Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Segmentace buněk ve snímcích z vysokorychlostní digitální kamery
Boudová, Markéta ; Čmiel, Vratislav (oponent) ; Odstrčilík, Jan (vedoucí práce)
V první části se práce zabývá mikroskopickými metodami snímání srdečních buněk. V druhé části jsou popsány segmentační techniky zpracování obrazu. Praktická část je zaměřena na segmentaci buněk z šesti dostupných záznamů. Výsledky jednotlivých segmentačních metod jsou zobrazeny a okomentovány. V poslední části jsou vytvořeny kontrakční křivky buňky v jednotlivých videozáznamech, které jsou zhodnoceny.
Hodnocení mikroskopovacích dovedností žáků středních škol
Míková, Zuzana ; Janštová, Vanda (vedoucí práce) ; Mourek, Jan (oponent)
Zájem o přírodní vědy na středních školách se snižuje. Žákům středních škol chybí motivace se těmito vědami více zabývat, ačkoliv nám přírodní vědy otvírají větší obzor k porozumění přírodě a chodu světa okolo nás. Motivaci u žáků středních škol mohou zvýšit vyučující svým přístupem k jednotlivým předmětům během vyučovacích hodin propojením běžné školní výuky a světa okolo nich. Během vyučování může probíhat poutavý výklad propojený s praktickými činnostmi nebo prakticky zaměřenými laboratorními pracemi. Častou náplní laboratorních prací je používání mikroskopů. Jednou z možností mikroskopie, která je pro většinu veřejnosti nejbližší, je světelná mikroskopie, se kterou se žáci nejčastěji setkávají. Díky tomu, že se mikroskopování používá ve škole, je potřeba jej nějakým způsobem ohodnotit. Právě hodnocením výuky mikroskopování a dalších činností s tím spojených se tato diplomová práce zabývá. Nejprve jsem na základě informací od učitelů zjišťovala podle nich optimální pracovní postup mikroskopování a důležité výsledné dovednosti žáků. Na základě těchto zjištění byly vytvořeny dva dotazníky - jeden pro žáky a jeden jejich vyučující - pomocí kterých jsem zjišťovala postoje žáků k mikroskopování, dále jejich pracovní postupy a v případě žáků ještě vlastní ohodnocení svých mikroskopovacích schopností....
Luminiscenční diagnostika fotovoltaických článků
Stojan, Radek ; Frantík, Ondřej (oponent) ; Šály,, Vladimír (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Diagnostika vad fotovoltaických článků patří ke stěžejním krokům jejich výroby. Předkládaná dizertační práce pojednává o diagnostice fotovoltaických článků pomocí zářivé rekombinace párů elektron – díra, jenž nazýváme luminiscence. Diagnostické metody využívající této lokální emise světla v infračervené oblasti mají velký inovativní potenciál. Metoda elektroluminiscence patří mezi nejpoužívanější luminiscenční metody, jejíž modifikace se používají napříč elektrotechnickým průmyslem, zvláště pak polovodičovým. Stěžejní oblast výzkumu této práce je zaměřena na nedestruktivní analýzu vyzařovaného infračerveného záření monokrystalických a polykrystalických solárních článků při různých modifikacích standardní metody elekroluminiscence. Jako detektory odezvy luminiscenčního záření jsou v rámci práce aplikovány dva typy CCD kamer. Při použití mikroskopické metody elektroluminiscence je analyzován faktor zvětšení zobrazení lokální emise v mikroploše článku a diskutován jeho přínos v kvalitativním hodnocení defektivity článku. Luminiscenční záření emitované solárními články má vlnovou povahu, což přináší potenciální možnost využití některých charakteristických vlastností vlnění jako intenzity a nově polarizace v průběhu detekce defektů v ploše solárních článků. Inovace měřícího pracoviště standardní metody elektroluminiscence k využití polarizační analýzy je jedním z cílů této práce.
