Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Small business and international entrepreneurship
Radchenko, Anastasiia ; Pichanič, Mikuláš (vedoucí práce)
Malé a středně velké firmy společně se začínajícími podniky jsou v dnešním ekonomickém prostředí velmi důležité. Takové společnosti přispívají ke zvýšení zaměstnanosti, stimulují ekonomický růst a inovační vývoj. Nicméně, ne každý začínající firmy dokaže přežít více než pět let. Podpora vlády a soukromých investorů může pomoci překonat tyto problémy. Kromě toho zmezinarodnení malé a středně velké firmy a globální podnikání navíc podporují podnikání v težkých časech. Cílem diplomové práce je analyzovat podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky na úrovni EU a identifikovat příležitosti a hranice, jimž čelí malé a střední podniky. Podrobnější analýza se provádí na příkladu tří zemí: České republiky, Německa a Itálie. Abychom získali lepší představu o začínajícími podniky a fungování společnosti, uvádíme příklad analýz podnikatelského plánu pro mikropodniky.
Financování malých a středních podniků
Haloun, Marek ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Jablonský, Petr (oponent)
Bakalářské práce se zabývá aktuální problematikou financování malých a středních podniků. První kapitola je zaměřena především na důkladné definování segmentu MSP. Není opomenuta ani analýza vývoje malého a středního podnikání v České republice a srovnání jednotlivých ukazatelů s průměrnými hodnotami Evropské unie. Druhá kapitola bakalářské práce charakterizuje obecné způsoby financování podnikatelské činnosti. Závěr teoretické části se zaobírá charakteristikou bankovních produktů pro financování provozních a investičních potřeb podniku. V praktické části poté postupně dochází k aplikování získaných teoretických znalostí na výrobní podnik A, a na obchodní podnik B. Na základě finančního due diligence jsou dané podniky zanalyzovány a vyhodnoceny. V poslední části bakalářské práce jsou pro zvolené podniky vytvořeny konkrétní modelové situace a na aktuální nabídce úvěrových produktů vybraných bank navržena nejzajímavější možnost financování.
Faktory konkurenceschopnosti slevového portálu
Hartigová, Dominika ; Habrmanová, Blanka (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu slevového portálu Pepa.cz v oblastech marketingu, řízení vztahů se zákazníky, personálního řízení, a také návrhy a opatření k zajištění prosperity podniku. V teoretické části jsou popsány a vymezeny základní definice zmíněných oblastí řízení. Část praktická se věnuje analýze jednotlivých oblastí řízení podniku, přičemž výsledkem analýzy jsou uvedeny návrhy a opatření, která povedou ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb
Šidlichovská, Zuzana ; Basl, Josef (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Škyřík, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Informační věda PhDr. Zuzana Šidlichovská Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb řízení informačních aktivit a toků v organizacích ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb The importance and the design of evaluation research on information management management of information activities and flows in private security service organization Abstrakt dizertační práce v češtině Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Praha 2015 3 Abstrakt dizertační práce v češtině Dizertační práce nejprve teoreticky popisuje roli a význam evaluačních aktivit v oblasti managementu informačních služeb v organizacích typu malých a středních podniků ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb. Následně se věnuje obecnému zmapování aktuálních světových a českých trendů v oboru evaluačních aktivit a shrnuje základní charakteristiky evaluací a metodologie evaluačních výzkumů se zaměřením na cílovou skupinu malých a středních podniků v oboru soukromých bezpečnostních služeb. Hlavním cílem dizertační práce je zmapovat a diskutovat aktuální význam evaluačních výzkumů v oblasti managementu informačních služeb a hlavní výstup představuje evaluační metodika pro realizaci evaluačního výzkumu v oblasti...
Vnější aktérství Evropské komise prostřednictvím podpory internacionalizace malých a středních podniků: Institucionální analýza Rámcového programu pro konkurenceschopnost (CIP), 2002-2009
Trnka, Jan ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Na počátku 21. století čelila Evropská unie výzvám své akceschopnosti hned na několika frontách. Po rozšíření na 24 zemí nebyly ekonomiky jejích členských států ani výkonnostně srovnatelné, ani propojené. Všechny ale nutně potřebovaly najít nový model vnější konkurenceschopnosti vůči zbytku světa. Realizovat ho na komunitární úrovni se stalo novým cílem Evropské komise, zvláště pak po restartu Lisabonské strategie v roce 2005. Další výzvou pro EU v tomto období zůstávala její vnější akce: roztříštěná, vágní nebo pomalá, nedosahovala svého potenciálu a zejména na ekonomickém poli ztrácela pozice vůči nejsilnějším z aktérů nového multipolárního světa, zemím BRIC. Mohla se Komise zaměřit na dosahování konkurenceschopnosti bez jakékoliv vlastní autonomní vnější akce, jak předpokládala Niceská smlouva? Nebo začalo vnější aktérství Evropské komise posilovat už před přijetím Lisabonské smlouvy? Práce argumentuje, že k rozšíření vnější akce Komise docházelo již před přijetím Lisabonské smlouvy, a to díky Rámcovému programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), jenž podporoval malé a střední podniky v internacionalizaci. Dokládá to dvěma institucionálními analýzami: Zaprvé na primární úrovni evropských institucí, kde sleduje kontext, motivy aktérů a vliv primárního práva. Zadruhé na sekundární úrovni...
