Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 183 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inspirace odkazem hnutí Arte povera v objektové realizaci aneb nová umění z druhé ruky
KUCHAŘOVÁ, Klára
Diplomová práce s názvem "Inspirace odkazem hnutí Arte povera v objektové realizaci aneb nová umění z druhé ruky" se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje vzniku a vývoji Arte povery jako umělecké skupiny šedesátých let, která byla ovlivněna především politickou a sociální nestabilitou v zemi. Pozornosti neuniknou jednotliví umělci tohoto hnutí, rozbor jejich děl a kolektivní výstavy spojené s Arte poverou. V krátkosti je zmíněn i československý kontext 60. a 70. let, jeho představitelé a případné spojení s tehdejší italskou uměleckou scénou. Praktická část se inspiruje získanými poznatky z rozebraných děl představitelů Arte povery a její součástí jsou zmenšené modely výsledné práce a fotografie.
Svatojiřská legenda a její odraz v porcelánovém papírmaše
HEJDUSOVÁ, Aneta
Diplomová práce se zabývá legendou svatého Jiří, pojednává o jejím zpracování v renesanční Florencii a představuje památky s tímto motivem z Itálie a českého území. Cílem diplomové práce je propojení teoretické a praktické části. Inspirací budou keramické reliéfy zpracované renesančními umělci, konkrétně rodinou della Robbia. Práce bude doplněna netradiční technikou zpracování porcelánového papírmaše s motivem svatého Jiří. Teoretická část rozebírá život svatého Jiří, zabývá se posláním světce a vypráví legendární příběh o vítězství nad drakem. Součástí budou dokumenty, které poskytují hlubší rozbor svatojiřské legendy, a to i ikonografie, která rozebírá svatojiřskou legendu z pohledu křesťanské věrouky. V praktické části budou uplatněny poznatky z teoretické části k zpracování kompozitního materiálu z papíroviny a porcelánu s motivem sv. Jiří drakobijce.
Budování hotspotů s cílem posílit po Arabském jaru společnou ostrahu hranic
Svoboda, David ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Králová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce Budování hotspotů s cílem posílit po Arabském jaru společnou ostrahu hranic se věnuje analýze toho, jak záchytná centra (hotspoty) v Itálii a Řecku přispěly ke zmírnění migrační krize v Evropské unii, která v Evropě vyústila po událostech tzv. arabského jara. Tato analýza pracuje s daty, jako jsou počet migrantů v Řecku a Itálie, žádosti o azyl, s důrazem na roky 2015-2017. Tato práce pracuje na ověření těchto tří hypotéz: Díky hotspotům dojde v jejich lokalitě brzy ke zvýšení míry identifikace nově příchozích migrantů, sníží se počet nelegálních migrantů cestujících z lokality hotspotů hlouběji do EU, a že hotspoty dokáží urychlit rozhodovací proces toho, co s migranty dále. Práce má čtyři kapitoly. První kapitola vysvětluje základní pojmy této práce - migrant a uprchlík. Je tu vysvětleno, za jakých okolností nesmí být migrant vyhoštěn z EU. Druhá část se věnuje charakteristice migrační krize (2013-2016) a hlavním pilířům tehdejší azylové a migrační politiky EU. Třetí a čtvrtá kapitola se věnuje již hotspotům. Nejdříve je popisován vznik hotspotů, od prvotní myšlenky až po financování, věnuje se jejich fungování v praxi, popisu podpůrných týmů EU, možnostem, jaké má migrant, pakliže dostane azyl či naopak, když ho nedostane. Závěrečná kapitola je věnována zhodnocení hlavních...
Aspect of Social Integration of Unaccompanied Immigrant Female Minors in Italy: the Case of Nigerian Females
Dvořáčková, Lenka ; Wladyniak, Ludmila Maria (vedoucí práce) ; De Oliveira Filho, José Hildo (oponent)
Tématem bakalářské práce je (re)socializace a integrace nezletilých migrantek v Itálii. Cílem je zjistit, jak probíhají tyto procesy v zařízení pro nezletilé cizince. Práce je zaměřená na díky z Nigérie, protože právě tato národnost je nejvíce zastoupena v centrech pro dívky. Práce také stručně zmiňuje imigrační situaci v Itálii. Teoretická východiska, ze kterých text vychází je teorie sociální integrace, která byla rozvinuta Bosswickem a Hackmannem. Jejich teorie dělí sociální integraci na 4 kategorie: strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. Sběr dat proběhl v jednom zařízení pro nezletilé cizince, kde bylo provedeno pozorování. Analýza terénního deníku se okazuje na výše zmíněné kategorie sociální integrace.
Renato Guttuso a Československo Proměny jeho recepce v letech 1949-1979
Ebenová, Anna ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá postavou malíře Renata Guttusa z pohledu Československa v letech 1949 - 1979, tj. v období, kdy se v Praze konaly jeho výstavy. Zkoumá, jak bylo u nás jeho dílo přijato, jaké byly motivace vzájemných sympatií a spolupráce a způsob, jakým tato spolupráce probíhala. Sleduje jeho pozici jakožto neorealistického malíře a aktivního člena Italské komunistické strany. Tato strana získala v poválečném období v Itálii velkou podporu veřejnosti. Byla do značné míry nezávislou na oficiální politice Komunistické strany Sovětského svazu a v mnohém se proto její názory od ní odchylovaly. Itálie byla zároveň zemí západně orientovanou a nacházela se v poválečném období v zájmové sféře Spojených států jakožto příjemce pomoci Marshallova plánu a od roku 1949 členský stát NATO. V širších souvislostech se proto práce zabývá dobovou kulturní a politickou situací v Itálii a v Československu a přináší vhled do vzájemných kulturních vztahů obou zemí. Autorka vycházela z dobové literatury, archivních pramenů (archiv Ministerstva zahraničních věcí, archiv Národní Galerie) a dobového tisku (zejména časopisy Výtvarné umění, Výtvarná práce, deník Rudé právo, měsíčník Literární noviny).
SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ
Jaroš, Josef ; Veverková, Kamila (vedoucí práce)
Diplomová práce Společnost a církev na území bývalé západořímské říše v 5.-7. století se zabývá vztahy mezi společností a církví konkrétně na území, které ve vymezeném období tvořilo západořímskou říši (5. století), respektive tvořilo nástupnické státní útvary (6.-7.století). Dané období je zvoleno, protože v něm došlo k přelomovému vývoji relace mezi státem, respektive společností a církví a v tomto období lze hledat kořeny dalšího, nejen církevního, vývoje v Evropě. Páté století tvoří určitou předehru, nástup pro zlomové století šesté a sedmé století je pak dohrou, jakýmsi doladěním detailů dalšího směřování katolické církve. Samotným cílem mé práce je analýza, zda, respektive jakým způsobem křesťanství (církev) přispělo k pádu západořímské říše či ho urychlilo, jakým způsobem a přispělo k panujícím poměrům a jaký byl charakter církve jako instituce. Pozornost je věnována nejprve poměrům politickým a hospodářským a následně vztahům mezi církví a společností, tj. pozici církve a křesťanství ve státě (vliv na společnost), vztahu k pohanům, majetku církve a vnitřním teologickým rozepřím ve sledovaném období. Tato práce vychází ze současné odborné literatury zahraniční i české a komparace teorií a interpretací a pramenné literatury.
Metody asistované reprodukce a jejich použití ve vybraných evropských zemích
Dušková, Daniela ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Metody asistované reprodukce a jejich použití ve vybraných evropských zemích Abstrakt Cílem předložené práce je představit metody asistované reprodukce (ART) a zhodnotit trendy jejich využívání ve vybraných zemích Evropy mezi roky 2006 až 2012. První část textu je věnována teoretickému seznámení s jednotlivými léčebnými procedurami asistované reprodukce, s faktory ovlivňujícími efektivitu jejích cyklů a stručnému nastínění podoby legislativy upravující podmínky a dostupnost asistované reprodukce. Druhá, analytická část práce se zabývá počtem aplikovaných cyklů ART, počtem transferovaných embryí a podílem živě narozených dětí po ART. Dále také proměnou věkové struktury žen podstupujících ART a vývojem vícečetných porodů po ART. Tyto vybrané ukazatele jsou nejprve vyhodnoceny v rámci celého evropského regionu, k čemuž byla použita data států reportujících do registru Evropské společnosti lidské reprodukce a embryologie (ESHRE). Na závěr jsou získané poznatky vzájemně porovnány mezi pěti vybranými státy, konkrétně Česká republika, Dánsko, Itálie, Slovinsko a Spojené království. Srovnání výsledků poukazuje na rostoucí využívání metod ART, jehož úspěšnost je ale limitována rostoucím věkem ženy. Klíčová slova: asistovaná reprodukce, Evropské státy, Česká republika, Dánsko, Itálie, Slovinsko, Spojené království
Proměny diskurzů českého katolického exilu v Itálii 1962-1969
Blažek, Ondřej ; Šebek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent) ; Jonová, Jitka (oponent)
Tato práce pojednává o dění v českém katolickém exilu v Itálii se zaměřením na 60. léta 20. století. Poskytuje bližší vhled do institucionálních a diskurzivních proměn, které se zde odehrávaly v době konání II. vatikánského koncilu (1962-1965) a následného pobytu kardinála Josefa Berana v Římě (1965-1969). Práce se soustřeďuje především na vývoj v nakladatelství Křesťanské akademie, Středisku Velehrad a Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kde působily přední osobnosti českého katolického exilu, většinou z řad kněží. Metodou historické diskurzivní analýzy práce sleduje, jak v tomto prostředí získávala stále větší převahu prokoncilní orientace, která se negativně vymezovala vůči konzervativnímu myšlenkovému proudu v církvi. V neposlední řadě práce též ukazuje, jak podobu katolického exilového diskurzu v Itálii ovlivňovaly proměny vztahu mezi papežskou diplomacií a komunistickým Československem.
Právní úprava rozvodu v České republice a Itálii
Argalášová, Marta ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá komparací institutu rozvodu ve dvou evropských zemích, v České republice a v Itálii, a to jak z hlediska hmotněprávního, tak z pohledu procesního práva. Stručný historický exkurz, který slouží k lepšímu uvedení do celé problematiky, je tak následován rozborem společných znaků rozvodu v Itálii i České republice, stejně jako rozdílům mezi oběma právními řády, načež je vzápětí navázáno procesněprávní úpravou v obou zemích. Pozornost je věnována i přesahům do jiných oblastí, které s rozvodem manželství souvisí: vyživovací povinnosti a úpravě vztahů rodičů k nezletilým dětem po rozvodu, aby byla celá tématika završena pohledem na ní optikou mezinárodního práva.
Postavení Padánie v Itálii
Novák, Josef
Diplomová práce se zabývá Padánií (tzn. severními regiony Itálie) a jejím postavením v rámci Itálie. Práce se zaměří především na komparaci sociálních, ekonomických a dalších faktorů mezi jednotlivými italskými regiony, dále pak na historický vývoj Itálie a jejích regionů s důrazem na diferenciaci v území a na scénáře, které by mohly nastat v případě vzniku jakékoliv formy autonomie Padánie, a měly by dopad na vnitřní uspořádání Itálie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 183 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.