Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 317 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nové formy cestovního ruchu a jejich vliv na město
Klicnar, Filip ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Práce se zabývá rostoucím objemem a měnícím se charakterem cestovního ruchu v Evropě, který byl umožněn liberalizací leteckého trhu (nástup nízkonákladového letectví) a sdílenou ekonomikou (Airbnb). V návaznosti na tyto posuny vzniká nový segment turistů, kteří jsou v práci popsáni jako nezávislí cestovatelé. Práce se zaměřuje na vzájemné působení těchto tří faktorů na prostředí města, tedy jeho socio-geografickou, socio-ekonomickou strukturu a socio-kulturní strukturu. Vlivem nízkonákladového letectví se turisté a cestovatelé koncentrují primárně do omezeného počtu evropských měst, které vytvořily vhodné podmínky pro tyto letecké společnosti. V samotných městech se pak turismus šíří z koncentrické zóny centra města do zóny vnitřního města, kde vzniká nový turistický průmysl uzpůsobený pro nezávislé cestovatele. Tato turistifikace prohlubuje gentrifikační proces a prostorové nerovnosti. Díky platformě Airbnb byla překlenuta omezená hotelová nabídka v centru a ubytovací sektor se vetkal do struktury rezidentních oblastí vnitřního města. Takto turistifikované oblasti města nabývají socio-kulturně heterogenního charakteru. Avšak s tím, jak rostou náklady života ve vnitřním městě, stává se tento prostor stále více socio-ekonomicky homogenní. To také vede k odcizení obyvatel periferie k centrálním...
Fenomén fanfikce v historicko-sociologické perspektivě
Profantová, Daniela ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Fenomén fanfikce v historicko-sociologické Perspektivě Práce představuje fanfikci jako globální fenomén plně rozvinutý a přizpůsobený internetu jako svému vlastnímu prostředí. Fanfikci definuje vztahem k "internetovému fanfikčnímu společenství". Toto společenství charakterizují specifické formy komunikace, z nichž nejdůležitější je zvláštní forma aktivního čtenářství, ve které splývá autor, čtenář a kritik. Současnému plně vyjádřenému a rozvinutému tvaru internetové fanfikce neporozumíme bez zřetele k jejímu vývoji. Ten je spjat s novými formami masového fanouškovství, s fandomy, fanziny a cony a promítá se zásadně do žargonu společenství a trvalosti forem komunikace, které technický vývoj už vlastně antikvoval. Práce diskutuje interpretaci fanfikčního společenství jako subkultury a pojednává komunikační strategie, které udržují depolitizaci a egalitářství fanfikčního společenství a oddělují aktivismus spojený s odmítáním represivního uplatňování autorských práv a omezováním svobody internetu od vlastní fanfikční arény. Interpretuje fanfikční autorství jako jednu z rozmanitých forem autorství, které se rozvinuly v rámci moderního pojetí autorství.
Kambo a jeho mnoho tváří
Civišová, Dagmar ; Kuřík, Bohuslav (vedoucí práce) ; Heřmanová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se antropologickou optikou zabývá stromovou žábou nazývanou Kambo, žijící v severozápadní Amazonii. Žába produkuje při podráždění voskovitý sekret, který se ze zvířete stírá a následně se využívá po celém světě pro svůj léčebný potenciál. Žába je zkoumána v základním konceptuálním rámci, jímž je modernita, globalizace a difúze kulturních prvků. Práce sleduje vliv Kamba na různorodé aktéry. Z globální sítě Kamba se práce soustřeďuje na uzly Amazonie a Česka. Kambo není jen nositelem biochemických reakcí, ale i socio-materiální entitou, součástí rituálu, ziskem, cirkulací zážitku, či součástí nejrůznějších technik kultivace vlastního já, které popisuje ve svém pozdějším díle Michel Foucault. Kambo se účastní tvarování lidské subjektivity, takže tato práce za pomoci etnografického výzkumu odpovídá na otázku, kam až Kambo sahá. Výsledky ukazují, že Kambo je mezníkem v životních trajektoriích respondentů, jimiž byli především praktikanti a uživatelé Kamba ovlivnění hnutími New Age, a pro které má látka význam univerzálního léčivého elixíru celé řady fyzických i psychických problémů. Pomocí etnografického výzkumu je přístup ke Kambu porovnáván se skupinou lidí Matsés, jež žije v původním prostředí Kamba a používá jej bez ceremoniálních praktik především jako pomůcku k lovu. V...
