Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Historický vývoj hry na harfu na Novém Zélandu
Doležilová Huangová, Jo-Chih ; BOUŠKOVÁ, Jana (vedoucí práce) ; BRATELJEVIČ, Ana (oponent)
Tato diplomová práce rozebírá historii harfy a harfistů Nového Zélandu. Díky deníkům Harp Society of New Zealand získáváme informace o tom, co je to za společnosti, jaké jsou její cíle a minulé, současné a budoucí projekty. Práce se soustředí na studium deníků, osobní rozhovory se současnými harfisty a rodinnými příslušníky těch minulých, pomocí kterých rozkrývá historii a osobnosti harfy na Novém Zélandu. Další kapitola se soustředí na mezinárodní i domácí harfisty, kteří na Zélandu vystupují v minulosti i současnosti. Třetí kapitola je zaměřena na další osobnosti, které přispěly k rozvoji harfy na Novém Zélandu. V následující části je provedeno srovnání života harfistů v minulosti a současnosti, porovnání se také soustředí na učební metody dřívější a dnešní. Na závěr se práce věnuje rozboru, dvou skladeb od zélandských skladatelů, kteří využívají harfu k zachycení unikátního zvuku Nového Zélandu.
English-Speaking Communists, Communist Sympathisers and Fellow-Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War Years.
Geaney, Kathleen Brenda ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti
Nový Zéland jako destinace mezinárodního cestovního ruchu
Blažková, Veronika ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Kalábová, Markéta (oponent)
Tématem této diplomové práce je cestovní ruch Nového Zélandu a jeho dopad na ekonomiku státu. Předmětem zkoumání je Nový Zéland jako destinace mezinárodního cestovního ruchu. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza a zhodnocení postavení destinace Nový Zéland na trhu mezinárodního cestovního ruchu. Dílčím cílem je např. popis ekonomické situace Nového Zélandu a vlivu odvětví cestovního ruchu na ekonomiku státu, charakteristika předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu Nového Zélandu, analýza především příjezdového cestovního ruchu a zhodnocení konkurenceschopnosti destinace Nový Zéland v mezinárodním srovnání. Zjištěné poznatky jsou shrnuty do SWOT analýzy, z které vyplývá velký potenciál růstu země na trhu mezinárodního cestovního ruchu. Závěr práce je věnován politice cestovního ruchu Nového Zélandu a předpovědi budoucího vývoje v této oblasti.
Příklady využití smíšených volebních systémů: Bolívie, Německo, Nový Zéland
Hoferek, Jan ; Höfer, Karel (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
Předmětem předkládané práce je analýza a komparace smíšených volebních systémů a jejich působení v případech Bolívie, Německa a Nového Zélandu. Text je rozdělen do tří hlavních kapitol. V první kapitole jsou nejprve obecně představeny smíšené volební systémy, dosavadní výzkumná činnost v této oblasti, jejich hlavní proměnné a na závěr rovněž klíčové typologie od autorských kolektivů Massicote a Blaise; Shugart a Wattenberg. Druhá část práce analyzuje důvody, které vedly k volební reformě; okolnosti, za nichž k ní došlo; také aktéry, kteří se na ní podíleli, a jejich preference. Nejprve jsou popsány jednotlivé případy, které jsou poté vzájemně srovnány. Třetí a závěrečná část pojednává o dopadech volebních reforem, jejich vlivu na politické a stranické systémy zkoumaných zemích, stejně jako např. o změně procesu výběru kandidátů či charakteristikách kandidátů a volených zástupců. Na pojednání o individuálních zemích navazuje vzájemná komparace zkoumaných zemí. V ní je pozornost věnována především srovnání vybraných vlastností politických systémů. Konkrétně se jedná o voličskou volatilitu, voličskou účast, disproporcionalitu volebních výsledků a efektivní počet parlamentních stran. Tyto jsou vypočítány a srovnávány pomocí v politické vědě zavedených statistických ukazatelů (Gallagherův Least squares...
Ochrana osobnosti v kontinentálním pojetí a common law
Ondřejová, Eva ; Švestka, Jiří (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent) ; Vychopeň, Martin (oponent)
Se vzrůstajícími globálními zásahy do osobnostních práv je nutné znát i úpravy rozdílných států, zejména ze systému angloamerického, neboť dopady těchto zásahů lze pociťovat v domácím prostředí, ale vymahatelnost bude nastávat v právních řádech cizích států. Konečně prostřednictvím rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se tyto systémy začínají prolínat i v oblasti ochrany osobnostních práv a prvky common law se dostávají do právních řádů a judikatury kontinentálního práva, včetně České republiky. Disertační práce představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systémech common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, která doposud nebyla zpracována pro potřeby české odborné veřejnosti. Práce přináší teoretickou koncepci institutu ochrany osobnosti v common law a její základy pro potřeby vysvětlení rozdílů zkoumaných systémů. Danou problematiku uvádí na klíčové judikatuře, vedoucí k ukotvení principů common law. Práce pracuje s aktuálními případy a problémy, které právní řády řeší v 21. století.
