Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konkurenční doložka
Blažek, Adam ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Konkurenční doložka Abstrakt Tato práce pojednává o institutu konkurenční doložky. Hlavním cílem této práce je popsání tohoto institutu, zhodnocení současné právní úpravy ve světle změn 21. století a posouzení reálné využitelnosti konkurenční doložky v praxi. Autor se v rámci této práce věnuje problémům nejen současným, ale vrací se i k problémům minulým, historickým, které zkoumá, a následně i náležité rozebírá. Autor rovněž nabízí čtenáři vlastní návrhy řešení a úvahy de lege ferenda s cílem zasadit se o další kvalitní směřování konkurenční doložky jako funkčního a důležitého institutu pracovního práva. Za účelem naplnění uvedených cílů se autor v první části práce věnuje stručnému přehledu historického vývoje zákazu konkurenčního jednání na území českých zemí, a to jak v době trvání pracovního poměru, tak i po jeho skončení. Autor se zejména věnuje historickému kontextu vzniku konkurenční doložky a jejímu samotnému historickému vývoji, při kterém opakovaně narážíme na zajímavý historický paradox, jelikož tento institut mnohdy živě fungoval v praxi i přes zjevnou neaktuálnost tehdejší legislativní úpravy. Autor chce rovněž vyzdvihnout významnou roli soudů a soudců v rámci celého vývoje konkurenční doložky, a to především kvůli tolik potřebné interpretaci tohoto institutu ze strany soudců, jež mnohdy...
Věková diskriminace v pracovním právu
Plačková, Tereza ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
Věková diskriminace v pracovním právu Abstrakt Předmětem této práce je diskriminace z důvodu věku v pracovním právu. Věk jako diskriminační kritériu je kritériem velmi specifickým, jelikož příslušnost k určitým věkovým skupinám se v průběhu lidského života s plynutím času mění. Určité rozlišování na základě věku je navíc ve společnosti stále považováno za přijatelné. Stereotypy a předsudky spojované s konkrétní věkovou skupinou jsou pořád velmi rozšířené a oblast zaměstnání a povolání je jedním z míst, kde se tyto negativní postoje mohou projevit ve formě diskriminačního jednání. Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat platnou právní úpravu zákazu věkové diskriminace v pracovním právu mezinárodním, evropském a českém a následně systematicky analyzovat judikaturu Soudního dvora Evropské unie, která se této problematice věnuje. Pro doplnění se nakonec práce krátce věnuje také rozhodovací praxi českých soudů. Práce je členěna na úvod, čtyři části a závěr. První část diplomové práce se věnuje vymezení relevantních pojmů, které souvisí s tématem práce. Zejména se jedná o pojmy rovnost a rovné zacházení, přímá a nepřímá diskriminace, pozitivní diskriminace, vícenásobná diskriminace a věková diskriminace. Druhá část je věnována právní úpravě věkové diskriminace na mezinárodní úrovni, v právu Evropské unie, a...
Skončení pracovního poměru v ČR a SRN
Bučková, Kristýna ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Skončení pracovního poměru v ČR a SRN Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou skončení pracovního poměru v České republice a ve Spolkové republice Německo. Cílem této práce je nejprve seznámit čtenáře s právní úpravou skončení pracovního poměru v obou zemích, včetně rozebrání vybrané relevantní judikatury. Těžiště práce spočívá v následném srovnání české a německé právní úpravy skončení pracovního poměru, přičemž práce v tomto ohledu upozorňuje na shodné a rozdílné znaky u jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru v těchto zemích a hodnotí obě právní úpravy. Pozornost je dále věnována úvahám de lege ferenda, a to ve vztahu k možnému převzetí některých dílčích úprav z německé právní úpravy do českého právního řádu, jakož i k jiným možným návrhům na změnu českého právního řádu vycházejících z poznatků a závěrů z předchozích částí. Předložená diplomová práce je rozdělena do pěti částí. V první částí je popsáno pracovní právo v České republice a ve Spolkové republice Německo, přičemž důraz je kladen především na systém pracovního práva a prameny pracovního práva v obou právních řádech včetně nastínění jejich historie. Druhá část podrobně pojednává o jednotlivých způsobech skončení pracovního poměru v České republice. Nejprve jsou popsány způsoby skončení pracovního poměru na základě právního...
