Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 180 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Gap between Policy and Practice: Dublin Regulation III in Post-Overburdened Italy
Trabelsi, Ines ; Bernard Thompson Mikes, Antonin (vedoucí práce) ; Rood, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá pojistkami a garancemi pro žadatele o azyl, které jsou obsaženy v nařízení Dublin III (Články 4 a 5). Jejím cílem je porozumět tomu, proč italská státní správa nejedná v souladu s těmito právy, jež jsou nicméně garantována v přímo aplikovatelné legislativě EU, a které je možno okamžitě uplatnit. Tato studie se soustředí na překážky vymáhání těchto práv, zkoumá faktory, které mohou bránit jednání v souladu se zákonem, z nichž některé mohou být méně zjevné než jiné. Ještě před tím, než přistoupíme k technické analýze problému z pohledu konkrétních zkušeností, odmítneme původně předpokládaný argument "přetíženého periferního státu", jelikož Itálie, jak práce ukazuje, nebyla v posledních dvou letech touto otázkou přetížena díky nedávno přijatým opatřením. Přesto však nejedná v dostatečném souladu s platnými nařízeními.Výsledky ukazují na dva hlavní faktory: nevyhovující zdroje státní správy bez dostatku personálu, školení a autonomie, dále chybějící kontrola a sankce ze strany EU a dalších národních orgánů a také chybějící právní tlak zdola a soudní procesy. Výsledky dále poukazují na možné politické zásahy do činnosti státní správy ve smyslu nedodržování článků nařízení, což však nebylo přímo potvrzeno. Tato tvrzení budou vyžadovat podrobnější výzkum. Klíčová slova: Jednání v...
Řešení migrační krize - Itálie
Adamec, František ; Mejstřík, Martin (vedoucí práce) ; Menclová, Barbora (oponent)
Jedním ze současných rezonujících témat v Evropě je tzv. migrační krize. Evropská unie nedokázala v krátkém čase dostat pod kontrolu neočekávaně sílící migrační toky a hledá řešení jak region stabilizovat a situaci dostat pod kontrolu. Práce je pojata jako případová studie a jejím cílem je zmapovat vývoj migračních toků do Itálie od roku 2014 do roku 2017 a identifikovat případné odlišnosti oproti antiimigračním opatřením přijatým na centrální úrovni EU. Smyslem je ověřit předpoklad, že krátkodobě není subjekt EU schopen řešit komplexní otázku zvýšené imigrace na své území. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a identifikován postupně se měnící postoj EU k problematice migrační krize ve sledovaném období. V praktické části je poukázáno na přístup Itálie v řešení migrační krize, i vystupující efekt tzv. porušování lidských práv. Na konci práce jsou odhadnuty možné scénáře dalšího vývoje.
Separatistické tendence v Evropě - případ Katalánska a Padánie
Voráček, Michal ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Bakalářská práce se věnuje katalánskému a padánskému (severoitalskému) separatismu. Jejím cílem je analyzovat a komparovat separatistické tendence ve dvou evropských regionech, tedy v Katalánsku a v oblasti tzv. Padánie na pozadí historického vývoje v rámci jejich domovských států. Práce je kombinací deskripce a komparativní případové studie a je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které jsou klíčové pro porozumění problematice separatismu a které prostupují celou prací. Dále je v teoretické části stručně představena teorie konfliktních linií Steina Rokkana a Seymoura Martina Lipseta, především pak konfliktní linie centrum-periferie, z níž pak vychází část praktická. Praktická část se pak ve dvou samostatných kapitolách věnuje původu a vzestupu katalánského, respektive padánského separatismu, a to s akcentem na historický vývoj analyzovaných regionů, jejich současné postavení v rámci Španělska, respektive Itálie, hlavní faktory ovlivňující separatistické a nacionalistické nálady a na současnou politickou reprezentaci obou regionů. V závěrečné kapitole jsou získaná data komparována s cílem najít základní podobnosti a odlišnosti mezi separatismem v Katalánsku a tzv. Padánii.
