Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Divácké očekávání ve vztahu k autenticitě díla
Jelínek, Jakub ; BAGDASAROV, Georgy (vedoucí práce) ; Kratochvíl, Jaroslav (oponent)
Tato práce si klade za cíl prozkoumat svět mystifikačních filmových projevů, které se simulováním formálních i stylistických výrazových prostředků doku-mentárního filmu snaží odstranit divácký kritický pohled a být tak následně v očích těchto diváků vnímány jako filmy skutečně dokumentární. Skrze analýzu těchto klamavých filmů odhalíme postupy, kterých tvůrci užívají pro méně či více úspěšnou mystifikaci a přiblí-žíme si motivace, jenž stáli na pozadí jejich vzniku. Od tzv. „mockumentů“, skrze filmovou propagandu, až po dnes velmi se rozmáhající filmy s konspirační tematikou se pokusíme objasnit, zda operují všechny zmíněné proudy se stejnými postupy, když jde každému z nich v podstatě o jedno a to samé – co nejdůsledněji přesvědčit diváka o svých pravdách a skrze podobu dokumentárního filmu ho tak přinutit obsahu daných filmů uvěřit.
Politické, sociální a etické aspekty konspiračních teorií
HNÁTEK, Martin
Práce se zabývá pojmem konspiračních teorií v kontextu společnosti, psychologie, politiky a etiky. V souvislosti s těmito oblastmi byl vytvořen rámec stěžejních podtémat, která spadají pod fenomén konspiračních teorií. Práce je rozdělena na pět částí, z nichž první se zabývá konspiračními teoriemi coby pojmem a předkládá jejich definici, typologii a historický výskyt. Další kapitola se věnuje vzájemnému vztahu konspiračního uvažování a společnosti a tomu, jak v jejím rámci nabývaly konspirační teorie na popularitě. Následující části práce se zabývají vlivem psychologických poruch na konspirační uvažování, tomu, jak konspirace ovlivňují politickou oblast a etickému zhodnocení jejich dopadů.
"The Grand Conspiracy: A Lacanian Reading of Contemporary Conspiracy Theories"
Bohal, Vít ; Armand, Louis (vedoucí práce) ; Vichnar, David (oponent)
Početné a různorodé konspirační teorie, které cirkulují v soudobém diskurzu jsou často mezi sebou propojovány post-moderní hypersticí. Tímto vznikají složítější a vrstvené struktury, z kterých se může, v rámci typologie Michaela Barkuna, vyvinout "superkonspirace," tj. struktury, které v sobě spojují více různorodých konspiračních linií. Žádný soudobý autor není v tomto ohledu více produktivní, než David Icke. Tento guru anglofonní tradice konspiračních teorií, je jeden z hlavních popularizátorů tzv. 'ještěří hypotézy,' která se v jeho podání stává jednou z nejkomplexnějších superkonspirací. Je to právě dílo Davida Ickea, které si tato práce bere za svůj předmět analýzy, a které se snaží vyložit a přivést do akademického kontextu pomocí kritcké kulturní teorie a Lacanistické/Žižekiánské psychoanalýzy. Dynamika tzv. "paranoidního stylu" diskurzu byla načrtnuta Richardem J. Hofstadterem, a již tisíciletí její variace rezonují v tradici západní literatury - od Homérských bohů, po modernějsí inkarnace kulminující v superkonspiracích Davida Ickea, Alexe Jonese, a dalších. Tato práce se nezaměřuje tolik na specifické teorie a jejich domělou fakticitu, ale spíše se snaží zmapovat strukturální rysy Ickeova díla, a to převážně jeho základní schémata založené na, převážně Marxistické, dialektice. I z tohoto...
