Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 242 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém řízení rizik subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru
Tomanová, Ivana ; Kellner,, Josef (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce „Systém řízení rizik subjektu kritické infrastruktury ve veřejném sektoru“ se zabývá analýzou a hodnocením stávajícího systému řízení rizik, jelikož se jedná o zvláštní kategorii subjektů, jejichž význam bývá opomíjen a nebývá vždy vhodně nastaven. Vizí první části práce je analyzovat současný stav problematiky kritické infrastruktury ve veřejné správě a řízení rizik ve veřejné správě. Druhá část práce obsahuje analýzu současného systému řízení rizik konkrétního subjektu kritické infrastruktury v oblasti veřejné správy a zhodnocení stávajícího systému řízení rizik a následný návrh opatření k jeho zefektivnění.
Podnikatelský záměr - založení e-shopu
Hortová, Veronika ; MBA, Martin Maťašovský, (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
V mé bakalářské práci se zaměřuji na zpracování podnikatelského záměru e-shopu s kosmetikou ze zahraničí. Uvádění na trh nových kosmetických produktů různých značek, v České Republice nerozšířených. Soustředila jsem se na pleťové kosmetické produkty ze Spojených států. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část zahrnuje důležité podnikatelské pojmy. V druhé části je zpracovaný současný stav a ve třetí části práce jsou vytvořeny vlastní návrhy řešení.
Podnikatelský záměr - rozšíření podnikatelských aktivit
Votruba, Jan ; Vinkler, David (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro podnik MBNS – International, který má v plánu rozšířit své podnikatelské aktivity a vybudovat novou lakovnu. Práce obsahuje teoretickou část, analýzu současného stavu a vypracovaný podnikatelský plán.
Návrh marketingové strategie
Ferenčák, Richard ; Maštera, František (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost distribuující zdravotnický materiál pro pacienty s onemocněním diabetes. Práce obsahuje teoretická východiska marketingových strategií, analýzu současné situace firmy a celého odvětví. Následně jsou vypracovány návrhy a doporučení, které přispějí k vyšším ziskům společnosti a také k vyššímu podílu na trhu.
Návrh komunikačního mixu vybraného podniku
Mlejnek, Vít ; Bumberová, Veronika (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Cílem této práce je analýza současného komunikačního mixu a návrh nové komunikační strategie reklamní agentury Entity production s.r.o. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána problematika marketingu a komunikačního mixu. Praktická část obsahuje analýzu podniku. Podnik je rozebrán pomocí analýzy obecného okolí, Porterovým modelem nebo analýzou SWOT. Dále jsou v ní zahrnuty výsledky dotazníkového šetření, které se zaměřují na marketingovou komunikaci potencionálních klientů. V závěru kapitoly je uveden návrh nového komunikačního mixu.
Využití vybraných metod ekonomické a strategické analýzy pro rozpoznání rizik podnikatelského subjektu
Kavková, Karolína ; Závodný, Ondřej (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Hlavním účelem diplomové práce je analýza cestovní agentury Bolsa travel pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy pro rozpoznání rizik. Práce se skládá ze čtyř částí. První část pracuje s teoretickými východisky práce. Druhá část uvádí teorii do praxe. Zhodnocení analýzy rizik a metody RIPRAN interpretuje výsledky třetí část a v poslední části je zpracovaná diskuze k vhodným opatřením.
Podnikatelský záměr na založení společnosti vyrábějící a prodávající diáře
Potěšilová, Barbora ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce na základě poznatků získaných v teoretické části analyzuje vnější i vnitřní prostředí podniku na výrobu a prodej spotřebitelsky upravitelných diářů. Zkoumá jeho výrobní, marketingový, organizační i finanční plán a shromažďuje tak veškeré informace vedoucí k tvorbě podnikatelského plánu. Název práce je Podnikatelský záměr na společnost vyrábějící a prodávající diáře. Jedná se o společnost jménem Klik diář. Jejich produktem je diář, do kterého si zákazník může vybrat jednotlivé části dle svých preferencí. Hlavním cílem je tedy zpracování podnikatelského záměru pro společnost na výrobu a prodej uživatelsky přizpůsobitelných diářů na základě analýz zainteresovaných stran a obecného i oborového okolí. K tomuto cíli se dopracuji pomocí cílů vedlejších jako je průzkum konkurenčního prostředí, nalezení cílových zákazníků, vypracování marketingového, organizačního a finančního plánu a dostatečné nalezení, analyzování a popsání rizik pojících se založením společnosti. Práce se dělí do tří částí. Části teoretické, která obsahuje veškeré poznatky a východiska potřebné pro vytvoření následujících dvou částí bakalářské práce, analýzy současného stavu a návrhu vlastního řešení.
Podnikatelský plán pro založení agroturistického penzionu v Moravskoslezském kraji
Szymanik, Filip ; Milichovský, František (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení agroturistického penzionu v Moravskoslezském kraji. V první části jsou popsány pojmy a definice související s danou problematikou. Ve druhé části jsou zpracovány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, marketingový výzkum a analýza vlastních zdrojů a schopností. V třetí části je v návaznosti na tyto analýzy zpracován podnikatelský plán pro založení agroturistického penzionu.
Podnikatelský plán pro založení hotelu pro psy
Vojtovičová, Ludmila ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení hotelu pro psy v Brně. První část práce obsahuje teoretické poznatky o podnikání, podnikatelském plánu a jeho struktuře. Zároveň také teoretické podklady o jednotlivých analýzách vnitřního a vnějšího prostředí, které jsou použity a zpracovány ve druhé kapitole, v analytické části. Poslední část obsahuje konkrétní návrh podnikatelského plánu, včetně finančního zhodnocení.
Podnikatelský záměr
Bohadlová, Pavlína ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vytvořit Podnikatelský plán pro založení soukromé mateřské školy v Broumově. V první části jsou stanovena teoretická východiska, která nám charakterizují podnikatelské prostředí v České republice a která nám dávají podklad pro zpracování analytické části. Analytická část této práce je věnována komplexní analýze, marketingovému průzkumu trhu a zhodnocení podmínek současného trhu. V závěrečné části je na základě uskutečněných analýz vytvořen samotný podnikatelský plán včetně všech právních náležitostí v rámci českého podnikatelského prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 242 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.