Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kopecká, Adéla ; Ducháčková, Radka (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o. v letech 2013–2017. První část bakalářské práce vymezuje cíle a metody, pomocí nichž budou dosaženy stanovené cíle. Druhá část práce se věnuje teoretickým východiskům, kde jsou vysvětleny pojmy finanční analýzy a popsány její jednotlivé metody. Ve třetí, praktické části, jsou ukazatele aplikovány na analyzovanou společnost. Na základě výsledků finanční analýzy jsou v poslední části bakalářské práce vypracovány vlastní návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Tomášová, Alexandra ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti AC ENERGO, s.r.o. v letech 2013–2017. V první části se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Následně jsou v teoretické části popsány vybrané metody finanční analýzy, kterými je hodnocení prováděno. V praktické části byly aplikovány jednotlivé ukazatele na vybranou společnost a v návaznosti na výsledky byly v poslední části popsány návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Juříková, Lenka ; Nováková, Monika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Ukazatele jsou následně použity v praktické části a jejich výsledky vyhodnoceny. Na základě zjištěných hodnot jsou předloženy návrhy na zlepšení situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Andrýsková, Nikol ; Slepicová, Karolína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a návrhy na zlepšení situace pro budoucí vývoj.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kharkivska, Margaryta ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v rozmezí let 2014 až 2017, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá se podrobnou analýzou společnosti, současnými problémy a snaží se najít návrhy možných řešení, která by v budoucnu mohla vylepšit situaci ve společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Stojaspalová, Vendula ; Petrecká, Eva (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti CZECHmetal spol. s r. o. za období 2011–2015. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Druhá se zabývá teoretickou částí a vymezením použitých ukazatelů, které budou využity v analýze současného stavu. Na závěr bude navrhnuto opatření ke zlepšení finanční situace u vybrané společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Geletová, Miroslava ; Procházková, Petra (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti COMINFO, a.s. v letech 2011-2014, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je následně souhrnně vyhodnocena finanční situace společnosti a poté jsou navrhnuta doporučení, které mají vést ke zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vrubelová, Pavlína ; Kovaříková, Milada (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2011 – 2015 za použití vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků finanční analýzy jsou navrženy opatření, která zaručí zlepšení stávající situace společnosti.
Finanční analýza firmy s diverzifikovanými předměty činnosti
Trechová, Tereza ; Sedlářová, Romana (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace společnosti TVARBET MORAVIA a.s. v letech 2010 – 2014. V teoretické části jsou popsány jednotlivé metody zpracování finanční analýzy. V praktické části práce dochází ke zhodnocení finančního zdraví společnosti TVARBET MORAVIA a.s. na základě informací dostupných z veřejných i neveřejných zdrojů. Cílem práce je provedení finanční analýzy společnosti včetně navržení opatření ke zlepšení finančního zdraví.
Hodnocení finanční situace podniku
Žák, Roman ; Kaňová, Monika (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na celkové finanční hodnocení společnosti PMJ team s. r. o. během prvního roku její existence za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedených analýz navrhnu změny k vylepšení stávající situace podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.