Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 257 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh marketingové a obchodní strategie pro firmu Prádelna Brno
Provazníková, Denisa
Bakalářská práce se zabývá vytvořením marketingové a obchodní strategie pro firmu Prádelna Brno. V první části práce se nachází literární rešerše, kde jsou popsány základní pojmy týkajícící se zvoleného tématu. V druhé části práce je vy-užito analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Faktory vnějšího prostředí jsou zjišťovány pomocí SLEPT analýzy a analýzy 3C. Složky vnitřního prostředí jsou zkoumány prostřednictvím rozšířeného marketingového mixu 7P. Dále byl prove-den dotazníkový výzkum mezi potencionálními zákazníky Prádelny a hloubkový rozhovor s majitelem firmy. Z výsledků všech předchozích analýz je vytvořena SWOT matice. Výsledkem je návrh strategií, které mají firmě pomoci úspěšně podnikat a rozvíjet se v daném oboru a zlepšit pozici firmy v konkurenčním pro-středí.
Podnikatelský plán
Mai, Huy Hoang ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nové restaurace. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části je provedena literární rešerše a jsou zde vymezeny důležité pojmy. V analytické části je zpracována analýza současného stavu, ke které je využita SLEPT analýza, Porterova analýza a SWOT analýza. V návrhové části je vypracovaný vlastní návrh podnikatelského plánu. Návrhová část je zakončena výhledy do budoucna.
Rozvoj obchodních aktivit nákupního oddělení společnosti
Žáček, Jakub ; Mráček, Pavel (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti Kili s.r.o. Úvodní část práce je zaměřena na analýzu současného stavu firmy a jejího okolí. Výstupem bakalářské práce je návrhová část, která firmě doporučí kroky, které budou vést ke zlepšení situace nákupního oddělení a rozvoji celé firmy.
Rozvoj obchodních aktivit – založení nové pobočky
Dudová, Kateřina ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
V bakalářské práci se budu zabývat rozvojem obchodních aktivit rodinné firmy DUDA-koupelny, s.r.o., a to založením její nové pobočky v Brně. Teoretická východiska práce využiji při analýze vnějšího a vnitřního prostředí současného stavu podniku. Na základě získaných dat vytvořím návrh firemního rozvoje, který ukáže, zdali se založení pobočky vyplatí.
Financování podnikatelských aktivit
Laštůvka, Dušan ; Toman,, Petr (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování podnikatelských aktivit. Bakalářská práce má 3 hlavní časti, a to část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část nám poskytne základní informace o jednotlivých zdrojích financování, strategické a finanční analýze. Poznatky, které byly získány v části teoretické jsou následně aplikovány v části analytické. Část návrhová obsahuje výběr nejvhodněji formy financování.
Podnikatelský záměr založení nové společnosti
Baumrukrová, Eliška ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové společnosti, která bude realizovat výuku cizích jazyků. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody a teoretické poznatky potřebné pro objasnění zpracovávané tématiky, na jejímž základě je vypracován konkrétní podnikatelský plán. V závěru práce je shrnuto zhodnocení efektivnosti investování do konkrétního nápadu prostřednictvím dynamických ukazatelů.
Podnikatelský záměr - založení Sport baru
Ráček, Jakub ; Ptáček, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměr pro založení Sport baru v Prostějově. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů, díky jejich znalostem byla vypracována praktická část. Výsledný podnikatelský záměr práce vychází z analýzy trhu, zaměřuje se na potencionálního zákazníka, tak i na konkurenci. Na závěr bude posouzena realizovatelnost podnikatelského záměru.
Marketingový mix rodinného bistra
Černochová, Michaela ; Mráček, Pavel (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje vypracování marketingového mixu pro založení nového rodinného bistra. V první části jsou popsána teoretická východiska, která souvisí především obecně s marketingem a marketingovým mixem. V další části je zanalyzován současný stav aktuální značky, která bude dále rozvinuta do podoby bistra. V poslední části je mimo marketingového mixu i popis mikro- a makroprostředí, sestaven finanční a časový plán vlastního návrhu řešení a následná analýza rizik podnikání.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Hunalová, Kateřina ; Luhan, Jan (oponent) ; Klusák, Aleš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému vybrané společnosti, která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti financí. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska k danému tématu a jsou představeny analytické metody, které jsou následně aplikovány v analytické části práce. Druhá část práce je věnována představení společnosti, její analýze a analýze informačního systému. Na základě toho je pak v závěrečné části práce navrhnuta změna, která vede k zefektivnění procesů ve společnosti a k eliminaci detekovaných nedostatků.
Podnikatelský záměr-zřízení mateřské skoly
Šťastná, Michaela ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření vlastního podnikatelského záměru, kterým je zřízení soukromé mateřské školky se sídlem v Brně – Králově Poli na Sadové. Práce je rozdělena na tři části. První se týká teorie, kde jsou stanovena teoretická východiska, která dávají podklad pro zpracování analytické části. Druhá – analytická část – zkoumá podnikatelské prostředí, konkurenci a potenciální zákazníky. V poslední části je vytvořen samotný podnikatelský záměr.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 257 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.