National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Management porostů s akátem a jeho výsledky v podmínkách CHKO Český kras
Správa CHKO Český kras ; Rivola, Milan
Během této etapy byla věnována pozornost rámcovému syntaxonomickému postavení akátových porostů, byl zpracován historický přehled zásahů proti akátu, realizovaných v CHKO Český kras, souborně byl zpracován přehled o podobných aktivitách v jiných územích s vyhodnocením zkušeností, byla podána charakteristika ROUNDUPU - všeobecně užívaného herbicidu při potlačení akátu a charakteristika současného stavu vybraných ploch, na nichž byly aktivity proti akátu v minulosti Správou CHKO Český kras realizovány. Z rozboru všeobecných zkušeností a posledně uvedeného porovnání pak vyplynuly závěry a předpoklady, které vyústily v založení terénního pokusu na lokalitě Šanův kout.
Vývoj a ověření postupů získávání‚ zpracování a interpretace ekologicky relevatních informací a jejich využití při tvorbě a prezentaci indikátorů a při monitoringu
Bavlníková, Petra ; Filippi, Renata ; Svoboda, Tomáš ; Hošek, Jan
Výstup z druhého roku řešení projektu, kdy pokračovala katalogizace datových zdrojů a jejich zpracování. Byla nově použita metoda automatického rozpoznávání textu (OCR). Byly vyhledávány a testovány specializované softwary. Byla vyvinuta metodika tvorby databáze prostorových informací, která by měla umožnit grafické vyhledávání v internalizovaných datových zdrojích. Pro dvě pilotní území, CHKO Český kras a Jizerské hory, byly navrženy konkrétní modelové aplikace v oblasti ochrany přírody. Byly vybrány tři modelové aplikace: 1. problematika vymezení ÚSES, 2. aplikace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) a 3. mapa zranitelnosti podzemní vody. Zpráva obsahuje podrobný popis formátu MARC21, který je použit pro katalogizaci datových zdrojů.
Problematika antropogenně vyvolané eutrofizace terestrických ekosystémů a souvisejících jevů včetně sledování trendů celkové atmosférické depozice ekologicky významných látek do lesních ekosystémů
Procházka, Václav ; Svoboda, Tomáš ; Hofmeister, Jeňýk ; Hošek, Jan
Zpráva je rozdělena do několika částí: 1. literární přehled problematiky cyklus dusíku, jeho vztah k vývoji terestrických ekosystémů (atmosférické sloučeniny dusíku a jejich depozice, atmosférická depozice a bilance dusíku v lesích mírného pásma a jejich určování, intercepční depozice, vliv depozice sloučenin dusíku a terestrické ekosystémy), 2. Metodika (výzkumné plochy, metodika měření atmosférické depozice, podrobné mapování vegetace, stanovení chemismu lesních půd, stanovení chemismu listové biomasy dubu, měření půdní vlhkosti a teploty, charakteristika světelných poměrů stanoviště), 3. Základní regionální a lokální popisné údaje (klimatické poměry, geologické a půdní poměry, imisní situace, vegetační poměry), 4. Výsledky (mapování bylinného podrostu, obsah sledovaných živin v listové biomase dubu zimního, 5. Interpretace izotopového složení listové biomasy dubů, 6. Chemismus půd, 7. Světelné poměry.
Problematika antropogenně vyvolané eutrofizace terestrických ekosystémů a souvisejících jevů včetně sledování trendů celkové atmosférické depozice ekologicky významných látek do lesních ekosystémů
Procházka, Václav ; Svoboda, Tomáš ; Hofmeister, Jeňýk ; Hošek, Jan
Zpráva je rozdělena do několika částí: 1. literární přehled problematiky cyklus dusíku, jeho vztah k vývoji terestrických ekosystémů (atmosférické sloučeniny dusíku a jejich depozice, atmosférická depozice a bilance dusíku v lesích mírného pásma a jejich určování, intercepční depozice, vliv depozice sloučenin dusíku a terestrické ekosystémy), 2. Metodika (výzkumné plochy, metodika měření atmosférické depozice, podrobné mapování vegetace, stanovení chemismu lesních půd, stanovení chemismu listové biomasy dubu, měření půdní vlhkosti a teploty), 3. Základní regionální a lokální popisné údaje (klimatické poměry, geologické a půdní poměry, imisní situace, vegetační poměry), 4. Výsledky (výsledky měření atmosférické depozice a podrobné mapování vegetace).
Vývoj a ověření postupů získávání‚ zpracování a interpretace ekologicky relevatních informací a jejich využití při tvorbě a prezentaci indikátorů a při monitoringu
Filippi, Renata ; Blahník, Petr ; Svoboda, Tomáš ; Hošek, Jan
V rámci řešení úkolu byl modelově vytvořen a otestován postup vyhledávání, katalogizace, soustřeďování, zpracování a dalšího zpřístupňování dat věcně a prostorově relevantních pro ochranu přírody na území CHKO Jizerské hory a CHKO Český kras. Hlavním výstupem projektu jsou dvě strukturovaná úložiště - databáze vytvořená odděleně pro každou z CHKO (soubory strukturovaných informací). Vedlejším výstupem projektu jsou tři modelové aplikace a metodiky pro jejich vytvoření, které slouží jako příklad dalšího využití databází.
Problematika antropogenně vyvolané eutrofizace terestrických ekosystémů a souvisejících jevů včetně sledování trendů celkové atmosférické depozice ekologicky významných látek do lesních ekosystémů
Procházka, Václav ; Svoboda, Tomáš ; Hofmeister, Jeňýk ; Hošek, Jan
V průběhu řešení úkolu bude v lesních společenstvech vybraných zvláště chráněných území sledována atmosférická depozice dusíku, budou dokumentovány změny zastoupení druhů v rostlinných společenstvech se zaměřením na druhy indikující vyšší dostupnost dusíku, stanovována aktuální dostupnost půdních živin a světelné poměry. Bude hodnocen vliv antropogenně zvýšeného vstupu živin do ekosystémů, posuzován vliv změn způsobů hospodaření a využívání krajiny. V průběhu řešení budou stanovena vhodná opatření pro zachování biodiverzity stanovišť dotčených eutrofizací. Výsledky za rok 2003: 1. Výběr modelových lokalit a jejich prvotní dokumentace. 2. Celková atmosféra depozice ekologicky významných látek v CHKO Český kras.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.