Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 359 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Základní modely jednoduchých elektrických obvodů a jejich využívání ve výuce fyziky
Vítková, Miriam ; Dvořáková, Irena (vedoucí práce) ; Koudelková, Věra (oponent)
V práci se zabývám jednoduchými modely elektrických obvodů, které jsou používané ve výuce fyziky. Nejprve jsem z dostupných zdrojů vybrala přehled modelů, které jsem následně hodnotila, zda jsou k předvádění ve třídách při vyučování vhodné či se spíše hodí pro diskuzi ve třídě a společné hledání chyb. Pro malý přehled reálně používaných modelů ve výuce fyziky jsem zvolila rozhovory s učiteli a internetový dotazník. Zjistila jsem, že existuje celá řada různých jednoduchých modelů elektrických obvodů, avšak ne každý je úplně vhodný pro prezentaci ve třídě bez následné diskuze o chybách. A také, že jsou učitelé, kteří rádi ve výuce elektřiny modely používají, ale také tací učitelé, kteří nechtějí modely žákům předvádět, protože si nejsou jisti, zda by je žáci správně interpretovali.
Studium vedení tepla metodami počítačového modelování
STANĚK, Jakub
Tato diplomová práce se zabývá problematikou simulace vedení tepla odlišnými druhy pevných materiálů za pomocí programu COMSOL Multiphysics. Práce se skládá ze tří tematických celků. V první části je stručně popsán princip vedení tepla a jeho základní fyzikální veličiny potřebné ke správnému definování simulace. Druhá část se zaměřuje na samotný software, jeho funkce, přídavné moduly a popis jednotlivých kroků, které je potřeba vykonat pro vytvoření modelu. V poslední části je popsán celý proces vytváření multifyzikální úlohy umožňující simulovat vedení tepla v konkrétním materiálu v závislosti na čase.
Modelování, simulace a experimentální měření reakce systémů vytápění/vzduchotechniky na požadavky regulace
Matějíček, Michal ; Komínek, Petr (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá chováním technických systémů studentské koleje v Brně. V objektu bylo měřeno a vyhodnoceno teplotně-vlhkostní klima. Měření je pak porovnáno s počítačovou simulací vytvořenou v programu DesignBuilder. Geometrický model budovy byl vytvořen v programu Revit, který podporuje technologii BIM. Na základě vyhodnocení experimentu byla navržena optimalizace technických systémů v objektu.
Efektivní a ekologické spalování biomasy
Špiláček, Michal ; Kolat, Pavel (oponent) ; Masaryk, Michal (oponent) ; Skála, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o tvorbě numerického modelu komory spalující biomasu na roštu. V rešeršní části práce jsou popsány základní vlastnosti biomasy s ohledem pro její spalování a samotný proces spalování biomasy, pro který je potřeba znát dynamiku chemických reakcí spalovacího procesu a celkový průběh spalování paliva na roštu. Popsána je také produkce škodlivých emisí, které spalováním biomasy mohou vznikat, a důraz je kladen hlavně na produkci oxidů dusíku. V další části je popsáno samotné zařízení a použitý základní matematický model, ve kterém jsou využity mechanismy přenosu tepla, proudění tekutin a transportu chemických látek. Základní matematický model je následně rozšířen na úplný matematický model určením počátečních a okrajových podmínek. Následně jsou uvedeny a okomentovány výsledky počítačové simulace vytvořeného modelu, které se týkají především produkce emisí oxidů dusíku a dehtů, a nakonec jsou tyto výsledky použity pro návrh úpravy geometrie zkoumané spalovací komory.
Modelování na základě genealogických dat
Prostredníková, Hana ; Kočí, Radek (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Tato práce obsahuje podrobnou studii dané problematiky týkající se genealogie jako vědy a genealogických záznamů. V práci jsou rozebrány role a vztahy vyskytující se v genealogických záznamech a je popsána problematika jejich reprezentace. Cílem je návrh a implementace systému, který ověří platnost vztahů v genealogických záznamech a umožní další práci s těmito daty.
Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu
Zelinka, Petr ; Plášek, Josef (oponent) ; Apeltauer, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik vázaná na úroveň kvality pěší dopravy, stanovení docházkových dob, porovnání mezi různými variantami a návštěvnostmi.
