Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium vedení tepla metodami počítačového modelování
STANĚK, Jakub
Tato diplomová práce se zabývá problematikou simulace vedení tepla odlišnými druhy pevných materiálů za pomocí programu COMSOL Multiphysics. Práce se skládá ze tří tematických celků. V první části je stručně popsán princip vedení tepla a jeho základní fyzikální veličiny potřebné ke správnému definování simulace. Druhá část se zaměřuje na samotný software, jeho funkce, přídavné moduly a popis jednotlivých kroků, které je potřeba vykonat pro vytvoření modelu. V poslední části je popsán celý proces vytváření multifyzikální úlohy umožňující simulovat vedení tepla v konkrétním materiálu v závislosti na čase.
Návrh výměníku tepla
Para, Marcel ; Chýlek, Radomír (oponent) ; Špiláček, Michal (vedoucí práce)
Táto záverečná práca sa venuje návrhu tepelného výmenníka voda – voda, ktorý je súčasťou chladiaceho okruhu. Obsahuje podrobný tepelný a hydraulický výpočet. Práca taktiež zahŕňa základný konštrukčný výkres.
Posouzení opatření snižování tepelných ztrát bytového domu
Vašíř, Jan ; Chýlek, Radomír (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Práce se zabývá rozborem materiálů používaných ke snížení energetické náročnosti budov a kalkulací opatření provedených v konkrétním bytovém domě. Je tematicky rozdělena na čtyři části. První část je teoretická rozprava vymezující základní pojmy. Je zde popsán přenos tepla vedením a jeho význam pro ztráty tepla v domech. V druhé části se vysvětluje význam zateplení a obsahuje rozbor trhu s materiály spolu s vysvětlením vhodnosti materiálu pro zateplení i výměnu oken. V třetí části je popsán dům, který se v práci rozebírá. Poslední čtvrtá část obsahuje kalkulace spotřeby tepla pro vytápění a rozebírá, proč nedošlo k naplnění předpokladu velikosti naprojektované úspory. Finanční kalkulace řeší, kolik bylo zateplením ušetřeno a kdy došlo k navrácení investice do zateplení. Je zde také odhadnuto, kolik CO2 bylo emitováno v realitě versus kolik by bylo, kdyby k zateplení nedošlo. Nakonec je v této části vysvětleno, jaké dopady zateplení domu pro jeho obyvatele mělo a jaké by mohlo mít do budoucna.
Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů
Vafek, Petr ; Špiláček, Michal (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je shrnout dnešní způsoby vytápění rodinných domů včetně nových moderních, které postupně nahrazují staré nevyhovující zdroje vytápění. Dále jsou tyto způsoby porovnány a v poslední části je proveden technicko-ekonomický návrh vytápění pro modelový dům.
Zvýšení energetické účinnosti průmyslové teplárny
Spišák, Lukáš ; Lisý, Martin (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca pozostáva z dvoch častí. Úvodné kapitoly sú venované základnému popisu kogeneračných a trigeneračných technológií, so zameraním na popis kogeneračných jednotiek a chladiacich zariadení. Druhá časť práce porovnáva dva konkrétne spôsoby použitia kogeneračných jednotiek a plynových kotlov v hale energetickej spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s. v meste Svit. Následne sú obe varianty energeticky a ekonomicky zhodnotené.
Aktuální a progresivní způsoby vytápění tepelnými čerpadly
Božek, Michal ; Brázdil, Marian (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Bakalárska práca je zameraná na rešerš jednej z mnohých metód vykurovania rodinných domov, presnejšie na tepelné čerpadlá. V prvej časti je popísaná stavba, princíp na akom fungujú, základné rozdelenie tepelných čerpadiel, ich dva najdôležitejšie parametre a porovnanie s ostatnými typmi vykurovania. Druhá časť obsahuje porovnanie jednotlivých spôsobov vykurovania z ekonomického hľadiska na vybranom modelovom dome.
Design teplovzdušných kamen
Crhová, Veronika ; Sládek, Josef (oponent) ; Sovják, Richard (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem teplovzdušných kamen na tuhá paliva. Kamna jsou navržena tak, aby v sobě akumulovali co nejvíce tepla, které je pak sáláno do prostoru. Hlavní myšlenkou je práce s netradičními materiály. Návrh staví na jednoduchých konstrukčních principech a funkčnosti. Součástí práce je přehled současného stavu poznání, designérský návrh a technické parametry.
Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů
Novotný, Petr ; Merenus, Ondřej (oponent) ; Hermanský, Dominik (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti obráběcích strojů a jejich teplotního zatížení. Součástí práce je vyzkoušení těchto poznatků pomocí měření ve společnosti Intemac Solutions s.r.o. Získané poznatky jsou poté vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek
Využití absorpčních systémů v teplárenství
Vidlák, David ; Špiláček, Michal (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce je seznámení se základními vlastnostmi absorpčních tepelných čerpadel a jejich rostoucí významností na trhu. V první části práce je provedena rešerše pro objasnění skutečností spojených s čerpadly. Úvodem jsou popsány základní informace v okruhu teplárenství a jejich základní spojitosti s našimi systémy. Dále je provedena stručná analýza změn ceny elektřiny a tepla v posledních deseti letech. Hlavním úsekem teoretické části je pak popis využívaného absorpčního systému. Druhá část práce se zabývá samotným výpočtem absorpčního systému. Nejdříve je počítána interní a externí část zařízení dle zadaných parametrů firmy GE Power s.r.o. Po tomto kroku jsou provedeny parametrické studie na základě změn klíčových parametrů původního zařízení pro názornou ukázku chování absorpčního tepelného čerpadla. Závěrem práce je provedena integrace jednotky do teplárenského cyklu pro varianty s využitím kondenzátoru spalin a s využitím chladící vody z kondenzátoru turbíny.
Roštový kotel na spalování tříděného odpadu
Krolák, Michal ; Křemínský, Pavel (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom parného kotla na spaľovanie triedeného odpadu o výkone 70 t/h. Zadanie práce obsahuje požadované výstupné parametre pary a zloženie paliva. Zo zadaných hodnôt zloženia paliva je vypočítaná stechiometria spaľovania, tepelné straty a účinnosť kotla. Nasleduje koncepčný návrh kotla s podrobným návrhom jednotlivých teplozmenných plôch.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.