Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 431 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zpracování mimohudebních námětů ve skladbách pro klávesové nástroje
Živná, Tereza ; MRÁZKOVÁ, Giedre (vedoucí práce) ; BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Petra (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování mimohudebních námětů v klávesové literatuře druhé poloviny sedmnáctého století v Německu se zaměřením na Johanna Kuhnaua a jeho Biblické sonáty. Cílem této práce je nastínění představy vnímání hudby ve druhé polovině sedmnáctého století v Německu a zpracování námětů mimo hudbu, které se v baroku hojně využívaly. Zaměřila jsem se na analýzu jednotlivých Biblických sonát Johanna Kuhnaua a na spojení biblického příběhu s hudbou. Poznatkem je pro mě hloubka tohoto spojení a také detailní myšlení barokních autorů.
Charles de Gaulle and his changing perspectives on Germany
Čech, Damián ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Bakalárska práca Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života sa zameriava na postavu Charlesa de Gaulla a na jeho vnímanie Nemecka v rozličných etapách jeho života. Pre tieto potreby práca sa zameriava hlavne na analýzu memoárov, poznámok a listov, ktoré sú v práci rozoberané a roztriedené tematicky. Práca pokrýva obdobie rokov 1919-1969. Hlavným cieľom samotnej práce je pracovať a interpretovať myšlienky de Gaulla vo vzťahu k Nemecku. De Gaulle sa totiž ako jedna z najdôležitejších osobností dvadsiateho storočia sa totiž často vyjadruje na medzinárodnú situáciu a Nemecko je jedno z centier pozornosti. Bakalárska práca sa analýzou nazhromaždených textov pokúsi priblížiť zmýšľanie de Gaulle a vysvetliť, ako pod akými obrazmi je Nemecko spomínané a ako sa tento obraz mení v reakcii na vývoj vzťahov medzi oboma krajinami. Práca sa bude taktiež zameriavať na jazyk a metaforické výrazy, ktoré de Gaulle používa a pokúsi sa priblížiť ich význam čitateľovi. V neposlednej rade sa práca skúsi odpovedať na otázku, či sa počas spracovaného obdobia de Gaullovi ustálil jednotný pohľad na Nemecko, alebo je jeho názor vyplývajúci z aktuálnej medzinárodnej situácie.
Rekonciliační procesy v polsko-německých vztazích po roce 1945. Případová studie: vztahy SRN a Polska v době první vlády PiS (2005-2007)
Nováková, Tereza ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Kochnowski, Roman (oponent)
Práce se zabývá rekonciliačními procesy v polsko-německých vztazích po roce 1945. Předpoklady pro proces smíření definuje ve svém konceptu Lily Gardner Feldman. Její koncept představuje čtyři pilíře, důležité pro proces rekonciliace: vzpomínání na minulost, chování čelních představitelů států, instituce a mezinárodní kontext. I když polsko-německé vztahy prošly dlouhým vývojem a obě strany mezi sebou vybudovaly stabilní a pevný vztah, je možné v rámci čtyř jmenovaných kategorií pozorovat změny. Cílem práce je nastínit proces smíření v polsko-německých vztazích po roce 1945 a zachytit kvalitativní změny ve vzájemných vztazích v prvním období vlády strany Právo a spravedlnost mezi lety 2005 a 2007, které představovalo změnu v kurzu polské zahraniční politiky vůči Německu od roku 1989. V první části práce ukazuje, jak se v rámci zmíněných kategorií vyvíjely polsko-německé vztahy do konce 90. let a v druhé části práce je posléze zmíněný koncept aplikován na "zlomové období" první vlády PiS (2005-2007) se zaměřením na nejdiskutovanější otázky. V závěrečné části práce následuje zhodnocení platnosti použitého konceptu a jeho funkčnosti a práce odpovídá na otázku, zda poměrně pevné základy polsko-německých vztahů obstály i v "zatěžkávacím období" mezi lety 2005-2007.
Perspektivy médií veřejné služby: německá diskuze
KROHOVÁ, Eliška
Budoucí podoba a fungování médií veřejné služby je dnes v evropských zemích hojně diskutovanou otázkou, a o nejen mezi odborníky, ale taktéž mezi politiky a širokou veřejností. Cílem této práce je zmapovat podobu této diskuze v Německu, v jehož mediálním systému mají veřejnoprávní média doposud silné a nezastupitelné postavení. První část práce bude zaměřena na historii médií veřejné služby a na popis jejich současného stavu (struktura, fungování, právní regulace apod.). Druhá část práce se bude věnovat debatě ohledně existence a podoby veřejnoprávních médií, která se v současné době vede v Německu. Diskutovány jsou zejména otázky podoby další existence těchto médií v digitálním prostředí, jejich financování, rozsahu služeb, které poskytují, apod.
