Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 515 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Airbnb and Multilevel Governance: Case Study of Prague
Svobodová, Veronika ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Průdková, Karolína (oponent)
Táto magisterská práca je prípadovou štúdiou, ktorá sa zaoberá problematikou koncepcie viacúrovňového vládnutia a jeho využiteľnosti v regulácii novodobého trendu zdieľanej ekonomiky - digitálnej platformy Airbnb. Východiskom k práci je územie hlavného mesta Praha, v ktorom tento fenomén masívne naráža na problémy legislatívneho charakteru. Politická diskusia smerujúca k tejto agende zaplňuje titulné stránky mediálnych správ a má tendencie viesť až k závažným zmenám či mobilizácii elektorátu v najbližších rokoch. Závratné tempo rozvoja tejto služby postavilo politiku a úrovne vládnutia pred vážne legislatívne a politické výzvy. Empirická časť práce skúma význam a rolu jednotlivých úrovní na základe konceptu viacúrovňového vládnutia vo vzťahu k riešení regulácie fenoménu Airbnb. Hlavná časť práce je venovaná využitiu pološtruktúrovaných rozhovorov s hlavnými predstaviteľmi jednotlivých úrovní, monitoringu médií a analýze dostupných zdrojov. Na základe šetrenia je zrejmé, že základné postuláty prístupu viacúrovňového vládnutia môžu byť pokladané za platné, pretože sa prejavujú na všetkých skúmaných úrovniach.
Nové formy cestovního ruchu a jejich vliv na město
Klicnar, Filip ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Práce se zabývá rostoucím objemem a měnícím se charakterem cestovního ruchu v Evropě, který byl umožněn liberalizací leteckého trhu (nástup nízkonákladového letectví) a sdílenou ekonomikou (Airbnb). V návaznosti na tyto posuny vzniká nový segment turistů, kteří jsou v práci popsáni jako nezávislí cestovatelé. Práce se zaměřuje na vzájemné působení těchto tří faktorů na prostředí města, tedy jeho socio-geografickou, socio-ekonomickou strukturu a socio-kulturní strukturu. Vlivem nízkonákladového letectví se turisté a cestovatelé koncentrují primárně do omezeného počtu evropských měst, které vytvořily vhodné podmínky pro tyto letecké společnosti. V samotných městech se pak turismus šíří z koncentrické zóny centra města do zóny vnitřního města, kde vzniká nový turistický průmysl uzpůsobený pro nezávislé cestovatele. Tato turistifikace prohlubuje gentrifikační proces a prostorové nerovnosti. Díky platformě Airbnb byla překlenuta omezená hotelová nabídka v centru a ubytovací sektor se vetkal do struktury rezidentních oblastí vnitřního města. Takto turistifikované oblasti města nabývají socio-kulturně heterogenního charakteru. Avšak s tím, jak rostou náklady života ve vnitřním městě, stává se tento prostor stále více socio-ekonomicky homogenní. To také vede k odcizení obyvatel periferie k centrálním...
Palmovka - trhlina v městské struktuře
Platil, David ; Uherek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Grygar, Jakub (oponent)
Tématem této diplomové práce je krajina, konkrétně městská krajina pražské Palmovky a její rozličné dimenze. Krajina je v sociálně-antropologickém a kulturně-geografickém diskurzu komplexním, multidimenzionálním a mnohovrstevnatým konceptem otevírajícím zajímavé výzkumné otázky a imaginace. V tomto pojetí krajina nezůstává pouze souhrnem materiálních aspektů přírodního prostředí kolem nás, ale jedná se také o pole politického vyjednávání, mocenských tenzí, prožitků, reprezentací a obecně vzájemného působení mezi ní a člověkem. Na základě tohoto pohledu autor zkoumá krajinu Palmovky, která je sama o sobě mnohovrstevnatou a složitou. Lze zde spatřovat různorodost urbánních struktur a historických stop, neuskutečněné vize rozvoje a dlouhodobé hledání jednotné koncepce různými aktéry v rámci politických vyjednávání. Jejich cílem je dát této krajině vnitřního města tvář. S tímto vyjednáváním souvisí také pozorovatelné procesy měnící jak fyzickou, tak sociální dimenzi Palmovky na základě snah o regeneraci území. K těmto procesům patří gentrifikace týkající se stěhování mladých a většinou vysokoškolsky vzdělaných obyvatel do starších částí vnitřního města. Snahou autora této práce bylo zachytit především na základě terénního pozorování a rozhovorů s aktéry v této krajině, čím je Palmovka (nejenom v rámci...