Mikroskopické modely dopravy v intravilánu města
Brožek, Jan ; Plášek, Josef (oponent) ; Apeltauer, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá modelováním dopravy jak z pohledu teoretického, tak prak-tického. Za pomocí softwarového nástroje Aimsun byl vytvořen mikroskopický model dopravy pro různé situace, které byly následně mezi sebou porovnány.
Zahraniční trendy ve výuce čtenářských strategií a jejich možná aplikace v českém prostředí
Whitcroft, Ladislava ; Wildová, Radka (vedoucí práce) ; Hník, Ondřej (oponent) ; Maňourová, Zuzana (oponent)
NÁZEV: Zahraniční trendy ve výuce čtenářských strategií a jejich možná aplikace v českém prostředí AUTOR: Ladislava Whitcroft KATEDRA (ÚSTAV) Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta ŠKOLITEL: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. ABSTRAKT: Tato disertační práce se zaměřuje na výuku čtenářských strategií v zahraničí a na možné cesty jejich začlenění do výuky na českých školách. V teoretické části je vymezen termín čtenářské strategie a dále jsou zmapovány různé přístupy k výuce čtenářských strategií na základě zahraničních studií, které se touto problematikou zabývají. Empirická část je založena na metodách kvalitativního výzkumu, konkrétně případové studie. Jsou zde popsány a zanalyzovány dva případy českých učitelů, výrazných zastánců výuky čtenářských strategií v ČR. Zároveň je ukázáno, jak se hodnoty těchto učitelů promítají do výuky čtenářských strategií a způsobu, jakým je žákům poskytována opora. Ze zahraničních příkladů byl k podrobnější analýze vybrán výzkumně ověřený program CORI. Případová studie vybrané americké školy ukazuje, jak jsou čtenářské strategie začleňovány do výuky v rámci tohoto programu, který staví na motivaci a slučování vzdělávacího obsahu. V závěru práce jsou shrnuta praktická doporučení, která z práce plynou pro přípravu budoucích učitelů (systematické začlenění výuky...
Technicko-ekonomické hodnocení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny
Slovák, Rostislav ; Kilkovský, Bohuslav (oponent) ; Máša, Vítězslav (vedoucí práce)
Zájem o využití plynových mikroturbín coby kogeneračních jednotek v průmyslových procesech je stále nízký. Hlavním cílem diplomové práce je proto technické a ekonomické vyhodnocení využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny, které je klíčové pro ekonomiku jejího provozu. Text obsahuje popis kogeneračního systému, který se postupně budoval v Laboratoři energeticky náročných procesů v NETME Centre. Autor práce se připojil k posledním pracím před spuštěním tohoto systému a v práci představuje výsledky prvních experimentů prováděných na této sestavě. Spaliny z mikroturbíny byly použity pro ohřev vody ve výměníku spalinyvoda a pro přímé sušení prádla. Na základě spolupráce s průmyslovými partnery v oboru byl vytvořen model prádelny s kapacitou 10 tun prádla na směnu. Výsledky experimentálního měření byly následně využity k integraci plynové mikroturbíny do průmyslového procesu profesní údržby prádla. Detailní komentáře a do hloubky propracované modely případových studií v programu Chemstation Chemcad podrobně mapují všechna úskalí využití mikroturbíny v tomto procesu. Přínos práce se očekává ve dvou oblastech – v podpoře širšího využití plynových mikroturbín a v energetických úsporách pro prádelenské provozy.
Analýza epidemiologického modelu s Alee efektem díky problémům s nalezením partnera u infekčních jedinců
HAVELKA, Tomáš
Hlavním tématem bakalářské práce je analýza epidemiologického modelu s Allee efektem díky problémům s nalezením partnera u infekčních jedinců. V úvodní kapitole vysvětluji význam modelování v epidemiologii a co je to Allee efekt. Následuje kapitola, kde definuji různé pojmy užívané ve zbytku práce. V kapitole 3 uvádím již známý model, který pak rozšířuji o Allee efekt a vysvětluji zde použité značení parametrů a proměnných. Následuje kapitola 4, ve které analyzuji zmíněný model s Allee efektem pro dva různé případy, hustotně závislý přenos nemoci a frekvenčně závislý přenos nemoci. V kapitole 5 se věnuji stabilitě a existenci ekvilibrií nalezených v kapitole 4. Následuje kapitola 6, v níž jsou shrnuty výsledky z kapitoly 5, které následně porovnávám s výsledky modelu bez Allee efektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 359 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.