Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory
Žochová, Denisa
Cílem závěrečné práce je návrh pro optimalizaci nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory v Olomouci. První část je věnována věcnému kompilátu pojednávající o aktivním stárnutí a komunikačních kanálech, které senioři využívají při hledání možností pohybových aktivit. V druhé části se nachází analýza primárních a sekundárních dat, na jejímž základě je vypracován návrh. Návrhu optimalizace je věnována samostatná kapitola. V diskuzi jsou diskutovány omezující faktory a limity.
Vývoj změn koryta řeky Moravy a okolního prostoru na území města Olomouce
Marečková, Olga
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje změn koryta řeky Moravy a okolního prostoru na území města Olomouce. Vymezuje říční krajinu, řeku a úpravy vodních toků v městském prostoru. Dále popisuje různé charakteristiky vybraného území, jako biogeografickou deskripci, historii, lokalizaci území, demografická hlediska a v neposlední řadě povodní řeky Moravy v Olomouci. Výsledky jsou interpretovány na základě komparace historických a současných mapových podkladů, které dokládají současně pořízené fotografie.
Studie stávající protipovodňové ochrany na vybrané lokalitě v povodí Moravy
Prchlá, Zuzana
Diplomová práce Studie stávající protipovodňové ochrany na vybrané lokalitě v povodí Moravy pojednává o povodních, protipovodňových opatřeních a součástí je rovněž sociologický výzkum. Popisuje konkrétní situace v obcích Moravičany a Olomouc. Sledované obce byly postiženy povodněmi opakovaně, nejhůře pak v roce 1997. Od tohoto kritického roku byla provedena různá protipovodňová opatření sloužící k ochraně obcí před velkou vodou.
Diplomový projekt - potenciál řeky Moravy v Olomouci
Bláhová, Martina
Diplomová práce Potenciál řeky Moravy v Olomouci se zabývá možností využití řeky a nábřežních prostorů v současných městech. Přístup k řekám a jejich přínos pro města byl zkoumán na vybraných zahraničních i českých realizacích. Na základě získaných teoretických i praktických zkušeností byly zformulovány principy k navrhování nábřežních zón ve městech. Druhá část práce se věnuje konkrétnímu návrhu nábřežních prostorů kolem řeky Moravy v Olomouci. Řešené území se nachází v samém srdci města a je stěžejním území plánované protipovodňové ochrany města. Návrh se snaží vodohospodářské řešení prostoru obohatit o prvky rekreaci a tím místo více začlenit do struktury města.
Magdeburské právo v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století
Dolečková, Martina ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Magdeburské právo v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století Abstrakt Předkládaná práce si klade za cíl pojednat o vývoji a podobě magdeburského práva ve čtrnáctém až šestnáctém století se zaměřením na jeho odvolací stolice Litoměřice a Olomouc, včetně analýzy bádání a historiografie týkající se tohoto práva. Práce je založena na komplexní analýze magdeburského práva začínající u historického kontextu jeho vzniku a šíření do českých zemí a končící u popisu a komentáře pramenů magdeburského práva jakož i jeho nejdůležitějších institutů. V práci jsou použity nejen metody právněhistorické, ale i historické a pomocně historické. Konkrétně lze zmínit metodu právní analýzy textu, diplomatickou metodu, komparativní metodu a rovněž obsahovou analýzu dostupné literatury. Práce nejprve pojednává o bádání a vědě o magdeburském právu od devatenáctého století po současnost. Cílem je nabídnout čtenáři komplexní přehled o vývoji jednotlivých tendencí v tomto bádání, probíhajícím diskurzu a jednotlivých přístupech k magdeburskému právu. Dále následuje analýza vývoje magdeburského práva, přičemž hlavní pozornost je zaměřena na Litoměřice a Olomouc, coby odvolacích stolic magdeburského práva na území Čech a Moravy. Tento vývoj je sledován ve dvou fázích, tj. ve fázi pronikání práva během procesu kolonizace na naše území,...
