Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 86 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Introduction: Why Typology?
Tyllner, Lubomír
The national identity issue is constantly topical even in times of strong globalization and acculturation tendencies. Music, especially its most fundamental layer - traditional music, also helps to define national identity. Therefore, determining the basic types of Czech folk music is one of the major tasks of ethnomusicological research.
Teschen Silesia through the Minority Media. Analysis of Selected Historical and Social Issues on the Regional Territory Based on Articles of Głos Ludu and Zwrot
Matelová, Táňa ; Rusin Dybalska, Renata (vedoucí práce) ; Muryc, Jiří (oponent)
(česky): Práce se soustředí na analýzu vybraných společenských a historických témat, které se objevovaly na stránkách dvou nejvýznamnějších novin v polském jazyce vycházejících na Těšínsku, tj. Głosu Ludu a Zwrotu. Teoretická část se hlouběji zabývá problematikou polského tisku na Těšínském Slezsku od roku 1848, zaměřuje se pak zejména na historii, obsah a redaktory prvních novin v polském jazyce. Tato část se dále soustředí na vývoj polského tisku na Těšínsku ve 20. století: jeho rozkvět v první polovině století, ale také reakci na rozdělení Těšínského Slezska, důraz je pak kladen zejména na česko-polské vztahy. Práce se dále rámcově zabývá historickým vývojem a obsahem Głosu Ludu a Zwrotu v období komunismu. Kromě obsahové analýzy se práce soustředí také na dobový jazyk, tzv. newspeak. Praktická část si klade za cíl představit vnímání sebe sama a vnímání české většiny skrze menšinový tisk, a to v období prvních šesti let po pádu komunistického režimu (1990- 1995). Pomocí metody Kritické analýzy diskursu (KAD) jsou v práci zkoumány úryvky článků seřazených do následujících společensko-historických tematických celků: pozice menšiny po změně režimu, vztahy s jinými národnostmi, role jazyka, sčítání lidu a rozdělení Československa.
Canadian Literary Regionalism: Rural Ontario and Manitoba Pariries In the Works of Alice Munro and Margaret Laurence
Ondová, Zuzana ; Kolinská, Klára (vedoucí práce) ; Jindra, Miroslav (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím regiónov v diele dvoch uznávaných kanadských autoriek 20. storočia, Margaret Laurencovej a Alice Munroovej. Na bližšiu analýzu som si vybrala Laurencovej román The Diviners (1974) (Hledači pramenů), ktorý uzatvára jej Manawaka cyklus piatich románov, a Munroovej prvú zbierku poviedok Dance of the Happy Shades (1968). Kanadské romány Laurencovej sa odohrávajú v malom fiktívnom mestečku Manawaka v manitobskej prérii, ktoré je podobné jej rodisku. Munroová, ktorá je spájaná s tzv. juhoontárijskou gotikou, nás zavedie do niekoľkých malých miest v južnom Ontáriu. Keďže obe autorky uspeli so svojou literatúrou aj mimo Kanady, je na mieste zvážiť či ich diela môžeme považovať nejakým spôsobom za zreteľne kanadské. V súčasnosti kanadské štúdia považujú regionalizmus za jeden z charakteristických znakov Kanady. Úvod tejto práce hovorí o tom, že v tak etnicky a geograficky rôznorodej krajine ako je Kanada prirodzene neexistuje jednotná národná kanadská identita alebo záujmy. Prvé, čo nám napadá pri téme kanadských regiónov je geografické rozdelenie na provincie a teritóriá, avšak to nie je jediný možný prístup - ak by sme chceli skúmať jazyk alebo podnebie Kanady, vznikli by nám odlišné regióny. Kritička Beverly Rasporichová tvrdí, že umelci často interpretujú svoje...