Leucocytozoon a metody jeho detekce u dravců
Sekerášová, Iveta ; Brzoňová, Jana (vedoucí práce) ; Majerová, Karolina (oponent)
Rod Leucocytozoon je parazit ptáků, jehož nemalou skupinu hostitelů tvoří zástupci z čeledí sokolovití (Falconiformes) a jestřábovití (Accipitridae). Vektorem tohoto parazita jsou muchničky (čeleď Simuliidae). Tato práce přináší přehled informací známých o rodu Leucocytozoon, které byly doposud v dravcích (Accipitriformes) zaznamenány, a je zaměřena na metody, kterými je Leucocytozoon v hostitelích detekován. Zmíněný rod byl tradičně popisován na základě svých morfologických znaků sledovaných mikroskopickým pozorováním. S objevem metody polymerázové řetězcové reakce (PCR) se ale možnosti detekce značně rozrostly a umožnily studium tohoto parazita i na molekulární úrovni. Práce obsahuje základní přehled jednotlivých metod, charakteristiku jejich principů a rovněž jsou nastíněny jejich výhody či nevýhody s ohledem na využití v praxi. Na základě provedené rešerše se jako nejvýhodnější zdá být souběžné využití mikroskopických i molekulárních metod.
Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních léčiv
Černá, Eva ; Mravec, Filip (oponent) ; Pekař, Miloslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda by bylo možné využít nativní formu kyseliny hyaluronové jako nosič hydrofobních léčiv pro cílenou distribuci v organismu. Svou strukturou je kyselina hyaluronová lineární vysokomolekulární biopolysacharid, který nacházíme ve většině živých organismů. V lidském těle se vyskytuje ve většině tkání, jeho vysokou koncentraci nacházíme zejména v pokožce a očním sklivci. Podílí se na mnoha fyziologických procesech a pro fungování celého organismu je hyaluronan nezbytný. Jeho vysoká koncentrace je také pozorována u rakovinných buněk, které obsahují několik receptorů pro hyaluronan. Mezi tyto receptory řadíme CD44 a RHAMM. Právě interakce nosičového systému kyseliny hyaluronové a hydrofobního léčiva s těmito receptory by mohla zajistit volný průchod pro léčivo do postižené tkáně, kde po uvolnění léčiva dojde k usmrcení postižených buněk. Léčivo by bylo tedy přímo cílené na poškozenou tkáň a nezatěžovalo by zbytek organismu, jak tomu v současné době bývá při léčbě cytostatiky. Jako nosič byla v této práci vybrána právě nativní forma kyseliny hyaluronové, kterou běžně najdeme v lidském organismu. Svými vlastnosti nevyniká nad ostatními nosičovými systémy, ale svou biokompatibilitou a biodegradabilitou v organismu je vysoce přesahuje. Jako nosič byla v práci využita vysokomolekulární kyselina hyaluronová a místo hydrofobního léčiva byla použita látka podobných vlastností, hydrofobní barvivo sudan red G.
Gene regulation in four dimensions
Vaňková Hausnerová, Viola ; Lanctôt, Christian (vedoucí práce) ; Převorovský, Martin (oponent) ; Krásný, Libor (oponent)
Zobrazování transkripce na úrovni jednotlivých buněk prokázalo, že se jedná o proces, který neprobíhá souvisle, ale přerušovaně. K tomuto pozorování, které bylo zaznamenáno u celé řady organizmů sahající od bakterií k savčím buňkám, se vztahuje nyní hojně využívaný termín transkripční pulzování. Dynamika transkripčního pulzování je ovlivněna jak rysy vlastními samotnému procesu transkripce, tak nadřazenými faktory jako je prostředí chromatinu, signální molekuly nebo fáze buněčného cyklu. V první části této práce jsme se zaměřili na regulaci transkripčního pulzování v jadérku. Pomocí mikroskopického sledování živých buněk jsme ukázali, že transkripce transgenu vloženého do jadérka a přepisovaného RNA polymerázou II probíhá v pulzech. Ve druhé části práce jsme se zabývali vztahem mezi dekondenzací chromatinu a dynamikou transkripce. Pomocí hyperosmotického média jsme indukovali globální kondenzaci chromatinu a objevili jsme, že během dekondenzace chromatinu dochází v jednotlivých živých buňkách k časově omezenému nárůstu intenzity transkripce. Dále jsme analyzovali expresi genů TFRC a POLR2A s použitím metody single molecule RNA FISH. Během omezeného období, které kolidovalo s dekondenzací chromatinu v telofázi/časné G1 fázi buněčného cyklu, jsme zaznamenali nárůst ve frekvenci i velikosti...
