Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kvalita služeb hotelu Centrum v kontextu společenské odpovědnosti
Macháňová, Kateřina
Macháňová, K. Kvalita služeb Hotelu Centrum v kontextu společenské odpověd-nosti. Bakalářská práce. Brno, 2018. Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení kvality služeb Hotelu Centrum v Hranicích. Cílem práce je vytvoření návrhů pro zvýšení kvality služeb a konku-renceschopnosti zařízení na trhu s ohledem na společenskou odpovědnost firem. V práci bylo využito řízeného rozhovoru k zjištění CSR aktivit společnosti, dotaz-níkového šetření na základě metody SERVQUAL a následně i analýzy SWOT, která pomohla k sestavení návrhu doporučení.
Kvalita služeb Turistického informačního centra Třešť
Křížová, Ivana
Křížová, I., Kvalita služeb Turistického informačního centra v Třešti, Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce se zabývá kvalitou služeb Turistického informačního centra ve městě Třešť na Jihlavsku. Cílem této práce je zhodnotit současný rozsah a kvalitu služeb tohoto centra. Účelem práce je na základě získaných dat vytvořit doporučení pro zlepšení služeb TIC Třešť. Práce přináší stručný literární přehled vztahující se k tématu. V praktické části jsou využity metody jako SERVQUAL, dotazníkové šetření, mystery shopping a mystery calling, či kompletní SWOT analýza. Při zhodnocení současného stavu TIC Třešť byly mezi nejvýznamnější nedostatky zařazeny špatné směrovky navigující k TIC, neexistence interního systému pro řízení kvality služeb a neexistující možnost platby kartou. Nejlepšího hodnocení dosahovaly propagační materiály města, které jsou kvalitní a jejich nabídka je bohatá. Kladně byl taktéž hodnocen přístup pracovnic k zákazníkovi a jejich vystupování. TIC Třešť dosahuje dlouhodobě velmi dobrých a stabilních výsledků při Mystery shoppingu od CzechTourismu, v rámci certifikace A.T.I.C. ČR. TIC Třešť bylo doporučeno rozšířit nabídku vlastních akcí pro další segmenty turistů a také rozšířit a přemístit stojany na kola. TIC by mělo taktéž prohloubit svoji spolupráci s ostatními subjekty v rámci destinačního managementu a navázat spolupráci s ostatními destinacemi v regionu. Zavedení interního systému pro řízení kvality služeb povede k trvalému zlepšování kvality služeb a ke kontrole této kvality. Dalším doporučením je zavést platbu kartou, vztahující se alespoň na vstupenky na akce.
Hodnocení kvality sportovních a tělovýchovných služeb
Zákorová, Jana ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Cílem diplomové práce je zjištění kvality poskytovaných služeb ve fitness centru RE-FIT a fitness centru MTV. Část práce je věnována také srovnání kvality služeb těchto fitness center. K získání dat je prováděn průzkum formou dotazníkového šetření metodou SERVQUAL. Teoretická část práce vymezuje pojmy jako je služba, kvalita služeb, metody jejího měření, fitness centrum a zákazník. Praktická část práce je zaměřena na popis fitness center RE-FIT a MTV, na vyhodnocení získaných dat, sepsání doporučení pro jednotlivá fitness centra a závěrečné porovnání výsledků kvality poskytovaných služeb ve fitness centrech mezi sebou.
