National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Hydrogeology of Skorkov and Sojovice waterworks based on data from new water wells
Rybářová, Magdalena ; Bruthans, Jiří (advisor) ; Kůrková, Iva (referee)
The Riverbank Filtration (RBF) water supply system Karany has been affected by increasing NO3- concentrations during recent decades. This thesis deals with flow and chemical composition of groundwater in Skorkov and Sojovice RBF systems, which are the most problematic ones according to their quality in long term. Twelve new groundwater wells (V1- V12) were drilled in study area in 2013. Data derived from the wells were used to improve the conceptual hdrogeological model of the area and I tried to specify information about the origin of nitrate pollution. The Groundwater level logging showed hydraulic connection between the river and the wells situated up to 130 m faraway from the river (V1, V2 andV10), which were also demonstrated by the short- term temperature fluctuations caused by fast penetration of surface water from The Jizera River during higher flow rate to wells. I compiled geological sections which show the geometry of The Quaternary fluvial deposits and groundwater level. The chemical analysis of groundwater showed that it is not possible to differentiate groundwater from the shallow part of The Cretaceous aquifer from the aquifer of fluvial deposits by major chemical components. The result of infiltration experiments showed higher permeability in the environment with grass cover (kv=...
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Dynamika mikrobiální kontaminace Labe. Průzkumy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Benáková, Andrea ; Baudišová, Dana
Předmětem projektu byl výzkum změn mikrobiální kontaminace v pilotním povodí v souvislosti se změnami průtoků. Jako pilotní povodí bylo vybráno povodí Olešky, na relativně malém úseku toku je řada různě znečištěných profilů. Z mikrobiologických ukazatelů byly stanoveny indikátory fekálního znečištění fekální koliformní bakterie a Escherichia coli., pro které byla validována kultivační metoda na chromogenním médiu Rapid2 E. coli agar. Byly stanoveny intestinální enterokoky k možnému odlišení zemědělských a komunálních zdrojů mikrobiální kontaminace. Ve vybraných profilech byly stanoveny celkové počty bakterií, fylogentické skupiny a patogenní bakterii za běžných a maximálních průtoků.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Eutrofizace a dynamika nutrientů. Dílčí část: Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami - model SWIM
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Cílem bylo posoudit vliv dopadu možných změn v povodí (např. dopady předpokládané klimatické změyn, změny využití území v daném povodí, možné změny v atmosférické depozici dusíku ap.) na dostuonost a kvalitu vody v podmínkách české části povodí Labe. Jako nástroj matematického modelování vlivu změn v povodí byl zvolen model SWIM, který umožňuje kombinovaně modelovat hydrologické a ekologické podmínky v daném středně velkém povodí. Vliv možných změn na kvalitu vody je posuzován z hlediska znečištění živinami (dusík, fosfor).
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Průzkumy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Rudiš, Miroslav ; Nesměrák, Ivan ; Baudišová, Dana ; Soldán, Přemysl ; Kužílek, Vladimír ; Lochovský, Petr
Cílem řešení bloku 5 "Průzkumy" je sledování dynamiky různých typů znečištění vodního prostředí (nutrienty, mikrobiální a chemická kontaminace povrchových vod) za odlišných srážko-odtokových situací. Sledování je situováno do povodí řeky Jizery, jako významného přítoku Labe a vodárenského toku. Cílem řešení je získání informací o kvalitativních i kvantitativních změnách ve znečištění různých složek hydrosféry (povrchová voda, plaveniny, sedimenty, vypouštěná odpadní voda) vlivem srážko-odtokových situací. V roce 2007 byl proveden výběr odběrových míst povodí Olešky, byly získány první údaje o kontaminaci povrchových vod Olešky a jejích přítoků nutrienty a mikrobiálním znečištěním, první informace o složení odpadních vod vypouštěných do Olešky z komunálních čistíren odpadních vod v jejím povodí a byla připravována odběrová kampaň na Olešce v r. 2008 ke sledování dynamiky nutrientů a mikrobiálního znečištění.
Modelové zhodnocení energetického potenciálu toků a jeho možného využití z hlediska zájmů ochrany vodních ekosystémů
Daphne, Institut aplikované ekologie
Studie řeší otázku využití vody jako obnovitelného zdroje energie ve vztahu k cennosti toků coby stanovišť původní fauny a flóry v modelových oblastech (povodí Otavy, Jizery, Ploučnice a Kamenice), odpovídající cca 1 200 km říční sítě (více než 5 % významných toků).
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Dynamika mikrobiální kontaminace Labe. Průzkumy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Benáková, Andrea ; Baudišová, Dana
Sledování dynamiky různých typů znečištění vodního prostředí (nutrienty, mikrobiální a chemická kontaminace povrchových vod) za odlišných srážko-odtokových situací. Proběhlo monitorování výskytu fekálních kolimorfních bakterií a E. coli v souvislosti se změnami průtoků v tocích (tání sněhu, srážkové epizody) Oleška a Popelka. Je studováno ovlivnění toků Oleška a Popelka odtoky z ČOV Stará Paka a Lomnice na Popelkou
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Hodnocení atropogenních tlaků v oblasti hydrosféry za využití ekotoxikologických metod
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Soldán, Přemysl
Určení stupně rizika toxicity a genotoxicity znečištění povrchových vod v pěti vybraných profilech. Profil Labe v Obříství zachytil možný vliv Spolany v Neratovicích, zároveň byla sledována změna ekotoxikologických paramaterů znečištění v porovnání s rokem 2004. Byly zkoumány lokality Labe pod Mělníkem, Vltava pod Kralupy nad Vltavou, Jizera pod Mladou Boleslaví, Kundratický potok v Košťalově. Stupeň rizika chronických účinků znečištění byl stanovován u screeningových vzorků a u znečištění dlouhodobou absorpcí pomocí nově vyvíjených vzorkovačů.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Dva hlavní okruhy řešení - analýza možných dopadů klimatické změny, předpokládaných změn v hospodaření s vodou, adaptačních opatření a souvisejících změn v povodí z globálního hlediska a matematické modelování vlivu změn v povodí Jizery na dostupnost vody a kvalitu vody jsou shrnuty ve třech přiložených článcích.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Změny eutrofizace povrchových vod v povodí Labe a jejich vliv na stav společenstva fytoplanktonu
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Desortová, Blanka
Stručná informace o analýze vzorků odebraných na vybraných úsecích. Analýzy zahrnovaly stanovení koncentrace chlorofylu-a, biomasy vybraných skupin autotrofních mikroorganismů Labe, Jizery a Vltavy. Stanovení biomasy skupin autotrofních mikroorganismů zastoupených ve fytoplanktonu bylo prováděno pro sinice a rozsivky. Proběhlo stanovení počtu jedinců zástupců zooplanktonu ze skupiny Rotatoria. Výsledky byly využity pro modelování.
Obnovení říčního kontinua Labe zprůchodněním rybích přechodů: Rybí přechod pro vodní dílo Sojovice na Jizeře
Konstrukce Ladman, Praha ; Ladman, Jan
Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexního metodického návodu pro realizaci volných migračních koridorů v rámci říční sítě ČR.Součástí projektu bude i návrh konstrukční úpravy jezů pro zlepšení migrace ryb.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.