Correlated microscopy of electronic and material properties of graphene grown on diamond thin films
Rezek, Bohuslav ; Čermák, Jan ; Varga, Marián ; Tulic, S. ; Skákalová, V. ; Waitz, T. ; Kromka, Alexander
In this work we compare growth of graphene on diamond thin films that enable large area processing. We use films with different crystal size and surface roughness to obtain deeper insight into formation and properties of GoD. The diamond films are coated by a nm thin sputtered Ni layer and heated to 900°C in a forming gas atmosphere (H2/Ar) to initiate catalytic thermal CVD process. The samples are cleaned from residual Ni after the growth process. We employ scanning electron microscopy, Raman micro-spectroscopy and Kelvin probe force microscopy to correlate material, structural, and electronic properties of graphene on diamond. We show how grain size and grain boundaries influence graphene growth and material and electronic properties. For instance we show that the grain boundaries (with non-diamond carbon phases) in diamond films have an important role. They influence the electronic properties and they are beneficial for forming graphene on diamond higher quality.
Biological imaging by super-resolution microscopy
Adamová, Zuzana ; Hortová, Kateřina (vedoucí práce) ; Benda, Aleš (oponent)
zuzana_adamova_abstrakt_cesky.txt[11.05.2017 20:28:46] Fluorescenční mikroskopie je jedna z nejvíce používaných zobrazovacích metod v biologickém výzkumu. I přes její mnohé přednosti ji však kvůli difrakčnímu limitu rozlišení způsobenému vlnovými vlastnostmi světla nelze uplatnit při zkoumání struktur menších než zhruba 200 nanometrů. To je nejlepší dosažitelná hodnota optického rozlišení, tedy nejnižší možná vzdálenost dvou bodů, které je možné od sebe odlišit pomocí tradičních optických metod. Až do konce 20. století tak nebylo možné pomocí fluorescenční mikroskopie zobrazit jemnější detaily buněk. V posledních letech se ale podařilo tuto bariéru obejít a byla vyvinuta řada zobrazovacích metod, souhrnně nazvaných superrozlišovací mikroskopické metody, které dokážou difrakční limit překonat a umožňují tak biologům pomocí fluorescenční mikroskopie zkoumat mnohem menší objekty (malé organely, viriony, proteinové komplexy či dokonce jednotlivé proteiny) než dosud, a to stále za použití viditelného světla. Tato bakalářská práce seznamuje s vybranými superrozlišovacími metodami, jejich principy a možnostmi využití v biologii.
Mikroskopický laboratorní rozbor vzorku sgrafita z domu ve Venhudově ulici v Brně
Slížková, Zuzana ; Kozlovcev, Petr ; Koudelková, Veronika ; Novák, Vladimír
Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru vzorku sgrafita z 50.let 20. stol. na fasádě domu ve Venhudově ulici v Brně. Byla analyzována bílá povrchová vrstva a podkladní červenohnědá vrstva malty pomocí optické mikroskopie a elektronové mikroskopie ve spojení s prvkovou analýzou SEM-EDS.
Chemické a mineralogické analýzy vzorků omítek. Cheb, Měšťanský dům čp. 496/52
Slížková, Zuzana ; Koudelková, Veronika ; Frankeová, Dita
Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru 2 vzorků omítek z měšťanského domu v Chebu. Byla použita termická analýza a elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou SEM-EDS.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.