Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biocompatible protein cages for encapsulation and internatization of small interfering RNA
Mokrý, Michal ; Balvan, Jan (oponent) ; Heger, Zbyněk (vedoucí práce)
This thesis is focused on creation of apoferritin nanocarrier with encapsulated small interfering RNA marked with fluorescent dye. Main objectives are optimization of pH and amount of siRNA encapsulated into apoferritin cavity and physicochemical characteristics of created nanocarrier. First part deals with theoretical knowledge necessary for understanding concept of this thesis. Second part describes used methods and evaluated results. Created apoferritin nanocarriers were optimal in size with great hemocompatibility, but long-term stability didn’t meet our expectations.
Použití RNA interference pro ovlivnění hladin DNA topoisomerasy II v nádorových buňkách a její vliv na protinádorový účinek antracyklinových cytostatik.
Klieber, Robin ; Jirkovská, Anna (vedoucí práce) ; Lenčová, Olga (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Biochemických věd Kandidát: Bc. Robin Klieber Školitel: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. Název diplomové práce: Použití RNA interference pro ovlivnění hladin DNA topoisomerasy II v nádorových buňkách a její vliv na protinádorový účinek antracyklinových cytostatik. Topoisomerasa II (TOP II) je enzym, který mění topologický stav dvoušroubovice DNA během fyziologických procesů tvorbou přechodných dvouřetězcových zlomů DNA. Jsou známy dvě isoformy TOP II: TOP IIα je nezbytná pro správné oddělení chromozomů v mitotických buňkách, zatímco TOP IIβ je primárně asociovaná s genovou transkripcí. Antracyklinová antibiotika (ANT) patří do skupiny topoisomerasových jedů, které stabilizují komplex mezi TOP II a DNA. To zabraňuje religaci dvouvláknových zlomů řetězců DNA a způsobuje tak nevratné poškození vedoucí k programované buněčné smrti. Ačkoli jsou ANT často podávány při léčbě různých neoplastických onemocněních (hematoonkologické malignity, hormon dependentní tumory), léčba má stále vysoké riziko nevratné kardiotoxicity. Mechanismus kardiotoxicity zůstává stále plně neobjasněný. Bylo však dříve diskutováno, že zde může hrát klíčovou roli inhibice enzymu TOP IIβ. Praktickým cílem této práce bylo optimalizovat metodologii RNA interference za...
Studium dráhy pro syntézu mastných kyselin u klíštěte \kur{Ixodes ricinus}
ZEMANOVÁ, Aneta
Cílem této práce byla charakterizace dráhy syntézy mastných kyselin u klíštěte Ixodes ricinus. Charakterizovala jsem tkáňový a stádiový profil tří genů: acc (acetyl coenzyme A carboxylase), fas (fatty acid synthetase) and fabp (fatty acid binding protein) pomocí kvantitativní PCR. Poté byly geny umlčeny pomocí RNA interference a byly sledovány fenotypy v průběhu a po sání, jak u nympf tak dospělců. Tato dráha je uázala jako klíčová pro klíšťata.
Analýza exprese inhibitorů serinových proteáz v klíštěti \kur{Ixodes ricinus} pomocí kvantitativní real-time PCR
HAUSEROVÁ, Simona
Klíšťata ve svých slinách obsahují mnoho biologicky aktivních látek, které jim pomáhají úspěšně dokončit sání, jenž je nezbytné pro jejich další vývoj. Klíštěcí sliny obsahují nejen látky proteinového i neproteinového charakteru včetně proteázových inhibitorů. Největší rodinou těchto inhibitorů proteáz jsou serpiny, jež se zapojují do mnoha biologických procesů jako je koagulace krve, fibrinolýza, apoptóza či zánět. Cílem této diplomové práce bylo stanovit expresní profily 10 serpinů z různě nasátých nymf klíštěte Ixodes ricinus pomocí kvantitativní real-time PCR. Pro vybrané geny (IRS 10, IRS 20) byla připravena dsRNA pro silencing daného genu a pomocí RNA interference byla studována úloha těchto genů při sání nymf I. ricinus a přenosu spirochet lymeské boreliózy.
