Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 153 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Drahovzal, Jaroslav ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Rigorózní práce je zaměřena na institut odpovědnosti zaměstnance za škodu v pracovním právu. Nejprve je rozebrán obecně pojem odpovědnost v pracovním právu a poté odpovědnost za škodu. Těžištěm rigorózní práce je rozbor jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu a otázka rozsahu náhrady škody. Rigorózní práce dále věnuje pozornost otázce prevence v pracovním právu, nástinu úpravy pracovního práva Evropské unie se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za škodu a možnosti zaměstnance pojistit se proti odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Sport a pracovní právo
Sochorec, Matěj ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Název práce: Sport a pracovní právo Abstrakt Předmětem této práce je zhodnocení možnosti a rozsahu aplikace úpravy pracovněprávních předpisů právního řádu České republiky v oblasti právních vztahů vznikajících při výkonu profesionální sportovní činnosti v kolektivním sportu. Aktuálnost daného tématu je dána skutečností, že právní postavení profesionálních sportovců v České republice se odlišuje od praxe uplatňované ve většině ostatních evropských zemí, kde je běžným, že profesionální sportovci v kolektivních sportech uzavírají se sportovním klubem pracovní smlouvu a je jim tak přiznán status zaměstnance. Naproti tomu v České republice v současné době, ve valné většině případů, vystupují profesionální sportovci v postavení osoby samostatně výdělečně činné. V první a druhé části práce je podán obecný náhled na definici sportu, přehled a systematika pramenů, jejichž prostřednictvím je sport regulován, jakož i základní přehled způsobu organizace jednotlivých sportovních odvětví. Stěžejní třetí část práce se věnuje možným právním režimům postavení profesionálního sportovce a je především zaměřena na posouzení povahy činnosti profesionálního sportovce v kontextu definice závislé práce a aplikace zákoníku práce. Autor v této části dospívá k závěru, že znaky závislé práce jsou v činnosti profesionálního sportovce...
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Motyčková, Marie ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou dohody o rozvázání pracovního poměru. Tato práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů občanského a pracovního práva, které souvisejí s právním institutem dohody o rozvázání pracovního poměru, vymezuje základní náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru v rámci české právní úpravy a vykládá stěžejní soudní rozhodnutí české judikatury týkající se předmětu této práce. Dále je část této práce věnována porovnání české právní úpravy dohody o rozvázání pracovního poměru s právní úpravou Velké Británie. Název práce v českém jazyce Dohoda o rozvázání pracovního poměru Klíčová slova v českém jazyce Pracovní právo, Pracovní poměr, Skončení pracovního poměru, Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Pracovněprávní vztahy se zaměřením na zaměstnanecké benefity
Dobešová, Michaela ; Macháčková, Sylva (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých benefitů. Teoretická část práce se orientuje na vymezení nejdůležitějších pracovněprávních a ekonomických pojmů pro lepší porozumění problematiky. Analytická část bakalářské práce se věnuje popisu konkrétního podnikatele XYZ s.r.o. a jeho aktuální situaci v oblasti zaměstnanosti. Závěr bakalářské práce je věnován řešení problému podnikatele, a to návrhem zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance. Navržené zaměstnanecké benefity se snaží o zvýšení konkurenceschopnosti podnikatele a jeho atraktivity na trhu práce.
