. Následná část je věnována analýze společnosti a informačního systému. Dále jsou popsány návrhy na možné změny v systému.
Výběr a implementace informačního systému pro firmu
Smolík, Filip ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro účel soukromé Veterinární ordinace Protivín. Ordinace poskytuje diagnostiku a terapii pro menší a středně velká zvířata. Bakalářská práce dokumentuje současný stav provozování ordinace, výběru a zavedení nového informačního systému. Dále uvádí celkové i ekonomické benefity vyplývající z implementace.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Podzemný, Matěj ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení informačního systému používaného na Střední Škole Odry a následného návrhu změn. V první části jsou popsána teoretická východiska. Druhá část je věnována samotné analýze současného stavu. Na základě zjištěných nedostatků z druhé části, jsou ve třetí části navržena řešení, jak tyto nedostatky eliminovat. Tyto návrhy by měly vést ke zlepšení efektivnosti a bezpečnosti používaného informačního systému.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Bendíková, Tatiana ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalárska práca analyzuje súčasný stav využívaného informačného systému od spoločnosti NeoHealth s.r.o. v zdravotníckom neštátnom zariadení v Stupave. Prvá časť obsahuje teoretické informácie z oblasti informačných systémov a metód analýz. Druhá časť je venovaná samotnej analýze zdravotníckeho zariadenia a informačného systému. V poslednej časti je zhodnotenie analýzy informačného systému a vlastné návrhy riešenia, ktoré by mali viesť k vyššej efektivite informačného systému.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Slámová, Tereza ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the assessment of the WordsOnline information system of the JONCKERS company and the proposal for its efficiency and security improvement. The thesis also includes a closer look at the current state of the company, which is based on the analyzes used. Analysis of the current state of the company and its information system is based on theoretical background. Subsequently, the thesis contains solution proposals, which goal is an improvement of information system weaknesses and by it achieve higher efficiency and security.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Ujhelyiová, Diana ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
The bachelor thesis focuses on the analysis and design of the information system of the small organization, which does not want to be named and is based in Slovakia. In the theoretical part I deal with basic knowledge - what is information, data and information system. In the practical part, the thesis specifies the information system of the company, strengths and weaknesses of the organization, risks and proposal of changes to increase the efficiency of work with the IS.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Son, Daniel ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení informačního systému Krajské knihovny Vysočiny a následnému návrhu změn. Organizace je nejprve analyzována. Na základě těchto analýz jsou navrhnuty změny, které mají vést ke zlepšení efektivity práce v informačním systému. Teoretická část práce vysvětluje danou problematiku informačních systém a analýz použitých k vypracování této práce. Tyto poznatky byly využity k vypracování analýzy, která je předmětem druhé časti této práce. V poslední části jsou navrženy možné změny analyzovaných nedostatků za účelem jejich odstranění.
Návrh informačního systému
Bartušek, Zdeněk ; Zmek, Bohuslav (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Náplní této bakalářské práce je návrh části informačního systému pro FN Brno. V první části práce jsou definovány základní teoretické pojmy, jejichž znalost je využita při tvorbě návrhu. Druhá část obsahuje analýzu současného stavu ve FN Brno a jejich požadavků na samotný systém. Ve třetí části dochází k tvorbě a popsání návrhu dle informací, které byly získány z analýz a požadavků zadavatele.
Podnikatelský plán
Mai, Huy Hoang ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nové restaurace. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části je provedena literární rešerše a jsou zde vymezeny důležité pojmy. V analytické části je zpracována analýza současného stavu, ke které je využita SLEPT analýza, Porterova analýza a SWOT analýza. V návrhové části je vypracovaný vlastní návrh podnikatelského plánu. Návrhová část je zakončena výhledy do budoucna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,301 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.