Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nestandardní měnové nástroje centrálních bank
Šikulová, Markéta ; Bažantová, Ilona (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Nestandardní měnové nástroje centrálních bank Abstrakt Cílem práce je analýza nestandardních měnových nástrojů centrálních bank a jejich dopadů na příkladu konkrétního použití těchto nástrojů Českou národní bankou a Evropskou centrální bankou. V první části práce je nejprve vymezena podstata, nositelé, úkoly i cíle měnové politiky. Jsou také rozebrány její nástroje, a to standardní i nestandardní. Z nestandardních nástrojů je bližší pozornost věnována teoretickému vymezení kvantitativního uvolňování, záporných úrokových sazeb a dlouhodobého udržování kurzového závazku. Zabývám se také právním zakotvením, organizací, cíli, historií a pojetím měnové politiky dvou vybraných centrálních bank, tedy ČNB a ECB. V další části práce je pak představena konkrétní podoba nestandardních opatření využitých ČNB a ECB, jsou osvětleny konkrétní důvody, jež centrální banky vedly k jejich implementaci, cíle, s kterými je přijímaly, a dopady, které tato opatření měla na ekonomiku ČR, respektive eurozóny. Na základě provedené analýzy je potvrzena testovaná hypotéza, že České národní bance i Evropské centrální bance se používáním zvolených nestandardních nástrojů měnové politiky podařilo dostát cílů vytyčených před jejich zavedením. Nicméně stále zůstává mnoho rizik a nejistot spojených s využitím nekonvenční měnové politiky. V...
Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii
Novoselova, Ksenia ; Brůna, Karel (vedoucí práce) ; Jakl, Jakub (oponent)
Práce je zaměřená na problematiku efektů působení nekonvenční monetární politiky, tzv. kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii pomocí empirické analýzy událostí spojených s kvatitativním uvolňováním a velkého BVAR modelu. V teoretické části jsou popsány transmisní mechanismy platné při úrokových sazbách blízkým nule za použití konvenční monetární politiky a kanály působení nekonvenční monetární politiky. V praktické části jsou analyzovány dopady události spojených s kvantitativním uvolňováním ve všech zkoumaných ekonomikách pomocí empirického pozorování reakcí úrokových sazeb na každou z událostí. Na základě výsledků empirické analýzy dále jsou prozkoumány širší ekonomické efekty kvantitativního uvolňování za použití velkého BVAR modelu a následně vyvozen závěr.
Kvantitativní uvolňování versus tzv."helicopter money" a jejich účinnost
Pyatova, Victoria ; Šíma, Ondřej (vedoucí práce) ; Hába, Stanislav (oponent)
Bakalářská práce zkoumá vliv kvantitativního uvolňování na ekonomiky USA, Velké Británii a Eurozóny, zaměřuje se hlavně na podmínky a strukturu ekonomiky, které determinují rozsah a velikost efektu. Analýza ukázala, že nekonvenční měnová politika měla omezený dopad v Eurozóně, neboť bankovní sektor vykazuje velmi špatné výsledky v porovnání s efektivní implementaci politiky v USA a ve Velké Británii, kde hlavní role alokování aktiv byla dána finančnímu trhu. Experimentální koncept nazvaný Helicopter Money je představen jako nová metoda pro země Eurozóny, která by měla podpořit hospodářský rozvoj. Výhody a nevýhody Helicopter Money jsou obecně diskutovány dobře známými ekonomy, stejně jako mechanismy jeho implementace. Byly aplikovány makroekonomické modely a teorie, aby se ukázal bližší pohled na koncept. Autorka práce vidí vysoký potenciál pro Eurozónu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu za podmínky, že větší nabídka peněz bude podporována korespondující fiskální politikou.