Věková diskriminace v pracovním právu
Smolař, David ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Věková diskriminace v pracovním právu Abstrakt Rovné zacházení a zákaz jakékoliv diskriminace patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů, přičemž úprava zákazu diskriminace v pracovním právu je klíčová pro realizaci práva člověka pracovat a prací získávat prostředky pro své živobytí. Jedním z častých důvodů diskriminace v zaměstnání je přitom věk, kdy pouze na základě kritéria věku dochází k omezování práv a příležitostí jednotlivců a jejich skupin. Na úpravu zákazu věkové diskriminace v českém pracovním právu má pak zásadní vliv právo Evropské unie, stejně jako rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie. Vzhledem k uvedenému si předkládaná diplomová práce klade za cíl podrobněji zkoumat zákaz věkové diskriminace v právu Evropské unie, a to se zvláštním zaměřením na úpravu zákazu věkové diskriminace v zaměstnání a povolání ve směrnici 2000/78/ES. Výstupem práce má být vymezení rozsahu zákazu věkové diskriminace dle směrnice 2000/78/ES a identifikace omezení tohoto zákazu, a to za pomoci rozboru relevantních rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Výsledky zkoumání jsou pak vztaženy na vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech věkové diskriminace. Práce se skládá z úvodu, pěti hlavních kapitol, které se dále dělí na podkapitoly a oddíly, a závěru. Kapitola první představuje úvod do problematiky...
Výpověď z pracovního poměru
Horvát, Martin ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent)
101 Výpověď z pracovního poměru Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na současnou právní úpravu výpovědi z pracovního poměru a získané poznatky využít k úvahám a námětům de lege ferenda. Práce se skládá z devíti kapitol, které zahrnují teoretické zařazení pracovního práva do systému práva, vývoj pracovního práva, jeho mezinárodní kontext a jádro diplomové práce týkající se současné právní úpravy výpovědi z pracovního poměru. Závěrečná část diplomové práce se zabývá úvahami de lege ferenda, jejichž cílem je nastínit případné legislativní změny, které by současné právní úpravě pracovního poměru prospěly. Navrhované změny jsou konfrontovány s principem flexijistoty. Klíčovým právním předpisem v souvislosti s výpovědí z pracovního poměru je zákoník práce. Relevantní ustanovení zákoníku práce jsou v diplomové práci podrobně rozebrány. Práce však zmiňuje i ostatní právní předpisy, které jsou z hlediska předmětu diplomové práce důležité. V určitých pasážích dochází ke srovnání účinné právní úpravy se zákoníkem práce z roku 1965 a slovenským zákoníkem práce. Z hlediska zdrojů vychází diplomová práce především z odborné literatury doplněné relevantní judikaturou. V rámci judikatury se autor zaměřuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu z poslední let, zejména na soudní...
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Drahovzal, Jaroslav ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Rigorózní práce je zaměřena na institut odpovědnosti zaměstnance za škodu v pracovním právu. Nejprve je rozebrán obecně pojem odpovědnost v pracovním právu a poté odpovědnost za škodu. Těžištěm rigorózní práce je rozbor jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu a otázka rozsahu náhrady škody. Rigorózní práce dále věnuje pozornost otázce prevence v pracovním právu, nástinu úpravy pracovního práva Evropské unie se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za škodu a možnosti zaměstnance pojistit se proti odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Sport a pracovní právo
Sochorec, Matěj ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Název práce: Sport a pracovní právo Abstrakt Předmětem této práce je zhodnocení možnosti a rozsahu aplikace úpravy pracovněprávních předpisů právního řádu České republiky v oblasti právních vztahů vznikajících při výkonu profesionální sportovní činnosti v kolektivním sportu. Aktuálnost daného tématu je dána skutečností, že právní postavení profesionálních sportovců v České republice se odlišuje od praxe uplatňované ve většině ostatních evropských zemí, kde je běžným, že profesionální sportovci v kolektivních sportech uzavírají se sportovním klubem pracovní smlouvu a je jim tak přiznán status zaměstnance. Naproti tomu v České republice v současné době, ve valné většině případů, vystupují profesionální sportovci v postavení osoby samostatně výdělečně činné. V první a druhé části práce je podán obecný náhled na definici sportu, přehled a systematika pramenů, jejichž prostřednictvím je sport regulován, jakož i základní přehled způsobu organizace jednotlivých sportovních odvětví. Stěžejní třetí část práce se věnuje možným právním režimům postavení profesionálního sportovce a je především zaměřena na posouzení povahy činnosti profesionálního sportovce v kontextu definice závislé práce a aplikace zákoníku práce. Autor v této části dospívá k závěru, že znaky závislé práce jsou v činnosti profesionálního sportovce...
