Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj diskurzu pravicového populismu v České republice
Němcová, Lucie ; Císař, Ondřej (vedoucí práce) ; Čada, Karel (oponent)
Práce zkoumá vývoj pravicově populistického diskurzu v České republice a klade si za cíl definovat podoby a případné změny v populistickém diskurzu se zvláštním důrazem na argumentaci, změny pak interpretovat v širším společenském a politickém kontextu. Předmětem výzkumu jsou tři organizační inkarnace pravicového populismu: Věci veřejné, Úsvit přímé demokracie - Tomio Okamura a Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Metodou výzkumu je diskurzivně-historický přístup, který čerpá z analýzy topoi. Analýza programů těchto dvou hnutí a strany ukázala, že pravicově populistický diskurz se posunul od původních témat, která nastolila strana Věci veřejné. Ta jsou obsažena i u zbylých dvou hnutí, každé ale přidává i něco navíc. Od počátečních anti-elitních postojů, sociálního šovinismu a důrazu na přímou demokracii v případě Věcí veřejných k nacionalismu a podpoře národní hrdosti v případě Úsvitu a dále k tvrdému euroskepticismu, islamofobii a anti- imigračním apelům v případě SPD. Použité topoi v programu VV je především topos zneužívání, Úsvit se svým specifickým apelem na národní uvědomění ale představuje i topos lidu či výhody a SPD jednoznačně nejčastěji používá topos hrozby či nebezpečí.
Hospodářská politika v kontextu parlamentních voleb 2017 - komparativní obsahová analýza
Lerch, Jakub ; Křeček, Jan (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Ústředním motivem této diplomové práce s názvem "Hospodářská politika v kontextu parlamentních voleb 2017" je mediální obraz zástupců jednotlivých politických stran úspěšných v parlamentních volbách, které proběhly na podzim roku 2017. Masová média figurují jako zprostředkovatel kontaktu veřejnosti s politickými elitami dané země a jejich profilace v rámci médií často utváří výsledný dojem veřejnosti na své volené zástupce. Zejména v předvolebním období se tak zástupci politických subjektů dostávají do popředí mediálního zájmu a tato práce analyzuje mediální prostor, který jim byl v médiích vyčleněn. Pro srovnání byly zvoleny dva celostátní deníky Hospodářské noviny a Lidové noviny. Výstupem je analýza, jenž zhodnotí, jaký mediální prostor byl poskytnut jednotlivým stranám v předvolebním období, jaký formát a typ výstupu o jednotlivých stranách média publikovala, s jakou frekvencí a kdo byl v centru mediální pozornosti. Vedle toho zhodnotí také tuzemskou politickou komunikaci vzhledem k teorii politických cyklů školy veřejné volby. Pro výzkum je použita metoda kvantitativní obsahové analýzy, která umožňuje takto velké množství vstupů zpracovat a poskytnout relevantní závěry z nich...
Aktivita politických stran a hnutí na sociální síti Facebook před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019
Bílá, Anja ; Hájek, Lukáš (vedoucí práce) ; Stauber, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na komunikaci českých politických stran na sociální síti Facebook v předvolebním období voleb do Evropského parlamentu v roce 2019. Cílem práce je analýza a příslušná interpretace dat z předvolebních kampaní jednotlivých politických stran, které získaly v předmětných volbách mandát. Teoretická část této bakalářské práce popisuje vybrané teorie politické komunikace na sociálních médiích. Dále představuje demografickou strukturu uživatelů, kteří využívají sociální média v České republice. V poslední řadě se věnuje nástrojům politického marketingu na sociální síti Facebook. Praktická část práce analyzuje aktivitu politických stran na sociální síti Facebook, která byla součástí předvolebních kampaní. Relevantní pro tuto práci jsou politické strany, jež získaly mandát v předmětných volbách. Tato data jsou vybrána a analyzována pomocí softwaru ZoomSphere. Jedná se vyhodnocení popularity jednotlivých politických subjektů, tedy kolik má politická strana sledujících a zdá má, případně jak velkou, odezvu případných voličů konkrétní politické strany na této sociální síti. Dále je pak analyzována četnost zveřejněných příspěvků politických aktérů, časová posloupnost sdělení a jejich struktura.
