Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Politika legalizace marihuany v komparativní perspektivě
Strejček, Vilém ; Franěk, Jakub (vedoucí práce) ; Brunclík, Miloš (oponent)
Tato práce se zabývá otázkou možnosti legalizace marihuany pro rekreační užívání v České republice s ohledem na zkušenosti ze dvou zahraničních států Evropské unie, kterými jsou Nizozemí a Španělsko. V první řadě je popsán samotný historický kontext užívání konopí a rozvedena minulá i současně platná legislativa v České republice, jež je následně doplněna o názory a postoje jednotlivých politických aktérů, odborné veřejnosti a dat z veřejných průzkumů. Ve druhé části je stručně nastíněný historický proces legalizace v Nizozemí a ve Španělsku, který je posléze doplněný o názory tamějších politických aktérů, odborníků a postoje veřejnosti k aktuální situaci a konkrétním problémům souvisejících s danou formou legalizace. V následném shrnutí je nejprve porovnán nizozemský a španělský model legalizace, poté jsou rovněž porovnány názory politických aktérů a odborníků napříč jednotlivými zeměmi a finálně je shrnutí zakončeno sumarizací dat z veřejných průzkumů. Údaje vyvstávající z předchozího shrnutí jsou nakonec uplatněny v samotném závěru práce, kde dochází k předložení konkrétních pozitivních a negativních argumentů vyplývajících z jednotlivých modelů legalizace a dochází rovněž k rozvedení určitých politických argumentů na základě dat získaných z veřejných průzkumů. V průběhu bakalářské práce je...
Proměny nizozemského populismu
Počtová, Tereza ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Salamon, Janusz (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje v současnosti silně rezonujícímu tématu, populismu, konkrétně jeho proměnám v Nizozemsku, a to především od počátku milénia, jelikož to byla doba pro tamější populismus přelomová. Samotný pojem populismus má více interpretací, proto se první kapitola této práce věnuje jeho teoretickému vymezení. Další část práce už se zabývá samotnými aktéry nizozemského populismu, především pak Pimem Fortuynem a Geertem Wildersem. Kapitoly se věnují analýze těchto politiků, jejich projevům, ideologiím, kontroverzím a jejich následné komparaci. Cílem práce je zjistit a porovnat, co mají tito aktéři společného. Důraz je kladen především na jejich politická témata a projevy. Kromě komparace politiků je také cílem této práce zmapování postupného úspěchu populismu v Nizozemsku, který je tam od roku 2002 na vzestupu. Poslední část práce se věnuje dopadům a důvodům populismu na nizozemskou politiku jako takovou.
Druhý pilíř - kritická analýza
Šuták, Pavel ; Klazar, Stanislav (vedoucí práce) ; Trgiňa, Gejza (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá reformou penzijního systému v České republice se zaměřením na druhý důchodový pilíř. Cílem práce je zhodnotit dnes již zrušený druhý pilíř, identifikovat příčiny selhání a nastínit, v kterých aspektech by bylo možné se poučit ze zkušeností jiných zemí. V práci je popsán vývoj reformy, její hlavní parametry a postoje jednotlivých aktérů. Hlavní příčinou pádu byl mizivý zájem občanů o účast v druhém pilíři, který byl způsoben především politickými faktory, nevhodným nastavením a špatnou informovaností občanů. Pro budoucí reformy by bylo vhodné vzít si poučení z reforem prováděných jinými státy. V této práci byly popsány reformy v Maďarsku, Nizozemsku a Švédsku.
Vývoj plodnosti ve vybraných zemích Evropy se zaměřením na efekt časování od druhé poloviny 20. století do současnosti
Ženíšková, Aneta ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Vývoj plodnosti ve vybraných zemích Evropy se zaměřením na efekt časování od druhé poloviny 20. století do současnosti Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit v kontextu vývoje plodnosti ve vybraných evropských zemích od druhé poloviny 20. století do současnosti skutečný vliv efektu časování na ukazatel průměrného věku matky při narození dítěte. Dalším cílem je očistit ukazatel úhrnné plodnosti od vlivu časování, a následně ukázat, jak změny v časování plodnosti ve studovaných zemích ovlivňují v daném časovém období tento transverzální ukazatel. Posledním záměrem této práce je zhodnocení názorů respondentů daných zemí z výběrového šetření European Social Survey z let 2004 a 2010 na otázky týkající se sladění práce a rodiny jako jednoho z faktorů ovlivňujícího časování plodnosti. Na základě typologie sociálních států Esping-Andersena jsou vybrány následující státy: Nizozemí, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina. Změny průměrného věku žen při narození dítěte jsou dány nejen skutečnými změnami v časování rození dětí (efektem časování), ale také změnami ve struktuře rození dětí dle pořadí (efektem struktury). Pro detailní pohled na příčiny změn tohoto ukazatele byla použita metoda dekompozice a pro zhodnocení vývoje úhrnné plodnosti byly zkonstruovány její očištěné varianty od vlivu časování....
