Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kritická reflexe dosavadní prozaické tvorby Marka Šindelky v českých médiích
Černá, Andrea ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Malý, Radek (oponent)
Diplomová práce Kritická reflexe dosavadní prozaické tvorby Marka Šindelky v českých médiích si klade za cíl analyzovat vybrané kritické reflexe, které vyšly v tuzemských médiích a věnovaly se románu Chyba (2008), sbírce povídek Zůstaňte s námi (2011), sbírce povídek Mapa Anny (2014) a románu Únava materiálu (2016) autora Marka Šindelky. Zdrojem recenzí a kritik publikovaných v období mezi lety 2008 a 2018 jsou literární časopisy A2, Host, Revolver Revue, Souvislosti, Tvar, deníky Hospodářské noviny, Lidové noviny, Právo a weby iLiteratura.cz a iRozhlas.cz. Analýza byla uskutečněna na základě údajů v databázi recenzí a kritik v archivu webu Ústavu pro českou literaturu. Obsah těchto kritik následně autorka vyhledala ve fulltextovém archivu mediálních zpráv z České republiky Newton Media Search a v archivech konkrétních médií v závislosti na dostupnosti úplného textu recenzí včetně jeho bibliografických údajů. Celkově je literárněkritické analýze podrobeno 43 textů. Teoretická část práce se pro lepší komplexnost tématu věnuje pojmu literární kritika, podává přehled významných kulturních periodik zaměřených právě na vydávání kritických reflexí a představuje život a díla Marka Šindelky. Součástí diplomové práce je také rozhovor, který s tímto spisovatelem vedla autorka práce v prostorech Nové scény Národního...
The Image of a Russian Emigrant in the works of S.D. Dovlatov
Nigmatova, Maria ; Hlaváček, Antonín (vedoucí práce) ; Vasilyeva, Elena (oponent)
1 ABSTRAKT V této práci bude probrána problematika formování obrazu ruského emigranta v pracích Ruského spisovatele Sergeje Dovlatova. Cílem práce je nejen zkoumat dílo Sergeje Dovlatova z pohledu spisovatele, jehož pohled je bez omezení, ale také se snažit zjistit rysy obrazů ruských emigrantů pomocí stylistických a poetických rysů jeho prózy. V teoretické části této práce jsou analyzovány příčiny třetí vlny emigrace, hlavní představitelé a místo Sergeje Dovlatova v kulturním kontextu USA pro hlubší pochopení problémů třetí vlny ruské emigrace. Nedílnou součástí popisu tématu je biografie Sergeje Dovlatova. zvláštní místo se věnuje studiu umělecké originality prózy S. Dovlatova. Úkolem praktické části je výběr uměleckých a expresivních portrétů ruského emigranta v dílech "Cizinka" a "Kufr" a jejich kategorizace. Způsob psaní bakalářské práce je založen na podrobném studiu a analýze článků, knih a dalších materiálů napsaných samotným Sergejem Dovlatovem, spisovateli a publicisty, kteří charakterizují život a dílo Sergeje Dovlatova. V závěrečné části je uvedena role shrnutí nových poznatků a informací. Součástí závěru je také rozjímání autora nad výsledky jeho práce. KLÍČOVÁ SLOVA Dovlatov, Obraz, Emigrace, Tvorba, Próza
Ženy ženám: Červená knihovna 21.století
Rusmanová, Romana ; Píšová, Ina (vedoucí práce) ; Mocná, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na současnou českou literaturu pro ženy psanou ženskými autorkami, a to zejména z hlediska čtenářů jejího dominantního žánru, červené knihovny. Cílem je popsat, jak dané autorky pracují s tradičními schématy žánru, nakolik realizují tradiční narativní schémata a jak tato schémata vnímají čtenářky preferující tento žánr. , Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsme popsali stručný vývoj žánru jako součásti populární literatury a jeho charakteristické rysy. Základem výzkumné části je sociologické čtenářské šetření rozdělené na kvantitativní a kvalitativní. V kvantitativní části jsme provedli širší čtenářský průzkum formou dotazníků. Kvalitativní část je založena na analýze děl vybraných autorek, kterou jsme vedli pomocí volného hloubkového rozhovoru s úzkým okruhem respondentek. Tímto způsobem jsme analyzovali knihy Otcomilky od Simony Monyové, u knihy Bestiář od Barbary Nesvadbové a Tajné knihy Ireny Obermannové. Klíčová slova: současná česká literatura, červená knihovna, próza, čtenářský výzkum, Simona Monyová, Barbara Nesvadbová, Irena Obermannová Abstract My Diploma thesis is devoted to contemporary Czech literature for women. This type of literature write czech womens authors. We analyze this literary genre (women's fiction) in...
Reprezentace subjektu v prózách Alexandry Berkové
JURCOVÁ, Miroslava
Diplomová práce se za pomoci literárně vědné literatury nejprve zaměří na způsoby zobrazování subjektu v porevoluční české próze (od antiiluzivní tvorby po tvorbu akcentující mimetickou stylizaci). V potaz je brána sociální situace před a po roce 1989. Pomocí tohoto teoretického backgroundu se pozornost soustředí na způsob existování subjektu v pěti krátkých prózách Alexandry Berkové a jeho interpretaci ve vztahu k žité realitě. Praktická analýza textů bude vedena i na rovině naratologické a tematologické (využití vazeb intertextových, resp. metatextových). Rozboru bude předcházet stručné seznámení se s autorkou, jejím životem i tvůrčí činností.