Sto let KDU-ČSL na české politické scéně: vývoj strany a komparace s rakouskou ÖVP
Jiskrová, Simona ; Stauber, Jakub (vedoucí práce) ; Jeřábek, Martin (oponent)
Bakalářská práce "Sto let KDU-ČSL na české politické scéně: vývoj strany a komparace s rakouskou ÖVP" se primárně zabývá podrobnou analýzou české politické strany KDU-ČSL a následnou komparací s rakouskou politickou stranou ÖVP. Cílem je zjistit z jakého důvodu KDU-ČSL nedosahuje v České republice takové voličské podpory, jako ÖVP v Rakousku. Stěžejním pojmem práce je politická strana, proto je práce nejprve věnována její definici a teoriím vzniku politických stran na základě odlišných typologií. Práce se v neposlední řadě zaobírá i katolickou církví v politickém systému a podrobným historickým rozborem KDU- ČSL a ÖVP. Stěžejní část bakalářské práce je obsažena v poslední kapitole, kdy je provedena komparace obou politických stran, týkající se jejich pozic v rámci stranického systému, volebních výsledků, členské a voličské základny, organizační struktury, či současných volebních programů. V závěru jsou zhodnoceny výsledky provedené komparace, v jejímž rámci byla použita data z odborných zdrojů a dostupných statistik.
Vznik a vývoj TOP 09 od r.2009 do současnosti.
Drahorádová, Ivana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Tato práce si klade za cíl vymezit okolnosti vzniku politické strany TOP 09, její následný vývoj, výsledky ve volbách v letech 2010 - 2018 a její aktuální postavení na současné politické scéně. V úvodu vymezím teoretická východiska a souvislosti, budu definovat politickou stranu, její místo ve stranickém systému a zmíním typologii politických stran. Následně se budu zabývat stranickým systémem s důrazem na stranický systém v České republice. V hlavní části diplomové práce popíši okolnosti vzniku strany TOP 09, vymezím programatiku strany a budu analyzovat příčiny úspěchů a neúspěchů strany v jednotlivých volbách, které se v České republice uskutečnily od roku vzniku strany, tedy od roku 2009 do současnosti, tedy do roku 2018. V práci vycházím z analytické, deskriptivní a komparativní metody.
Vznik a vývoj Komunistické strany Československa ve 20. letech 20. století.
Adamcová, Marie ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Diplomová práce se zabývá vznikem Komunistické strany Československa a jejím vývojem ve 20. letech 20. století. První část práce je věnována historickým kořenům socialistického hnutí v Rakousku-Uhersku a českých zemích a mapuje zrod KSČ z levicového křídla Československé sociálně demokratické strany dělnické. Dále se práce soustředí na politiku a vnitřní vývoj KSČ ve 20. letech 20. století v souvislostech s jejím vztahem ke Komunistické internacionále. Jsou zde popisovány nejdůležitější události, které stranu ovlivnily, jednotlivé sjezdy KSČ a jejich závěry a v souvislostech je zde vyloženo strategicko-taktické směřování strany. Práce sleduje také vývoj komunistické agitace před parlamentními volbami v letech 1925 a 1929 a výsledky těchto voleb. V práci je využita odborná literatura, protokoly jednotlivých sjezdů KSČ a články z dobového tisku. KLÍČOVÁ SLOVA Československo, politická strana, komunismus, KSČ, bolševizace
Dynamics of the Development of the Slovak Party System
Smolecová, Alexandra ; Šárovec, Daniel (vedoucí práce) ; Ondruška, Michal (oponent)
Anotácia Bakalárska práca sa zaoberá analýzou dynamiky vývoja straníckeho systému na Slovensku od roku 1992 až po posledné parlamentné voľby z roku 2016. Pre zmeranie dynamiky straníckeho systému sú využité rôzne metódy, pomocou ktorých je možné určiť intenzitu zmien a vývoj trendov z nich vyplývajúcich. Analýza vychádza z výsledkov volieb za jednotlivé obdobie, na ktorých základe sú aplikované zvolené komparatívne ukazovatele. V rámci hodnotenia výsledkov analýzy dôjde aj k zaradeniu do základnej typológie straníckych systémov, avšak nejedná sa o hlavný zámer práce. Zvolenými empirickými indikátormi sú index volatility, index efektívneho počtu strán a index agregácie. Dané indexy sú zvolené na základe poznatkov kritérií klasifikácie straníckych systémov. Kľúčové slová Slovensko, stranícky systém, dynamika straníckeho systému, politická strana, efektívny počet strán, index agregácie, index volatility

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.