Obraz České republiky na stránkách německých deníků v kontextu evropské migrační krize
Křížková, Veronika ; Emler, David (vedoucí práce) ; Šafařík, Petr (oponent)
Práce zjišťuje, jaký obraz utvářejí německá média o České republice v kontextu evropské migrační krizi. Za tímto účelem byly zkoumány příspěvky tří německých deníků z let 2015 a 2016. Výzkum byl prováděn na 186 článcích pomocí kvantitativní obsahové analýzy a metody konstantní komparace. Provedeným výzkumem byla získána konkrétní data a zjištěno, v jakých obdobích a v jakých souvislostech média o České republice píší. Česká republika je v kontextu evropské migrační krize vnímána z evropské perspektivy a je zobrazována zejména společně s ostatními státy Visegrádu. Z důvodu nesouhlasu s evropským řešením krize prostřednictvím závazných kvót, prosazovaným Německem, je Česká republika znázorňována spíše negativně a označována jako nesolidární. Zpravodajství německých médií o České republice je také silně politizováno a personifikováno. Výsledky práce mohou poskytnout představu o vnímání pozice České republiky během evropské migrační krize Německem a přispět také k dalšímu výzkumu tohoto aktuálního tématu.
Ovlivňuje členství v Evropské unii postoj k reformě Rady bezpečnosti OSN? Srovnání případů Německa a Japonska
Franěk, Robert ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Reforma Rady bezpečnosti OSN se již pomalu stává evergreenem mezinárodní politiky. Existuje mnoho návrhů, ale nedaří se najít dostatečnou shodu na žádném z nich. Jedním z hlavních kandidátů na nového stálého člena je Německo, které zveřejnilo svou kandidaturu v roce 1992. V průběhu 90. let se také objevily první návrhy, zmiňující možnost budoucího stálého členství pro Evropskou unii jako celek. Tato práce se snaží přispět do debaty o europeizaci zahraničních politik členských států EU. Cílem je zjistit, zda je německá kandidatura na stálé křeslo v RB ovlivněna členstvím této země v EU. Pro lepší rozeznání možného europeizačního efektu je provedena komparace s Japonskem, které zveřejnilo svou kandidaturu pouze o rok později a vykazuje podobné charakteristiky jako Německo. V práci je použita metoda obsahové analýzy pro srovnání německé a japonské argumentace ohledně čtyř témat: spravedlivého zastoupení v Radě bezpečnosti, ekonomické síly, multilaterální spolupráce a zodpovědnosti a závazků.
Srovnání migračních politik Německa a Švýcarska
MAŘÍK, Jan
Tato bakalářská práce se věnuje problematice migračních politik Spolkové republiky Německo a Švýcarské konfederace. Práce popisuje proces utváření národních migračních politik na základě sociologických a historických jevů od druhé světové války až do současnosti. Nejprve je uveden stručný teoretický základ integračních politik, které přímo souvisí s následujícími částmi práce. Dále práce rozebírá formování migrační politiky Německa a jeho cestu k tzv. Zuwanderungsgesetz, tedy zákonu o přistěhovalství. Ve třetí části mé práce jsou popsány migrační politiky Švýcarska a jeho cesta k tzv. Ausländergesetz, neboli cizinecký zákon. V poslední části jsou mezi sebou tyto dva systémy srovnány s poukazem na vzájemné souvislosti.
Zahraniční legie Waffen-SS
Kacerovský, Tomáš ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zahraničními legiemi Waffen-SS, které byly v průběhu druhé světové války vytvářeny nacistickým Německem pod záminkou, že se jedná o celoevropskou snahu bojovat proti bolševismu. Tezí práce je domněnka, že nacisté byli ve svých snahách úspěšní a skutečně vytvořili poměrně rozsáhlé mezinárodní jednotky, které do byly složeny z mužů, kteří do nich vstoupili na základě myšlenky, podle které se všechny evropské národy musí bránit nebezpečí na východě. V první kapitole se práce bude zabývat důvody, které vedly německou vládu a vojenské velení ke schválení tohoto projektu, ačkoli si byli vědomi toho, že často porušovali zásady nacistické ideologie. K dobrovolníkům, kteří se v zahraničních legiích rozhodli sloužit zachovával po celou dobu války i německý vůdce Adolf Hitler, který je označil za zrádce vlastních zemí. V druhé kapitole se tato práce bude zabývat motivací mladých mužů z okupované Evropy, kteří se rozhodli vstoupit do Waffen-SS. V této kapitole bude zdůrazněna problematika kategorizace dobrovolníků. Třetí kapitola pojednává o významných politických a veřejně činných osobnostech, které se během války rozhodly do zahraničních legií Waffen-SS vstoupit, či jejich vznik veřejně podporovat. V závěrečné kapitole se práce zaměří na jednání s veterány nacistických...
The rise and fall of the SPD: the development of electoral preferences under Martin Schulz's leadership
Vlkovičová, Natália ; Filipová, Lucie (vedoucí práce) ; Nigrin, Tomáš (oponent)
strany Nemecka (SPD) počas vedenia Martina Schulza roku 2017. Ihneď po oznámení jeho demokratov v prieskumoch verejnej mienky prudko zvýšila. Avšak v ôsmich mesiacov klesla na rovnakú úroveň, ak spolkových voľbách v septembri 2017. Práca načrtáva SPD vo vymedzenom časovom období na základe údajov z etácie pomocou novinových článkov Práca je delená na tri kapitoly, pričom prvá sa zaoberá predchádzajúcim politickým vznikom jej krízy, taktiež obsahuje profesijný životopis Martina Schulza. sledovanom časovom období. Tretia kapitola obsahuje interpretáciu výsledkov druhej kapitoly na základe článkov týždenníka Der Spiegel, taktiež sa venuje analýze, prečo tak náhly n

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 431 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.