Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stanovení emisí a škodlivých částic výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel
Rozsíval, Adam ; Libich, Jiří (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou emisí a škodlivých částic výfukových plynů u vozidel s environmentálním dopadem, respektive popisuje základní charakteristiky a vlastnosti současných druhů používaných paliv a emisí produkovaných spalovacími motory. Dále pojednává o opatřeních a možnostech snižování emisí automobilové dopravy na základě environmentálního dopadu, konkrétně se zabývá současnou Evropskou emisní normou a systémy vozidel, které umožňují snižování emisí. Práce také pojednává o emisním měření a početních metodách v oblasti určování emisí. Podle zvolené početní metodiky je provedena analýza exhalací, vycházející z dat reálného provozu vozového parku a jsou porovnány hodnoty z emisního měření. Součásti analýzy je také finanční aspekt.
THE PHOTOCATALYTIC ABATEMENT OF NOX IMISSIONS USING COMMERCIAL FUNCTIONAL COATING WITH POROUS MORPHOLOGY
Žouželka, Radek
Titanium dioxide is the most important photocatalysts used for purifying applications. It was the purpose of this study to investigate the photocatalytic activity of commercial Protectam FN (R) containing TiO2 nanoparticles towards NO and NO2. Experiments on concrete as a support for photocatalyst were carried out in two types of reactors with laminar and turbulent flow under ´´real world setting´´ conditions of temperature, relative humidity, irradiation and pollutant concentrations. The results showed that photocatalytic process significantly reduced both nitrogen oxides in the air. The decrease in the total concentration of nitrogen oxides on contact with the photocatalytic surface reached 20-50 %, i.e. at a concentration of 100 ppb the decrease in NO and NO2 was 20-50 ppb. The nitrogen oxides were oxidized up to their highest oxidation state, nitric acid ( or nitrates) and undesirable nitrous acid was not formed at all. The experimental study conducted showed that the photocatalytic oxidation on the surface of the photocatalytic Protectam FN (R) coating is an effective method for the removal of nitrogen oxides from contaminated air.
Výzkum vlivu SO2 a NOx na růst smrku
Hruška, Jakub ; Oulehle, Filip ; Kolář, Tomáš
Smrk ztepilý po poklesu emisí SO2 a NOX velmi rychle reagoval a radiální přírůsty stromů v postiených oblastech Krušných a Jizerských hor se dostaly na předemisní úroveň již koncem 90.let 20. století. Vzrůst nejlépe koreloval s poklesem koncentrací SO2 v ovzduší a s poklesem atmosférické depozice síry. Regenerace půd byla identifikována jako méně výrazný činitel, zejména proto, že je silně korelována s poklesem depozice. Na pokles radiálního růstu tedy emise SO2 a NOX přestaly mít vliv na přelomu tisíciletí. Současný pokles přírůstů není dám emisemi SO2 a NOX ale spíše klimatickými vlivy.
Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních katalyzátorech
Vávra, Jan ; Krejčí, Tomáš (oponent) ; Jecha, David (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na experimentálním snížení oxidů dusíku na speciálních katalyzátorech. Je využito nejnovějších a nejmodernějších technologií pro čištění spalin. Pomocí selektivní katalytické redukce se dosáhne požadované úrovně znečištění. Je zapotřebí splnit předepsaný emisní limit. Jako katalyzátor se použije keramický voštinový filtr na bázi vanadu a titanu. Celé měření je provedeno na experimentální jednotce INTEQ II, která je instalována v laboratoři pro čištění spalin na půdě NETME Centre. Je ukázáno jaké provozní parametry dosahují lepší účinnosti čištění spalin. Rovněž je provedeno srovnání katalyzátorů BASF a CERAM. Závěrem je provedena materiálová bilance systému a je navržen nový externí elektrický ohřívač pro urychlení nahřívacího procesu.
Spalovací komory lopatkových motorů s nízkými emisemi NOx
Šafránek, Martin ; Mašek, Jakub (oponent) ; Šplíchal, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá souhrnným popisem spalovacích komor lopatkových motorů s nízkými emisemi NOX. Popisuje především děje, které se odehrávají ve spalovacích komorách a mechanismy vzniku všech sledovaných emisí. Zaměřuje se také na popis nejdůležitějších konstrukčních parametrů, jejich odhadovaný vývoj, zhodnocení a použití v civilní letecké dopravě. Dále se tato práce zabývá legislativou různých organizací, které vytváří certifikační standardy k regulaci množství vypouštěných emisí.