Spokojenost zákazníků s nabídkou služeb golfových hřišť v Praze a Libereckém kraji
Šíma, Martin ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Spokojenost zákazníků s nabídkou služeb golfových hřišť v Praze a Libereckém kraji Cíle: Diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti a očekávání zákazníků golfových hřišť v Libereckém kraji a hlavním městě Praze a následné porovnání zmíněných regionů. Spokojenost bude měřena pomocí dotazníku, v němž hráči jednotlivých resortů posuzují skutečně vnímanou kvalitu služeb a kvalitu služeb, která je pro ně obecně očekávaná. Na základě získaných údajů bude provedena analýza hodnot, jakými jsou: golfový handicap, věk, pohlaví a měsíční příjem. Diplomová práce se zaměřuje na porovnání očekávání a spokojenosti zákazníků velkých golfových resortů s menšími, ne tolik populárními. Metody: Průzkum spokojenosti zákazníků byl proveden pomocí již ověřeného dotazníku spočívající v metodě SERVQUAL. Porovnával jsem očekávanou kvalitu od skutečně vnímané kvality na sedmi hřištích v Praze a okolí a sedmi hřištích v Libereckém kraji. Průzkum probíhal od srpna 2014 do února 2015. Výsledky: Výsledkem této práce je zjištění spokojenosti hráčů golfu na hřištích v Praze a Libereckém kraji a předložení návrhů na zlepšení pro jednotlivá golfová hřiště ve snaze dosáhnout lepší úrovně a kvalitnějšímu přístupu k zákazníkům. Klíčová slova: Spokojenost zákazníka, marketing služeb, golf, očekávání, SERVQUAL
Kvalita sportovních služeb v institucích určených pro děti ve věku 3-6 let (předškolní vzdělávání)
Pivcová, Andrea ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Kadlčík, Jiří (oponent)
Název: Kvalita sportovních služeb v institucích určených pro děti ve věku 3 - 6 let (předškolní vzdělání) Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit kvalitu a spokojenost rodičů se sportovními službami poskytované v institucích pro děti předškolního věku a navrhnout její zlepšení. Metody: Marketingový výzkum proběhl pomocí modifikovaného dotazníku SERVQUAL, jehož forma byla písemná. Tento dotazník byl předán učitelkám jednotlivých tříd, které je posléze daly rodičům k vyplnění. Výsledky: Z výsledků této práce plyne, že ani jedna ze dvou školek neposkytuje služby, se kterými by byli rodiče plně spokojeni. Avšak se ani nedá říci, že jsou nespokojeni. Po srovnání obou školek, vyšlo, že si lépe vede Holešovická školka než školka na Spořilově. Největší problém v obou institucích bylo hmotné zajištění, které bylo ovlivněno především lokací budovy školky a místností pro pohybové aktivity. Naopak nejlépe dopadla spolehlivost obou školek. Klíčová slova: Marketingový výzkum, dotazník, mateřské školy, SERVQUAL
Analýza spokojenosti zákaznic šesti vybraných provozoven Expresky a jejich porovnání
Havrdová, Lenka ; Flemr, Libor (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Analýza spokojenosti zákaznic šesti vybraných provozoven Expresky a jejich porovnání Cíle: Diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti a očekávání zákaznic kruhového tréninku Expreska v šesti vybraných provozovnách v Praze a jejich následné porovnání. Spokojenost bude měřena pomocí dotazníku, v němž zákaznice posuzují vnímanou kvalitu služeb a kvalitu služeb, která je pro ně důležitá. Na základě získaných údajů bude provedena i analýza socioekonomických parametrů jako věk, zaměstnání, měsíční příjem atd. Hlavní výzkum bude doplněn průzkumem mezi bývalými zákaznicemi Expresky a na závěr dojde k porovnání obou výzkumů. Metody: Průzkum spokojenosti zákaznic byl proveden pomocí dotazníku, který spočívá v metodě SERVQUAL. Porovnávali jsme očekávanou kvalitu a skutečně vnímanou kvalitu služby. Sekundární data o fitness centru byla získána pomocí analýzy dokumentů a vlastním šetřením autorky v provozovnách. Výsledky: Výsledkem práce je zjištění spokojenosti zákaznic kruhového tréninku Expreska. Dále porovnání spokojenosti zákaznic mezi jednotlivými provozovnami. V neposlední řadě porovnání výsledků výzkumu spokojenosti zákaznic s průzkumem mezi bývalými zákaznicemi Expresky. Klíčová slova: Spokojenost zákazníka, marketing služeb, fitness služby, SERVQUAL
Kvalita sportovních služeb v institucích určených pro děti ve věku 3-6 let (předškolní vzdělávání)