Denní cílení versus intertemporální substituce - empirický odhad elasticit nabídky práce na příkladě malých a středních podniků (MSP) v České republice
Hrdý, Rostislav ; Strielkowski, Wadim (vedoucí práce) ; Rečka, Lukáš (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá nabídku práce na příkladě malých a středních podniků v České republice. Staví proti sobě dvě základní hypotézy - hypotézu denního cílení a hypotézu intertemporální substituce. Hypotéza denního cílení vychází ze stanovení příjmu, kterého se pracovníci snaží dosáhnout. Naopak hypotéza intertemporální substituce předpokládá, že se pracovní doba odvíjí od mzdové sazby. Pomocí dotazníkového šetření jsem získal měsíční údaje o odpracované době a vydělané mzdě od českých podnikatelů. Na základě získaných dat jsem testoval obě hypotézy. Mzdové elasticity vykazují kladné hodnoty, což vede k zamítnutí hypotézy denního cílení. Nabízím několik možných vysvětlení získaných závěrů. Jedním z nich je i zaměření podnikatelů na akumulaci kapitálu a bohatství jako hlavní motivaci podnikání. S tím souvisí nedávná ekonomická transformace v České republice.
Proteomická a funkční charakterizace izoforem PsbO
Duchoslav, Miloš ; Fischer, Lukáš (vedoucí práce) ; Hála, Michal (oponent)
PsbO (mangan-stabilizující protein) je jedním z vnějších proteinů fotosystému II vázaných z luminální strany. Nachází se ve všech oxyfototrofních organismech a zajišťuje správnou funkci Mn4CaO5 klastru, kde probíhá fotosyntetický rozklad vody. Tato práce je zaměřena především na PsbO vyšších rostlin a jeho izoformy - jejich evoluci a funkce. Bioinformatickými analýzami jsme zjistili, že většina vyšších rostlin exprimuje právě dvě izoformy psbO. Fylogenetický strom vytvořený ze sekvencí PsbO má neobvyklou topologii. Na jednotlivé vzájemně paralogní izoformy se neštěpí u báze, jak by se dalo očekávat, ale spíše až na koncích jednotlivých větví, na úrovni čeledí či ještě nižších taxonomických jednotek. V práci jsme navrhli a diskutovali několik hypotéz evoluce izoforem PsbO. Součástí práce byla detailní identifikace spotů na gelech z 2D IEF-SDS PAGE tylakoidů bramboru, ve kterých se vyskytuje PsbO. Ve většině spotů jsme identifikovali konkrétní variantu izoformy. Nepodařilo se nám nalézt žádné posttranslační modifikace PsbO. Optimalizovali jsme metodu exprese psbO špenátu v E. coli a následné purifikace, která umožňuje získat velké množství správně sbaleného rekombinantního proteinu. Pomocí CD spektrometrie jsme zjistili, že při změnách pH typických pro lumen tylakoidů při změně osvětlení se mírně mění...
Innovation in small and medium enterprises
Ehrenberger, Marek ; Strielkowski, Wadim (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
Tato práce poskytuje vhled do faktorů ovlivňujících inovační aktivitu malých a středních podniků (MSP) v České republice. Její klíčovou součástí je analýza provedeného dotazníkového šetření mezi více než tisícem českých MSP. Pomocí modelu inovací jsou identifikovány hlavní faktory, které je ovlivňují. Vlastní výzkum a vývoj je vyhodnocen jako hlavní zdroj inovací. Mezi další důležité faktory ovlivňující inovace patří investice do technologií, zlepšování kvality produktů a služeb nebo přítomnost na zahraničních trzích. Bariéry inovacím a negativní vnější vlivy, tak jak je vnímají firmy, nepředstavují dle závěrů modelu skutečné překážky inovačním aktivitám. Klíčová slova: MSP, inovace, podnikání, malé a střední podnikání E-mail autora: marek.ehrenberger@gmail.com E-mail konzultanta: strielkowski@fsv.cuni.cz

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.