Život a dílo brněnské herečky Vlasty Fialové
Břeň, Martin ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Anotace: Tato diplomová práce má přiblížit život a dílo jedné z nejvýraznějších českých umělkyň 20. století. Herečky, která se zapsala do dějin filmu, televizních inscenací i rozhlasu, ale především divadla, které bylo pro ni vším. Snaží se, co nejvěrněji zachytit její životní pouť a kariéru, kterou si za dlouhých aktivních padesát let stačila vybudovat. A to pouze ve třech moravských městech: Opavě, Olomouci a Brně. Práce udržuje linii, která začíná již v období před jejím narozením, kdy se zaměřuje na kulturní a dějinné události brněnské metropole, následně počátek jejího života, roky dětství a dospívání, které prožila jako studentka reálného gymnázia a hudebně dramatického oddělení brněnské konzervatoře v době nacistické okupace jejího rodného města. A poté je důraz kladen na její jednotlivá divadelní angažmá, a rovněž na filmy a televizní inscenace, ve kterých účinkovala, a pořady nahrávané pro rozhlas. Taktéž předkládá určitou reflexi a charakteristiku postav a hereckého umění této jedinečné herečky, ať už jde o postavy z divadelního jeviště či stříbrného plátna. Od těch, které vytvořila jako čerstvá a velmi nadaná absolventka konzervatoře, přes velmi pohledné ženy s kouzelným a přitažlivým nábojem, až po zralou herečku, která se během čtyř desítek let vyprofilovala v představitelku postarších dam,...
Mariánská úcta v zrcadle olomoucké nástěnné malby pozdního středověku
Pavlíková, Vladěna ; Ottová, Michaela (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Disertační práce se věnuje mariánské zbožnosti se zvláštním důrazem na růžencový kult. S ohledem na tuto skutečnost bylo pro studium vybráno město Olomouc, jež ani v době husitských bojů nezměnilo své katolický charakter. Výsledkem toho jsou ojedinělé památky, v tomto případě především nástěnné malby. Předkládaná práce se skládá z pěti částí, v nichž jsou zohledněny jak politické a sociální dějiny města, tak všeobecný vývoj mariánské zbožnosti a růžencového kultu v Evropě, až po jeho recepci v Olomouci, jež se projevila vznikem bratrstva či ikonograficky ojedinělých nástěnných výjevů. Hlavními cíli práce je zpřesnit informace o bratrstvech ve městě, jejich činnosti a provozu a v souvislosti s tím provést komplexní ikonografickou analýzu zkoumaných nástěnných maleb, vedoucí i k určení jejich objednavatelů. V neposlední řadě upozornit na nápisy na stěně v kapli sv. Jana Křtitele u kostela sv. Václava, které nebyly doposud reflektovány, přestože jejich výpovědní hodnota je významná.
Suburbanizace města Olomouc a její vlivy na jádrové město a okolí
Maršálková, Marcela ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na rezidenční suburbanizaci v rámci města Olomouce a jeho zázemí. Cílem práce je na základě dostupných dat určit míru intenzity suburbanizace jednotlivých sídel a podle tohoto hodnocení vybrat obce s vyšší intenzitou, které budou následně podrobeny šetření, dle kterého lze určit, do jaké míry jsou těmito procesy ovlivněny a co dokáží nabídnout svým občanům. Následně budou vybraná sídla hodnocena také z hlediska urbanistického a architektonického řešení nové zástavby. Na závěr bude provedena podrobná analýza nejintenzivněji suburbanizované obce.
Spiritual brownfield Olomouc - Zlín
Greguška, Peter ; Nový, Jindřich (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
The diploma thesis is the proposal of the pilgrimage church with the addition of the second functional unit as the pilgrimage area near to the stream „Svatá voda – Kaménka“. The proposal claims to raise former pilgrimage area and natural element, and also to provide spiritual and psychological support to pilgrims/visitors. For that reason, there are provided residential programs in the area. The building program corresponds to demanding enter and capacity. Capacity of the church is up to 250 people, in the main liturgical space on the ground floor. The growth is possible on the gallery on the second and third floor. Areal also including restaurant, lecture hall and spiritual centre. That works on a spiritual stay program for singles or couples. There is also a meditation garden and parking lot aloof.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.