Hospodářský cyklus a měnová politika: moderní rakouský pohled
Komrska, Martin ; Chytil, Zdeněk (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent) ; Kadrmas, Tomáš (oponent)
Tato disertační práce představuje výsledky výzkumu zaměřeného na tzv. rakouskou teorii hospodářského cyklu (Austrian Business Cycle Theory, dále jen ABCT). Hlavní částí práce je ekonometrická analýza pěti hypotéz postavených na teoretických predikcích ABCT. Cílem této analýzy bylo zjistit, zda lze na dlouhých časových řadách identifikovat strukturální vztahy, které ABCT předpokládá. Použitý dataset z USA pokrývá doposud nejdelší časové období (1967 - 2016), jaké bylo kdy v rámci ekonometrických testů ABCT analyzováno. Jelikož je z pohledu ABCT klíčovou proměnnou tzv. úrokový gap (neboli odchylka tržní úrokové míry od přirozené úrovně), obsahuje tato práce na rozdíl od předchozí literatury hned tři alternativní modely úrokového gapu. Výsledky ukazují, že pohyby úrokového gapu měly ve sledovaném období předpokládaný dopad na relativní rozložení ekonomické aktivity v jednotlivých výrobních stádiích, na cyklický vývoj peněžní zásoby i agregátní valuace akciového trhu. Testována byla také hypotéza o dopadu změn úrokového gapu na relativní ocenění jednotlivých sektorů akciového trhu, která se v dosavadní ekonometrické literatuře doposud neobjevila. Empirické výsledky jsou však v tomto případě zatíženy nízkou statistickou významností. Kromě empirického testu tradiční verze ABCT nabízí tato práce také konkrétní návrhy na další možné směry budoucího výzkumu. Představuji několik typů distorzí, které může na finančních trzích vyvolávat nekonvenční měnová politika. Analýza tohoto typu distorzí by mohla být do budoucna značnou příležitostí pro další rozvoj výzkumu v tradici ABCT. Z pohledu dílčích teoretických přínosů nabízí práce také originální příspěvek k debatě o údajné nekonzistenci Hayekových názorů na otázku stabilizace cenové hladiny a hospodářský cyklus. Doposud v literatuře převládající názor, že Hayek svým návrhem na systém svobodně si konkurujících měn popřel vlastní verzi ABCT, vychází především z kritického příspěvku Whitea (1999), který však trpí mnohými dezinterpretacemi Hayekova díla. Nabízím proto interpretaci alternativní, která objasňuje, že Hayekovy názory na zmíněnou problematiku zůstaly v průběhu jeho kariéry zcela konzistentní.
Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu kvantitativního uvolňování ECB a FEDu v letech 2005-2016
Pýchová, Jitka ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Řežábek, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi nezávislostí a odpovědností centrálních bank. Tento vtah je zkoumán na příkladu kvantitativního uvolňování, které ve zkoumaném období let 2005 - 2016 implementovala Evropská centrální banka a Federální rezervní systém. V teoretické i praktické rovině práce dokazuje, že vztah mezi nezávislostí a odpovědností je do velké míry ovlivněn specifikací cílů měnové politiky. Práce také dokazuje, že konkrétní definice nezávislosti a odpovědnosti obou centrálních bank ovlivnila charakteristiky kvantitativního resp. úvěrového uvolňování. Tato měnová politika má navíc značný potenciál ohrozit nezávislost zkoumaných centrálních bank v mnoha ohledech. V konečném měřítku tedy samotné zavedení kvantitativního uvolňování v kombinaci s jejich potenciálními důsledky prokazuje nedostatečnost celého konceptu nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank a nutnost jejich revize.
Vliv kvantitativního uvolňování ECB na fiskální zodpovědnost řecké vlády
Šanda, Jan ; Young, Mitchell (vedoucí práce) ; Karasová, Nikola (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá dopadem kvantitativního uvolňováním Evropské centrální banky na fiskální omezení řecké vlády. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první z nich je analyzován institucionální rámec EMU především ve vztahu k fiskální politice členských zemí. Druhá kapitola se zabývá Evropskou centrální bankou a kvantitativním uvolňováním na obecné rovině i vzhledem k situaci po poslední hospodářské krizi. Třetí kapitola zkoumá interakci mezi fiskální a monetární politikou a poslední kapitola se věnuje zhodnocení fiskální politiky Řecka a jejímu ovlivnění kvantitativním uvolňováním. Závěry práce naznačují, že kvantitativní uvolňování má sice na obecné rovině dopad i na fiskální politiku členských zemí EMU, nicméně u Řecka k tomuto za současné situace, kdy samo dluhopisy nevydává, prozatím nedochází.