Inspirace odkazem hnutí Arte povera v objektové realizaci aneb nová umění z druhé ruky
KUCHAŘOVÁ, Klára
Diplomová práce s názvem "Inspirace odkazem hnutí Arte povera v objektové realizaci aneb nová umění z druhé ruky" se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje vzniku a vývoji Arte povery jako umělecké skupiny šedesátých let, která byla ovlivněna především politickou a sociální nestabilitou v zemi. Pozornosti neuniknou jednotliví umělci tohoto hnutí, rozbor jejich děl a kolektivní výstavy spojené s Arte poverou. V krátkosti je zmíněn i československý kontext 60. a 70. let, jeho představitelé a případné spojení s tehdejší italskou uměleckou scénou. Praktická část se inspiruje získanými poznatky z rozebraných děl představitelů Arte povery a její součástí jsou zmenšené modely výsledné práce a fotografie.
Image of a Family in Selected Works of Italian Verismo
Šalagovič, Filip ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
Bakalárska práca porovnáva tri romány troch veristických autorov a modelov rodín, ktoré zobrazili vo svojich dielach. Práca sa zaoberá verizmom ako literárnym smerom, jednotlivými autormi, sociálnym, kultúrnym a psychologickým opisom postáv, a zaradením diela a jeho postáv do kontextu doby. V úvodnej kapitole práce je definovaný verizmus. Nasledujúce kapitoly sú venované jednotlivým dielam, kde popisujeme dielo, opisujeme jednu nami vybranú postavu, interakciu postavy s ostatnými postavami a popis rodiny z ekonomického a sociálneho aspektu. Každá kapitola sa venuje jednému dielu. V závere sú prezentované výsledky analýz jednotlivých diel a rodín a porovnávané hlavné postavy a rodiny. Kľúčové slová Taliansko - Sicília - Rím - 19. storočie - verizmus - rodina
Svatojiřská legenda a její odraz v porcelánovém papírmaše
HEJDUSOVÁ, Aneta
Diplomová práce se zabývá legendou svatého Jiří, pojednává o jejím zpracování v renesanční Florencii a představuje památky s tímto motivem z Itálie a českého území. Cílem diplomové práce je propojení teoretické a praktické části. Inspirací budou keramické reliéfy zpracované renesančními umělci, konkrétně rodinou della Robbia. Práce bude doplněna netradiční technikou zpracování porcelánového papírmaše s motivem svatého Jiří. Teoretická část rozebírá život svatého Jiří, zabývá se posláním světce a vypráví legendární příběh o vítězství nad drakem. Součástí budou dokumenty, které poskytují hlubší rozbor svatojiřské legendy, a to i ikonografie, která rozebírá svatojiřskou legendu z pohledu křesťanské věrouky. V praktické části budou uplatněny poznatky z teoretické části k zpracování kompozitního materiálu z papíroviny a porcelánu s motivem sv. Jiří drakobijce.
Jihadism in Italy: an analysis of the Islamic State-inspired radicalisation process of Anas El Abboubi and Maria Giulia Sergio
Fiore, Silvia ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
MSc SECINTEL Independent Study (Dissertation) Jihadism in Italy: an analysis of the Islamic State-inspired radicalisation process of Anas El Abboubi and Maria Giulia Sergio July 2018 Glasgow Student Number: 2267042f Charles Student Number: 12549163 Presented in partial fulfilment of the requirement for the Degree of MSc International Security, Intelligence and Strategic Studies (SECINTEL) Word Count: 22354 Supervisor University of Glasgow: Dr Katherine Allison Supervisor Charles University: Dr Emil Aslan Souleimanov MSc SECINTEL Independent Study (Dissertation) ABSTRACT The terrorist group known as IS (The Islamic State) has been remarkably successful in recruiting young European Muslims, including Italians, into joining its armed jihad. IS skilfully uses Islamist narratives to exploit the vulnerability of aggrieved individuals, which raises important questions regarding the role of Islam in the radicalisation process. This dissertation conducts an analytical inquiry into the journey to radicalism of two young Italian jihadists, Anas El Abboubi and Maria Giulia Sergio, in an attempt to present qualified supportive evidence for the claim that Islam is used as a justification factor rather than being the primary motivator in the adoption of radical beliefs. The purpose of this study is to investigate how the...