Flexibilní formy výkonu závislé práce
Česal, Tomáš ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
FLEXIBILNÍ FORMY VÝKONU ZÁVISLÉ PRÁCE - ABSTRAKT Práce pojednává o jednotlivých flexibilních formách výkonu závislé práce a jejich právním zakotvení v českém právním řádu. Hypotézou je ověření nízké míry flexibility, resp. rigidity právní úpravy právě ve vztahu k flexibilním formám výkonu závislé práce, k čemuž je použito především metody analýzy primárních a sekundárních zdrojů. Práce je uvozena teoretickým exkurzem do projevů flexibility v pracovním právu, resp. vybraných okruhů, které s tématem flexibilních forem výkonu závislé práce přímo souvisejí. Teoretický úvod tak poskytuje základ pro zkoumání jednotlivých forem. Flexibilita je zkoumána v kontextu významných fenoménů vyskytujících se v pracovním právu: flexikurity, ochranné a organizační funkce pracovního práva, subsidiarity občanského práva k pracovnímu právu, liberalizace a další. Dílčí závěry týkající se konkrétních institutů jsou předkládány v jednotlivých kapitolách, jejichž rozvržení bylo zvoleno na základě převažující doktríny, kterou lze v daném tématu považovat za ustálenou. Vyšší míra pozornosti je přikládána těm flexibilním formám, u kterých lze předpokládat další vývoj, čímž je dán prostor pro vědecké zkoumání. Jedná se především o sdílený pracovní úvazek, práci na zavolanou a distanční práci. Spolu s ostatními již zavedenými formami je...
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace
Stolička, Jáchym ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojovými trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace. Analyzuje jednotlivé vývojové trendy a podává čtenáři důkazy o tom, že dynamické tempo čtvrté průmyslové revoluce má významný dopad na dílčí instituty pracovního práva i na celkové pracovněprávní paradigma. Práce samotná je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část pomocí předem stanovených hodnotových východisek a vymezených pojmů analyzuje vývojové trendy, které od počátku dějin lidstva do současnosti ovlivňovaly svět práce. Je zde kladen důraz na podobnost historických vývojových trendů s trendy současnými. Třetí část diplomové práce analyzuje aktuální vývojové trendy v pracovním právu prizmatem hodnotových východisek stanovených v první části práce. Zaměřuje se na schopnost českého zákoníku práce regulovat flexibilní formy zaměstnání. Klade přitom důraz na faktické proměny pracovněprávních vztahů a právního postavení jejich účastníků v digitální době. Detailně také analyzuje trend sdílené ekonomiky a její vliv na podobu pracovněprávních vztahů s odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Dále bere v potaz negativní jevy, které v digitální době působí na zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň...
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Hinterbuchner, Lukáš ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Název diplomové práce: Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Tématem dané práce je odpovědnost zaměstnance za škodu. Práce nabízí především ucelený pohled na současnou právní úpravu dané oblasti pracovního práva. Hlavním cílem práce je analyzovat současnou pracovněprávní úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu, kterou způsobí zaměstnavateli, kdy za tímto účelem jsou rozebrány jednotlivé typy odpovědností, které Zákoník práce rozlišuje. Detailně se u každého typu odpovědnosti práce zaobírá především konkrétními podmínkami, které musejí být splněny, aby byla založena odpovědnost zaměstnance za škodu, kdy není opomenuto případné možnosti zaměstnance se liberovat. Práce je rovněž zaměřena na hlavní rozdíly, kterými se od sebe jednotlivé typy odpovědností navzájem odlišují. Velká pozornost je v práci věnována rovněž provázanosti pracovního práva s ostatními právními odvětvími, zejména pak s právem občanským, se kterým má vztah nejbližší, kdy pochopení tohoto vzájemného vztahu je velmi podstatné pro pochopení celé dané problematiky. Práce není koncipována pouze jako teoretická, ale je zahrnut i praktický pohled na dané téma, které se prolíná zejména s rozhodovací praxí soudů, která tak poskytuje odpovědi na některé nejasnosti vzniklé při výkladu právních norem zakotvených především...
