Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 86 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vznik a vývoj TOP 09 od r.2009 do současnosti.
Drahorádová, Ivana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Tato práce si klade za cíl vymezit okolnosti vzniku politické strany TOP 09, její následný vývoj, výsledky ve volbách v letech 2010 - 2018 a její aktuální postavení na současné politické scéně. V úvodu vymezím teoretická východiska a souvislosti, budu definovat politickou stranu, její místo ve stranickém systému a zmíním typologii politických stran. Následně se budu zabývat stranickým systémem s důrazem na stranický systém v České republice. V hlavní části diplomové práce popíši okolnosti vzniku strany TOP 09, vymezím programatiku strany a budu analyzovat příčiny úspěchů a neúspěchů strany v jednotlivých volbách, které se v České republice uskutečnily od roku vzniku strany, tedy od roku 2009 do současnosti, tedy do roku 2018. V práci vycházím z analytické, deskriptivní a komparativní metody.
Vznik a vývoj Komunistické strany Československa ve 20. letech 20. století.
Adamcová, Marie ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Diplomová práce se zabývá vznikem Komunistické strany Československa a jejím vývojem ve 20. letech 20. století. První část práce je věnována historickým kořenům socialistického hnutí v Rakousku-Uhersku a českých zemích a mapuje zrod KSČ z levicového křídla Československé sociálně demokratické strany dělnické. Dále se práce soustředí na politiku a vnitřní vývoj KSČ ve 20. letech 20. století v souvislostech s jejím vztahem ke Komunistické internacionále. Jsou zde popisovány nejdůležitější události, které stranu ovlivnily, jednotlivé sjezdy KSČ a jejich závěry a v souvislostech je zde vyloženo strategicko-taktické směřování strany. Práce sleduje také vývoj komunistické agitace před parlamentními volbami v letech 1925 a 1929 a výsledky těchto voleb. V práci je využita odborná literatura, protokoly jednotlivých sjezdů KSČ a články z dobového tisku. KLÍČOVÁ SLOVA Československo, politická strana, komunismus, KSČ, bolševizace
Dynamics of the Development of the Slovak Party System
Smolecová, Alexandra ; Šárovec, Daniel (vedoucí práce) ; Ondruška, Michal (oponent)
Anotácia Bakalárska práca sa zaoberá analýzou dynamiky vývoja straníckeho systému na Slovensku od roku 1992 až po posledné parlamentné voľby z roku 2016. Pre zmeranie dynamiky straníckeho systému sú využité rôzne metódy, pomocou ktorých je možné určiť intenzitu zmien a vývoj trendov z nich vyplývajúcich. Analýza vychádza z výsledkov volieb za jednotlivé obdobie, na ktorých základe sú aplikované zvolené komparatívne ukazovatele. V rámci hodnotenia výsledkov analýzy dôjde aj k zaradeniu do základnej typológie straníckych systémov, avšak nejedná sa o hlavný zámer práce. Zvolenými empirickými indikátormi sú index volatility, index efektívneho počtu strán a index agregácie. Dané indexy sú zvolené na základe poznatkov kritérií klasifikácie straníckych systémov. Kľúčové slová Slovensko, stranícky systém, dynamika straníckeho systému, politická strana, efektívny počet strán, index agregácie, index volatility
Vybrané faktory ovlivňující formování důchodové politiky v České republice v letech 1990-2017
Česák, Vojtěch ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Rudolfová, Veronika (oponent)
1 Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vymezení faktorů, které významným způsobem ovlivňují koncipování důchodové reformy, a to v letech 1990 - 2017. Sledován je vývoj převládajících diskursů, které byly pro jednotlivá období signifikantní a rovněž role politických stran, a to jak z pohledu jednotlivých vlád, tak během jejich činnosti v rámci odborných komisí zaměřujících se na úpravy penzijního systému. Práce analyzuje volební programy politických stran a hnutí, které jsou následně konfrontovány s předloženými variantami na půdě I. Bezděkovy komise a Odborné komise pro důchodovou reformu. Analyzována je také role dalších vybraných aktérů, kteří se významným způsobem podíleli na tvorbě možných variant reformy. Práce nalézá odpovědi na stanovené hypotézy, které se zabývají otázkou zainteresovanosti politických stran a jejich případné konzistentnosti v oblasti důchodové reformy. Řešen je rovněž vliv uzavíraných koalic na odchylky od původně deklarovaných záměrů a ovlivňování možné podoby důchodové reformy ze strany odborných komisí. Jako teoretická východiska byly využity teorie diskursivního institucionalismu, teorie nastolování agend a teorie rámcování. V rámci metodologie autor uplatňuje především metodu analýzy sekundárních dat a rovněž metodu srovnávací analýzy. Sekundární data byla...
