Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 506 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Negrelliho viadukt v Praze
Semrádová, Michaela ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Předmětem této práce je jedno z nejvýznamnější děl mostního stavitelství v Praze železniční viadukt nazývaný podle svého tvůrce Negrelliho viadukt. Jejím cílem je zasadit stavbu Negrelliho viaduktu do kontextu doby, ve které vznikal a zakomponovat ho do vývoje pražské mostní architektury a provést tak komparaci technické podstaty těchto inženýrských staveb. Při rozboru stavby viaduktu je kladen důraz na její historii, analýzu současné probíhající rekonstrukce, především z pohledu architektonického řešení a památkové péče. Závěr práce řeší tendence současné doby a utváření veřejného prostoru v rámci samotného viaduktu.
Lokální integrační politiky vůči imigrantům: příklad Prahy a Barcelony
Holinková, Barbora ; Seidlová, Markéta (vedoucí práce) ; Leontiyeva, Yana (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je komparace přístupů k integraci cizinců na lokální úrovni v Praze a v Barceloně. Autorka chce dále zjistit, zda jsou politiky aplikované Barcelonou přenositelné do českého prostředí. Práce vychází z vybraných konceptů zaměřených na integraci cizinců do hostitelské společnosti (klasická typologie národních integračních modelů nebo integrační modely založené na psychologických aspektech dle Berryho) a její součástí jsou také definice migrační a integrační politiky (Baršová, Barša 2005; Penninx 2016; Bosswick, Heckman 2006 a další). Vzhledem k charakteru práce byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu skládající se z analýzy sekundárních zdrojů (odborné studie, výroční zprávy, koncepční materiály vlád a municipalit, statisticky zaměřené zdroje). Vedle toho byly realizovány polo-strukturované rozhovory se zástupci místních samospráv v Praze a v Barceloně. Lokální integrační politiky vznikají ve specifickém kontextu daného státu, součástí práce je i nástin migrační historie Česka a Španělska, institucionální zabezpečení migračních a integračních politik na jednotlivých administrativních úrovních (národní, regionální, lokální) a jejich vývoj. Bylo zjištěno, že město Barcelona má v decentralizovaném systému vládnutí silnou pozici a významně promlouvá do postavení cizinců na svém...
Analýza zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu
Lorencová, Eliška ; Emmer, Adam ; Geletič, Jan ; Vačkář, David
Změna klimatu představuje jednu z klíčových výzev 21. století, jak z hlediska adaptací, tak mitigací. Cílem tohoto výzkumného záměru bylo v návaznosti na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, zpracovat podklady pro Implementační plán, zaměřené na analýzu zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu. Analýza zranitelnosti se zaměřovala na dopady spojené s: (i) teplotními extrémy ve městě – vlnami horka, (ii) nedostatečným zasakováním a extrémními srážkami. Přístup zahrnoval prostorově explicitní analýzu v postředí ArcGIS, založenou na klimatický, land use a socio-ekonomických indikátorech pro současný stav a scénáře RCP 4.5 a RCP 8.5. Z hlediska zranitelnosti vůči teplotním extrémům - vlnám horka jsou v současné době nejvíce zasaženy oblasti v centru města (MČ Praha 2, MČ Praha 3, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1) a některé z okrajových částí města s průmyslovou zástavbou, např. Libeň, či Štěrboholy. Zranitelnost vůči extrémním srážkám a nedostatečnému zasakování srážkové vody je nejvyšší zejména v oblasti soutoku Vltavy a Berounky – Velká Chuchle, Praha 16, Zbraslav a Lipence.
Obchodní kontakty pražských měšťanů na přelomu 14. a 15. století = Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400
Musílek, Martin
The presented text explores the trade contacts between Prague and Bern, and other cities of the Swiss confederation. Precious metal was chiefly exported from the Czech Lands to the Swiss cantons and Swabia, whether in the form of minted silver coins or raw precious metal. Trade was mediated through Nuremberg merchants. The concrete case of several Prague burghers-merchants exemplifies their status in the city, their financial backgrounds, and the mercantile and monetary contacts that were often linked up with foreign commerce houses, the ruling court milieu or the credit possibilities of the Prague Jews. Although during the Hussite Wars (1419–1434), trade with the heretical Bohemia was restricted, the Imperial and Papal trade embargo was frequently bypassed. In the course of the Hussite Wars, a new wave of exportation of Bohemian art objects abroad took place in connection with the emigration of Catholics, where these objects were either sold or deposited by the refugees “for better times”. Thus, the exportation of Bohemian art abroad did not cease even during the Hussite Wars.
Protestantský kostel sv. Salvátora v Praze v dobovém kontextu
Kabelová, Patricie Vivienne ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Tématem bakalářské práce je monografické zpracování protestantského kostela sv. Salvátora v Praze na Starém Městě v širším kontextu. Práce se nejdříve zabývá historickými souvislostmi vzniku kostela na počátku 17. století. Do této kapitoly spadá nejen vztah habsburského rodu k protestanským věřícím, ale také odraz protestantské liturgie na sakrální prostor. Na to navazuje stavebně historický vývoj kostela od jeho založení v roce 1611, až do dnešní doby. Dále je vytvořen podrobný popis exteriéru i interiéru kostela, včetně již málo dochované malířské výzdoby. Závěrečná kapitola srovnává jednotlivé stavební prvky kostela sv. Salvátora s jinou dobovou architekturou.
