Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Proměna identity Republikánské strany v kontextu působení katolického protipotratového hnutí v 60. a 70. letech 20. století v USA
Kropáčková, Kristina ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Kýrová, Lucie (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá proměnou identity Republikánské strany v kontextu působení katolického protipotratového hnutí v druhé polovině 60. a v průběhu 70. let v USA. Aktivita protipotratového hnutí se zvýšila v kontextu společenských liberalizačních procesů 60. let, jejichž součástí byla snaha reformovat státní potratové zákony. Protipotratové hnutí mělo až do konce 70. let téměř výhradně katolický charakter, k politické aktivizaci evangelikálů došlo až na sklonku 70. let v souvislosti se vzestupem křesťanské pravice. Při využití primárních a sekundárních zdrojů je zkoumán vzájemný vztah mezi Republikánskou stranou a protipotratovým hnutím. Práce se snaží odpovědět na otázku, proč strana přijala v 70. letech protipotratové stanovisko. Je členěna do tří celků. V prvním je nastíněn kontext působení protipotratového hnutí v prvních letech existence a jeho strategie a dále postoje hlavních aktérů, katolické církve a Republikánské strany, k potratové otázce před legalizací potratů v roce 1973. Druhý celek analyzuje postoj Richarda Nixona k potratové otázce. Poslední část pojednává o přijetí protipotratového volebního bodu do republikánského programu v roce 1976 a utužení vazeb mezi protipotratovým hnutím a Republikánskou stranou v průběhu prezidentské kampaně Ronalda Reagana v roce 1980. Po...
Život a dílo velmistra Vlasáka O.Cr. (1867-1958)
Kučerka, David ; Kubín, Petr (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Diplomová práce Život a dílo velmistra Vlasáka O.Cr. (1867 - 1958) se zabývá životem velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, ThDr. Josefa Vlasáka O.Cr., a jeho působením v Řádu. Jeho činnost je zasazena do kontextu historických událostí, které ho provázely, v jeho obtížné činnosti a se kterými se musel vypořádat: první světová válka, první pozemková reforma, druhá světová válka, nástup komunismu, druhá pozemková reforma, a nakonec rozpuštění Řádu. Úvodní kapitola pojednává o situaci v katolické církvi v Českých zemích v druhé polovině 19. století a první polovině 20. století. Další kapitoly se věnují osobě J. Vlasáka, jeho působení a významu jako velmistra v rámci katolické církve i československé společnosti. Informace jsou čerpány z dostupné literatury a archivních zdrojů.
Život a dílo Antonie Hofmanové
Weisbauer, Martin ; Petráček, Tomáš (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
česky Práce se zabývá pozoruhodnou osobností františkánské terciářky Antonie Hofmanové, která jak příkladem svého života, tak i svým literárním dílem má stále co říci i dnešní době. Její život je svědectvím osobní statečnosti, skromnosti, ale i křesťanské radostnosti a nezlomné lidské síly a vůle plynoucí z pevné víry v Boha v období totality v našich zemích. Obsahem práce je chronologické rozčlenění jednotlivých etap jejího života, což je klíčové pro pochopení nejen jejího životního poslání, ale i jejího literárního díla. Kromě toho práce podá výčet publikací, které napsala, se stručným zhodnocením. V práci je věnována rovněž pozornost katolickému hnutí jocismus, který u nás Antonie Hofmanová propagovala a všimne si rovněž její františkánské spirituality, která dotvářela její život i dílo a kterou dovedla mistrně uplatňovat v praxi všedního, často těžkého života. Stejně tak práce ukáže specifický způsob evangelizace, která byla obvyklá v době totality.
