Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sport a pracovní právo
Sochorec, Matěj ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Název práce: Sport a pracovní právo Abstrakt Předmětem této práce je zhodnocení možnosti a rozsahu aplikace úpravy pracovněprávních předpisů právního řádu České republiky v oblasti právních vztahů vznikajících při výkonu profesionální sportovní činnosti v kolektivním sportu. Aktuálnost daného tématu je dána skutečností, že právní postavení profesionálních sportovců v České republice se odlišuje od praxe uplatňované ve většině ostatních evropských zemí, kde je běžným, že profesionální sportovci v kolektivních sportech uzavírají se sportovním klubem pracovní smlouvu a je jim tak přiznán status zaměstnance. Naproti tomu v České republice v současné době, ve valné většině případů, vystupují profesionální sportovci v postavení osoby samostatně výdělečně činné. V první a druhé části práce je podán obecný náhled na definici sportu, přehled a systematika pramenů, jejichž prostřednictvím je sport regulován, jakož i základní přehled způsobu organizace jednotlivých sportovních odvětví. Stěžejní třetí část práce se věnuje možným právním režimům postavení profesionálního sportovce a je především zaměřena na posouzení povahy činnosti profesionálního sportovce v kontextu definice závislé práce a aplikace zákoníku práce. Autor v této části dospívá k závěru, že znaky závislé práce jsou v činnosti profesionálního sportovce...
Pracovněprávní vztahy se zaměřením na zaměstnanecké benefity
Dobešová, Michaela ; Macháčková, Sylva (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých benefitů. Teoretická část práce se orientuje na vymezení nejdůležitějších pracovněprávních a ekonomických pojmů pro lepší porozumění problematiky. Analytická část bakalářské práce se věnuje popisu konkrétního podnikatele XYZ s.r.o. a jeho aktuální situaci v oblasti zaměstnanosti. Závěr bakalářské práce je věnován řešení problému podnikatele, a to návrhem zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance. Navržené zaměstnanecké benefity se snaží o zvýšení konkurenceschopnosti podnikatele a jeho atraktivity na trhu práce.
Flexibilní formy výkonu závislé práce
Česal, Tomáš ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
FLEXIBILNÍ FORMY VÝKONU ZÁVISLÉ PRÁCE - ABSTRAKT Práce pojednává o jednotlivých flexibilních formách výkonu závislé práce a jejich právním zakotvení v českém právním řádu. Hypotézou je ověření nízké míry flexibility, resp. rigidity právní úpravy právě ve vztahu k flexibilním formám výkonu závislé práce, k čemuž je použito především metody analýzy primárních a sekundárních zdrojů. Práce je uvozena teoretickým exkurzem do projevů flexibility v pracovním právu, resp. vybraných okruhů, které s tématem flexibilních forem výkonu závislé práce přímo souvisejí. Teoretický úvod tak poskytuje základ pro zkoumání jednotlivých forem. Flexibilita je zkoumána v kontextu významných fenoménů vyskytujících se v pracovním právu: flexikurity, ochranné a organizační funkce pracovního práva, subsidiarity občanského práva k pracovnímu právu, liberalizace a další. Dílčí závěry týkající se konkrétních institutů jsou předkládány v jednotlivých kapitolách, jejichž rozvržení bylo zvoleno na základě převažující doktríny, kterou lze v daném tématu považovat za ustálenou. Vyšší míra pozornosti je přikládána těm flexibilním formám, u kterých lze předpokládat další vývoj, čímž je dán prostor pro vědecké zkoumání. Jedná se především o sdílený pracovní úvazek, práci na zavolanou a distanční práci. Spolu s ostatními již zavedenými formami je...
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace
Stolička, Jáchym ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojovými trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace. Analyzuje jednotlivé vývojové trendy a podává čtenáři důkazy o tom, že dynamické tempo čtvrté průmyslové revoluce má významný dopad na dílčí instituty pracovního práva i na celkové pracovněprávní paradigma. Práce samotná je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část pomocí předem stanovených hodnotových východisek a vymezených pojmů analyzuje vývojové trendy, které od počátku dějin lidstva do současnosti ovlivňovaly svět práce. Je zde kladen důraz na podobnost historických vývojových trendů s trendy současnými. Třetí část diplomové práce analyzuje aktuální vývojové trendy v pracovním právu prizmatem hodnotových východisek stanovených v první části práce. Zaměřuje se na schopnost českého zákoníku práce regulovat flexibilní formy zaměstnání. Klade přitom důraz na faktické proměny pracovněprávních vztahů a právního postavení jejich účastníků v digitální době. Detailně také analyzuje trend sdílené ekonomiky a její vliv na podobu pracovněprávních vztahů s odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Dále bere v potaz negativní jevy, které v digitální době působí na zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň...
Důvody výpovědi z pracovního poměru
Karlová, Zuzana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Důvody výpovědi z pracovního poměru Abstrakt Tématem diplomové práce jsou důvody výpovědi z pracovního poměru. Cílem práce je důkladná analýza výpovědních důvodů ve světle právní úpravy a rovněž judikatury, avšak cílem práce je také odhalování možných nedostatků právní úpravy a možné návrhy na její úpravu de lege ferenda. Vlastní text práce se mimo úvod a závěr člení na 4 kapitoly. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy pracovního práva, jeho funkce a jeho postavení v rámci systému práva, především jeho vztah k právu občanskému. Druhá kapitola se zabývá obecně pracovním poměrem a skončením pracovního poměru. Na úvod je v kapitole nastíněno stručné pojednání o pracovním poměru a jeho vzniku, včetně jeho subjektů, následuje pak výčet všech způsobů, jakými lze pracovní poměr skončit a blíže charakterizuje vybrané způsoby skončení pracovního poměru, mezi které patří dohoda o rozvázání pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru a v neposlední řadě hromadné propouštění. Třetí, nejrozsáhlejší, kapitola je jádrem celé diplomové práce a je členěna na několik podkapitol. Tyto se zabývají obecnými hmotněprávními náležitostmi výpovědi, jako je požadavek na formu výpovědi, způsob doručování výpovědi ze strany zaměstnance i zaměstnavatele a výpovědní dobou....