Důvody výpovědi z pracovního poměru
Karlová, Zuzana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Důvody výpovědi z pracovního poměru Abstrakt Tématem diplomové práce jsou důvody výpovědi z pracovního poměru. Cílem práce je důkladná analýza výpovědních důvodů ve světle právní úpravy a rovněž judikatury, avšak cílem práce je také odhalování možných nedostatků právní úpravy a možné návrhy na její úpravu de lege ferenda. Vlastní text práce se mimo úvod a závěr člení na 4 kapitoly. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy pracovního práva, jeho funkce a jeho postavení v rámci systému práva, především jeho vztah k právu občanskému. Druhá kapitola se zabývá obecně pracovním poměrem a skončením pracovního poměru. Na úvod je v kapitole nastíněno stručné pojednání o pracovním poměru a jeho vzniku, včetně jeho subjektů, následuje pak výčet všech způsobů, jakými lze pracovní poměr skončit a blíže charakterizuje vybrané způsoby skončení pracovního poměru, mezi které patří dohoda o rozvázání pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru a v neposlední řadě hromadné propouštění. Třetí, nejrozsáhlejší, kapitola je jádrem celé diplomové práce a je členěna na několik podkapitol. Tyto se zabývají obecnými hmotněprávními náležitostmi výpovědi, jako je požadavek na formu výpovědi, způsob doručování výpovědi ze strany zaměstnance i zaměstnavatele a výpovědní dobou....
Výpověď z pracovního poměru
Štosek, Milan ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
v českém jazyce Výpověď z pracovního poměru Předkládaná rigorózní práce se zabývá výpovědí z pracovního poměru de lege lata a de lege ferenda z hlediska právní úpravy České republiky. Výpověď z pracovního poměru představuje jeden z nejdůležitějších institutů pracovního práva se zásadním dopadem na zaměstnance i zaměstnavatele, a proto by mu měla být věnována náležitá pozornost. Překládaná rigorózní práce se zabývá shrnutím současné právní úpravy výpovědi z pracovního poměru de lege lata a nastiňuje také případné návrhy právní úpravy výpovědi de lege ferenda. Součástí rigorózní práce je také krátký zahraniční exkurz právní úpravy výpovědi vybraných zemí Evropské unie, a to Španělského království a Slovenské republiky. Rigorózní práce je systematicky rozdělena do 13. kapitol, které se podrobněji dále člení. První kapitola je věnována nejdůležitějším mezinárodním dokumentům a dokumentům Evropské unie zabývajícími se právní úpravou skončení pracovního poměru, druhá kapitola se věnuje výkladu pojmu pracovní poměr a stručně charakterizuje jednotlivé druhy skončení pracovního poměru. Těžiště předkládané rigorózní práce představuje třetí a následující kapitoly. Třetí kapitola se zaměřuje na výpověď z pracovního poměru obecně a zabývá se jednotlivými náležitostmi výpovědi z pracovního poměru, čtvrtá...
Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
Lněnička, Jakub ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Shrnutí Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru Práce si klade za cíl rozebrat účinnou právní úpravu institutu pracovní smlouvy a vzniku pracovního poměru, a to za pomoci jednak odborné literatury, článků z per odborníků na pracovní právo a také rozsáhlé judikatury především Nejvyššího soudu ČR. Závěr práce poté poukazuje na některé diskutabilní otázky, jejichž případná úprava by mohla přinést větší právní jistotu ohledně institutů pracovního práva, které jsou tématem práce. Vnitřním členěním je práce rozdělena na 6 kapitol, ke kterým je přidán úvod a závěr. Obsahem první kapitoly je popis pojetí, postavení, funkcí a předmětu pracovního práva. Druhá kapitola se zabývá historií vývoje institutu pracovní smlouvy a vzniku pracovního poměru. Důvodem zařazení této kapitoly je fakt, že na základě historického vývoje lze snadněji pochopit dnešní právní úpravu a zároveň se v budoucnu vyhnout možným změnám, které se již v minulosti ukázaly jako nevhodné. V rámci třetí kapitoly jsou rozebrány prameny právní úpravy, a to jak prameny mezinárodní, tak vnitrostátní, v níž má hlavní postavení zákoník práce a občanský zákoník, jenž má subsidiární postavení k úpravě obsažené v zákoníku práce. Jádro práce obsahuje kapitola čtvrtá, která rozebírá současnou právní úpravu institutu pracovní smlouvy. Aby popis institutu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 153 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.