Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 554 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nepraví hrdinové. Odstraňování komunistických pomníků v Praze po roce 1989
Homutová, Ludmila ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Bendová, Eva (oponent)
Nepravíhrdinové.Odstraňováníkomunistickýchsochporoce1989 Anotace: Tato diplomová práce se bude zabývat pomníky propagujícími ideologii komunismu, které byly těsně po Sametové revoluci a dále v 90. letech odstraněny či přemístěny ve snaze symbolicky odvrhnout právě skončivší režim. Nejprve nastíní historický kontext a na základě veřejných projevů politiků a dobových periodik popíše společenský diskurz týkající se, jak vztahu ke komunismu, tak představ, jak má vypadat režim nový. Posléze se bude věnovat teorii historické paměti, míst paměti a jejich proměně a přepisování. Rušení pomníků zatížených komunistickou ideologií následně srovná s ikonoklasmy, které provázely jiné revoluce. V ústřední části bude práce sledovat několik případů odstraněných pomníků - soch vůdců a hrdinů, ustavujících událostí, i arfefaktů - symbolů. Pokusí se postihnout za jakých okolností jednotlivé pomníky zmizely z veřejného prostoru a charakterizovat, jak přispěly tyto události i jejich samotné odtranění k formování historické paměti a to i v kontextu pomníků, které vznikly po roce 1989 a mají na dobu komunistické totality upomínat. Poukáže také na stále stojící pomníky, vzniklé v rozmezí 1948-1989, jež vzbuzují i v dnešní době diskuzi o svém osudu a zmíní, jakým způsobem se vyrovnávali a vyrovnávají s komunistickým pomníkovým...
K. I. Dientzenhofer ve službách Tovaryšstva Ježíšova
Kučerová, Mariana ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Lunger Štěrbová, Daniela (oponent)
K. I. Dientzenhofer ve službách Tovaryšstva Ježíšova Anotace Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat nejen známé jezuitské sakrální stavby vzniklé v Českém království z rukou Kiliána Ignáce Dientzenhofera, ale také některé menší fundace nebo dnes již zaniklé stavby. V první řadě to jsou venkovské rezidence v Liběšicích a dostavba v Tuchoměřicích nebo v roce 1930 zbořený dispensář na Smíchově. Dále také svatohorské schody, které byly realizovány podle Dientzenhoferova návrhu jen částečně. Opomenuty nejsou ani stavební počiny, u kterých není architektovo autorství prokázané, mezi něž se řadí například dvojice kaplí nedaleko Prahy - kaple sv. Archanděla Michaela v Kozinci a kaple sv. Kříže ve Středoklukách. Nezanedbatelnou částí je taktéž snaha o zařazení těchto staveb do kontextu díla mladšího z Dientzenhoferů a přiblížení vnímání jejich zadavatelů včetně vymezení typologie řádové architektury v rámci funkce. Klíčová slova kostel sv. Františka Xaverského, kostel sv. Klimenta, kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Bartoloměje, Praha, Opařany, Odolena Voda, Malá Strana, Tuchoměřice, Liběšice, radikální baroko, K. I. Dientzenhofer, jezuiti, architektura, venkovské rezidence, kaple
Pražské kabarety po roce 1900
Starcová, Helena ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Diplomová práce s názvem Pražské kabarety po roce 1900 se zabývá především obdobím tzv. zlatého věku kabaretu mezi lety 1916-1923. Těžištěm textu je historiografický přehled kabaretu a divadel malých forem a porovnání se současnou scénou. Klíčová slova Kabaret, Zlatý věk kabaretu, 20. století, současné divadlo, Červená sedma.
Pojetí astronomie ve výtvarném umění a kultuře v době rudolfínské
Hanušová, Veronika ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Cílem této bakalářské práce je shrnutí důležitých osobností rudolfinské Prahy, míst a uměleckých předmětů s nimi spjatými, které se vážou k astronomii za vlády císaře Rudolfa II. Na tyto astronomické předměty lze nahlížet jednak jako na objekty vědecké, v této práci však bude primárně vystižena jejich výtvarná kvalita. Pozornost je soustředěna na vybrané lokality, kde astronomové žili a pracovali. Tyto lokality jsou představeny v dobovém a evropském kontextu. Podstatná část práce se věnuje samotným předmětům spojeným se studiem astronomie, jako jsou například astronomické přístroje v rámci užitého umění, či vědecké publikace, které s sebou nesou vlastní výtvarné zpracování v podobě grafických příloh. Veškerá tato problematika je koncipovaná v návaznosti na osobnosti a společenské prostředí císařského dvora Rudolfa II.
