Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Hrubcová, Gabriela ; Sirůček, Pavel (vedoucí práce) ; Palatková, Monika (oponent) ; Jiránková, Martina (oponent)
Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno v rámci hlavní analýzy a případové studie zaměřením na skupinu nejméně rozvinutých zemí. Klíčovou zkoumanou oblastí z hlediska alternativ růstu a snižování chudoby se stal díky svému výraznému potenciálu turismus. Práce stručně představuje problematiku růstu a rozvoje, rozvojové souvislosti, trendy a nejvýznamnější indikátory růstu a rozvoje. Definuje skupinu nejméně rozvinutých zemí a hodnotí jejich potenciál, současné postavení ve světové ekonomice, výhled a trendy. Věnuje se rovněž zhodnocení téma rozvoje v kontextu současného pojetí problematiky agendou mezinárodních organizací a rozhodnutí OSN stanovit rok 2017 jako Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj. V návaznosti stanovuje, zda je reálné považovat turismus za prostředek růstu a rozvoje. Za pomoci případové studie a analýzy je propojena problematika rozvoje a nejméně rozvinutých zemí s potenciálem turismu z hlediska snižování chudoby. Případová studie, analyzující vliv turismu na ekonomiku nejméně rozvinutých zemí, klasifikuje země podle komponentů poptávky a nabídky. Pro vytvoření skupin podobných nejméně rozvinutých zemí je použita hierarchická shluková analýza. Jako výstup je představen návrh modelu rámce pro další rozvoj (turismu) ve skupině nejméně rozvinutých zemí.
Teoretické přístupy a praktické formy řešení sociálně-ekonomických problémů nejméně rozvinutých zemí (LDCs)
Harmáček, Jaromír ; Jeníček, Vladimír (vedoucí práce) ; Kašpar, Václav (oponent) ; Varadzin, František (oponent) ; Foltýn, Jaroslav (oponent)
Doktorská disertační práce je zaměřena na teoretickou a empirickou analýzu ekonomického růstu a jeho souvislostí s rozvojovými problémy nejméně rozvinutých zemí (Least Developed Countries, LDCs). Práce vychází ze základního předpokladu, podle kterého je ekonomický růst podmínkou nutnou (nikoliv však dostačující) pro ekonomický, sociální i lidský rozvoj společností a států. V kontextu LDCs lze tento předpoklad modifikovat tak, že je to především dlouhodobě nízký průměrný růst, který je silně asociován s komplexními socioekonomickými problémy LDCs. Hlavním cílem práce je ověřit tuto asociaci v rámci skupiny LDCs a identifikovat faktory, které ekonomický růst (zejména afrických) LDCs determinují. Z hlediska teoretického je práce postavena na teoriích a modelech ekonomického růstu, které jsou zásadní pro identifikaci faktorů růstu i jeho rozvojových aspektů. Práce je také zaměřena na důkladnou analýzu skupiny LDCs jak po stránce klasifikační, tak po stránce statistické, kdy je komparována s vybranými skupinami zemí ve světové ekonomice.
The Common Agricultural Policy of the European Union and its relationship to selected developing countries
Fűzesséryová, Adriana ; Neumann, Pavel (vedoucí práce) ; Vondrušková, Barbora (oponent)
Cílem bakalářské práce je přiblížit vznik a vývoj Společné zemědělské politiky Evropské unie a na konkrétní komoditě demonstrovat vztah k nejméně rozvinutým zemím. Práce má pět kapitol. První kapitola vykresluje situaci po druhé světové válce, popisuje důvody vzniku a samotný vznik Společné zemědělské politiky. Druhá kapitola načrtává vývoj CAP od první reformy v 80. letech až po poslední plánovanou reformu. Cílem třetí kapitoly je podat aktuální číselné údaje. Čtvrtá kapitola podává základní charakteristiku rozvojových krajin a taktéž základní údaje o jejich zemědělství. Poslední, pátá kapitola vykresluje vztah CAP k rozvojovým zemím.
Význam cestovního ruchu pro ekonomiky nejméně rozvinutých zemí (LDC)
Kaliberka, Jan ; Kašpar, Václav (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Skupina nejméně rozvinutých zemí představuje nejchudší a nejslabší segment světového hospodářství. Jejími členy jsou země s nejnižšími příjmy na obyvatele, omezenými lidskými zdroji a vysokou ekonomickou zranitelností. Problémy těchto zemí včetně výskytu extrémní chudoby se dlouhodobě nedaří úspěšně řešit. Řada vyspělých, rozvojových i nejméně rozvinutých zemí upírá pozornost na rozvoj cestovního ruchu, který má široké dopady na ekonomiku. Také OSN se snaží rozvoj cestovního ruchu v nejméně rozvinutých zemích podporovat a věří, že by se mohl stát motorem jejich socioekonomického růstu. Cílem této práce je analyzovat, jaký je význam cestovního ruchu pro nejméně rozvinuté země,jaký je jeho potenciál pro nastartování rozvoje v těchto zemích a jak může přispět k řešení jejich problémů včetně chudoby.
Možnosti ekonomického růstu nejchudších zemí
Hrubý, Vít ; Lipka, David (vedoucí práce) ; Minárik, Pavol (oponent)
Diplomová práce je věnována problematice ekonomického růstu chudých, nejméně rozvinutých zemí. Pro tuto skupinu zemí, do které patří převážná část Subsaharské Afriky, je charakteristické, že za poslední půlstoletí nevykázala téměř žádný ekonomický růst na jednoho obyvatele. Tento fakt je na první pohled překvapivý při porovnání s ekonomickým vývojem ostatních skupin zemí rozvojového světa. Ekonomický rozdíl mezi nejméně rozvinutými zeměmi na jedné straně a zeměmi rozvíjejícími a rozvinutými na straně druhé se stále zvětšuje i přes úsilí mezinárodních rozvojových agentur. Cílem mé práce je nalézt odpověď na otázku, jaké jsou příčiny slabé ekonomické výkonnosti nejméně rozvinutých zemí.
Nejméně rozvinuté země ve světové ekonomice: mají východisko ze současné situace?
Kortanová, Šárka ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Cílem této práce je charakterizovat skupinu nejméně rozvinutých zemí světa, vystihnout její současnou situaci ve světové ekonomice a zjistit, zda mají vůbec reálnou šanci vymanit se ze svého současného stavu. V práci je zdůrazněn vliv rozvinutých států, jejichž aktivita má značný dopad na jejich současnou pozici ve světové ekonomice.
Nejméně rozvinuté země (NRZ), problémy ekonomického rozvoje a jejich řešení
Lukeš, Jakub ; Ševčíková, Michaela (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Cílem práce je analyzovat stávající problémy a ekonomický vývoj nejméně rozvinutých zemí (NRZ) v jižní Asii a to na příkladu Federativní demokratické republiky Nepál. Stručně popíši kriteria a podmínky pro vstup na seznam NRZ. Jako další cíl této práce bude specifikovat charakteristické problémy státu Nepál. Poté se zaměřím na mezinárodní ekonomickou pomoc OSN a strategie UNCTAD na zlepšení situace v tomto regionu. Dalším bodem bude analýza integrace Nepálu do kontextu mezinárodního obchodu. Hlavním úkolem této práce je zpracovat důvody proč je tato země jedna z nejchudších a nejméně rozvinutých na světě a následně navrhnout alternativy a nástroje k vyřešení těchto ekonomických a sociálních problémů, které budou efektivní a dlouhodobě udržitelné.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.