Přerušená historie a tradice - vliv totality na skauting a římskokatolickou církev v Československu
Kubešová, Barbora ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Bakalářská práce Přerušená historie a tradice - Vliv totality na skauting a římskokatolickou církev v Československu se pokouší shrnout problematiku přerušení fungování dvou důležitých organizací za totalitního režimu v Československu. V této práci jsou použity dvě metody výzkumu. Tištěné a orální zdroje - sběr a shrnutí informací z tištěné literatury a rozhovor s pamětníky. Díky velkému množství literatury je zde nastíněna historie obou organizací včetně dění za totality, výčet tradic a organizačních prvků. Na základě toho se v práci nachází srovnání tradic a následná shoda ve vnitřní struktuře skautingu a katolické církve. V druhé části práce je výčet rozhovorů s pamětníky, jež byli nebo jsou členy Junáka či katolické církve a zažili rok 1970 nebo rok 1989. Závěrem je spojení informací z tištěných a orálních zdrojů, jejich analýza a zmapování zásahu totalitního režimu do skautingu a katolické církve. Klíčová slova Skauting, katolická církev, totalitní režim, rozhovory, pamětníci
Mediální výchova na církevní škole.
Zindulková, Magdalena ; Křišťan, Alois (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
1 Anotace Bakalářská práce Mediální výchova na církevní škole si klade za cíl srovnat požadavky na mediální výchovu formulované ve vzdělávacích dokumentech České republiky a dokumentech katolické církve. Podobu mediální výchovy na českých školách popisují rámcové vzdělávací programy, které vznikly po školské reformě na začátku tohoto století. Církev věnuje mediální tématice také poměrně dost prostoru, zejména v dokumentech Inter mirifica, Communio et progressio a Aetatis novae. Práce se věnuje jak důvodům, proč je mediální výchova součástí českého vzdělávacího systému, tak i tomu, proč se jí věnují církevní dokumenty. Shrnuje základní požadavky na mediální výchovu obou těchto subjektů. A nakonec srovnává, v čem jsou tyto požadavky podobné a v čem se liší. Klíčová slova církevní školství, český vzdělávací systém, média, mediální výchova, katolická církev, výchova
Teologický odkaz české moderny v životě a díle Františka Bílka
Langer, Marketa ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Weis, Martin (oponent)
ThDr. Marketa Langer Praha, 2018 TEOLOGICKÝ ODKAZ ČESKÉ MODERNY V ŽIVOTĚ A DÍLE FRANTIŠKA BÍLKA ABSTRAKT Disertační práce se ve třech kapitolách zabývá životem a dílem umělce Františka Bílka a jeho vztahem k teologickému odkazu české katolické moderny konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Cílem jsou odpovědi na tři stanovené otázky: Byl umělec mystikem, za kterého byl ve své době považován?, může být označován za modernistu?, jaké byly důvody jeho vstupu do Církve československé po jejím vzniku v roce 1920? Je užita metoda hypotézy, která je předem stanovená v položených otázkách a následně zkoušená. Další použitou metodou je rozbor a srovnání přístupu a postojů české společnosti k umělci v průběhu jeho života. Úvodní kapitola popisuje základní ukazatele práce se stručným vymezením její problematiky, dále použitou formu a strukturu. Oddíl A se věnuje prostředí vzniku moderní Evropy. Především předpokladům vzniku zápasu o modernismus, okolnostem konání prvního vatikánského koncilu, hnutím české katolické reformy a hnutím evropského modernismu ve vztahu k ústřednímu předmětu disertační práce, kterým je umělec František Bílek. Každá ze tří kapitol se zabývá jedním ze tří období/pilířů umělce. Jsou rozděleny podle životních předělů Bílka a vycházejí z členění jeho životopisců Emanuela Chalupného a...