Pracovněprávní vztahy se zaměřením na zaměstnanecké benefity
Dobešová, Michaela ; Macháčková, Sylva (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých benefitů. Teoretická část práce se orientuje na vymezení nejdůležitějších pracovněprávních a ekonomických pojmů pro lepší porozumění problematiky. Analytická část bakalářské práce se věnuje popisu konkrétního podnikatele XYZ s.r.o. a jeho aktuální situaci v oblasti zaměstnanosti. Závěr bakalářské práce je věnován řešení problému podnikatele, a to návrhem zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance. Navržené zaměstnanecké benefity se snaží o zvýšení konkurenceschopnosti podnikatele a jeho atraktivity na trhu práce.
Flexibilní formy výkonu závislé práce
Česal, Tomáš ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
FLEXIBILNÍ FORMY VÝKONU ZÁVISLÉ PRÁCE - ABSTRAKT Práce pojednává o jednotlivých flexibilních formách výkonu závislé práce a jejich právním zakotvení v českém právním řádu. Hypotézou je ověření nízké míry flexibility, resp. rigidity právní úpravy právě ve vztahu k flexibilním formám výkonu závislé práce, k čemuž je použito především metody analýzy primárních a sekundárních zdrojů. Práce je uvozena teoretickým exkurzem do projevů flexibility v pracovním právu, resp. vybraných okruhů, které s tématem flexibilních forem výkonu závislé práce přímo souvisejí. Teoretický úvod tak poskytuje základ pro zkoumání jednotlivých forem. Flexibilita je zkoumána v kontextu významných fenoménů vyskytujících se v pracovním právu: flexikurity, ochranné a organizační funkce pracovního práva, subsidiarity občanského práva k pracovnímu právu, liberalizace a další. Dílčí závěry týkající se konkrétních institutů jsou předkládány v jednotlivých kapitolách, jejichž rozvržení bylo zvoleno na základě převažující doktríny, kterou lze v daném tématu považovat za ustálenou. Vyšší míra pozornosti je přikládána těm flexibilním formám, u kterých lze předpokládat další vývoj, čímž je dán prostor pro vědecké zkoumání. Jedná se především o sdílený pracovní úvazek, práci na zavolanou a distanční práci. Spolu s ostatními již zavedenými formami je...
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace
Stolička, Jáchym ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojovými trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace. Analyzuje jednotlivé vývojové trendy a podává čtenáři důkazy o tom, že dynamické tempo čtvrté průmyslové revoluce má významný dopad na dílčí instituty pracovního práva i na celkové pracovněprávní paradigma. Práce samotná je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část pomocí předem stanovených hodnotových východisek a vymezených pojmů analyzuje vývojové trendy, které od počátku dějin lidstva do současnosti ovlivňovaly svět práce. Je zde kladen důraz na podobnost historických vývojových trendů s trendy současnými. Třetí část diplomové práce analyzuje aktuální vývojové trendy v pracovním právu prizmatem hodnotových východisek stanovených v první části práce. Zaměřuje se na schopnost českého zákoníku práce regulovat flexibilní formy zaměstnání. Klade přitom důraz na faktické proměny pracovněprávních vztahů a právního postavení jejich účastníků v digitální době. Detailně také analyzuje trend sdílené ekonomiky a její vliv na podobu pracovněprávních vztahů s odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Dále bere v potaz negativní jevy, které v digitální době působí na zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.