Gastro-diplomacie Francie: tradiční "značka" a moderní trendy
Koptišová, Evelína ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Gastronomie patří mezi důležité součásti francouzské národní identity a zároveň mezi hlavní turistická lákadla. Jaké místo a proč má v rámci moderních trendů francouzské veřejné diplomacie, a jak je francouzská gastro-diplomacie diskursivně formována na online sociálních sítích? Ve francouzském gastronomickém diskursu jsou dlouhodobě patrná určitá pnutí, například mezi republikánskou ideou jednotnosti a zahraničně- politickou strategií podpory rozmanitosti. Historický výzkum však ukazuje, že tyto aspekty se navzájem nevylučují, spíše působí jako dvě strany jedné mince. Gastro- diplomacie je pak chápána jako úzká dimenze zahraniční politiky, konkrétně jako součást veřejné složky kulturní diplomacie. V rámci současné francouzské gastro-diplomacie je možné pozorovat zapojení moderních nástrojů, jako je komunikace prostřednictvím online sociálních sítí. V kombinaci se sázkou na dlouhotrvající dobrou image francouzské kuchyně je to jeden ze způsobů, jakým se Francie prosazuje v mezinárodním prostředí. Jde také o strategické vymezení proti určité standardizaci produktů. Kvantitativní a kvalitativní analýza příspěvků na sítích Facebook, Instagram a Twitter ukázala, že se v rámci francouzské gastro-diplomacie v období 1. 1. 2009 - 30. 6. 2017 projevila především snaha zveřejňovat příběhy a zásluhy...
Panovnice Alžběta II. jako symbol britské národní identity v letech 1997-2017
Bartoňová, Kristýna ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Britská panovnice Alžběta II. je nedílnou součástí britské národní identity, a to dle odborných názorů i dle oficiálních stránek britské vlády. Ovšem způsob, kterým se podílí na udržování britské identity není dostatečně popsán. Proto se tato bakalářská pr panovnice Alžběty II. v udržováním britské národní identity. Analyzuje, zda a jakým způsobem se panovnice podílí na udržování britské národní identity. Nejprve rozebírá přibližuje složitost tohoto pojmu a směry, kterými lze národní identitě přistupovat. Pokračuje definicí britské identity. Dále, na základě odborných studií a názorů, stejně jako na základě názorů britských žurnalistů a obyvatel představuje hlavní oblasti a složky britské národní identity. Tímto způsobem stanovuje oblasti, ve kterých by se panovnice měla při udržování národní identity pohybovat. Těmito oblastmi jsou politicko ideologická identita národa, kulturní identita a společná historie a paměť. V , zda je panovnice Alžběta těchto oblastech činná a jakým způsobem udržuje a posiluje jednotlivé složky identity. Analyzuje, jakým způsobem panovnice reálně o tuto identitu pečuje. Jsou monitorovány jednotlivé události, kterých se panovnice účastní, jednotlivé proslovy a styl jakým je Spojené království prezentováno na charitativní činnost. Díky poznatkům z analýzy královniných činností je v...
Projevy a míra vlastenectví a fanouškovství v tištěných denících na příkladu zápasů české a slovenské hokejové reprezentace
Moravec, Vít ; Macková, Veronika (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce zkoumá, zda na stránkách českých a slovenských tištěných celostátních deníků dochází v hokejovém zpravodajství k projevům vlastenectví a fanouškovství. Sportovní klání mezi dvěma národy, které dřív patřily do společného státu, mají všechny předpoklady být pro obě strany speciální a prestižnější než běžná utkání. Z toho důvodu byly jako vhodné události k analýze vybrány finálové utkání z mistrovství světa 2000 mezi Českem a Slovenskem (5:3) a semifinále z roku 2012 mezi stejnými soupeři (1:3). V teoretické části jsou představeny koncepty národa, nacionalismu, národní identity, národních symbolů, mýtů, stereotypizace a fanouškovství. V empirické části dochází za pomoci diskurzivní analýzy k jejich zkoumání a uplatnění na výzkumném vzorku, který byl složen z textů z období vybraných zápasů mezi reprezentacemi Česka a Slovenska. Jako pomocná metoda byla zvolena kvantitativní obsahová analýza, jež poskytla odpovědi na otázky týkající se počtu a umístění článků v jednotlivých denících daných zemí. Výsledky práce dokázaly, že na stránkách českých i slovenských tištěných deníků běžně docházelo ve sledovaném období k projevům vlastenectví a fanouškovství, typicky používáním první osoby množného čísla "my" nebo tendenčním popisem odehraných utkání ve prospěch národního týmu země, ze které...