Programatický vývoj ODS
Kašpárková, Petra ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Charvát, Jan (oponent)
Programy politických stran jsou jedním z klíčových prvků komunikace mezi stranou a veřejností. Strany v těchto dokumentech představují své základní hodnotové a ideové směřování a zároveň představují své priority a návrhy konkrétních řešení aktuálních problémů. Tato diplomová práce se zabývá komparací jednotlivých dokumentů Občanské demokratické strany. Ta za období od svého vzniku v roce 1991 vydala téměř 30 programových materiálů různého typu. Formou kvalitativní případové studie jsou jednotlivé dokumenty analyzovány. Práce dle teoretického rámce autoru Roberta Harmela a Kennetha Jandy předpokládá, že program strany se mění ve chvíli, kdy je strana zásadním způsobem ovlivněna vnějším zásahem. Klíčovou metodou pro sběr dat je především provedení polostrukturovaných rozhovorů se současnými aktivními i bývalými představiteli strany. Práce tak zkoumá nejen programové dokumenty, ale představuje i genezi způsobu jejich vzniku. Za tímto účelem jsou představeny především jednotlivé kongresy, ideové konference a expertní zázemí strany.
Vznik a vývoj české SPD v letech 2015 - 2018.
Režná, Zuzana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Šmejkal, Jan (oponent)
Bakalářská práce pojednává o vzniku a vývoji politického hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Teoretická část se věnuje politickým stranám jako takovým. Prostor je zde dán definici politických stran, jejich vzniku, typologii a funkcím. Část práce se také věnuje systému politických stran. Druhá část práce se věnuje zejména vzniku a vývoji hnutí SPD, přes první hnutí založené Tomiem Okamurou - Úsvit, až po současnou situaci SPD. Prostor je zde věnován zejména programu SPD, voličům hnutí a volebním průzkumům. KLÍČOVÁ SLOVA politická strana, politické hnutí, SPD, Tomio Okamura, přímá demokracie, referendum, elektorát
Moderní politické strany a jejich prezentzace prostřednictvím médii.
Naumenko, Iurii ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
V této práci budou zkoumány moderní politické strany a jejich mediální prezentace. Práce se zabývá vztahy mezi politickými stranami, podnikatelským sektorem a žurnalistikou. Autor se snaží odpovědět na otázku, co dělají politické strany, aby vytvořily v médiích pozitivní obraz sebe sama, zejména se týká médií veřejného servisu. Předmět svého bádání bude v práci zkoumán na základních principech textové analýzy s využitím lingvistické klasifikace ilustračních a perlokučních aktů. Práce se také zaměřuje na novinářskou etiku, nové teorie mediálních studií a nové typy politických stran, především liberální strany (podle Herberta Kitschelta) a obchodní politické strany, jak jsou definovány především Jonathanem Hopkinem a Caterinou Paolucciovou . Praktická část pojednává o politických stranách, které se zúčastnily voleb do Parlamentu České republiky uskutečněných v roce 2013 nebo v roce 2017. V práci jsou zkoumány pouze ty strany, které překročily volební klauzuli.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 86 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.