Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,192 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingový plán studia Yoga Karlín
Levá, Zuzana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Marketingový plán studia Yoga Karlín Cíle: Cílem bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu, který bude sloužit jako podklad pro budoucí činnost studia Yoga Karlín. Plán je zpracován na základě analýzy aktuální situace, ve které se studio nachází. Metody: Pro získání potřebných dat bylo využito několik metod. Mezi ně patří pozorování, které popisuje dobu odbavení klientů na recepci, dále probíhalo hloubkové interview s majitelem a provozním studia, kteří subjektivně hodnotili aktuální situaci. Jako další byla vytvořena analýza konkurence a scoring model, soustřeďující se na 7 jógových studií. Na základě výsledků předchozích metod byla vytvořena SWOT analýza. Výsledky: Analýza konkurence ukázala, že největším konkurentem je studio Jógovna. Je to místo, které dosáhlo nejlepších výsledků v rámci uskutečněného scoring modelu, díky kvalitě svých služeb, dostupnosti a dalším pozorovaným faktorům. Pro marketingový plán byla stěžejní SWOT analýza, která přehledně zobrazila silní a slabé stránky studia Yoga Karlín a příležitosti a hrozby trhu. Jako největší slabinou se ukázal nedostatečný systém vzduchotechniky, chybějící rezervační systém a slabé využití místnosti fyzioterapie. Klíčová slova: služby, marketingový mix, pozorování, hloubkový rozhovor, SWOT analýza, jóga
Marketingový plán fitness a wellness centra Fit Effect
Rumlová, Kristýna ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Med, Daniel (oponent)
Název: Marketingový plán fitness a wellness centra Fit Effect. Cíle práce: Cílem bakalářské práce je provést situační analýzu marketingového plánu fitness a wellness centra Fit Effect a na jejím základě navrhnout opatření na zlepšení v následujících letech. Dále pomocí analýz zjistit nedostatky v aktivitách fitness a wellness centra a vytvořit návrhy pro zdokonalení v určitých oblastech. Metody: Pro získání sekundárních dat z interních a externích zdrojů byla použita analýza dokumentů. Pro analýzu mikroprostředí byl použit Porterův model pěti sil. PEST analýza byla využita pro analýzu makroprostředí. Analýza konkurence byla provedena srovnáním fitness center podle zvolených kritérií v okolí Fit Effect. Výsledky: Porterův model pěti sil odhalil, jaké hybné síly v odvětví ovlivňují činnost klubu. Výsledkem jsou zjištěné hrozby, kterými jsou substituty, vyjednávací síla zákazníků a rivalita podniků v odvětví. Příležitost představuje náročný trh pro vstup nových konkurentů a vyjednávací síla dodavatelů, kteří se podřizují podmínkám. Prostřednictvím PEST analýzy bylo zjištěno, jaké vnější faktory mají vliv na fungování klubu, a byla u nich uvedena prognóza. Důležitým pozitivním faktorem pro Fit Effect je rostoucí počet obyvatel, rostoucí mzdy, růst spotřeby domácností, snižování míry nezaměstnanosti a...
The Application of Project Management Methods in Company
Káčerková, Tereza ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
The diploma thesis is focused on application project management methods in the company. Firstly, the work specifies theoretical knowledge of the field. This part is followed by an analysis of the external and internal environment of the given company. Based on these outputs and the use of project management methods, the proposal of solution is made. This proposal of a solution leads to successful reaching out of a new segment of potential customers.
Marketing Plan for company ISSO s.r.o.
Novotný, Ivan ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
The main goal of this bachelor´s thesis is to prepare a draft marketing plan for ISSO, s.r.o.. In the theoretical part, knowledge about marketing, marketing communication is processed. The second analytical part includes the processing of the current situation of the company on the market. In the last part, I propose a comprehensive marketing plan that takes care of the chosen goals.
Organizace projektu výstavby
Javořík, Erik ; Šopík, Michal (oponent) ; Waldhans, Miloš (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. První, teoretická část pojednává o základních pojmech a metodách projektového řízení. Druhá, praktická část se podrobně zabývá analýzou energetické výhodnosti komunitního bydlení. Důraz je kladen především na posouzení opakovatelnosti projektu a vychází z reálného příkladu – výstavby Hurdal kolandsby v Norsku.
Rizika online marketingových komunikací ve vybrané společnosti
Uherková, Veronika ; Chylová, Silvie (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit, zanalyzovat a poté vyhodnotit všechna možná rizika týkající se online marketingové komunikace společnosti Forky’s. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy marketingu, vysvětlením pojmu riziko, osvětlením marketingové problematiky. Analytická část se zabývá sestavením vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Na základě výsledných analýz budou poté zkoumána všechna možná rizika, která mohou v tomto prostředí vzniknout. V poslední části jsou představena jednotlivá řešení včetně jejich efektivity, finanční přehled spolu s náročností těchto řešení a také přínos navrhovaných řešení. V úplném závěru práce jsou popsána veškerá možná rizika spolu s řešením a také způsob, jak je možné jim předejít.
Systém řízení rizik subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru
Tomanová, Ivana ; Kellner,, Josef (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce „Systém řízení rizik subjektu kritické infrastruktury ve veřejném sektoru“ se zabývá analýzou a hodnocením stávajícího systému řízení rizik, jelikož se jedná o zvláštní kategorii subjektů, jejichž význam bývá opomíjen a nebývá vždy vhodně nastaven. Vizí první části práce je analyzovat současný stav problematiky kritické infrastruktury ve veřejné správě a řízení rizik ve veřejné správě. Druhá část práce obsahuje analýzu současného systému řízení rizik konkrétního subjektu kritické infrastruktury v oblasti veřejné správy a zhodnocení stávajícího systému řízení rizik a následný návrh opatření k jeho zefektivnění.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Podolská, Michaela ; Úradničková, Pavlína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of selected company based on financial analysis which is focused on years 2013-2017. Thesis contains ideas for improving financial situation of the selected company based on analysis of current state.
Výběr a aplikace metod interních a externích analýz za účelem rozpoznání rizik zvoleného podnikatelského subjektu
Lacková, Kateřina ; Vendolský, Ondřej (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá identifikací rizik za použití vybraných metod ekonomické a strategické analýzy ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. Ke zjištění rizik budou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí za pomoci analýz PESTLE, Porterovy analýzy, McKinseyho 7S, vybraných ukazatelů finanční analýzy, SWOT analýzy a rizikovou analýzu pomocí metody RIPRAN. Z výsledků provedených analýz budou vyhodnocena rizika. Na tyto rizika budou navržena doporučení, která by měla vést k jejich snížení a zlepšení situace ve společnosti.
Návrhy a doporučení umožňující snížení rizik vybraného podnikatelského subjektu
Kotulánová, Karolína ; Musilová, Simona (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá strategickou a ekonomickou analýzou vybraného podnikatelského subjektu s cílem detekovat rizika, která plynou z použitých analýz, a pro vybraná ovlivnitelná rizika navrhnout opatření, která povedou k jejich snížení. Literární rešerše obsahuje poznatky potřebné k pochopení dané problematiky. V další části jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, z kterých vyplývají rizika, která jsou analyzována pomocí metody RIPRAN. V poslední části jsou navrhnuta opatření, která snižují zjištěná ovlivnitelná rizika.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,192 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.