Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 181 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimization of ventilation in the production hall
Myjavec, Patrik ; Uher, Pavel (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Diploma thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with natural ventilation and the practical part focuses on the optimization of the ventilation in the original hall using CFD simulation. One of the solutions is proposed in the design part of the diploma thesis.
Hydroscopic Behaviours of Ammonium Sulfate/Organic Mixtures Including Dicarboxylic Acid and Oligomer.
Bouzidi, Hichem ; Zuend, A. ; Ondráček, Jakub ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír
Here, the hygroscopic behavior of submicron particles composed of ammonium sulfate (AS), dicarboxylic acids (including oxalic acid (OA), malonic acid (MA)), and oligomer Poly(ethylene glycol) (PEG-300 (-CH2OCH2-)n) is investigated with a Hygroscopicity Tandem Differential Mobility Analyzer (HTDMA), under relative humidity (RH) below 100%. The aerosol systems were varied in their complexity and ranged from single-component to more complex systems (2, 3 and 4 components). The experimental data are compared with predictions from Zdanovskii-Stokes-Robinson (ZSR) mixing rule (Stokes and Robinson, 1966) and the thermodynamic model Aerosol Inorganic-Organic Mixtures Functional groups Activity Coefficients (AIOMFAC) (Zuend et al., 2011).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu
Zelinka, Petr ; Plášek, Josef (oponent) ; Apeltauer, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik vázaná na úroveň kvality pěší dopravy, stanovení docházkových dob, porovnání mezi různými variantami a návštěvnostmi.
Automatizace 3D modelování prostorových objektů s využitím API vybraného software
Mazur, Dominik ; Brůha, Lukáš (vedoucí práce) ; Pokorný, Tomáš (oponent)
Vzhledem k námaze, kterou vyžaduje manuální tvorba virtuálních světů, je příležitost vytvářet virtuální světy automaticky příliš lákavá na to, aby byla nevyužita. Tato bakalářská práce představuje řešení, které automatizuje generování 3D modelů budov. Metodický základ je postaven na deklarativním přístupu k modelování a inspirován procedurálními modelovacími technikami. Prezentovaná práce stanovuje sadu pravidel a parametrů, pomocí kterých je navržen rychlejší a intuitivnější způsob navrhování modelů budov, zatímco je zachována flexibilita a kontrola, kterou uživatel má nad procesem generování. Řešení je implementováno jako doplněk pro Blender s názvem "Generátor budov". Doplněk je psaný v programovacím jazyce Python, který používá rozhraní API open source softwaru Blender a je k dispozici pod všeobecnou veřejnou licencí GNU. Klíčová slova: Procedurální modelování, Blender, 3D budovy, automatizace modelování, CityEngine
Technicko-ekonomické hodnocení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny
Slovák, Rostislav ; Kilkovský, Bohuslav (oponent) ; Máša, Vítězslav (vedoucí práce)
Zájem o využití plynových mikroturbín coby kogeneračních jednotek v průmyslových procesech je stále nízký. Hlavním cílem diplomové práce je proto technické a ekonomické vyhodnocení využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny, které je klíčové pro ekonomiku jejího provozu. Text obsahuje popis kogeneračního systému, který se postupně budoval v Laboratoři energeticky náročných procesů v NETME Centre. Autor práce se připojil k posledním pracím před spuštěním tohoto systému a v práci představuje výsledky prvních experimentů prováděných na této sestavě. Spaliny z mikroturbíny byly použity pro ohřev vody ve výměníku spalinyvoda a pro přímé sušení prádla. Na základě spolupráce s průmyslovými partnery v oboru byl vytvořen model prádelny s kapacitou 10 tun prádla na směnu. Výsledky experimentálního měření byly následně využity k integraci plynové mikroturbíny do průmyslového procesu profesní údržby prádla. Detailní komentáře a do hloubky propracované modely případových studií v programu Chemstation Chemcad podrobně mapují všechna úskalí využití mikroturbíny v tomto procesu. Přínos práce se očekává ve dvou oblastech – v podpoře širšího využití plynových mikroturbín a v energetických úsporách pro prádelenské provozy.
