Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 982 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití energetického posudku při návrhu domu s téměř nulovou spotřebou energie
Horák, Jakub ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie. Zaměřuje se především na návrh mocnosti tepelné izolace na nákladově optimální úrovni. Na základě analýzy spotřeb energií jsou pak vybrány tři zdroje tepla, které jsou následně hodnoceny pomocí energetického posudku. Hodnocení probíhá v rovině energetické, ekonomické a ekologické.
Analýza vlivu lokality na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Hodonín
Varadínková, Jitka ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Lokalita může mít vliv na cenu nemovitých věcí. Tato diplomová práce se zabývá oceněním rodinných domů ve městech a obcích a vlivy, které mají dopad na jejich cenu. Součástí práce je popis použitých metod ocenění, jejich postupy, použité zákony a vyhláška, popis realitního trhu v době zpracování diplomové práce a popis oceňovaných rodinných domů. Cílem je zjistit ceny pozemků, rodinných domů nákladovým a porovnávacím způsobem s vyhodnocením jednotkových cen v závislosti na lokalitě.
Způsoby ocenění rezidenčních nemovitostí v Rakousku
Partlová, Lucie ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá trhem s rezidenčními nemovitostmi v Rakousku a jeho vývojem. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako byt, rodinný dům, obvyklá cena, právní úprava pro oceňování, znalecká činnost a přehled používaných metod oceňování v Rakousku. Další část práce je zaměřena na trh s rezidenčními nemovitostmi. Praktická část se věnuje oceňováním nemovitostí zvolenými způsoby. V příloze diplomové práce je zpracován vzorový znalecký posudek pro ocenění nemovitosti typu byt dle používaných standardů a metod používaných při oceňování v Rakousku.
Vliv umístění v záplavové zóně na cenu rodinných domů v Krnově a Bruntále
Gross, Petr ; Opálková, Tereza (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá dopadem na cenu rodinných domů podle umístění v záplavové oblasti a mimo ni. Simulované lokality umístění se nacházejí v Krnově a Bruntále. Práce analyzuje specifika daných lokalit a zkoumá možné souvislosti mezi polohou nemovitosti a její cenou.
Rodinný dům
Sikora, Marek ; Osička, Jan (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt se nachází v obci Smilovice na parcele číslo 2444 katastrálního území Smilovice u Třince. Terén této parcely je rovinatý. Objekt je nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Dvě nad sebou položené podlaží jsou věnovány garáži a obytným částem domu. Nad druhým nadzemním podlažím se nachází prostor půdy. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu. Svislé konstrukce tvoří tvárnice Liapor. Stropní konstrukce je navržená ze stropních panelů Liastrop. Střecha je valbová.
Rodinný dům s ordinací
Tejzr, Martin ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu s ordinací, který je lokalizován na okraji obce Přečkovice, která se nachází ve Zlínském kraji. Půdorys objektu připomíná tvar písmene L a je částečně zasazen do svahu. Je rozdělen do dvou části. První část plní funkci administrativní (ordinace) a druhá část je obytná. Obytná část má dvě nadzemní podlaží. Objekt je založen na základových pasech. Nosné svislé konstrukce tvoří systém Porotherm a ve styku se zeminou betonové tvarovky pro ztracené bednění Livetherm. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické stropy.
VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK
Zrníková, Kamila ; Myslín, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Na základě vypracované architektonické studie z předmětu AG33 vznikla tato bakalářská práce na téma rodinného vinařství, Sekt Jan Petrák. Bakalářská práce rozvádí architektonickou studii až do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Zadaný pozemek se nachází v centru obce Kobylí, v Jihomoravském kraji. Na pozemku se v současné době nachází rodinný dům a výrobní hala, které neodpovídají současným potřebám majitelů pro bydlení, ani pro výrobu sektů a tichých vín. Požadavkem zadání bylo vytvořit nový rodinný dům a výrobní objekt se zachováním a využitím stávající výrobní haly, a také vhodně umístěnou prodejnu produktů s degustačním prostorem. Hmotové řešení mého návrhu vychází z původní řadové okapové zástavby Jižní Moravy. Rodinný dům navazuje na zástavbu jak svou velikostí, tak tvarem střechy. Veřejná část výrobního objektu je naopak otočena štítovou stranou do ulice, a v kombinaci s průjezdem do dvora uzavírá linii řadových domů a navazuje na volnější zástavbu. Novými vstupujícími prvky je kromě modifikace tradičního typu zástavby také tvarosloví oken a skryté okapy. Štítová stěna veřejné části výrobního objektu je celoprosklená a vytváří dominantní, jednoduše identifikovatelný prvek v uličním pohledu. Materiály jsou zvoleny jednoduché a čisté, s odkazem na výrobní funkci objektu. Převažuje bílá omítka, pohledová cihla, černá skládaná krytina a pozinkované fasádní prvky a oplechování.
Rodinný dům s kavárnou v Liberci
Rajdlová, Ivana ; Vlach, František (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá projektem polyfunkčního rodinného domu s kavárnou v Liberci. Rodinný dům má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. V domě se nachází dvě bytové jednotky a v prvním nadzemním podlaží provozní část určená pro kavárnu. Provozní část je od bytové části oddělena, obsluha je zajištěna obyvateli objektu. Vstup do rodinného domu je z jihovýchodní strany objektu. Objekt má tvar složený z obdélníkových částí a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Pobytové místnosti jsou orientovány na jihozápad. Rodinný dům je navržen z jednotného zdícího systému. Svislé konstrukce jsou provedeny z keramických tvarovek Porotherm. Vodorovné konstrukce jsou také v systému Porotherm. Při zpracování byl kladen důraz na dispoziční řešení, architektonický vzhled, statické požadavky a bezpečnost užívání.
Faktory ovlivňující cenu věcí nemovitých na vybraném území
Olbrechtová, Zuzana ; Němcová, Lenka (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na faktory ovlivňující cenu věcí nemovitých v rámci tržního oceňování, konkrétně ovlivňující tržní hodnotu stavebních pozemků, rodinných domů a bytových jednotek. V současné době neexistuje publikace, ve které by byly tyto faktory uceleně popsány. Hlavním cílem této práce je tedy vymezení hlavních faktorů včetně jejich popisu a vlivu na cenu věcí nemovitých. Faktory jsou rozděleny na vnější a vnitřní a dále jsou děleny do jednotlivých kategorií. Na základě tohoto rozdělení je provedena analýza míry vlivu jednotlivých skupin, kategorií a samotných faktorů u vybraných druhů věcí nemovitých, což je podloženo reálnými příklady tržních ocenění. Ze skupiny vnějších faktorů je dále vypracována mapa žádanosti lokalit v okresu Opava. Zde je také zřejmá tržní cenová úroveň věcí nemovitých v rámci tohoto okresu, což může sloužit jako cenný podklad pro municipality při urbanistickém a jiném plánování. Výsledkem analýzy vlivu faktorů je závěr, že při stanovení tržní hodnoty věci nemovité převažuje skupina vnějších faktorů, jinak řečeno převažuje vliv lokality, ve které je věc nemovitá umístěna, nad samotnou věcí nemovitou.
Rodinný dům
Zachovalová, Jana ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou, který se nachází v katastrálním území obce Chrudichromy. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno pozemní. V suterénu se nachází dvě garáže. Provozovna – kadeřnictví, se nachází v 1. NP. Celý dům je navržen pro pětičlennou rodinu. Obvodové stěny objektu jsou postaveny z tvárnic Porotherm 30 AKU Z PROFI a jsou zatepleny kontaktním systémem etics. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z POT nosníků a stropních vložek MIAKO. Dům je zastřešen hambálkovým krovem s dvouplášťovou větranou skladbou střechy. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 982 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.