Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 567 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam terénních úprav ve veřejném prostoru
Horáčková, Julie
Středobodem celé diplomové práce je řešení problematiky významu terénu a zejména možností jeho překonávání, tedy terénních úprav ve veřejném prostoru. Teoretická část práce definuje tři hlavní přístupy k terénu a následně referenčními příklady poukazuje na inovativní metody jeho překonávání. Ruku v ruce s problematikou terénu a jeho úprav jde i výběr modelového území na příkrém úpatí vrchu Vítkov na pražském Žižkově, jež se rozléhá pod estakádou Nového spojení a kolem usedlosti Hrabovka. Pro tuto plochu jsou na základě důkladně provedených analýz a průzkumů vytvořeny tři koncepty založené na třech hlavních přístupech k terénu definovaných v teoretické části. Jednotlivé koncepty a jejich funkčnost jsou nejprve prověřeny na digitálních modelech a následně je provedena jejich syntéza, jež je odrazovým můstek pro formování finálního návrhu. Finálním produktem je architektonická studie řešeného území, která se snaží naplnit potenciál území a vytvořit prostor, jež si zachovává svůj původní charakter a zároveň se stává neodmyslitelnou součástí a plnohodnotným kontinuem městské struktury veřejných prostorů.
Zoologické zahrady a krajinářská architektura
Smékalová, Andrea
Smyslem bakalářské práce Zoologické zahrady a krajinářská architektura je zhodnocení přístupů současných trendů navrhování v zoologických zahradách. A představení několika příkladů, aby veřejnost pochopila, že to nejsou místa, kde se setkají se zvířaty v zajetí, ale jsou to místa klidu a ploch zeleně ve městech. V této práci je cílem ukázat, že každá zoologická zahrada má svoji koncepci řešení a vlastní způsob vegetačních úprav v rámci venkovních expozic i odpočinkových míst pro návštěvníky. Rovněž je cílem ukázat, že každá zoologická zahrada je zaměřena na určitou druhovou skladbu chovaných zvířat a má své odborné poslání. V architektonické části byla navržena venkovní expozice pro pandy velké.
Změny ve využití území (Land use) v příměstské oblasti Prahy
Křemenová, Ludmila
Bakalářská práce je zaměřena na proces Environmental Impact Assessment (EIA). Je zde shrnuta historie vzniku, základní složky a co všechno hodnocení EIA obnáší. Práce vychází z dostupné literatury zabývající se životním prostředím a hodnocením vlivů na životní prostředí. Předběžné analýzy dopadu na životní prostředí jsou klíčem k udržení křehké rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Dlouholetá praxe umožňuje předem posoudit, jaký dopad bude mít zamýšlená stavba na své nejbližší a širší okolí. Jedná se o hodnocení ekologické a také sociální. V druhé části se zabývám konkrétními případy ze svého okolí. Jsou zde charakterizovány. Všechno jsou to projekty před nebo ve výstavbě a také to jasně znázorňuje, jak to v České republice funguje.
Studie vybraného městského prostoru
Valigura, Ondřej
The diploma thesis focuses on the revitalization of the square Jiří z Poděbrad in Prague, dominated by the Church of the Sacred Heart of the Lord by architect Josip Plečnik. The thesis is systematically divided into theoretical, analytical and design part. The theoretical part consists of a literary overview, which is focused on life and work of the Slovenian architect Josip Plečnik. Subsequently, the recent condition of the squares formed in the first half of the 20th century on the Czech territory is briefly described. The analytical part is devoted to the results of thorough analyzes of territory, from which our own architectural study is based. The analytical and design part is accompanied by graphic schemes, situations, cross-sections and visualizations. The revitalization seeks to create a contemporary solution that will be a representative, functional and attractive living space.
Studie vybraného městského prostoru
Horáčková, Julie
Bakalářská práce se věnuje studii vybraných městských veřejných prostorů na pražském Žižkově. V první, teoretické, části je obecně definován pojem městský veřejný prostor, jeho typy a přístupy k jeho vnímání a také problematika člověka ve veřejném prostoru. Dále jsou zde uvedeny referenční příklady, ukazující ztvárnění typologicky podobných prostorů v České republice a zahraničí. Další část práce, část analytická, se nejprve věnuje širší charakteristice Žižkova a následně podrobněji rozebírá jednotlivá vybraná území, kterými jsou prostory Komenského náměstí, Prokopova náměstí a náměstí Kostnického. Na analýzy jednotlivých náměstí navazuje návrhová studie, která řeší nejen samotný prostor náměstí, ale také propojení a návaznost všech tří vybraných prostor.