Monetary Transmission Mechanism: A Closer Look Inside the Black Box
Dvořák, Martin ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Lypko, Vyacheslav (oponent)
Nedávné hospodářské a finanční otřesy způsobily, že centrální banky po celém světě začaly intenzivně využívat nástroje tzv. nekonvenční měnové politiky. Pojem nekonvenční znamená odklon od tradičních opatření centrálních bank, která spočívají ve změnách úrokových sazeb. Ačkoli jsou tato opatření široce diskutována odbornou i neodbornou veřejností, dosud pro tento nový fenomén nevznikl pevný a ustálený teoretický rámec. Cílem této práce je vytvořit možný rámec pro vytvoření klasifikace těchto politik a popsat způsoby a transmisní kanály, kterými ovlivňuje reálnou ekonomiku. Empirická část práce nahlíží na nekonvenční politiky pomocí VAR a VER modelů vytvořených na makroekonomických měsíčních datech z let 1999 až 2013, která jsou ve své druhé polovině nekonvenčními politikami velmi silně ovlivněna. Poslední část práce se zamýšlí nad možnostmi budoucí využitelnosti těchto politik jako běžného nástroje centrálních bank a popisuje jejich nedostatky a budoucí výzvy. JEL klasifikace: C32, E40, E44, E50, E52, E58, E60 Klíčová slova: Nekonvenční monetární politika, úroková míra, princip oddělení, struktura bilanční politiky, kvantitativní uvolňování, transmisní kanály, model vektorové autoregrese, VEC model E-mail autora: martin.ptice@gmail.com E-mail vedoucího práce: vachal@utia.cas.cz
Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky
Ingr, Josef ; Csakvaryová, Lenka (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na vznik a vývoj světové finanční krize započaté v roce 2007 a její analýzu. Následně jsou analyzovány kroky Evropské centrální banky a České národní banky, které podnikli v reakci na tuto krizi. Dále je v práci zobrazen dopad vývoje krize a opatření centrálních bank na dvě vybrané tuzemské banky. V závěru práce jsou vyhotoveny návrhy a doporučení.
Dopady kvantitativního uvolňování peněz v USA, Eurozóně a Japonsku v období 2001 - 2015
Odložilová, Andrea ; Štěpánek, Pavel (vedoucí práce) ; Loužek, Marek (oponent)
Cílem práce je zhodnotit dopad kvantitativního uvolňování peněz na trhy v USA, Eurozóně a Japonsku. Důraz při analýze je kladen na zhodnocení monetární politiky, vyhodnocení přijatých opatření a jejich vliv na hlavní makroekonomické ukazatele. Kvantitativní uvolňování peněz patří mezi nekonvenční nástroje centrálních bank. Jako první bylo použito Japonskou centrální bankou, poté Bank of England a Fedem. ECB přistoupila k zatím poslednímu kolu kvantitativního uvolňování peněz v březnu 2015 a stále se jedná o silně diskutovaný nástroj měnové politiky.
Dopad kvantitativního uvolňování peněz na výnosnost dluhopisů veřejného sektoru ve vybraných zemích od roku 2007
Nacházel, Jan ; Jílek, Josef (vedoucí práce) ; Pekárek, Štěpán (oponent)
Tato práce pojednává o vlivu kvantitativního uvolňování na výnosnost dluhopisů veřejného sektoru ve vybraných zemích světa. V práci jsou uvedeny kanály standardní měnové politiky i kanály kvantitativního uvolňování, které můžeme zařadit mezi nekonvenční nástroje měnové politiky. Práce analyzuje dopady kvantitativního uvolňování, které bylo prováděno Federálním rezervním systém, Bank of England a Evropskou centrální bankou. Všechny tyto instituce nejdříve bojovaly s finanční krizí standardními nástroji měnové politiky, ale ty nebyly příliš účinné, a proto přešly k nestandardním nástrojům. Po provedení analýzy založené na metodě případové studie bylo zjištěno, že nejúčinnější ve snižování výnosnosti vládních dluhopisů byla vždy zejména první oznámení o politice kvantitativního uvolňování. Následná rozšíření politiky kvantitativního uvolňování již neměla takový účinek. Hlavní přínos práce spočívá v prozkoumání vlivu pozdějších prohlášení ohledně kvantitativního uvolňování na výnosnost vládních dluhopisů, která již nebyla účinná ve snižování výnosnosti vládních dluhopisů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.