Šubr, Vladimír ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Kvalita sportovních služeb v institucích určených pro děti ve věku 3-6 let (předškolní vzdělávání) Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit kvalitu služeb v MŠ Bendova. Metody: Marketingový výzkum je proveden pomocí standardizované metody SERVQUAL ve formě písemného dotazníku, který je předán přes pedagogy vybrané mateřské školy rodičům dětí. Výsledky: Z výsledků plyne, že rodiče nejsou s poskytovanou kvalitou sportovní služby zcela spokojeni. Nejhůře dopadla část, která se týká hmotného zajištění mateřské školy a pocitu jistoty. Naopak nejlépe dopadla část týkající se spolehlivosti. Klíčová slova: marketingový výzkum, dotazník, SERVQUAL, mateřská škola
Kvalita sportovních služeb v institucích určených pro děti ve věku 3-6 let (předškolní vzdělávání)
Pavlík, Vojtěch ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Kvalita sportovních služeb v institucích určených pro děti ve věku 3-6 let (předškolní vzdělávání). Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit kvalitu sportovních služeb ve vybraných státních mateřských školách na území České republiky. Metody: Marketingový výzkum bude realizován pomocí standardizované metody SERVQUAL ve formě písemného dotazníku, který bude přenechán ředitelkám vybraných mateřských škol, aby je dále předali rodičům dětí. Výsledky: Z výsledků tohoto marketingového výzkumu plyne, že ani jedna ze dvou zkoumaných školek neposkytuje tak kvalitní sportovní služby, aby s nimi byli rodiče plně spokojeni. Lépe si vedla Mateřská škola Matjuchinova. Druhá zkoumaná instituce, Mateřská škola Psáry, dopadla velmi špatně a velké množství tamějších nabízených sportovních služeb se dají označit za nekvalitní. Klíčová slova: SERVQUAL, dotazník, marketingový výzkum, mateřské školy
Spokojenost zákazníků Energy Studia
Petráček, Marek ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Spokojenost zákazníků Energy Studia Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit kvalitu služeb poskytovaných Energy Studiem prostřednictvím dotazníku SERVQUAL. Na základě výsledků dotazníku vytvořit návrhy a doporučení, které by vedly k celkovému zlepšení kvality všech poskytovaných služeb. Metody: Průzkum kvality služeb v jógovém centru Energy Studio byl prováděn pomocí standardizovaného SERVQUAL dotazníku, který zkoumal skutečně vnímanou kvalitu služeb a porovnával ji s očekáváním klientů. Sběr dat probíhal od února 2015 do půlky března 2015. Výsledky: Výsledkem analýzy spokojenosti zákazníků Energy Studia Václava Krejčíka je velmi vysoká spokojenost zákazníků s poskytovanými službami. Celková kvalita služeb v tomto studiu je hodnocena nad očekávání klientů. U dílčích služeb vznikly malé mezery, na které by se mělo Energy Studio zaměřit, aby bylo dosaženo maximální spokojenosti zákazníků. Na základě výsledků byly sestaveny návrhy a doporučení, které by měly vést k žádanému zvýšení kvality poskytovaných služeb. Klíčová slova: Spokojenost zákazníků, kvalita služeb, SERVQUAL, Energy Studio
Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v pražských fitness centrech z pohledu zákazníka.
Šíma, Jan ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Tomek, Gustav (oponent) ; Hobza, Vladimír (oponent)
Bibliografická identifikace: Jméno a příjmení autora: Mgr. Jan Šíma Název disertační práce: Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v pražských fitness centrech z pohledu zákazníka Pracoviště: Katedra managementu sportu Školitelka: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Rok obhajoby disertační práce: 2015 Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na problematiku hodnocení kvality sportovních služeb v prostředí fitness. Byla provedena rešerše nejčastěji používaných metod pro hodnocení kvality služeb ve sportu, přičemž pozornost byla věnována zejména měřením podle subjektivních kritérií, kde o hodnocení kvality služeb rozhodují sami zákazníci. Praktická část práce se zabývá mezikulturním převodem a validizací vybrané metody SERVQUAL (PARASURAMAN, ZEITHAMLOVÁ & BERRY, 1988) původně validizovaného pro zákazníky v USA. Dotazník byl přeložen do českého jazyka metodou modifikovaného přímého překladu a v rámci pilotní standardizace byl testován na vzorku 146 respondentů ve 2 fitness centrech. Upravená podoba české verze dotazníku SERVQUAL byla následně hlavním nástrojem sběru dat v marketingovém výzkumu realizovaného v 6 náhodně vybraných fitness centrech s počtem respondentů 697. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo získat a analyzovat názory zákazníků navštěvujících pražská fitcentra na jednotlivé vlastnosti kvality...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.