Hodnocení znečištění ovzduší v závislosti na provozování systémů centralizovaného zásobování teplem
Čejková, Eliška ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Hůnová, Iva (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá některými environmentálními aspekty rozpadu tradičních soustav centralizovaného zásobování teplem v České republice. Představuje jeden konkrétní případ systému centralizovaného zásobování teplem ve městě Kroměříž v sídlištní panelové zástavbě a jeho poměrně rychlý rozpad a předpokládaný brzký zánik vlivem odpojování zákazníků, kteří budují vlastní lokální domovní plynové kotelny. V práci je spočítána spotřeba zemního plynu obou způsobů výroby tepelné energie pomocí množství tepelné energie potřebného pro vytápění daných objektů včetně přípravy teplé vody a průměrné účinnosti těchto způsobů výroby. Pomocí emisního faktoru získaného z provedených autorizovaných měření emisí je v práci vyčísleno množství vyprodukovaných emisí NOx (oxidů dusíku) vyjádřených jako NO2 (oxid dusičitý). Jedna část se podrobněji zabývá oxidy dusíku v atmosféře. V rámci této bakalářské práce je provedena i základní rozptylová studie, modelové zpracování rozptylu znečišťujících látek (oxidů dusíku) v okolí zdroje/zdrojů. Závěrečné kapitoly porovnávají dopady na životní prostředí centrálního a lokálního způsobu výroby tepelné energie z pohledu vyprodukovaného ročního množství emisí NO2 a výsledku rozptylové studie a uvádí další souvislosti doprovázející rozpad a zánik centralizovaného zásobování...
Systém pro snížení NOx
Karafa, Pavel ; Bradávka, Marek (oponent) ; Svída, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou emisí oxidů dusíku ve výfukových plynech a možnostmi jejich snížení. Úkolem práce je rozbor systémů pro snižování NOX u soudobých vznětových motorů, konstrukční návrh a sestavení zařízení pro snižování NOX pro zadaný vznětový motor, následně pak ověření funkčnosti tohoto systému sestaveného z komerčně dostupných komponent. V poslední části práce budou provedeny dostupná měření s analýzou dosažených výsledků.
The role of NADPH oxidase and ros in invadopodia formation
Hanušová, Kristýna ; Vrbacký, Marek (oponent) ; Brábek, Jan (vedoucí práce)
Invadopodia, jako specifické organely nádorových buněk umožňující jim pohyb a tudíž i šíření po organismu a tvorbu metastáz, jsou jedním z možných slibných cílů pro nádorovou terapii. V poslední době vyšly na jevo mnohé zajímavé skutečnosti o vzniku invadopodií a mechanismu jejich fungování. Invadopodia jsou místy degradace ECM extracelulárními proteázami umožňující invazivitu nádorových buněk. Pro vznik invadopodií je nezbytná přesně lokalizovaná zvýšená tvorba reaktivních kyslíkových radikálů, které se jako důležité signální molekuly účastní mnoha dějů vedoucích k tvorbě invadopodií. ROS v nádorových buňkách jsou produkovány především specifickými extramitochondriálními NADPH oxidázami (Nox). V poslední době bylo odhaleno několik regulačních molekul, které se podílí na vzniku těchto Nox a jejich lokalizaci do místa vzniku invadopodií (Tks organizační proteiny). Dále byla v produkci ROS a následném vzniku invadopodií potvrzena regulační role kinázy Src. Klíčová slova: degradace ECM, invadopodia, invaze, proteázy, Nox, ROS, Src kináza, Tks proteiny
Možnosti eliminace čpavkového skluzu v technologických vodách elektráren
Hajzler, Jan ; Bartoníčková, Eva (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat možnosti eliminace nebo separace amonných podílů z technologických vod elektráren, ve kterých je zavedena sekundární metoda denitrifikace spalin (SCR, SNCR). Potřeba eliminace amonných podílů vznikla po přijetí emisních limitů, které byly od ledna 2015 zpřísněny. Na zařízeních jež by nevyhověly novým limitům, byly instalovány denitrifikační technologie. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem spalovacích procesů, jak fluidním, tak i vysokoteplotním spalováním tuhých paliv, mechanismy vzniku emisí a možnostmi jejich snižování. Na závěr teoretické části je diskutován obsah amoniakálního dusíku ve vodách používaných v elektrárenských a teplárenských provozech k dopravě, nebo z nichž se separují tuhé produkty některých procesů např. odsíření. Dále jsou diskutovány některé možnosti odstraňování amonných solí z technologických vod. Experimentální část se zabývá jednak nalezením vhodné metody stanovení amoniakálního dusíku, ale také možnostmi jeho eliminace převedením na nerozpustnou sloučeninu. V neposlední řadě se práce zabývá hodnocením ekologičnosti navržených řešení. A tím i jejich reálnými možnostmi uplatnění v praxi.
Zneškodňování spalin znečištěných NOx II
Jedlička, Filip ; Jecha, David (oponent) ; Dvořák, Radek (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování NOx vyskytujících se v odpadních plynech. Důraz je přitom kladen na kombinované čištění odpadních plynů prostřednictvím keramické svíčky, kde nanesený katalyzátor umožňuje snižování NOx metodou selektivní katalytické redukce. Hlavním cílem diplomové práce byl návrh experimentální jednotky pro současné odstraňování plynných polutantů (dioxiny, VOC a NOx) a popílku na katalytické keramické svíčce. Návrh experimentální jednotky spočíval ve výpočtu základních parametrů, jako jsou průměry potrubí, průměr filtrační komory, výkon elektroohřevu a jiné. Při návrhu bylo také nutné sestavit model tlakové ztráty, který je rozdělen na tlakovou ztrátu keramické svíčky a potrubního systému. Pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat a pro popis probíhající katalytické reakce za různých provozních podmínek byl vytvořen predikční model katalytického filtru. Poslední kapitola se zabývá plánovanými experimentálními zkouškami.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.