Budování hotspotů s cílem posílit po Arabském jaru společnou ostrahu hranic
Svoboda, David ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Králová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce Budování hotspotů s cílem posílit po Arabském jaru společnou ostrahu hranic se věnuje analýze toho, jak záchytná centra (hotspoty) v Itálii a Řecku přispěly ke zmírnění migrační krize v Evropské unii, která v Evropě vyústila po událostech tzv. arabského jara. Tato analýza pracuje s daty, jako jsou počet migrantů v Řecku a Itálie, žádosti o azyl, s důrazem na roky 2015-2017. Tato práce pracuje na ověření těchto tří hypotéz: Díky hotspotům dojde v jejich lokalitě brzy ke zvýšení míry identifikace nově příchozích migrantů, sníží se počet nelegálních migrantů cestujících z lokality hotspotů hlouběji do EU, a že hotspoty dokáží urychlit rozhodovací proces toho, co s migranty dále. Práce má čtyři kapitoly. První kapitola vysvětluje základní pojmy této práce - migrant a uprchlík. Je tu vysvětleno, za jakých okolností nesmí být migrant vyhoštěn z EU. Druhá část se věnuje charakteristice migrační krize (2013-2016) a hlavním pilířům tehdejší azylové a migrační politiky EU. Třetí a čtvrtá kapitola se věnuje již hotspotům. Nejdříve je popisován vznik hotspotů, od prvotní myšlenky až po financování, věnuje se jejich fungování v praxi, popisu podpůrných týmů EU, možnostem, jaké má migrant, pakliže dostane azyl či naopak, když ho nedostane. Závěrečná kapitola je věnována zhodnocení hlavních...
Influence of Italian fascism on Peronism in Argentina
Sabolová, Ema ; Mejstřík, Martin (vedoucí práce) ; Kubát, Michal (oponent)
Bakalárska práca sa zaoberá vplyvmi talianskeho fašizmu na perónizmus v Argentíne. V prvom rade je venovaná pozornosť teoretickým konceptom, v snahe čo najpresnejšie vymedziť nejednoznačný pojem fašizmus. Práca sa zameriava na prehľad niekoľkých vedeckých prístupov a teórií k tomuto fenoménu, charakteristickým znakom a praktickému fungovaniu fašistického režimu v Taliansku v medzivojnovom období. Skúmaná je tiež problematika dezinterpretácie a nesprávneho používania tohto pojmu. Ďalej je venovaná pozornosť Argentíne medzi rokmi 1946-1955, teda obdobiu, Perónovho prezidentovania, ktoré je dodnes veľmi polemickou súčasťou argentínskej histórie. Práca sa snaží o analýzu fungovaniu perónizmu, jeho historického kontextu, a niektorých charakteristických znakov. Nasledovne sa práca zameriava na komparáciu dvoch režimov, Mussoliniho fašistického Talianska (1922-1943) a Perónovej Argentíny (1946-1955), na základe vopred vytýčených kritérií, ktorými sú: vodcovský princíp, vzťah režimov k demokracii, ekonomická politika a vzťah režimov k elitám. Pomocou týchto kritérií je analyzovaná a porovnávaná politická prax oboch politikov. Cieľom práce je na základe analýzy spoločných znakov a rozdielov potvrdiť alebo vyvrátiť tézu, že perónizmus bol fašistickým režimom.
Aspect of Social Integration of Unaccompanied Immigrant Female Minors in Italy: the Case of Nigerian Females
Dvořáčková, Lenka ; Wladyniak, Ludmila Maria (vedoucí práce) ; De Oliveira Filho, José Hildo (oponent)
Tématem bakalářské práce je (re)socializace a integrace nezletilých migrantek v Itálii. Cílem je zjistit, jak probíhají tyto procesy v zařízení pro nezletilé cizince. Práce je zaměřená na díky z Nigérie, protože právě tato národnost je nejvíce zastoupena v centrech pro dívky. Práce také stručně zmiňuje imigrační situaci v Itálii. Teoretická východiska, ze kterých text vychází je teorie sociální integrace, která byla rozvinuta Bosswickem a Hackmannem. Jejich teorie dělí sociální integraci na 4 kategorie: strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. Sběr dat proběhl v jednom zařízení pro nezletilé cizince, kde bylo provedeno pozorování. Analýza terénního deníku se okazuje na výše zmíněné kategorie sociální integrace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 180 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.