Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Financování malých a středních podniků
Haloun, Marek ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Jablonský, Petr (oponent)
Bakalářské práce se zabývá aktuální problematikou financování malých a středních podniků. První kapitola je zaměřena především na důkladné definování segmentu MSP. Není opomenuta ani analýza vývoje malého a středního podnikání v České republice a srovnání jednotlivých ukazatelů s průměrnými hodnotami Evropské unie. Druhá kapitola bakalářské práce charakterizuje obecné způsoby financování podnikatelské činnosti. Závěr teoretické části se zaobírá charakteristikou bankovních produktů pro financování provozních a investičních potřeb podniku. V praktické části poté postupně dochází k aplikování získaných teoretických znalostí na výrobní podnik A, a na obchodní podnik B. Na základě finančního due diligence jsou dané podniky zanalyzovány a vyhodnoceny. V poslední části bakalářské práce jsou pro zvolené podniky vytvořeny konkrétní modelové situace a na aktuální nabídce úvěrových produktů vybraných bank navržena nejzajímavější možnost financování.
Softwarové vybavení malých a středních firem
Hendrych, Tomáš ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Čermáková, Elvíra (oponent)
Diplomová práce se zabývá softwarovým vybavením malých a středních firem. Hlavním cílem prácem je zjistit jaký podnikový software malé a střední podniky používají. Práce je zaměřena na podnikové systémy a aplikační software. Teoretická část se věnuje definici ERP, CRM, SCM systémů a aplikačnímu softwaru různých typů. Analytická část se věnuje investicím do softwarového a ICT vybavení. Praktická je věnována dotazníkovému šetření, jehož hlavním přínosem jsou informace o používaném softwaru v malých a středních podnicích.
Faktory konkurenceschopnosti slevového portálu
Hartigová, Dominika ; Habrmanová, Blanka (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu slevového portálu Pepa.cz v oblastech marketingu, řízení vztahů se zákazníky, personálního řízení, a také návrhy a opatření k zajištění prosperity podniku. V teoretické části jsou popsány a vymezeny základní definice zmíněných oblastí řízení. Část praktická se věnuje analýze jednotlivých oblastí řízení podniku, přičemž výsledkem analýzy jsou uvedeny návrhy a opatření, která povedou ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
Business environment for SMEs: Competitive comparison of France, Germany, Italy and Spain.
Cherniavska, Anna ; Habrmanová, Blanka (vedoucí práce) ; Mareš, Jan (oponent)
This bachelor thesis is focused on the competitive comparison of business environment for small and medium-sized enterprises (SMEs) within 4 chosen countries, which are France, Germany, Italy and Spain. The main goal is to analyze the economic indicators and the overall business conditions in these countries, and to choose the most favorable in terms of doing business in. Theoretical part of the thesis is devoted to understanding of SMEs principles and the approach of the European Union towards these enterprises. The first practical part analyses the business environment of 4 chosen countries by using PEST analysis. And the second practical part is based on 4 external economic indicators, which are Taxation, Labor cost, Demand, and Ease of Doing Business. The analysis in this part is based on the statics method, which allows to compare each indicator separately, and to create the final ranking of these countries, according to the selected indicators. The result of the thesis shows that the most favorable country, in terms of doing business in, became Germany, which results from 2 analyses were significantly better for SMEs.
Barriers to entry in public procurement: Evidence from the Czech Republic
Prucek, Pavel ; Skuhrovec, Jiří (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Hlavním cílem této studie je odhalit efekt potenciálních bariér vstupu na marži dodavatelů veřejných zakázek na trhu s elektřinou a plynem v České republice. Dále se tato práce pokouší odhalit klíčové determinanty ovlivňující pravděpodobnost úspěchu malého a středního podniku získat veřejný kontrakt. Výsledky prokázaly, že český trh s veřejnými zakázkami pracuje relativně efektivně, jelikož dopad potenciálních bariér vstupu na marži nebyl odhalen. Kromě toho malé a střední podniky nebyly blokovány těmito bariérami vstupu od soutěžení o veřejné kontrakty, což poukazuje na nediskriminující praktiky zadavatelů. Doporučující opatření tedy zní využívat nástroje podporující konkurenční prostředí jako například elektronická aukce, které stlačují finální ceny zakázek a smršťují marži dodavatelů. Úspěch malých a středních podniků ve veřejných zakázkách se odvíjel od institucionálních charakteristik spíše než od těch standardních procedurálních. Tudíž podpora inovativních nástrojů v oblasti veřejných zakázek, jakými jsou konkrétní legislativní opatření (např. vyhrazená část zakázek pro malé a střední podniky) nebo semináře pořádané pro tyto podniky, mohou být efektivním nástrojem podpory malého podnikání. JEL klasifikace: H57, K4, D44, D73, C21 Klíčová slova: veřejné zakázky, malé a střední podniky, bariéry...