Památková péče na území Prahy v období protektorátu Čechy a Morava
Vobořilová Kadlecová, Žaneta ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent) ; Linhartová, Dana (oponent)
Téma ochrany pražských památek v období let 1939-1945, které se nesmazatelným způsobem zapsalo do naší kulturní historie, dosud bylo badatelsky nevytěženým tématem. Samotný obor ochrany památek ohrožených válečným konfliktem prošel průběhu 30. a 40. let 20. století evolucí, která položila základy moderních přístupů k jejich zabezpečení. Řada evropských zemí měla už před druhou světovou válkou zkušenost s vážnými škodami, jaké utrpěly sbírky významných institucí během Velké války. Proto se v meziválečném období objevily první teoretické pokusy vytvořit nové přístupy k ochraně válkou ohrožených uměleckých památek, jak dokládají studie některých významných osobností, např. Carl Justi. Byla to zhoršující se politická situace na evropském kontinentu v průběhu 30. let, která stále naléhavěji vyvolávala potřebu znovu se zamýšlet nad prostředky moderní války, nad technologickým vývojem moderních zbraní a jejich destruktivním potenciálem ohrožujícím evropské kulturní dědictví. Čtyři roky před vypuknutím druhé světové války byla v Německu započata diskuze z podnětu prof. Otto Kümmela na téma, jak účinně ochránit památky před případnými válečnými škodami. Kümmel tehdy ještě nenašel dostatečnou podporu německé administrativy pro svůj záměr vytvořit jednotný strategický plán. Díky odborným článkům, které jsem...
Sociogeografická regionalizace okresu Benešov v letech 2001-2011 a vliv pracovní atraktivity Prahy na její změny
Pešek, Ondřej
Dojížďka se stala nedílnou součástí každodennosti života v naší společnosti a analýza dojížďkových proudů má zásadní význam pro zachycení sociogeografické organizace společnosti. Předkládaná diplomová práce má za hlavní cíl identifikovat změny v geografických aspektech dojížďky za prací a do škol v okrese Benešov během intercenzálního období 2001-2011. Druhým cílem je vyhodnotit vliv makroregionálního centra Prahy na dojížďku za prací v okrese Benešov. Tento okres je vzhledem ke své blízkosti a dobré dopravní dostupnosti Prahy vhodným modelovým příkladem pro posouzení vlivu makroregionálního centra na sousední mikroregiony. Tento vliv makroregionálního centra je sledován pomocí analýzy pracovních dojížďkových proudů a také pomocí dotazníkového šetření. Záměrem dotazníkového šetření je zachytit zejména to, jak lidé vnímají dojížďku za prací a pracovní příležitosti v Praze. Klíčová slova: dojížďka, sociogeografická regionalizace, makroregion, mikroregion, funkční region, Benešov, Praha, Vlašim, Votice.
Tematický atlas pražských ostrovů
Krusová, Anna ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Janata, Tomáš (oponent)
Cílem práce je vytvořit tematický atlas, jehož obsahem jsou mapy vybraných méně známých a převážně suchou nohou nepřístupných pražských ostrovů. Dílčími cíli jsou identifikace všech ostrovů na území Prahy s využitím prostorových dat a analýz, hodnocení stávajících a pořízení vlastních prostorových dat k vytvoření podrobných map vybraných ostrovů a zpracování atlasu s doplňujícími texty a obrázky. V teoretické části je provedena rešerše odborné literatury a dostupných zdrojů dat o pražských ostrovech a práce je zasazena do kontextu kartografie. V praktické části je popsán celý proces tvorby atlasu, od identifikace jednotlivých ostrovů, přes terénní šetření až po kartografické zpracování získaných prostorových dat a finalizaci výsledného díla. Výstupem práce je Tematický atlas pražských ostrovů, který byl zpracován v softwarech ArcMap a InDesign. Klíčová slova Praha, ostrovy, tematický atlas, tematická kartografie
Povědomí a postoje k volejbalu na vybraném gymnáziu v Praze 8
Garreis, Dominik ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Povědomí a postoje k volejbalu na vybraném gymnáziu v Praze 8. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění, jaké povědomí a postoje mají k volejbalu studenti posledních dvou ročníků na vybraném gymnáziu v Praze 8, kde je značné volejbalové zázemí. Dále se zjišťují všeobecné vědomosti o volejbalu a znalost pravidel tohoto sportu. Pro předpoklad ne tak velikého zájmu o volejbal, je jako další cíl zjistit, jaký sport u studentů převládá nad volejbalem, pokud se už nějakému věnují. Jedním z cílů je i určité doporučení pro kluby se základnou na daném území, jak s touto problematikou pracovat. Metody: Pro tuto práci byla jako hlavní metoda výzkumu zvolena metoda kvantitativní, přesněji písemné dotazování. Dotazník vytvořený pouze pro tuto práci poskytl data, díky kterým se zjistil zájem o sport jako takový, o volejbal a znalosti o tento sport. Výsledky: Prostřednictvím výsledků se zjistilo, že většina studentů na vybraném gymnáziu v Praze 8 příliš nesleduje dění kolem volejbalu, tudíž ani neznají volejbalové prostředí. Avšak povědomí o volejbalu v okolí mají vysoké a stejně tak dobře znají základní pravidla. Postoj k volejbalu studenti uchovávají kladný a oproti jiným sportům mají tento sport velice v oblibě, ačkoliv se většina respondentů věnuje jiným aktivitám. Klíčová slova: povědomí, postoje,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 567 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.