Právní formy perzekuce občanů Protektorátu v letech 1939-1945 ve srovnání s okupovaným Nizozemskem
Mamrilla, Filip ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Skřejpková, Petra (oponent)
Právní formy perzekuce občanů Protektorátu v letech 1939-1945 ve srovnání s okupovaným Nizozemskem V roce 1939 bylo Československo rozbito nacistickým Německem bez jediného výstřelu. Necelý rok nato vstoupila německá armáda do Nizozemska v rámci bleskové války na západní frontě. Obě země zůstaly v okupaci téměř šest let, zatímco jejich obyvatelé čelili bezprecedentní perzekuci. Vzhledem k tomu, že obě země sdílejí mnoho podobností i rozdílu, ať již co se týče velikosti, válečného vývoje, nebo formy okupační správy, slouží jako ideální příklad pro srovnání nacistického okupačního režimu v západní a východní Evropě. Čechy a Morava byly k Říši připojeny ve formě protektorátu, institutu mezinárodního práva veřejného, který byl v evropském prostředí nezvyklý a prakticky nevyužívaný. Z Nizozemska byl vytvořen tzv. Říšský komisariát, provizorní státoprávní uspořádání, které mělo zajistit především klid na okupovaném území v zájmu udržení průmyslové produkce. V první řadě se tato práce snaží definovat rozdíl, který nacisté činili mezi okupovanými územími na západě a na východě z hlediska ideologie, protože to do výrazné míry determinovalo jejich přístup a míru represe. Nizozemsko bylo vnímáno nacistickými ideology jako germánská země, která přirozeně patřila do Říše, zatímco Češi, jakožto Slované, byli vnímáni jako...
Transfer záalpských krajinných motivů v grafice do vybraných děl italských rytců na začátku 16. století
Veselá, Markéta ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Konečný, Lubomír (oponent)
Cílem této práce je na několika vybraných dílech ilustrovat fenomén přenosu záalpských krajinných motivů v grafice do děl italských rytců na začátku šestnáctého století a pomocí po- drobnějšího rozboru tisků dojít ke zhodnocení, proč se tyto transfery vyskytují zejména v letech 1500-1520 tak frekventovaně. Jelikož v dostupné literatuře jsou pro dané téma k nalezení pouze faktické zmínky o těch- to přenosech a to často jen na úrovni konstatování, rozhodla jsem se tento jev uchopit v rámci krajinné specifikace. V úvodní kapitole bude vzhledem k nedostatku prostoru jen ve stručném přehledu nastíněna kulturní situace humanistické společnosti včetně jejích premis a letmý vý- voj zobrazení krajiny v umění. Dále bude v této práci umístěna kapitola týkající se použi- té terminologie, která kromě ujasnění často porůznu používaného názvosloví napomůže také k bližší deskripci samotného procesu. Hlavní částí bude ovšem kapitola týkající se vybraných exemplářů. Zde budou podrobněji rozebrána grafická díla vybraných italských rytců a to hlavně v rámci komparace přenesených krajinných motivů z děl Albrechta Dürera a Lucase van Ley- dena. Rozbor jednotlivých grafických listů bude zaměřen spíše na analýzu přenášených prvků v pozadí děl. Ikonografie jednotlivých tisků bude mít pouze doplňující charakter, jelikož není...
Spanish-Dutch relations in the New World during the existence of the West-Indische Compagnie
Kubátová, Eva ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Skřivan, Aleš (oponent) ; Marek, Pavel (oponent)
Španělsko-nizozemské vztahy v Novém světě v období existence West Indische Compagnie Eva Kubátová Abstrakt Tato disertační práce je věnována španělsko-nizozemským vztahům v Novém světě v období existence první nizozemské Západoindické společnosti (1621-1674). Na základě imagologické analýzy jsou vytyčeny prvky vzájemných vztahů reflektovaných ve stereotypických představách či obrazech (tedy hetero-image) spolu s představami a reprezentací sebe samého (tedy self-image) v rámci probíhajícího konfliktu Osmdesátileté války. Imagologická analýza je aplikována na archivní materiály, především pak nizozemské pamflety a španělské Relaciones de sucesos (přeložitelné jako "záznamy o úspěších). Výsledkem práce je analýza proměn vzájemných obrazů v závislosti na dějinných událostech provázejících španělsko- nizozemský válečný konflikt, tedy of počátku Nizozemské revoluce, přes Dvanáctileté příměří, až po podepsání Vestfálského míru 1648. Zásadní důraz je přitom kladen na závěrečnou fázi Osmdesátileté války, v této práci delimitované lety 1621-1648, která znamenala oficiální vstup nizozemské Západoindické společnosti do španělských vod v širší Karibské oblasti. Významný zlom ve vzájemných vztazích pak přichází v podobě Vestfálského míru, který původní válečnou nevraživost reflektovanou v dobových materiálech proměnil ve...