Realismus próz Vítězslava Hálka
TOUMIOVÁ, Fatima
Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a jaké prvky realismu se vyskytují v prózách Vítězslava Hálka. Teoretická část se soustředí na samotné pojmy romantismus a realismus, jejich podstatu, charakteristiku a úlohu v umění 19. století. Dále se věnuje významným literátům dané doby a zvláštní pozornosti se dostává Vítězslavu Hálkovi. Praktická část se zabývá jednotlivými Hálkovými prózami, které jsou nezbytné pro analýzu realistických, popřípadě romantických prvků.
Charakteristika literárních postav ve vybraných prózách Ladislava Fukse se zaměřením na zvláštnosti v chování
TVRDÁ, Tereza
Cílem této diplomové práce je popsat jednotlivé charaktery, především hlavních literárních postav, ve vybraných prózách významného českého prozaika Ladislava Fukse. Práce bude zaměřena především na neobvyklé chování, zvláštnosti, vlastnosti a charaktery hrdinů. Biografická část práce bude věnována autorově osobnosti a životu, část bibliografická podrobné analýze hlavních postav ve vybraných titulech. K porovnání bude více jak deset postav. Primární metodou v práci bude analýza, interpretace, dále bude užit popis a konfrontace jednotlivých hrdinů. Přínos práce spočívá v podrobnějším popisu a srovnání chování jednotlivých charakterů postav.
Motiv trestu a viny v povídkové a dramatické tvorbě Františka Langra
Krsková, Kateřina ; Mravcová, Marie (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
Práce popisuje vývoj a variantnost motivu zločinu a trestu v prozaickém a dramatickém díle Františka Langera. Po úvodní úvaze o zločinu a trestu se zabývá rozborem Dostojevského románu "Zločin a trest", který měl na Langerovo pojetí těchto pojmů značný vliv. Nastiňuje také podobu zločinu a trestu v české literatuře na přelomu 19. a 20. století, která na Langera mohla zapůsobit. Snaží se v první části ozřejmit, jak se tyto motivy v počínající zprvu povídkové tvorbě autora rozvíjely. Pracuje se zde s prozaickými sbírkami "Zlatá Venuše" a "Snílci a vrahové". V druhé části se pak zaměřuje na jejich vytříbenou a mnohdy velmi problematickou podobu v Langerových dramatech "Svatý Václav", "Periférie", "Velbloud uchem jehly", "Obrácení Ferdyše Pištory", "Andělé mezi námi" a "Dvaasedmdesátka" a snaží se ji vystihnout a charakterizovat.
Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let
Šatanová, Klára ; Mravcová, Marie (vedoucí práce) ; Wiendl, Jan (oponent)
Diplomová práce Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let se zabývá analýzou vybraných próz z výše vymezeného období, které reprezentují různé autorské přístupy k zobrazované realitě. První část práce je věnována vymezení pojmu holokaust a možnosti jeho slovesné reprezentace. Dále se práce zabývá vývojem literatury s tématem holokaustu od roku 1945 až do současnosti, s důrazem na texty vydané v 50. a 60. letech 20. století, které se podílely na utváření paměti čtenářské veřejnosti. Dále sleduje prolínání a vzájemné ovlivňování historického a fikčního diskurzu. V jednotlivých dílech - Krabice živých Norberta Frýda, Osm odtamtud E. F. Buriana a Démanty noci Arnošta Lustiga je analyzováno zobrazení prostředí koncentračního tábora, zároveň je sledována autorova práce s postavami, stejně jako zobrazení židovství v textech. Klíčová slova: holokaust, koncentrační tábor, 50. léta, próza, Norbert Frýd, E. F. Burian, Arnošt Lustig, historický a fikční diskurz, postava, motiv, prostředí
Karel Kamínek prozaik
Brázdová, Kateřina ; Merhaut, Luboš (vedoucí práce) ; Heczková, Libuše (oponent)
Bakalářská práce se zabývá krátkými prózami Karla Kamínka, autora z okruhu Moderní revue. V první části je nastíněno prostředí české dekadence přelomu 19. a 20. století, francouzské kořeny dekadence a její evropské inspirační zdroje. Druhá část se zaobírá osobou Karla Kamínka. Je uvozena základními biografickými údaji a dále představuje vybrané projekty, na nichž Kamínek participoval. Ve třetí části práce jsou rozebírány autorovy krátké prózy. Věnujeme se jednak povídkovým souborům Dies Irae a jiné prózy a Disonance, jednak povídkám zveřejněným časopisecky. K dílu přistupujeme chronologicky, členíme ho do oddílů příbuzné poetiky a zároveň respektujeme rámec knižních celků. Na vybrané povídky se zaměřujeme blíže. Cílem práce je připomenout pozapomenutého autora, pokusit se určit specifika jeho prozaické tvorby, zachytit její vývoj a zasadit ji do kontextu české literatury.
Rané prozaické dílo Gao Xingjiana
Blahota, Martin ; Andrš, Dušan (vedoucí práce) ; Lomová, Olga (oponent)
Nositel Nobelovy ceny za Literaturu Gao Xingjian je známý především jako dramatik a autor románů Hora duše a Bible osamělého člověka. Tato diplomová práce představuje jeho rané novely a povídky, které vznikaly na konci sedmdesátých let a v letech osmdesátých. Analýza významové výstavby, která je zaměřená zejména na motivy a narativní techniky, zkoumá vývoj spisovatelovy rané tvorby v kontextu oficiálních ideologických požadavků na literaturu a literárních proudů "literatury jizev", "literatury reflexe" a literatury "hledání kořenů". Díla rané prózy jsou v práci zařazena do skupin "odhalení zločinů Kulturní revoluce", "dědictví Kulturní revoluce", "paměť" a "hledání kořenů". Práce ukazuje, jakým způsobem se Gao Xingjian pokouší ztvárnit jedinečný individuální pohled na svět.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.