Securitization of Migration in the 2017 French Presidential Election
Krutá, Gréta ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Kaleta, Ondřej (oponent)
Síla krajně pravicových stran a protiimigračních nálad v evropské politice prudce vzrostla v roce 2017. Potom, co jsme byli svědky Brexitu a zvolení Donalda Trumpa za amerického prezidenta, celý svět s napětím sledoval, jak se vyvinou francouzské prezidentské volby. Hlavním cílem diplomové práce je použitím diskurzivní analýzy zjistit, do jaké míry byla imigrace konstruována jako bezpečnostní hrozba v prezidentských volbách a jak hlavní prezidentští kandidáti používali politický diskurz na formovaní identity - pozitivní vnímání sebe a negativní vnímání migrantů. Pro účely analýzy byli zvoleni první tři kandidáti s největším počtem hlasů: François Fillon, Marine Le Pen a Emmanuel Macron. Z hlediska teorie veškerý výzkum vychází z kodaňské školy, která definuje nevyhnutné koncepty pro naši analýzu: societální bezpečnost a sekuritizační proces. Pokud jde o metodologický rámec, pracujeme s konceptem konstrukce identity navrženým Lene Hansen. Klíčová slova Sekuritizace, islám, migrace, Francie, prezidentské volby, diskurzivní analýza, národní identita
Konstrukce národní identity na příkladu Eurovision Song Contest : případová studie
Bičíková, Zuzana ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Vlasák, Zbyněk (oponent)
(abstrakt) Diplomová práce "Konstrukce národní identity na příkladu Eurovision Song Contest: případová studie" analyzuje formou případové studie způsoby a podoby formování české národní identity v největším a nejsledovanějším mezinárodním festivalu populární hudby Eurovision Song Contest. Zejména se snaží identifikovat projevy sebeprezentace České republiky z pohledu mediální instituce, ve výběru soutěžní skladby, v soutěžním vystoupení, propagačním medailonku a videoklipu a prostřednictvím hlasování a sledovanosti. Těchto zjištění je v práci dosaženo tří výzkumných metod, a to polostrukturovanými rozhovory s mediálními odborníky, kvalitativní obsahovou analýzou audiovizuálních materiálů a sekundární analýzy dat. V rámci představených teoretických poznatků je čtenář seznámen se základními koncepty formování identity a nacionalismu a především s Eurovision Song Contest jako geopolitickým a sociokulturním fenoménem. V práci je nastíněn historický vývoj soutěže s ohledem na politické a kulturní ideály, které si klade za cíl prezentovat, a blíže je rozveden vývoj účasti v průběhu let s ohledem rozšiřování hranic směrem na východ. Zároveň jsou představeny některé formy sebeprezentace a konstrukce identity ostatních zemí v soutěži se zvláštním důrazem na země bývalého Východního bloku.
Hokej jako symbol národní identity aneb česká společnost 20 let od zlatého Nagana
Burdová, Karolína ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Wladyniak, Ludmila Maria (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem budování národní identity skrze sport, konkrétně lední hokej. Zaměřuje se především na aspekty přispívající k reprodukci české národní identity, za takové jsou označovány především symboly, které svou všudypřítomností připomínají příslušnost jedince k danému národu, stejně tak ale i média, která se výrazně podílí na mytizaci sportovních událostí. Jednou z událostí, jež sehrála důležitou roli při tvorbě české národní identity, jsou Olympijské hry v Naganu v roce 1998. Úspěch českých hokejistů na tomto turnaji se již před dvaceti lety jistým způsobem zapsal do dějin, důkazem je několik odkazů, které po sobě tento triumf zanechal. Práce vznikla na základě výzkumu, jež kombinoval vícero metod. Zúčastnila jsem se participativního pozorování přenosů hokejových zápasů národního týmu, provedla analýzu dokumentů, které odkazují na to, jakou stopu ve společnosti vítězství hokejistů zanechalo, a také jsem uskutečnila polo-strukturované rozhovory s fanoušky ledního hokeje. Rozhovory napovídají, že vítězství hokejistů v Naganu za pomoci médií a banálního nacionalismu podlehlo mytizačnímu procesu, a tak sehrálo významnou roli při utváření české národní identity.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 86 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.