Analýza epidemiologického modelu s Alee efektem díky problémům s nalezením partnera u infekčních jedinců
HAVELKA, Tomáš
Hlavním tématem bakalářské práce je analýza epidemiologického modelu s Allee efektem díky problémům s nalezením partnera u infekčních jedinců. V úvodní kapitole vysvětluji význam modelování v epidemiologii a co je to Allee efekt. Následuje kapitola, kde definuji různé pojmy užívané ve zbytku práce. V kapitole 3 uvádím již známý model, který pak rozšířuji o Allee efekt a vysvětluji zde použité značení parametrů a proměnných. Následuje kapitola 4, ve které analyzuji zmíněný model s Allee efektem pro dva různé případy, hustotně závislý přenos nemoci a frekvenčně závislý přenos nemoci. V kapitole 5 se věnuji stabilitě a existenci ekvilibrií nalezených v kapitole 4. Následuje kapitola 6, v níž jsou shrnuty výsledky z kapitoly 5, které následně porovnávám s výsledky modelu bez Allee efektu.
Interakce slabých polyelektrolytů s multivalentními ionty
Staňo, Roman ; Košovan, Peter (vedoucí práce) ; Heyda, Jan (oponent)
Prostřednictvím molekulárních simulací studujeme disociační chování slabých polykyselin s přídavkem soli. Slabé polykyseliny jsou makromolekuly, které ne- sou slabě kyselé skupiny a proto sa jejich ionizace mění s pH. Titrační křivka takové kyseliny se odchyluje od ideální - její ionizace je potlačena kvůli silnému odpuzování mezi nabitými skupinami na kontuře polykyseliny. Přítomnost soli v roztoku polykyse- liny zvyšuje ionizaci vlivem účinků elektrostatického stínění a kondenzace protiiontů. Vliv valence na ionizaci slabých polykyselin soli nebyl doposud zkoumán, i když hraje důležitou roli v biologických procesech. V této práci studujeme roztoky slabých poly- kyselin s přídavkem solí různé valence kationtů (+1,+2,+3) při konstantním poměru náboje kationtů k počtu polymérnych segmentů. Pozorujeme, že zvyšování valence ka- tiontů soli podporuje ionizaci polyelektrolytů způsobem, který se liší od efektu zvýšení iontové síly. Vyšší valence protiiontů vede k nižší hodnotě kritického Manningova pa- rametru a způsobuje silnou kondenzaci protiiontů, která vede k další ionizaci poly- elektrolytů v důsledku korelací mezi kondenzovanými protiionty a nabitými skupinami polyelektrolytů.
Numerické modelování proudového pole s odtržením
Šamša, Petr ; Elcner, Jakub (oponent) ; Jícha, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou modelování proudového pole s odtržením. V práci je probrán teoretický základ modelování turbulentního proudění spolu s uvedením rovnic turbulentních RANS modelů a popisu přístupů k modelování mezní vrstvy. V další části je provedeno modelování proudění uvnitř rovinného difuzoru s cílem volby vhodného turbulentního modelu a parametrů výpočetní sítě pro modelování odtržení proudu od stěny difuzoru. Následně je provedeno ověření autorova výběru pomocí prostorové simulace, která má zajistit použitelnost výběru i v aplikacích mimo teoretickou rovinu znalostí. Práce je zakončena pojednáním, zda zvolené nastavení je použitelné pro praktické modelování v aeroakustice.
Energeticko-ekonomické hodnocení, a optimalizace, rodinného domu
Rodková, Daniela ; Horák, Petr (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Hlavní náplní diplomové práce je návrh a hodnocení úsporných opatření s cílem energeticko-ekonomické optimalizace konkrétního rodinného domu. Teoretická část práce popisuje problematiku energetické náročnosti budovy, výpočtová část je věnována ekonomickému a environmentálnímu hodnocení dvou variant řešení s využitím počítačového programu umožňující měsíční krok výpočtu. Součástí je návrh systémů vzduchotechniky, vytápění a vyhotovení průkazů energetické náročnosti budovy. Část práce, jež je zaměřená na aplikaci výpočetní techniky, se zabývá optimalizací energetické náročnosti budovy s využitím programu umožňující hodinový krok výpočtu a modelováním obrazů proudění s využitím metod CFD.
Větrání tělocvičny
Urban, Ondřej ; Blasinski, Petr (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá modelováním proudění v CFD programu. Pomocí něhož bude vybraná optimálnější varianta vyústek pro distribuci vzduchu ve sportovní hale. První mode-lovaná varianta bude přivádět čerstvý vzduch pomocí textilních vyústek. Druhá varianta bude přivádět čerstvý vzduch pomocí zaplavovací velkoplošných kruhových vyústek. Zkoumaný parametr vnitřního prostředí bude rychlost proudění a stáří vzduchu. Varianta s lepšími vý-sledky bude zpracována jako prováděcí dokumentace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 181 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.