Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Spalovač mrtvol: Fetiš jako popření života a adorace smrti
Němcová, Veronika ; Češka, Jakub (vedoucí práce) ; Fulka, Josef (oponent)
Spalovač mrtvol: Fetiš jako popření života a adorace smrti Souhrn Předmětem zájmu sémiotické analýzy literárního díla Spalovač mrtvol českého spisovatele Ladislava Fukse jsou především motivy fetišismu a kultu smrti. Tento rámec je řešen ve vztahu ke specifickému "novému" jazyku masochismu a v souvislosti s afatickou poruchou jazyka vztaženou k metonymii. Promluvy ústřední postavy Karla Kopfrkingla se prolínají do jeho způsobu myšlení a následného jednání, kdy prostřednictvím svého jazyka zdvojuje fikční svět a zastírá jej fetišizovanými opisy adorujícími smrt. Masochismus se v tomto případě nemanifestuje v sexualitě (jako je tomu u Masocha), ale na etnicko-společenské rovině související s krizí osobního mýtu a následnou proměnou Kopfrkingla a vztaženého prostředí fikčního světa. Tyto aspekty se stávají puzením k vraždění v kontextu etnické příslušnosti, jež se proměnila v překážku a vypořádání se s ní si nárokuje nastolením nového řádu. Klíčová slova Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol, afázie, metafora, metonymie, fetišismus, fikční světy, identita, masochismus, sadismus
Filosofická inspirace ve vybraných dílech Ladislava Fukse
Plašil, Šimon ; Mocná, Dagmar (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Cílem diplomové práce je vyhledat filosofické, náboženské a ideologické motivy v dílech Ladislava Fukse a následně interpretovat jejich původ, intertextovost a význam v textu, přičemž důraz je kladen na prokázání sémantické funkčnosti v příběhu. Pro náš výzkum jsme vybrali díla Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol a Oslovení z tmy. Vycházet budeme jak z odborné filosofické a teologické literatury, tak z archivních materiálů a pozůstalosti Ladislava Fukse, abychom mohli veškerá zjištění opírat i o biografického autora. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole se literárními díly zabýváme základní literární charakteristikou a literární recepcí. Druhou kapitolu věnujeme vztahu autora Ladislava Fukse k filosofii, přičemž se opíráme jak o svědectví jeho přátel, tak o archivní výzkum jeho pozůstalosti. Třetí kapitola je stěžejní a nejobsáhlejší, neboť se věnuje interpretaci filosofických motivů v každé knize. Ve čtvrté kapitole jednotlivé filosofické motivy z různých děl porovnáváme mezi sebou. Poznatky shrnujeme v závěru práce.
Spalovač mrtvol v knižní i filmové podobě
MATĚJKOVÁ, Karolína
Bakalářská práce se zabývá interpretací díla Spalovač mrtvol od Ladislava Fukse a komparací se stejnojmenným filmem, který natočil režisér Juraj Herz. První část práce nabízí stručný pohled do autorova soukromého a uměleckého života. Cílem druhé části práce je analýza novely, která je zaměřena na rozbor postav hlavních i vedlejších a motivů. Ve třetí části je představena filmová verze díla. Analýza se soustředí na motivy a technickou část, tedy kameru, střih a zvuk. Závěrečná kapitola se věnuje komparaci obou zpracování, zejména porovnáním filmových postav s charaktery literárními a jednotlivých scén.
Zobrazení a funkce prostoru v literární a filmové verzi prozaických textů vlny 60. let. (Spalovač mrtvol. Démanty noci. Ostře sledované vlaky)
Karalová, Lenka ; Mravcová, Marie (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá zobrazením a funkcí prostoru v literární a filmové verzi vybraných prozaických textů vlny 60. let - Spalovače mrtvol a Démantů noci. V úvodní kapitole práce pojednává o poetice autorů, kteří se mezi lety 1945 - 1968 zabývali ve svých dílech válečnou tematikou, a snaží se stručně nastínit problematiku zobrazení prostoru v literatuře a filmových adaptacích. Další kapitoly jsou již zaměřené na samotný rozbor prostoru ve vybraných dílech. Cílem diplomové práce je pak zejména rozpoznat a postihnout specifika zobrazení jednotlivých prostorů prostřednictvím literárního a filmového média. Klíčová slova Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol, Arnošt Lustig, Démanty noci, Tma nemá stín, prostor, adaptace, 60. léta, film.
Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování
Šebek, Josef ; Vojvodík, Josef (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent) ; Merhaut, Luboš (oponent)
Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování Mgr. Josef Šebek Abstrakt Ve své disertační práci Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování se autor zabývá problematikou zprostředkování mezi literárním textem a jeho sociálním kontextem. Zaměřuje se na dva významné současné kontextově orientované přístupy: teorii literárního pole vypracovanou Pierrem Bourdieuem a kulturní materialismus, formulovaný nejprve Raymondem Williamsem a poté rozpracovaný Alanem Sinfieldem a Jonathanem Dollimorem, a chápe je jako dva základní, komplementární modely zprostředkování: teorie literárního pole postuluje existenci (relativně) autonomního mikrosvěta literatury, zatímco kulturní materialismus vychází z přesvědčení o plném začlenění literárního textu do sociálního kontextu, "společensko-materiálního pohybu" (Williams). Po úvodním nastínění problematiky se autor zabývá Bourdieuovou teorií literárního pole, jeho "novou vědou o dílech" a následně současnými postbourdieuovskými přístupy (Alain Viala, Anna Boschetti, Jacques Dubois, Gisèle Sapiro, Pascale Casanova, Bernard Lahire, Jérôme Meizoz, Geoffroy de Lagasnerie), které teorii literárního pole aplikují, rozvíjejí a modifikují, a využívá je ke kritice této teorie...
Motivy zvířat a bestiality ve vybraných dílech Ladislava Fukse
Kuřeová, Petra ; Mravcová, Marie (vedoucí práce) ; Merhaut, Luboš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje motivům zvířat a motivům souvisejícím s bestialitou a nelidskostí ve vybraných dílech Ladislava Fukse (Věneček z vavřínu, Pan Theodor Mundstock, Variace pro temnou strunu, Spalovač mrtvol, Myši Natálie Mooshabrové). Zahrnuje jeho tvorbu z 60. let s přesahem k prvotině 50. let a románu z počátku 70. let. Zabývá se motivy zvířat, zvířecími atributy postav, zvířeckostí, surovostí, nelidským počínáním. Cílem práce je zachytit tyto motivy a především charakterizovat jejich význam a funkci v konkrétních dílech a v celkové motivické struktuře Fuksových děl. Klíčová slova: Ladislav Fuks, motiv zvířete, bestie, bestialita, nelidskost, 60. léta
Etické hodnoty v dílech Ladislava Fukse
Čápová, Markéta ; Blažková, Miloslava (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
česky Tato diplomová práce na téma Etické hodnoty v dílech Ladislava Fukse sestává ze dvou částí. První z nich přibližuje životní mezníky, které Ladislava Fukse v jeho tvorbě ovlivnily, jeho filozofické smýšlení odrážející se v jeho dílech a také jeho pohled na literaturu a její hodnoty pro člověka. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na etické hodnoty, které se ve Fuksových dílech (Pan Theodor Munstdock, Spalovač mrtvol a Myši Natálie Mooshabrové) nejčastěji objevují. Cílem je poukázat nejen na to, jak etické hodnoty, a to především život a smrt, pravda a lež, dobro a zlo, existence a absurdita, ovlivňují život románových postav, ale také na jejich relativnost. Klíčová slova: Ladislav Fuks, etické hodnoty, život, smrt, pravda, lež, dobro, zlo, existence, absurdita.
Komparace literárního a filmového vyprávění (Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol)
Kapitolová, Zuzana ; Činátlová, Blanka (vedoucí práce) ; Mravcová, Marie (oponent)
Tématem této bakalářské práce byla analýza literárního textu a jeho filmové adaptace a následné porovnání obou děl. Materiálem pro konkrétní komparace byla novela Ladislava Fukse Spalovač mrtvol a její stejnojmenný filmový přepis režírovaný Jurajem Herzem. Roz-bor Fuksovy knihy proběhl na základě monografie Seymoura Chatmana Příběh a diskurs, filmovou adaptaci jsme se pak pokoušeli rozčlenit na podobné roviny, jaké jsme vydělili u literárního textu, a ty jsme dále popisovali. V závěrečné kapitole jsme nastínili některé problémy, které se při adaptování literárního textu mohou vyskytnout, a nakonec jsme provedli srovnání obou děl. Na základě komparace literární a filmové podoby Spalovače mrtvol jsme dospěli k zá-věru, že Herzův snímek je jednou z nejzdařilejších českých adaptací a jedním z našich nejlépe hodnocených filmů vůbec.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.