Náboženský a politický rozměr myšlení Petra Hájka
VRÁNEK, Matěj
Práce se zabývá náboženským, politickým a konspiračním rozměrem myšlení Petra Hájka. Práce si klade za cíl tyto navzájem propojené rozměry Hájkova myšlení uceleně představit a podrobit reflexi. Náboženská část se zaměřuje na křesťanství v Hájkově myšlení, na jeho dějinný význam pro Západní civilizaci, na jeho moderní odmítnutí a na apokalyptické vyhlídky současné Západní civilizace. Politická část představuje Hájkovy názory na demokracii, na politickou pravici a levici, na současnou politickou situaci a Hájkovu vlastní politickou programatoriku. Konspirační část ukazuje Hájka ve světle jeho konspiračních teorií, podle nichž je současná společnost manipulována v zájmu vládnoucí skupiny.
Konspirační teorie a dezinformace v islámském světě z pohledu západních zemí a jejich zahraniční politiky
Scheiner, Miroslav ; Havlová, Radka (vedoucí práce) ; Dubský, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá v mezinárodních vztazích nedostatečně reflektovaným tématem konspiračních teorií a dezinformací. Tento jev představuje jednu z nejvýraznějších charakteristik prostředí islámského světa, a proto má značný význam pro zahraniční politiku západních zemí vůči tomuto regionu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol a klade si za cíl poskytnout západním zemím doporučení, jak by měly ke konspiračním teoriím a dezinformacím v islámském světě v rámci své zahraniční politiky přistupovat. Činí tak na základě důkladné analýzy obecných vlastností konspiračních teorií (1. kapitola) i specifických podmínek a okolností jejich vzniku a šíření v islámském světě (2. kapitola). Ze studie případu Aafii Siddiqui (3. kapitola) práce vyvozuje závěr, že konspirační teorie a dezinformace svým spojením s aktivitami islámských extremistických skupin představují pro západní země závažnou bezpečnostní hrozbu, na niž v současné politické praxi chybí adekvátní reakce (4. kapitola). Výstupem práce je deset základních principů, podle nichž by západní země měly ke konspiračním teoriím a dezinformacím v islámském světě přistupovat. Hlavní význam práce spočívá v tom, že v rámci zkoumaného tématu jde o jeden z prvních pokusů o komplexní analýzu tohoto jevu s praktickými výstupy.
Příčiny vzniku a dopady konspiračních teorií: případová studie kultury a politického prostředí USA
Scheiner, Miroslav ; Knotková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Dubský, Zbyněk (oponent)
Konspirační teorie vytvářejí dojem iracionálních konstruktů. Jejich původ a podstata však mají velmi racionální vysvětlení. Chápání spiknutí jako hlavní síly, která uvádí do pohybu klíčové události dějin, vychází z přirozeného lidského vnímání světového řádu. Takový pohled na realitu je zvláště rozšířený v USA. Tato práce na jejich příkladu identifikuje příčiny vzniku konspiračních teorií pramenící z kultury, politického prostředí a vlivu nových médií. Práce dále rozebírá dopady konspiračních teorií v USA. Přitom poukazuje na jejich schopnost předurčovat jednání aktérů, podkopávat aktivity americké vlády, manipulovat veřejným míněním a podněcovat násilí.
Životní cyklus informací v mimořádných událostech.
Šafránková, Klára ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Sigmund, Tomáš (oponent)
Informovanost veřejnosti je dnes velice diskutovaným tématem. V dnešní době je nutné posuzovat ne obsah informačního sdělení, ale naopak jeho důvěryhodnost. Důvěryhodnost informací ve společnosti je ovšem z hlediska jejího posouzení velice nesnadným cílem, kterého se snaží dosáhnout analýza v této práci. Práce pojednává o největší lidské tragédii spojené s manipulací informací. Cílem práce je analýza informací uveřejněných o mimořádné události, která se odehrála 11. září 2001. Práce obsahuje analýzu interpretace a vývoje těchto informací veřejnosti prostřednictvím tištěných a internetových médií. V první části práce budou uvedeny základní pojmy spolu s popisem samotné události. Stěžejní část práce se zabývá analýzou mimořádné události a především analýzou vývoje událostí od roku 2001 do současnosti. Zprávy budou hodnoceny a porovnávány dle vzájemné shody, jejich důvěryhodnosti a především jejich vývoje.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.