Postoje k marihuaně u středoškolských studentů v Praze
Tvrdík, Kryštof ; Rössler, Jan (vedoucí práce) ; Teichmanová, Klaudia (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá postoje středoškolských studentů v Praze k užívání marihuany a dále i samotnou prevalenci užívání. Přestože je na českých středních školách nejvyšší prevalence užívání marihuany v porovnání s jinými adolescenty v Evropě, není vyzkoumáno, jaké rozdíly uvnitř skupiny uživatelů jsou a jaké jsou faktory, které postoje k užívání v Praze ovlivňují. Na problematiku je nahlíženo optikou teorie sociální kontroly. Je také využit koncept rizikového chování. Empirická část je sekundární analýzou dat ESPAD a je tvořena statistickými testy kvantitativních dat.
Hodnocení dlouhodobého vlivu regulace uličního parkování na lokalizaci firem v oblastech hl. m. Prahy
Lukeš, Václav ; Květoň, Viktor (vedoucí práce) ; Novotný, Václav (oponent)
BC. VÁCLAV LUKEŠ - DIPLOMOVÁ PRÁCE Hodnocení vlivu regulace uličního parkování na rozvoj firem v oblastech hl. m. Prahy Abstrakt Užívání automobilů je pro mnoho firem jedna z klíčových podmínek pro provozování jejich aktivit. Omezení užívání vozidel, např. v podobě regulace parkování na veřejných parkovacích stáních, proto může způsobit snížení konkurenceschopnosti řady firem skrze možnou nižší atraktivitu pro zákazníky, snížený komfort pro zaměstnance dojíždějící ze vzdálenějších lokalit či omezení nutného zásobování. V konečném důsledku proto může i regulace parkování ovlivňovat lokalizaci firem v oblastech města. Zahraniční studie se v pohledu na toto téma rozcházejí a do jisté míry se v nich odráží kulturní prostředí daného regionu. Cílem této diplomové práce je proto pomocí kvantitativních a prostorových informací o jednotlivých firmách zhodnotit vliv regulace uličního parkování na jejich lokalizaci na příkladu hl. m. Prahy. Díky významnému statistickému vzorku subjektů vstupujících do analýzy je možné vyhodnotit, zdali změny v horizontální i vertikální struktuře firem souvisejí s vývojem změn v regulaci uličního parkování, kterou hl. m. Praha uplatňuje.
Češi a Němci v Praze: Konkurence spolkového života na přelomu 19. a 20. století
Kočárková, Kateřina ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Práce je věnována česko-německému soužití na území Prahy, na přelomu 19. a 20. století. Češi se roku 1848 ocitli v nedobrovolné roli zastánců Rakouska-Uherska, uvnitř které muselo česky hovořící obyvatelstvo žít po boku Němců, kterým území právem také patřilo. Soužití obou národů nebylo bezproblémové, spíše velmi proměnlivé, což se také odrazilo v politické a sociální sféře života. Česko-německé soužití bylo důležité pro vývoj spolkového života, jehož vzniku a následné vzájemné konkurenci se práce zabývá. Byly vybrány tři české instituce, významné pro tehdejší kulturní a spolkový život, které měly svou analogickou německou dvojici. Konkrétně Národní divadlo a Nové německé divadlo, kavárna Arco a Union a jako poslední Deutsches Kasino spolu s Měšťanskou besedou. Zkoumány byly jejich přátelské a nepřátelské tendence a vzájemná konkurence mezi nimi.
Situace v Praze během táborů lidu 1868-72
Kubíček, Lubomír ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce) ; Šindelář, Jan (oponent)
Práce se zabývá událostmi v Praze v období 1868-1872 s bližším zaměřením na rok 1868 v průběhu táborového hnutí. Seznamuje s nejdůležitějšími událostmi, které hýbaly veřejným děním ve sledovaném období. Práce řeší především protesty proti rakousko- uherskému vyrovnání, slavnost kladení základních kamenů k Národnímu divadlu, císařskou návštěvu roku 1868, vyhlášení výjimečného stavu v Praze, dělnickou otázku, soudy s redaktory novin, politické vyjednávání o česko-rakouském vyrovnání a chabrusové volby. Práce se zabývá i předcházejícími událostmi, které měly vliv na námi sledované období. Klíčová slova Kladení základních kamenů k Národnímu divadlu Rakousko-uherské vyrovnání Tábory lidu Praha Fundamentální články Dělnická otázka 19. století Chabrusové volby

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 554 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.