Výpověď z pracovního poměru
Štosek, Milan ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
v českém jazyce Výpověď z pracovního poměru Předkládaná rigorózní práce se zabývá výpovědí z pracovního poměru de lege lata a de lege ferenda z hlediska právní úpravy České republiky. Výpověď z pracovního poměru představuje jeden z nejdůležitějších institutů pracovního práva se zásadním dopadem na zaměstnance i zaměstnavatele, a proto by mu měla být věnována náležitá pozornost. Překládaná rigorózní práce se zabývá shrnutím současné právní úpravy výpovědi z pracovního poměru de lege lata a nastiňuje také případné návrhy právní úpravy výpovědi de lege ferenda. Součástí rigorózní práce je také krátký zahraniční exkurz právní úpravy výpovědi vybraných zemí Evropské unie, a to Španělského království a Slovenské republiky. Rigorózní práce je systematicky rozdělena do 13. kapitol, které se podrobněji dále člení. První kapitola je věnována nejdůležitějším mezinárodním dokumentům a dokumentům Evropské unie zabývajícími se právní úpravou skončení pracovního poměru, druhá kapitola se věnuje výkladu pojmu pracovní poměr a stručně charakterizuje jednotlivé druhy skončení pracovního poměru. Těžiště předkládané rigorózní práce představuje třetí a následující kapitoly. Třetí kapitola se zaměřuje na výpověď z pracovního poměru obecně a zabývá se jednotlivými náležitostmi výpovědi z pracovního poměru, čtvrtá...
Mediace a její využití v pracovněprávních sporech a otázkách zaměstnanosti
Čechová, Alena ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Mediace a její využití v pracovněprávních sporech a otázkách zaměstnanosti Abstrakt Studie poskytuje vhled do problematiky mediace, jedné z metod alternativního způsobu řešení sporů. Na tuto metodu se autorka dívá optikou pracovněprávní oblasti, ve které spatřuje její dostatečně nevyužitý potenciál. Ačkoliv hlavní těžiště zájmu zůstává v odvětví pracovního práva, celá práce je koncipována vysoce interdisciplinárně, podobně jako metoda, o které pojedná. Mezioborové přesahy se pohybují především směrem k oborům psychologie, sociologie a filosofie. Práce je členěna na čtyři hlavní části. Jejich skladba odpovídá struktuře od obecného ke konkrétnímu. V první části dochází k zařazení odvětví pracovního práva do systému práva. Pozornost je věnována dualismu práva a vztahu práva veřejného a soukromého s ohledem na jejich vztah vůči právu pracovnímu. Druhá část se věnuje konfliktům a pojednává se v ní o symptomech konfliktu a jejich členění. Dochází k rozboru funkce konfliktů s vyváženým pohledem na jejich negativa i pozitiva. Speciálně akcentovány jsou pracovněprávní spory, jako typický příklad výrazně eskalovaného konfliktu. Část třetí nejprve pojednává o možných způsobech řešení sporů a dále se pak zaměřuje na speciální metodu řešení sporů, mediaci. V této části je mediace pojímána ze dvou hledisek - v širším...
Pracovní smlouva
Škraňka, Vít ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Pracovní smlouva Abstrakt Tématem této práce je pracovní smlouva. Cílem této práce je zhodnotit platnou právní úpravu tohoto smluvního typu a všech s ním souvisejících ustanovení, zejména související ustanovení zákoníku práce, pomocí odborné literatury a zkoumáním souvisejících soudních rozhodnutí a poté případně navrhnout, jaké změny právní úpravy by mohly být implementovány zákonodárcem. První část této práce je úvod do tématu, jehož cílem je zejména vysvětlit, proč jsem si zvolil toto téma, jaký bude obsah této práce, jaký bude její cíl a jaké metody budou použity pro dosažení tohoto cíle. Druhá část práce se zabývá pojmem pracovního práva, jeho postavením v systému práva a zejména zásadami tohoto odvětví, neboť ty ovlivňují to, jak je přijímána celá právní úprava tohoto odvětví. Třetí část práce je věnována institutu pracovního poměru, jakožto institutu s pracovní smlouvou nezbytně souvisejícímu, postupu před jeho založením, způsobům jeho založení, obsahu tohoto institutu a jeho vztahu k pracovní smlouvě. Čtvrtá část práce se zabývá samotnou pracovní smlouvou. V této části je rozebráno předsmluvní jednání, požadavek na formu pracovní smlouvy, obsah pracovní smlouvy požadovaný zákonem, jakožto i obsah pracovní smlouvy, jež se obvykle ve smluvním typu objevuje v praxi po dohodě stran, subjekty pracovní...
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Vorlová, Alena ; Kyrych, Vladimír (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně se zaměřuje na osobní náklady vybraného zaměstnavatele. Cílem práce je tyto náklady optimalizovat. Teoretická část objasňuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Další část se věnuje analýze současného stavu odměňování zaměstnanců a analýze příspěvků od Úřadu práce. V závěru jsou navržena optimální řešení, která vedou k ekonomické a daňové úspoře.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.