Lokalizovaná ekonomie jako jeden z nástrojů řešení sociálních dopadů nezaměstnanosti v Jihočeském kraji
HOFHANZLOVÁ, Nikola
Ve své diplomové práci se zaměřuji na řešení sociálních dopadů nezaměstnanosti v Jihočeském kraji pomocí lokalizované ekonomie. Nezaměstnanost je jak v Jihočeském kraji, tak i v celé České republice, na nejnižší úrovni od roku 1996, jak z posledních zjištění vyplývá. Přesto existují určité okruhy osob, které jsou nezaměstnaností ohrožené. Navíc současný příznivý vývoj v oblasti nezaměstnanosti nelze zdaleka považovat za stabilní. Má práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zaměřuji na objasnění pojmu lokální ekonomie, její nástroje, principy a dále pak obracím svoji pozornost na možnosti začlenění osob do pracovního procesu. Následně se zabývám problematikou globálního trhu, který má negativní dopad na ekonomiku lokální. V neposlední řadě zaměřuji svoji pozornost na podnikatelské subjekty v České republice, jejich vlastnickou strukturu, právní formy podnikání a rozvoj podnikatelského prostředí, kde může podpora zejména malých a středních podniků sehrát významnou roli při vytváření nových pracovních míst. Samotný cíl mé diplomové práce je zaměřen na zmapování nástrojů lokální ekonomie a popis jejich využití, s akcentem na charakteristiku podniků, charakteristiku možností jejich rozvoje a vytváření pracovních míst u vybraných podnikatelských subjektů v Jihočeském kraji. Vzhledem k cíli a specifičnosti výběrového souboru jsem zvolila kvalitativní strategii s metodou dotazování, provedenou prostřednictvím techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výběrový soubor tvoří vybrané podnikatelské subjekty s českou vlastnickou strukturou v Jihočeském kraji. Pro doplnění údajů o zaměstnanosti jsem provedla polostrukturované rozhovory se dvěma pracovníky Úřadu práce v Českých Budějovicích, které jsem vybrala metodou prostého záměrného výběru. Z výsledků mého výzkumu je patrné, že oslovené podnikatelské subjekty s českou vlastnickou strukturou v Jihočeském kraji, nejsou dostatečně motivovány k vytváření nových pracovních míst, protože jak z výzkumu vyplývá, pro tyto podniky představuje více zaměstnanců zejména více vynaložených finančních prostředků, které bohužel podniky nemají k dispozici. Místní podnikatelské subjekty tak nemohou, v kontextu s dosavadními formami podpory podnikání, sloužit jako dostatečná opora proti případnému nárůstu nezaměstnanosti. Diplomová práce může sloužit jako studijní materiál pro studenty Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích nebo jako informační materiál pro Úřad práce ČR a zastupitele Jihočeského kraje.
Participace zahraničních hráček na týmovém herním výkonu družstev naší nejvyšší soutěže žen
Minarovičová, Kristýna ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Jurková, Kateřina (oponent)
Název: Participace zahraničních hráček na týmovém herním výkonu družstev naší nejvyšší soutěže žen. Cíle: Cílem diplomové práce je porovnání efektivity herního výkonu zahraničních hráček s českými hráčkami v sezónách 1998/1999- 2017/2018 v české nejvyšší basketbalové soutěži žen. Dílčím cílem práce je zjištění a posouzení vývoje počtu zahraničních hráček za výše uvedené dvacetileté období. Metody: V naší práci jsme použili metodu sběru sekundárních informací, tedy metodu sekundární statistické analýzy dat. Výsledky: Analýzou dat jsme zjistili, že zahraniční hráčky byly efektivnější než české hráčky ve všech sledovaných sezónách při porovnání odehraného času s dosaženým koeficientem užitečnosti. Počet zahraničních hráček v nejvyšší soutěži postupně narůstal s maximem v sezóně 2014/2015. Klíčová slova: globalizace, sportovní migrace, basketbal, Ženská basketbalová liga, zahraniční hráči, komparace, herní výkon
Adaptace televizních formátů: Britská panelová show v českém prostředí
Bašusová, Martina ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá přebíráním televizních formátů v českém televizním prostředí se zaměřením na britský formát panelové show. Popisuje vývoj televizních formátů od kulturní globalizace přes začátky televizních formátů v 50.letech až po současnost adaptace v českém prostředí. Výzkum je zaměřen na hledání důvodů toho, proč je přebírání typicky britského formátu panelových show do českého prostředí často neúspěšné. Zkoumá dvě adaptované show, jednu úspěšnou a jednu neúspěšnou, a porovnává je na základě vytyčených kategorií. Práce ukazuje, že lokalizační prvky jsou důležitým aspektem pro úspěch formátu, stejně tak obsazení panelistů a charakter dané panelové show.