Analýza fenoménu současného vizuálního smogu v Praze a v Dillí, zejména pak v Novém Dillí
Andresek, Šimon ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Hejlová, Denisa (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na fenomén vizuálního smogu a jeho rozšíření v indickém metropolitním teritoriu Dillí, hlavním městě Novém Dillí a v Praze, zejména pak v Pražské památkové rezervaci. Vizuální smog je nejprve v teoretické rovině zasazen do kontextu veřejného prostoru, jenž je definován prostřednictvím čtyř perspektiv na základě svých odlišných funkcí a struktur. Fenomén vizuálního smogu je přiblížen jak prostřednictvím širokého spektra svých původců, tak skrze procesy percepce a kognice a estetickou evaluaci prostředí, která z těchto psychologických procesů vychází. Prostor je věnován rovněž důsledkům výskytu vizuálního smogu, zejména pak těm psychologickým. V praktické části je nejprve rozebrána legislativa týkající se vizuálního smogu a jeho projevů na úrovni státních celků, tedy České a Indické republiky. Následně se práce soustředí na konkrétní legislativní zasazení vizuálního znečištění a jeho původců, zejména pak komerčních komunikátů, v případě správních regulací v Praze, resp. Pražské památkové rezervaci, a metropolitním teritoriu Dillí, resp. v Novém Dillí. Krom legislativního přístupu se práce zaměřuje rovněž na skutečný stav zasažení popisovaných metropolí vizuálním smogem a na to, do jaké míry tento stav koreluje se zmíněnými legislativními regulacemi. Na závěr byla...
Vliv velkého města na klimatické charakteristiky slunečního svitu, jejich územní rozložení a časové změny - příklad Prahy
Volkeová, Veronika ; Sládek, Ivan (vedoucí práce) ; Němec, Luboš (oponent)
VLIV VELKÉHO MĚSTA NA KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY SLUNEČNÍHO SVITU, JEJICH ÚZEMNÍ ROZLOŽENÍ A ČASOVÉ ZMĚNY - PŘÍKLAD PRAHY Tato práce se zabývá základním klimatickým prvkem, jímž je sluneční svit. Cílem práce je územní rozložení a proměnlivost délky slunečního svitu na území P jejím okolí. práci byla použita data z Českého hydrometeorologického ústavu, konkrétně měsíční a roční úhrny slunečního svitu, u stanice Praha Karlov za 96leté období, u ostatních stanic za 7leté období. Práce je rozdělen na dvě části. V první části se věnuje literární rešerši, která je založen na dostupných poznatcích o slunečním svitu v Praze, nebo obecně ve větších městech. Druhá část je výzkumného charakteru. Nejprve věnuje stanici Praha Karlov a jejím dlouhodobým trendům, a poté ostatním pražským a mimopražským stanicím. Pro zjišťování územního rozložení byly použity statistické dvouvýběrové testy.