Reflexe první Československé republiky a jejího prezidenta T. G. Masaryka na stránkách vatikánského listu L'Osservatore Romano
TALÍŘ, František
Cílem předkládané práce je přiblížit realitu první Československé republiky pohledem ze zahraničí, konkrétně prostřednictvím vatikánského deníku L´Osservatore Romano. Tato realita v sobě obsahuje více rovin a proto se jednotlivé kapitoly věnují reflexi celkového politického vývoje republiky, osobnosti jejího prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a situace katolické církve v zemi ze strany novinářů vatikánského listu. Jelikož byl jejich pohled nutně ovlivněn katolickou orientací listu, pracoval autor při zpracování tématu i s jinými periodiky a dalšími dokumenty, díky nimž mohl dosáhnout větší názorové plurality v jednotlivých otázkách. Čerpal proto také z některých dalších italských a českých novin, pastýřských listů československých biskupů, vzpomínek aktérů tehdejších událostí či z různých rozhovorů a projevů významných politických osobností. Svým výzkumem se však především pokusil nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem oficiální periodikum Svatého stolce na svých stránkách informovalo o dění v meziválečném Československu.
Role mravních autorit V. Havla, L. Walesy a Jana Pavla II. pro pád totalitních režimů.
Řezník, Robert ; Svoboda, Cyril (vedoucí práce) ; Mašek, Vojtěch (oponent)
Práce se zaměřuje na úpadek totalitního režimu a na kořeny protikomunistického odporu. Vyjadřuje vzedmutí občanského odporu který iniciovali hlavní protagonisté tohoto celospolečenského revolučního vzmachu. Najevo vysvitne odvaha tří hrdinů své doby. Klíčová slova: totalitní režimy, Solidarita, Katolická církev, disent, svoboda, komunistická strana, identita, demokracie, hodnoty
Příběh Josefa Toufara - možnosti využití pro formování postojů středoškolské mládeže
Gabrielová, Olga Annamaria ; Zimmermannová, Marie (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
1 Bibliografická citace Příběh Josefa Toufara [rukopis]: Možnosti využití pro formování postojů středoškolské mládeže: /bakalářská práce/ Olga Annamaria Gabrielová; vedoucí práce: Marie Zimmermannová. -- Praha, 2019. -- 55 s. Anotace Příběh Josefa Toufara - Možnosti využití při formování postojů mládeže Bakalářská práce je zaměřena na téma výchovy žáků středních katolických škol k sociálním a mravním postojům, a to na základě reálného životního příběhu faráře Josefa Toufara. V teoretické části práce poukazuji na styčné body mezi přístupem církevních dokumentů k výchově mladé generace a požadavky a možnostmi rámcového vzdělávacího programu pro střední školy a školního vzdělávacího programu vybrané konkrétní církevní školy v Praze. Dále se věnuji charakteristickým rysům současné kultury a jejímu vlivu na mladou generaci. V další části popisuji problematiku utváření postojů a didaktické možnosti, jak prezentovat příběh pátera Toufara studentům. Praktická část se zabývá přípravou, prezentací a zhodnocením programu pro adolescenty na téma životního příběhu P. Josefa Toufara. Vlastní přípravě programu předcházelo důkladné prostudování dostupných zdrojů dokumentárních, literárních i filmových. Cílovou skupinou pro program jsou žáci střední církevní školy, na které jsem vyučovala. Prezentovaný program je koncipován...
Zázrak nebo ošklivý pád z olivovníku? Středověký spor o stigmata svatého Františka z Assisi
Hlaváč, Stanislav ; Suchánek, Drahomír (vedoucí práce) ; Drška, Václav (oponent)
Diplomová práce pojednává o středověkém sporu o stigmata Františka z Assisi. Náboženský fenomén stigmat nahlíží z hlediska obecného vývoje vrcholně středověké spirituality. Práce se snaží respektovat chronologický vývoj polemiky a podle toho rovněž pojednává o postupu františkánské reflexe stigmat. Jedna z kapitol je věnována rozboru počátků františkánské tradice o stigmatech zakladatele. Následně práce pojednává o odporu vůči kultu stigmatizovaného světce z hlediska řádových pramenů a papežských bul hájících pravost stigmat. Předposlední kapitola je věnována vývoji františkánské teologie stigmat, která vyústila v exaltaci postavy zakladatele a jeho řádu. Na základě tohoto vývoje se stigmata stala předmětem rivality mezi františkány a dominikány, o čemž pojednává poslední kapitola.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.