Border Barriers in the Modern World: Factors Contributing to Barrier-building Practices in the post-1945 World
Mičko, Branislav ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Počet hraničních bariér se v posledních desetiletích rapidně zvýšil na globální škále. Tyto bariéry se objevily na hranicích mezi bohatými a chudými státy, mezi stabilními státy a státy sužovanými občanskými válkami, mezi tradičními rivaly, a dokonce i mezi partnery ve společném integračním procesu. Z tohoto popisu je zřejmé, že pro vysvětlení fenoménu hraničních bariér je nutná komplexní teorie. Překládána práce si vzala za cíl zodpovědět otázku budování hraničních bariér pomocí interakce Schmittova teorie státu založené na nomos, suverenitě a politické jednotě, s vlivy globalizace. Na tomto základě jsou identifikovány nezávislé proměnné - vydělení teritoria, vojenská hrozba suverenitě, hrozba suverenita od přeshraničních etnických skupin, hrozba politické jednotě z masové neregulérní migrace, teroristická hrozba politické jednotě. Dopad těchto proměnných byl následně testován pomocí regresní analýzy. Počet hraničních bariér postavený jednotlivými státy byl použit jako nezávislá proměnná. Výsledky naznačují, že státy, které častěji čelí problémům s nejasně vydělením teritoriem, zpolitizovaná přeshraniční etnickou skupinou nebo nepravidelnou masovou migrací stavějí více hraničních bariér než státy s menším počtem těchto problémů.
LETECKÁ DOPRAVA JAKO FAKTOR GLOBALIZAČNÍCH PROCESŮ: PŘÍPADOVÁ STUDIE INDIE
PRENER, Jan
Letecká doprava prochází v posledních několika dekádách významnými změnami, jejichž struktura vychází ze samé podstaty neustále kumulující globalizace. Obdobně jako letecká doprava se v kontextu globalizace mění i geografické uspořádání světa ve smyslu geneze, selekce a následného etablování se nových ekonomických, sociálních, politických, kulturních a jiných vazeb. Vzhledem k těmto a dalším proměnným se v současnosti z letecké dopravy stává přiléhavý ukazatel globalizačních procesů. Právě z těchto důvodů je úkolem předkládané kvalifikační práce identifikace, analýza, deskripce a následná explanace procesů, které se podílejí na světovém uspořádání letecké dopravy, a to vše v kontextu stále se rozvíjejícího trhu Indie. Dynamická povaha transformující se Indie vedla k tomu, že tato země se stala pomyslným, ale i reálným průsečíkem mnoha socioekonomických změn a jedním z aspirantů na prvenství ve světovém řádu. Vzhledem k těmto skutečnostem je úkolem této práce skrze soubor statistických a prostorových metod a nástrojů vytvořit specifický elaborát, jenž by byl schopen určit do jaké míry je Indie reálně zapojena do globální letecké dopravy, včetně proměnných, které se tohoto procesu účastní a ovlivňují ho.
Zrychlená společnost a hnutí Slow Movement
ŠITNEROVÁ, Simona
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na fenomén zrychlené společnosti a globální myšlenkové hnutí Slow Movement, coby reakci na tento společenský trend posledních staletí. Autorka nejprve popisuje historický vývoj společenského zrychlování a jeho dopady na lidstvo i životní prostředí, které, jak zjišťuje, jsou často výrazně negativní. Následně jsou ve studii popsány historické i kulturní rozdíly v lidském vnímání času a odlišnosti v tempu života vybraných států a národů světa. Dále je ve studii zaměřena pozornost na první tendence ke zpomalení, které se začaly ve společnosti objevovat již v době moderní, a ve větší míře se prosadily v době postmoderní. Hlavní část práce představuje globální hnutí Slow Movement, okolnosti jeho vzniku, vývoj v čase, a hlavní ideje celého sledovaného konceptu. Skrze detailnější deskripci jednotlivých tematických odnoží pomalého hnutí jsou dále prezentovány konkrétní způsoby a návody na realizaci života v souladu s pomalou filozofií. Závěrem jsou shrnuty hlavní zjištění a poznatky, kterých bylo ve studii dosaženo, vysloveny náměty pro budoucí výzkum, a uvedeno krátké zamyšlení ohledně perspektiv možného budoucího úspěchu a dalšího rozšíření myšlenek hnutí Slow Movement.
Aktivizující metody ve výuce zeměpisu: náměty pro výuku regionální geografie v 7. ročníku ZŠ
LEŽÁKOVÁ, Lucie
Hlavním cílem této práce je tvorba výukového materiálu pro výuku regionální geografie v 7. ročníku základních škol. Práce využívá různé aktivizující metody. Výukové aktivity mají tři hlavní témata Kmeny, Globalizace a Kolonialismus. Součástí diplomové práce je také metodická příručka pro učitele, která obsahuje pokyny, pomůcky, přínosy a další informace, které učitelům pomohou s aplikací těchto materiálů do výuky geografie. Autorka vše zpracovávala podle platných kurikulárních dokumentů platných v České republice, především RVP ZV a ŠVP ZV pěti vybraných základních škol.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 317 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.