Profesní zátěž učitele v různých kulturách
Svobodová, Michaela ; Štětovská, Iva (vedoucí práce) ; Čáp, David (oponent)
Práce se zabývá zátěží, kterou ve své profesi pociťuje učitel, a zaměřuje se konkrétně na středoškolské učitele v České republice a na Novém Zélandu. V teoretické části jsou zpracována témata střední školy, kultury, zátěže a profesní zátěže učitele podle dostupných tuzemských i zahraničních odborných zdrojů. Tato část představuje jak teoretická východiska, tak i realizované výzkumy zabývající se danými tématy. Empirická část práce sestává z návrhu výzkumu na téma uznání profese středoškolského učitele v České republice a na Novém Zélandu. Proponovaný výzkum se soustředí na uznání rodiči žáků a snaží se tak o hlubší zkoumání jednoho z faktorů působících profesní zátěž učitelů. Cílem této bakalářské práce je prezentovat téma profesní zátěže učitele a nabídnout interkulturní perspektivu, které by se v této oblasti dalo využít. Klíčová slova: Zátěž, učitel, střední škola, kultura, Nový Zéland
No Way, You Will Not Make Australia Home! Comparative analysis of immigration policies: case of Australia and New Zealand
Mocková, Eliška ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Brunclík, Miloš (oponent)
Tato práce si klade za cíl zjistit příčinu rozdílného přístupu Austrálie a Nového Zélandu k imigraci. Sledovány jsou roky 2001 až 2015 s občasnými přesahy k nejnovějším událostem i do doby předchozí. Byla zde aplikována teorie scapegoatingu, jehož spouštěčem měly být změny v ekonomické situaci. Tato teorie vychází z předpokladu, že se společnost v těžších obdobích (např. v důsledku ekonomické krize) uchyluje k vyhledávání tzv. obětních beránků. Těmi jsou zpravidla skupiny, jež nejsou schopny se většinové společnosti bránit. Na ně je pak společností přesouvána vina za tyto i jiné, často domnělé problémy. Účelem je, aby se daná společnost zbavila vzniklé frustrace/agrese a zároveň si zachovala zdání morální čistoty. Dalším motivem scapegoatingu je také touha většinové společnosti zvýšit svou moc na úkor těchto skupin. Imigranti jsou ze své podstaty ideální skupinou pro scapegoating, zejména kvůli své zranitelnosti a odlišnosti. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že tento mechanismus se v Austrálii často spouští a ovlivňuje imigrační politiku země. Toto převážně neplatí pro Nový Zéland, jehož imigrační politika je racionální, motivována zisky a náklady. Nicméně, ekonomická situace se jako spouštěč scapegoatingu v Austrálii nepotvrdila, proto je třeba nadále zkoumat příčiny tohoto chování, které mohou...
Comparison of immigrant integration policies in Australia and New Zealand
Svetlíková, Monika ; Haišmanová, Lucie (vedoucí práce) ; Bernard Thompson Mikes, Antonin (oponent)
Diplomová práca Comparison of immigrant integration policies in Australia and New Zealand si kľadie za cieľ analyzovať a následne porovnať integračné politiky voči imigrantom v období po 2. svetovej vojne. Ďalším zámerom je poskytnúť porovnanie zámerov týchto politík s reálnymi výstupmi. Poslednou dôležitou ambíciou je vsadenie zistení z prípadových štúdií oboch krajín do kontextu debát o konci multikulturalizmu. Práca je rozdelená do troch vwľkých častí. Prvá je predstavením témy, východisiek a motivácie k tomuto výskumu. Zároveň predkladá definície a rôzne pohľady na teoretické koncepty a termíny využívané v práci na základe preštudovanej literatúry. Druhá čast práce je zložená z prípadových štúdií imigračných a integračných politík Austrálie a Nového Zélandu voči imigrantom a okrajovo aj voči populácii pôvodného obyvateľstva. It is divided into three major parts. Posledná cast práce je komparáciou čiastkových zistení práce, zhrnutím výsledkov a prezentovaním záverečných poznámok k téme. Kľúčové slová Imigračné politiky, integračné politiky, asimilácia, multikulturalizmus, pôvodné obyvateľstvo, Austrália, Nový Zéland
Native Art as a Source of Cultural Memory. Case Study of Māori Toi moko
Vacková, Kateřina ; Rychlík, Martin (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá navrácením Toi moko (tetovaných a mumifikovaných maorských hlav) ze zahraničních institucí zpět do země jejich původu, na Nový Zéland. Toi moko nepředstavují pouze lidské ostatky, ale také kulturní artefakty, díla nativního umění, jež jsou významná pro kulturní reprodukci. Význam Toi moko pro maorskou kulturu je vysvětlen na základě teorie kulturní paměti, kterou do sociálních věd uvedl německý kulturolog a egyptolog Jan Assmann. Cílem této práce je poskytnout obecný rámec pro pochopení hodnoty Toi moko v maorské společnosti, shrnout jeho historický vývoj a reflektovat snahy repatriačního programu Karanga Aotearoa Repatriation Programme, jenž je veden novozélandským národním muzeem Te Papa Tongarewa pod záštitou novozélandské vlády. Klíčová slova etika, kultura, kulturní paměť, kulturní identita, Karanga Aotearoa Repatriation Programme, Maorové, nativní umění, Nový Zéland, tetování, Toi moko

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.