Univerzita v městském prostoru: Univerzita Karlova a Universität Wien
Kavan, Ondřej ; Kučera, Rudolf (vedoucí práce) ; Konrád, Ota (oponent)
Práce je komparativní případovou studií na pomezí urbanismu, historie univerzit a městského plánování. Mapuje a komparuje stavební historii pražské Karlovy univerzity a vídeňské Universität Wien od jejich počátků až do dnešních dnů. Hlavním bodem zájmu přitom je vztah těchto univerzit k jejich městskému okolí a jejich pozice v něm. Kolik lokalit využívají a jakých? Jak jsou navzájem vzdáleny? Jaká je jejich pozice vůči atraktivní poloze v městském centru? Jaký je dobový kontext vzniku jednotlivých projektů rozvoje, které z nich se podařilo realizovat a které nikoliv? Na tyto otázky odpovídá část srovnávající obě univerzity mezi sebou. Druhým tematickým okruhem pak je zkoumání otevřenosti obou univerzit, vůči současným tendencím v univerzitním strategickém plánování. Podporuje univerzita svým stavebním programem mezioborovou spolupráci, špičkovou vědu nebo své ukotvení do městské struktury v zájmu zvýšení vlastní atraktivity i efektivity? To vše jsou otázky, kterými se předkládaná práce zabývá.
Pražská občanská zástavba 19. a začátku 20. století jako svědek proměny společnosti
Haltufová, Kateřina ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem společnosti v 19. a na počátku 20. století a jeho vlivem na proměny pražské architektury. Jejím cílem je zjistit, jak je toto učivo zakomponováno do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jakým způsobem je zpracováno v dostupných řadách učebnic vlastivědy na prvním stupni základní školy (4. a 5. ročník). Dalším cílem je zmapovat vývoj Prahy a proměny ve společnosti ve sledovaném období a zjistit, jakým způsobem se tyto změny promítly do pražské občanské zástavby. V první části se práce věnuje detailní analýze dostupných pedagogických dokumentů. Z ní vyplývá, že tomuto tématu v hodinách vlastivědy není věnován prostor, který by odpovídal významu tohoto období z hlediska formování dnešní společnosti. Dále jsou zde s pomocí odborné literatury zabývající se zvoleným tématem zmapovány proměny společnosti a změny v životě obyvatel Prahy, územní rozvoj hlavního města a jeho architektura spolu s přehledem staveních slohů charakteristických pro zkoumané období. Zjištěné informace jsou v praktické části použity k přípravě didaktického materiálu pro vlastivědnou vycházku historickým centrem Prahy. Podklady sestávají z teoretických přípravných hodin, samotné vlastivědné vycházky včetně pracovních listů a jedné hodiny závěrečné. Obsahují také informační...
Rezidenční spokojenost domácností bytových domů v pražských lokalitách - role občanské vybavenosti
Bursa, Otakar ; Netrdová, Pavlína (vedoucí práce) ; Kubeš, Jan (oponent)
Rezidenční spokojenost patří mezi významné složky spokojenosti člověka se životem. Utvářena je unikátním souborem různých činitelů, kam může být zařazena také dostupnost a kvalita občanské vybavenosti v okolí bydliště. Význam tohoto faktoru ale býval často podceňován a skutečný vztah rezidenční spokojenosti a přítomnosti občanské vybavenosti není dosud znám (Swindell, Kelly 2005). Diplomová práce se proto zaměřuje na kvantitativně analytický výzkum rezidenční spokojenosti ve dvou odlišně vybavených pražských lokalitách s cílem prohloubit současné znalosti této problematiky. Výsledky ukazují, že vybavenost bydliště službami má významný vliv na utváření rezidenční spokojenosti srovnatelný s kvalitou bydlení nebo charakterem sousedství. Tento vztah je nicméně částečně ovlivněn přikládanou důležitostí přítomnosti služeb lišící se zejména podle typu lokality (sídlištní či suburbánní) i pozicí domácnosti v životním cyklu. Klíčová slova: rezidenční spokojenost, občanská vybavenost, Praha, sídliště, suburbium
Změny fyzického a funkčního prostředí v pražských Nuslích
Kozohorský, Tomáš ; Sýkora, Jan (vedoucí práce) ; Přidalová, Ivana (oponent)
Části postsocialistických vnitřních měst se dynamicky proměňují v důsledku regeneračních procesů, zatímco jiné stagnují. Cílem práce je analyzovat přeměnu fyzického a funkčního prostředí transformující se čtvrti Nusle a popsat její dynamiku v posledním desetiletí. K tomu práce využívá kvantitativní data z různých zdrojů. Nejprve je představen charakter zástavby a rezidentů na úrovni statistických obvodů. Následuje analýza proměny fyzického stavu budov a struktury a rozmístění maloobchodu prostřednictvím terénního šeření. Z provedených analýz práce vyplývá, že se zlepšila celková kvalita domovního fondu a došlo i k proměnách vnitřní struktury maloobchodu. Obě zkoumaná prostředí jsou v Nuslích v současnosti prostorově diverzifikovaná. Klíčová slova: vnitřní město, městská revitalizace, fyzické prostředí, funkční prostředí, Praha

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 506 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.