Nanofiber dressing consisting of antisense rna-functionalized nanodiamonds for therapy of non-healing wounds in diabetic individuals
Neuhoferová, Eva ; Petráková, V. ; Vocetková, K. ; Kindermann, Marek ; Křivohlavá, Romana ; Benson, Veronika
Non-healing wounds are serious complication in diabetic patients and represent an attractive challenge for development of suitable carrier system possessing constant and localized release of therapeutic biomolecule into the wound without any undesired side effects. Given the fact that these non-healing wounds are result of impaired balance in metalloproteinases synthesized by immune cells residing the wounds, gene therapy offering knock down of such enzymes is of great interest. \nHere we challenged a development of functional and biocompatible wound dressing enabling controlled release of trackable carrier loaded with therapeutic siRNA. Our dressing consists of scaffold from degradable polymer nanofibers enriched with fluorescent nanodiamond particles (FND). We have previously shown the nanodiamond particles are great carriers for antisense RNAs. Their advantages represent high biocompatibility, stable luminescence giving us the possibility to track the carrier system in the wound, and effective release of antisense RNA in the wound. Embedding of nanodiamond-siRNA systems into nanofiber scaffold enables continuous release of siRNA and maintaining the stable siRNA concentration in the wound site resulting in a promotion of wound healing. \nWe developed FND-siRNA complexes specific to MMP-9 that efficiently inhibit the expression of target MMP-9 mRNA. The complexes were embedded into core/shell nanofibers from PVA and PCL, visualized by confocal microscopy, and characterized by electron microscopy. Real-time PCR was used to assess the silencing effect of siRNA that has been delivered to target murine fibroblasts by FND released from nanofiber dressing. Nanofiber system with embedded FNDs was applied on wounds in diabetic animal models to evaluate its suitability regarding short and long term toxicity, efficacy, and handling in vivo. \n
Induction of endogenous RNAi in mammalian cells
Demeter, Tomáš ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Vopálenský, Václav (oponent)
Dvojvláknová RNA, je unikátna štruktúra s mnohými biologickými účinkami. Je tvorená z dvoch protichodných komplementárnych RNA vlákien, ktoré môžu byť produkované samotnými bunkami alebo sa do nich môžu dostať z vonkajších zdrojov. Existujú štyri hlavné mechanizmy jej vzniku: transkripcia z obrátených repetícií, konvergentná transkripcia, komplementárne párovanie (in trans) a syntéza sprostredkovaná RNA dependetnou RNA polymerázou. Rôzne mechanizmy produkcie určujú ďalšie štruktúrne vlastnosti dvojvláknových RNA, napríklad ich konce, chybne zaradenie nukleotidových báz a iné. Štruktúrne vlastnosti môžu ovplyvňovať to, akým spôsobom bunka odpovedá na prítomnosť dvojvláknových RNA. Táto odpoveď môže byť sekvenčne-špecifická alebo sekvenčne- nešpecifická. Hlavnou sekvenčne-špecifickou odpoveďou na prítomnosť dvojvláknovej RNA v bunke je RNA interferencia. Naša skupina študovala mechanizmus indukcie RNA interferencie v cicavčích bunkách pomocou špecifického typu dvojvláknovej RNA. Táto dvojvláknová RNA vytvára vlásenku s dlhými jednovláknovými presahmi na oboch koncoch. Predpokladali sme, že dvojvláknové RNA substráty s inými štruktúrami môžu byť efektívnejšie ako ten, ktorý sme požívali v našich experimentoch od roku 2002. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo porovnať účinnosť rôznych...