Migrace, jazyk a integrace (srovnání Nizozemska a Vlámska v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století)
Vokáčová, Martina ; Stellner, František (vedoucí práce) ; Klusáková, Luďa (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nizozemskými a vlámskými politikami vůči imigrantům v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století a tím, jaká role je v nich přisuzována jazyku. Zkoumá argumenty a koncepty, kterými byly tyto politiky motivovány a legitimizovány a kriticky hodnotí jejich tradiční periodizaci. Poukazuje na riziko nesprávného čtení nizozemského "tweesporenbeleid" sedmdesátých let jako založeného na multikulturalismu místo očekávání návratu imigrantů do jejich mateřské země. Soustředí se na Minderhedennotu z 1981/83 coby hlavní mezník vedoucí k interpretaci problematiky alochtonů jako socio-ekonomického problému a zkoumá veřejnou debatu na základě dokumentů nizozemského parlamentu. Osvojování nizozemštiny jako druhého jazyka, tvrdí, hrálo vždy klíčovou roli v daných politikách. Od osmdesátých let byla věnována větší pozornost evaluaci studijních plánů s ohledem na nediskriminaci nerodilých mluvčích. Ve vlámském případě byl konstatován méně systematický přístup. Politiky byly méně centralizovány a byly zásadně ovlivněny skutečností bilingvnosti a konkurencí mezi nizozemštinou a francouzštinou v Belgii. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Oděv v dílech vlámských mistrů 15. století
Václavíková, Kateřina ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Cílem práce je vytvoření přehledu vývoje burgundské módy 15. století. Práce vychází ze studia děl předních vlámských malířů a iluminátorů, zachycujících aristokracii na burgundském dvoře a vlámskou elitu v reprezentativním oděvu. Pozornost je kladena především na detail oděvu, látky, vzory a doplňky. Výsledné poznatky jsou konfrontovány s odbornou literaturou a dochovanými exempláři. Burgundská móda západní Evropy, vycházející z gotiky, je průběžně porovnávána s odíváním v renesanční Itálii a pozornost je věnována také soudobému obchodu s látkami.
Společenstva půdních hlístic při různých způsobech obnovy vřesovišť
Radochová, Petra ; Háněl, Ladislav (vedoucí práce) ; Tropek, Robert (oponent)
Rozloha vřesovišť se v Evropě od 20. století prudce snížila díky intenzifikaci zemědělství, používání umělých hnojiv a acidifikaci, a proto v poslední době probíhají snahy o navrácení vřesovišť do krajiny. Jedním z nástrojů, který může indikovat stav vyvíjejícího se ekosystému, je složení společenstva půdních hlístic. V letech 2011, 2013 a 2014 byly v Nizozemsku odebrány půdní vzorky z ploch, na kterých od roku 2011 probíhá experimentální obnova vřesovišť různými způsoby (3 × 3 faktoriálový experiment) a dále vzorky z původních suchých a vlhkých vřesovišť (jako ukazatele cílového stavu). Z hlístic extrahovaných z celkem 174 vzorků byla provedena analýza celkové abundance, trofických skupin, dominance rodů a vypočteny indexy ukazující stav půdního společenstva hlístic. Byl prokázán rychlejší vývoj na vlhkých vřesovištích vzhledem k suchým vřesovištím, ale pro velkou variabilitu dat nebylo možno prokázat rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními. Vývoj mezi suchými a vlhkými vřesovišti byl odlišný i v nálezu vyššího relativního zastoupení omnifágů v roce 2013 a predátorů v roce 2014 na pokusných plochách suchých vřesovišť. Celkově lze konstatovat, že společenstvo půdních hlístic ještě nedosáhlo po třech letech obnovy vřesovišť cílového stavu. Klíčová slova: Nematoda, Nizozemí, Maturity Index, přenos drnů,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.