Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Svatojiřská legenda a její odraz v porcelánovém papírmaše
HEJDUSOVÁ, Aneta
Diplomová práce se zabývá legendou svatého Jiří, pojednává o jejím zpracování v renesanční Florencii a představuje památky s tímto motivem z Itálie a českého území. Cílem diplomové práce je propojení teoretické a praktické části. Inspirací budou keramické reliéfy zpracované renesančními umělci, konkrétně rodinou della Robbia. Práce bude doplněna netradiční technikou zpracování porcelánového papírmaše s motivem svatého Jiří. Teoretická část rozebírá život svatého Jiří, zabývá se posláním světce a vypráví legendární příběh o vítězství nad drakem. Součástí budou dokumenty, které poskytují hlubší rozbor svatojiřské legendy, a to i ikonografie, která rozebírá svatojiřskou legendu z pohledu křesťanské věrouky. V praktické části budou uplatněny poznatky z teoretické části k zpracování kompozitního materiálu z papíroviny a porcelánu s motivem sv. Jiří drakobijce.
Typologie náhrobní skulptury v 16. století
Vrbová, Martina ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématikou renesanční sepulkrální skulptury v Českých zemích. V práci jsou nejprve charakterizovány typy renesančních sepulkralií, zmíněny jsou často využívané symboly a motivy v tomto období, též způsoby zobrazení postav na skulptuře. Tyto poznatky jsou shrnuty na konkrétních příkladech šlechtické náhrobní skulptury rodu Lobkoviců a Pernštejnů. Každý vybraný náhrobek a epitaf je popsán a uveden do kontextu, pozornost je věnována i historii kostela uložení skulptury a rodu zde pochovaných. Na závěr jsou sepulkralia jednotlivých rodů komparována a zasazena do vývoje.
Pojetí ženské krásy a ošklivosti v renesanci
Filipová, Terezie ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
,,Není skvělé krásy, aby nebyla v něčem nějak nesouměrná." Francis Bacon Ženská krása nedefinuje jen fyzickou přitažlivost, nýbrž i společenský status. Atraktivita v oblasti prosazení v kolektivu vždy více korelovala s ženským pokolením. V minulosti společnost ošklivost zesměšňovala, zatracovala a v krajním případě přisuzovala ďábelským silám. Krása odpovídá zákonům o proporcionalitě, kterou splňují například Venuše, ale přímo jim odporují vyobrazení zhýralých stařen, sloužících diváku k morálnímu procitnutí. Estetická analýza vybraných děl je zasazena do kulturního, sociologického a náboženského kontextu. Klíčová slova žena, krása, ošklivost, renesance
Partikulární škola u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře v 16. století
Zbořil, Martin ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Námětem mé práce je partikulární škola v Kutné Hoře, nacházející se u kostela sv. Jakuba. Nejstarší zmínky o kutnohorské škole spadá až do 14. století. Během husitských válek postihly město dva požáry (1422 a 1424), které pravděpodobně zasáhly i školu. Škola pak mnoho let chátrala. Velké stavební práce na partikulární škole proběhly v závěru 16. st. K tomu značně pomohly finanční prostředky od mecenášů, jako byl např. jeden z nejbohatších kutnohorských podnikatelů, Zikmund Kozel. Mezi léty 1594-1595 tak mohla být postavena nová renesanční stavba. Půvabné renesanční prvky můžeme dodnes spatřit například na mramorovém portálu od pražského kameníka. Úžasným pramenem této události je stavební deník, zachycující výstavbu kutnohorské školy, který se nachází v archivu Kutné Hory. Navíc je možné se dostat ke stavebně historickému průzkumu. Klíčová slova Partikulární škola, kostel sv. Jakuba, 16. století, Kutná Hora, renesance, renesance v Čechách, architektura, stavební deník, Zikmund Kozel, renesanční portál, české země, arciděkanství
Vývoj okna v dějinách architektury
HÁVOVÁ, Tereza
Teoretická část práce bude věnována vývoji okna jako jednoho z nepostradatelných architektonických prvků. Historický vývoj okna, jeho význam, proměna tvaru atp. budou sledovány od románského slohu až do období počátků moderní architektury na českém území s odkazem na významná evropská architektonická centra. Největší důraz však bude kladen na období gotiky s ohledem na praktickou část této kvalifikační práce. V rámci praktické části bude zhotoven haptický model gotického okna z pálené hlíny, doplněné souborem skic. Model bude uzpůsobený pro potřeby nevidomých, kterým by měl model primárně sloužit. Výsledná práce bude umístěna do klášterního kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kde se stane součástí expozice "Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením".
Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie
Samková, Eva ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Eva Samková: Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie bakalářské práce Anotace Bakalářská práce "Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie" se zaměřuje na osobu a vládu císaře Karla V. ve Španělsku v letech 1516-1556. Cílem práce je porovnání textů, myšlenek a teorií v dílech historiků zabývajících evropskou historií 16. století a osobou císaře Karla V. Konkrétně děl španělského historika M. F. Álvareze (Biografia de una nacion. Madrid 2010), německých historiků K. Brandiho (Emperor Charles V. The growth and destiny of a man and of a world-empire. London 1968) a F. Seibta (Karel V. Císař a reformace. Praha 1999), rakouského historika F. Heera (Evropské duchovní dějiny. Praha 2000) a mezinárodního sborníku esejí, jehož editorem je H. Soly (Charles V. 1500- 1558 and his time. Antverpy 1999). Nejprve je představen život a osobnost Karla V. ve stručném životopise a jako další následují výtahy z jednotlivých sledovaných knih, doplněných citacemi přímo z originálního textu. Závěrem je samotné porovnání již zmíněné literatury.
Kateřina Hradecká z Montfortu (1556-1631)
ŘÍHOVÁ, Jana
Předkládaná diplomová práce se věnuje životnímu příběhu Kateřiny Hradecké z Montfortu, urozené cizinky, která se provdala za Adama II. z Hradce. Autorka se pomocí starší i novější literatury, písemných, hmotných a ikonografických pramenů pokusila na základě historickoantropologických přístupů zkoumat proměnu vnitřního světa šlechtičny. Ženu nejprve představuje v roli dvorní dámy působící v hofštátě arcikněžny Marie Bavorské na dvoře ve Štýrském Hradci. Zabývá se také jejím sňatkem s Adamem II. z Hradce, který sleduje v politickém a náboženském kontextu doby, jelikož souvisel s vazbami pánů z Hradce k habsburskému dvoru. Dále věnuje pozornost šlechtičně v roli manželky, matky, důvěrnice jezuitů, vdovy a přísné katoličky, která zásadním způsobem ovlivnila svými náboženskými postoji společenský a náboženský život v Jindřichově Hradci a jeho okolí. Neopomíjí projevy hmotné kultury spjaté s činností Kateřiny Hradecké z Montfortu a její vliv na církevní a světskou architekturu v Jindřichově Hradci.
"Virtú" a "fortuna" v italské literatuře 16. století
Tarasova, Polina ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat vývoj významů konceptů virtù a fortuna v literatuře italského cinquecenta a následně pak oba koncepty konfrontovat s životní praxí. Díla, na základě kterých bude provedena analýza, jsou: traktát Il Principe (Vladař) Niccola Machiavelliho, traktát Il Cortegiano (Dvořan) Baldassara Castigliona a autobiogrfie La Vita (Vlastní životpis) Benvenuta Celliniho. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola je stručným úvodem k celé práci. Ve třetí kapitole je představen Niccolò Machiavelli, jeho život a dílo, následuje sémantická analýza pojmů: virtù a fortuna v textu Vladaře. Ve čtvrté kapitole je představen Baldassare Castiglione, jeho život, dílo, a také rozbor sémantických proměn, ketrých pojmy virtù a fortuna v jeho díle nabývají. V páté kapitole je představen Benvenuto Cellini, jeho život a dílo, dále jsou teoretické koncepty virtù a fortuna rozebrány na příkladě myšlení reálného člověka. Šestá a poslední kapitola má rekapitulační charakter, konfrontuje významové odstíny obou pojmů ve všech dílech a poukazuje na odlišnosti a podobnosti mezi jednotlivými autory.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.