Indukovaná RNAi proti esenciálním genům metabolismu dusíku jako nástroj pro kontrolu GM rostlin
Kobercová, Eliška ; Fischer, Lukáš (vedoucí práce) ; Tylová, Edita (oponent)
Jednou z obav při pěstování geneticky modifikovaných (GM) rostlin je nebezpečí jejich nekontrolovaného šíření. Možným nástrojem pro jejich kontrolu by teoreticky mohla být indukovaná RNA interference proti některému z životně důležitých genů. Po aplikaci indukční látky by došlo k umlčování exprese tohoto esenciálního genu a tím i k usmrcení GM rostliny rozšířené mimo vyhrazenou kultivační plochu. Pro testování této strategie a indukci umlčování byly v této práci zvoleny geny pro dva klíčové enzymy dusíkového metabolismu, glutamátsyntázu (GOGAT) a glutaminsyntetázu (GS). GS zpracovává amonné ionty do podoby glutaminu, GOGAT pak přenáší amidovou skupinu z glutaminu na 2-oxoglutarát za vzniku dvou glutamátů. GS a GOGAT jsou hlavní cestou na zpracování amonných iontů, které mohou být ve zvýšené míře pro rostliny toxické a blokování jejich fixace při fotorespiraci vede k silné inhibici fotosyntézy. Cílem této práce bylo popsat projevy umlčování genů pro GOGAT a GS u modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Pro umlčování byly připraveny vlásenkové konstrukty pod konstitutivním nebo pod estradiolem-indukovatelným promotorem. U vybraných transformantů nesoucích vlásenku proti GOGAT byly při aplikaci estradiolu v in vitro podmínkách pozorovány projevy umlčování tohoto genu projevující se jako chloróza a...
Metody RNAi a CRISPR a jejich využití pro genetické manipulace parazitických protist
Kaiserová, Veronika ; Votýpka, Jan (vedoucí práce) ; Stojanovová, Darja (oponent)
RNA interference slouží jako obranný mechanismus, pomocí něhož se organismy brání proti cizorodým nukleovým kyselinám. RNAi negativně ovlivňuje translaci vazbou malých nekódujících molekul RNA ke komplementárnímu úseku mRNA, která je následně degradována. Novinkou v oblasti genového inženýrství je metoda CRISPR, která spočívá v modulaci genové exprese tvorbou dvouvláknových zlomů v cílové sekvenci DNA pomocí ribonukleoproteinového komplexu složeného z prokaryotické endonukleázy Cas9 a sgRNA. Obě zmíněné metody jsou použitelné pro funkční analýzu proteinů a charakterizaci metabolických drah u studovaných organismů. Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o metodách RNAi a CRISPR a o jejich využití k editaci genomů parazitických protist.
Využití metody RNA interference (RNAi) ke studiu onkogenních vlastností viru Kaposiho sarkomu (KSHV).
Riegerová, Petra ; Lubyová, Barbora (vedoucí práce) ; Hirsch, Ivan (oponent) ; Pávová, Marcela (oponent)
Souhrn Virus Kaposiho sarkomu (KSHV) je onkogenní DNA virus, jenž je spojován se všemi epidemiologickými formami Kaposiho sarkomu, primárního efuzního lymfomu (PEL) a s Castlemanovou chorobou (MDC). Stejně jako ostatní herpesviry prochází KSHV dvěma fázemi životního cyklu (latentní a lytická replikace). Během latentní fáze persistuje virový genom ve formě cirkulárního epizómu v jádře infikovaných buněk, kdy se exprimuje pouze několik latetních genů: LANA (latency-associated nuclear antigen), Kaposin, vFLIP (viral FLICE inhibitory protein), vCyklin a vIRF3/LANA2 (viral interferon regulatory factor 3). Tyto geny jsou pak zodpovědné za regulaci proliferace hostitelské buňky, prevenci apoptózy, únik před imunitním systémem a udržení extrachromozomálního virového genomu během dělení. vIRF3 je multifunkční jaderný protein konstitutivně exprimovaný u KSHV pozitivních PEL buněk a u nádorů Castlemanovy choroby, jehož exprese působí dramatické změny v kritických hostitelských drahách zahrnutých při regulaci apoptózy, buněčného cyklu, protivirové imunitě či onkogenní transformaci. V naší práci se nám podařilo prokázat a lépe dokumentovat předpokládaný mechanizmus, kterým vIRF3 zvyšuje transkripční aktivitu c-Myc a objasnit dříve nedefinovanou roli, jíž vIRF3 hraje při stimulaci ubiquitinace c-Myc a při regulaci jeho...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.