Vnější aktérství Evropské komise prostřednictvím podpory internacionalizace malých a středních podniků: Institucionální analýza Rámcového programu pro konkurenceschopnost (CIP), 2002-2009
Trnka, Jan ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Na počátku 21. století čelila Evropská unie výzvám své akceschopnosti hned na několika frontách. Po rozšíření na 24 zemí nebyly ekonomiky jejích členských států ani výkonnostně srovnatelné, ani propojené. Všechny ale nutně potřebovaly najít nový model vnější konkurenceschopnosti vůči zbytku světa. Realizovat ho na komunitární úrovni se stalo novým cílem Evropské komise, zvláště pak po restartu Lisabonské strategie v roce 2005. Další výzvou pro EU v tomto období zůstávala její vnější akce: roztříštěná, vágní nebo pomalá, nedosahovala svého potenciálu a zejména na ekonomickém poli ztrácela pozice vůči nejsilnějším z aktérů nového multipolárního světa, zemím BRIC. Mohla se Komise zaměřit na dosahování konkurenceschopnosti bez jakékoliv vlastní autonomní vnější akce, jak předpokládala Niceská smlouva? Nebo začalo vnější aktérství Evropské komise posilovat už před přijetím Lisabonské smlouvy? Práce argumentuje, že k rozšíření vnější akce Komise docházelo již před přijetím Lisabonské smlouvy, a to díky Rámcovému programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), jenž podporoval malé a střední podniky v internacionalizaci. Dokládá to dvěma institucionálními analýzami: Zaprvé na primární úrovni evropských institucí, kde sleduje kontext, motivy aktérů a vliv primárního práva. Zadruhé na sekundární úrovni...
Mediální obraz ukrajinské krize ve zpravodajství vybraných deníků České a Slovenské republiky
Šrámková, Zuzana ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Zilynskyj, Bohdan (oponent)
Bakalářská práce "Mediální obraz ukrajinské krize ve zpravodajství vybraných deníků České a Slovenské republiky" si klade za cíl analyzovat články týkající se ukrajinské krize ve čtyřech celostátních denících v období od 23.11.2013 do 21.2.2014. První část práce je teoretická a charakterizuje použitou metodu práce a terminologii. Věnuje se také stručnému shrnutí historického kontextu vypuknutí ukrajinské krize s ohledem na rusko-ukrajinské vztahy po rozpadu Sovětského svazu. Druhá část práce je analytická a obsahuje podrobnou analýzu vybraných článků, výsledky analýzy a komparace jejích dílčích znaků. V rámci komparace jsou deníky srovnány ve dvou rovinách - národnostní (Česká republika x Slovensko) a politické (pravice x levice). Práce se také soustředí na vliv geografické blízkosti Slovenska s Ukrajinou na vyšší frekvenci výskytu zpráv týkajících se předmětné krize ve slovenských denících v porovnání s jejich českými protějšky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Innovation in small and medium enterprises
Ehrenberger, Marek ; Strielkowski, Wadim (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
Tato práce poskytuje vhled do faktorů ovlivňujících inovační aktivitu malých a středních podniků (MSP) v České republice. Její klíčovou součástí je analýza provedeného dotazníkového šetření mezi více než tisícem českých MSP. Pomocí modelu inovací jsou identifikovány hlavní faktory, které je ovlivňují. Vlastní výzkum a vývoj je vyhodnocen jako hlavní zdroj inovací. Mezi další důležité faktory ovlivňující inovace patří investice do technologií, zlepšování kvality produktů a služeb nebo přítomnost na zahraničních trzích. Bariéry inovacím a negativní vnější vlivy, tak jak je vnímají firmy, nepředstavují dle závěrů modelu skutečné překážky inovačním aktivitám. Klíčová slova: MSP, inovace, podnikání, malé a střední podnikání E-mail autora: marek.ehrenberger@gmail.com E-mail konzultanta: strielkowski@fsv.cuni.cz

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.