Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání zdravotního stavu dřevin v Zámeckém parku a parku Husovy sady.
Adamcova, Iveta ; Čížková, Dana (vedoucí práce) ; Pešková, Vítězslava (oponent)
Práce popisuje historické dění v parku až po současnost. Je provedena inventura parku, kontrola poškození jak biotickými (houby, hmyz) tak abiotickými činiteli. U Zámeckého parku je provedena kontrola, zda se něco změnilo od předchozího šetření. Na základě toho se v závěru porovnával zdravotní stav a výskyt škodlivých činitelů v jednotlivých parcích. Hodnotila se přítomnost patogenních hub, hmyzích škůdců a abiotického poškození. Ve všech případech je provedena fotodokumentace.
Organoleptické defekty vína zpôsobené plesňami
Peško, Jakub
Tato práce se zabývala problematikou dopadu plísní na kvalitu vína. Objasňuje negativní dopady plísní, které se vyskytují již ve vinohradu na hroznech a ostatních částech révového keře. Vysvětluje také že plísně se do vína nedostávají pouze z hroznů napadeného houbovými chorobami ale i během výroby a školení vína v sklepním hospodářství. Rozebírá vlastnosti a dopady některých sekundárních metabolitů plísní a jejich změny ovlivňující kvalitu vína. Dále popisuje metody stanovení některých látek negativně ovlivňujících organoleptické vlastnosti vína a dokonce ohrožující zdraví člověka.
Průzkum a hodnocení stavu dřevěné konstrukce
Zouharová, Kateřina ; Anton, Ondřej (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na posouzení stavu dvou dřevěných střešních konstrukcí objektu, který se nachází ve městě Brno na ulici Rumiště 8. Součástí práce jsou také teoretické poznatky o krovových konstrukcích, stavebně technickém průzkumu a diagnostických metodách. Hodnocení krovu probíhalo na základě průzkumu smyslovými a přístrojovými metodami. V první části byly změřeny všechny rozměry konstrukčních prvků a určen typ krovových soustav. Dále se zkoumalo poškození jednotlivých prvků a jeho příčiny. Sanační opatření bylo stanoveno pro každý typ poškození tak, aby prvky odolávaly co nejdéle jakémukoli napadení. Posudek byl vypracován pro majitele objektu, který plánuje kompletní rekonstrukci.
Posouzení zdravotního stavu vybraných smrkových porostů na revíru Lipina, Lesní správa Prostějov
Pospíšilová, Lucie
V druhé polovině minulého století se objevilo ve zvýšené míře plošné odumírání sekundárních smrkových porostů spojené s nevhodným druhovým složením dřevin, nízkou odolností, postupným zvyšováním teplot a úbytkem srážek, zvýšeným výskytem podkorního hmyzu a houbových patogenů. Tato práce má objektivizovat příčiny chřadnutí smrkových porostů na LS Prostějov revíru Lipina lokalita Zadní hory, zhodnotit působení abiotických a biotických stresorů, nastínit možnosti zmírnění škod a prodloužit existenci smrku na nevhodných lokalitách za předpokladu postupné změny smrkových porostů na porosty smíšené.
Posouzení možnosti identifikace hnilob kmene s užitím termokamery
Fiala, Michael
Práce se zabývá možností použití termokamery při hodnocení stromů v arboristice. S pomocí termokamery bylo pořízeno 628 infračervených fotografií 43 stromů. Na těchto stromech byl následně určen rozsah poškození, hniloby a dutin. Rovněž bylo pořízeno 555 fotografií v běžně viditelném spektru pro možnost porovnání. Pro ověření šíření tepla ve kmeni stromu a termoizolačních vlastností borky bylo provedeno měření vývoje teploty v různých hloubkách kmene. V jednom případě bylo provedeno i měření transpiračního proudu. Po uvážení všech výsledků uskutečněných měření však nelze termokameru doporučit jako vhodný nástroj pro stanovení hnilob a dutin kmene. Výsledky získané z infračervených fotografií jsou obtížně interpretovatelné a lze je získat přímým pozorováním v terénu. Navíc některá okem viditelná poškození se termokamerou nepodařilo zachytit. Přínosná se však zdá možnost využití termokamery pro hodnocení výskytu dalších organismů vázaných na stromové dutiny.
Vliv gleosporiové hniloby na plynné složky odrůd jablek
Šustrová, Markéta
Tato diplomová práce s názvem " Vliv gloeosporiové hniloby na plynné složky v ovoci" se zabývá mikroorganismy z hlediska skladování a zpracování. Charakterizuje především epifytní mikroflóru vyskytující se na jablkách, především houbu rodu Gloeosporium spp. Uvádí, jaký vliv může mít tato hniloba na plynné složky v ovoci, jak ovlivňuje intenzitu dýchání a tvorbu etylenu a také jaké rizika může působit při zpracování. Uvádí plísně a produkty jejich metabolismu, koncentrace a zdravotní rizika. Závěr této práce popisuje experimentální stanovení mikroorganismů napadajících ovoce během skladování.
Škody ohryzem, loupáním a následnými hnilobami v revíru Pluskovec
Ondryáš, Daniel
Ve sledované honitbě byly za posledních pět let nejvíce nárokovanými škodami, škody ohryzem a loupáním. Celkem bylo zkoumáno 11 porostů v II-IV. věkové třídě, na kterých byla podle metodiky zkoumána míra poškození ohryzem a loupáním jelení zvěří a následná data byly porovnány s lesnickou evidencí. V jednom z nejvíce poškozených porostů, bylo na 5 vzornících, podrobně zkoumány analýzy kmenů. V porostech bylo zjištěno průměrné poškození ve výši 33,45 %, poškození podle lesnické evidence bylo 13 %. Je zřejmé, že vlastní data o škodách nejsou stejné s daty z lesnické evidence, tak se lze domnívat, že se porosty se škodami přehlédly nebo vznikly až po době, kdy se škody účtují. Hniloba pevníku krvavějícího (Stereum sanguinoletum) se projevila u všech zkoumaných vzorníků a průměrná rychlost šíření hniloby byla 54,8 cm.rok-1 a v horizontálním směru byla 1,82 cm.rok-1. Stáří poranění se pohybovalo do 10 let.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.