Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Umění a patronát Dobřenských z Dobřenic ve Východních Čechách
Pospíchal, Jan ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Anotace: Bakalářská práce pojednává o sakrálním umění a patronátu vladycké, později hraběcí rodiny Dobřenských z Dobřenic na území dnešních východních Čech. Zaměřuje svou pozornost nejen na formální rozbor a popis větších či menších sakrálních staveb, ale sleduje rovněž osudy význačných členů rodiny Dobřenských a na jednotlivých příkladech nastíňuje smysl a hlubší pojetí vrcholně a pozdněbarokní chrámové výzdoby, tak jak byla zamýšlena jejími objednavateli. Hlavní pozornost je věnována kostelu sv. Klimenta v Dobřenicích se zvláštím zřetelem k jeho interiérové výzdobě a zodpovězení otázek týkajících se ikonografie a autorství oltářního obrazu sv. Klimenta, které je připisováno Ignáci Viktorinu Raabovi, oltáře sv. Jana Nepomuckého s pandánově umístěnou kazatelnou, jejichž sochařská výzdoba je připisována Ignáci Rohrbachovi a také na rozbor další sochařské výzdoby. V dalších kapitolách se práce zaměřuje i na ostatní památky spojené s rodem Dobřenských v místech, která v někdejších dobách spravovali: Nedělišti, Ouhrově či Uhelné Příbrami a rovněž na díla užitého umění. Klíčová slova: Dobřenští z Dobřenic, šlechta, baroko, rokoko, malířství, sochařství, architektura, oltář, Královéhradecká diecéze, Raab, Rohrbach, sv. Kliment, Dobřenice, Neděliště, Ouhrov, Uhelná Příbram, Východní Čechy, užité umění, sakrální stavby
Krajkářství v Čechách v 17. a 18. století
Čížkovská, Zdeňka ; Sojka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Czumalová, Petra (oponent)
Krajkářství v Čecháv v 17. a 18. století Hlavním tématem této bakalářské práce je pojednat o krajkářské tradici v Čechách v průběhu 17. a 18. století a to jak na základě již zveřejněných studií, tak také za pomoci historických portrétů. Práce obsahuje i stručný nástin historie krajkářství a samozřejmě pojednává o krajkářství a typech krajek v ostatních zemích Evropy. Právě na tradici okolních zemí české krajkářství navazovalo a dokázalo ji uzpůsobit požadavkům domácího prostředí. Krajky byly neodmyslitelnou součástí oděvu, proto je tato práce doplněna také o vývoj módy, zaznamenaný od renesance po módu 18. století.
Umění papíru- papír jako svébytný materiál ve výtvarném umění
HESOVÁ, Ivana
Jako téma svojí bakalářské práce jsem si zvolila Umění papíru - papír jako svébytný materiál ve výtvarném umění. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část podá informace o papíru, o historii jeho vzniku a jeho nezastupitelné roli v současném výtvarném umění. Seznámí nás s některými výtvarnými umělci, pro které je papír preferovaným materiálem. V krátkosti nám přiblíží fenomén čínského stínového divadla, které je s tématikou papíru úzce spojeno. V praktické části je zrealizováno představení stínového divadla s námětem inspirovaným klasickým dílem dějin umění.
Umění jako interpretační proces
KODÝTKOVÁ, Ludmila
Práce se zabývá významem umění v interpretačním procesu biblických témat. Rozebírá obraz Ignáce Viktoriina Raaba ?Ježíšova rozmluva s Nikodémem? a srovnává ho s odpovídajícím textem z Janova evangelia (Jan 3,31?21). Nalézá se zde interpretace daného biblického textu včetně srovnání ekumenického překladu bible a Jeruzalémské bible. Daná část textu evangelia je podrobně rozepsána a analyzována. Část zabývající se obrazem předkládá obraz doby a specifikaci uměleckého směru baroko a rokoko. Přináší informace o autorově životě a jeho díle. Podrobně rozebírá obraz po stránce umělecké. V poslední částí práce se nachází porovnání obrazu a evangelia.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.