Časoprostorová strukturace Pražské metropolitní oblasti
Zevl, Jiří-Jakub ; Ouředníček, Martin (vedoucí práce) ; Mulíček, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mobilitou, která strukturuje čas a prostor pražského zázemí. Struktura prostoru je sledována pomocí časoprostorových regionů, které jsou v práci konceptualizovány. Za tímto účelem byla navržena metoda časoprostorové regionalizace využívající data o poloze z mobilních telefonů. Data jsou použita ke sledování tangenciální mobility mezi suburbánními obcemi ve dvou časech, které se liší převládajícím smyslem dojížďky, tedy za prací a za službami. V souhrnu je vymezeno 45 lokálních center, jejich regiony a dva regiony bez jasného jádra. Výsledné časoprostorové regiony jsou rozlišeny na tři typy: vnitřní malé regiony, vnější velké a poříční regiony. Případová studie Dolních Břežan sleduje na lokální úrovni důvody i důsledky centrality místa. Význam práce spočívá v dílčích, ale úzce propojených přínosech v rovinách teorie, metodologie i empirie. Klíčová slova: mobilita, suburbanizace, strukturace, regionalizace, mobilní data, Praha, Dolní Břežany
Fenomén Airbnb jako determinant proměn prostorových vzorců cestovního ruchu v Praze ve srovnání s Vídní a Berlínem
Šavrdová, Judita ; Marianovská, Veronika (vedoucí práce) ; Špačková, Petra (oponent)
Tato práce se zabývá fenoménem Airbnb a jeho vlivem na proměnu prostorových vzorců cestovního ruchu v Praze. Airbnb v posledních letech dynamicky roste a je koncentrováno převážně v centrech měst, což může mít četné negativní dopady. Přesto se dopadům Airbnb v Praze nevěnuje mnoho prací. Cílem této práce je zjistit, jak Airbnb iniciuje proměnu prostorových vzorců cestovního ruchu v Praze ve srovnání s Vídní a Berlínem. Práce zkoumá prostorové rozmístění Airbnb vzhledem k hotelům a dalším zařízením. K tomu je využita kvantitativní analýza sekundárních dat poskytovaných nezávislým serverem Inside Airbnb a dat z národních či městských statistických úřadů. Ve všech třech městech se Airbnb koncentruje převážně v centru, v Praze je to patrné nejvíce. V Praze je Airbnb také nejvíce komercializováno, a to především v centru. Ve srovnání s Vídní a Berlínem nebyly v Praze pozorovány významné změny prostorových vzorců cestovního ruchu.
The Politics of Prague's Metal Scene
Kurki, Alex ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Oude Nijhuis, Dennie (oponent)
chováním a pražskou metalovou scénou. konkrétním místě a v jedno . Těmi jsou hlavním městě České republi ře o metalové subkultuře lze nalézt, že tento vztah je vyjádřením vzpoury a že jeho členové odmítají politiku; nicméně, metalová scéna je v některých případech vnímána jako zpolitizovaná. Z toho důvodů se předpokládá, že členové metalové Tyto předpoklady byly testovány s využitím kvalitativní tematické analýzy rozhovorů a dotazníků od 22 členů pražské metalové subkultury. Bylo zjištěno, že členové subkultury chodí volbám stejně často jako zbytek české populace a většina středově pravicovými, případně krajně pravicovými názory. U účastníků bylo možné politický systém a společenskou debatu o politice. Navíc, ale zároveň byli toho názoru, že v určitém kontextu by politický být mohl. Ač je pražská metalová subkultura vnímána jako apolitický prostor, kde je možné se svobodně vyjadřovat, dotazovaní poukazovali na to, že není zcela oddělená od politiky kvůli kontroverzím, které se objevily kolem krajně pravicových skupin, které jsou součástí subkultury. Klíčová slova subkultůra,
Negrelliho viadukt v Praze
Semrádová, Michaela ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Předmětem této práce je jedno z nejvýznamnější děl mostního stavitelství v Praze železniční viadukt nazývaný podle svého tvůrce Negrelliho viadukt. Jejím cílem je zasadit stavbu Negrelliho viaduktu do kontextu doby, ve které vznikal a zakomponovat ho do vývoje pražské mostní architektury a provést tak komparaci technické podstaty těchto inženýrských staveb. Při rozboru stavby viaduktu je kladen důraz na její historii, analýzu současné probíhající rekonstrukce, především z pohledu architektonického řešení a památkové péče. Závěr práce řeší tendence současné doby a utváření veřejného prostoru v rámci samotného viaduktu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 515 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.