Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 324 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soumrak sociálního státu? Předkrizové, krizové a postkrizové vývojové tendence sociálního státu ve Švédsku
Hanuš, Karel ; Šubrt, Jiří (vedoucí práce) ; Keller, Jan (oponent) ; Veselý, Arnošt (oponent)
Otázka sociálního státu patří dlouhodobě mezi nejdiskutovanější politická témata a týká se prakticky každého člena společnosti. V posledních několika desetiletích bývá rozvinutý sociální stát často vnímán jako překážka konkurenceschopnosti v podmínkách globalizované ekonomiky a diskutuje se o jeho ekonomické udržitelnosti a dopadech na společnost. Za zemi s nejrozvinutějším modelem sociálního státu bývá považováno Švédsko, které v první polovině devadesátých let dvacátého století prošlo hlubokou ekonomickou krizí. Vývoj švédského modelu sociálního státu v kontextu krize tak představuje kritický případ pro hodnocení životaschopnosti sociálního státu. Sociální stát je v této práci chápán jako vícerozměrný jev zahrnující jak sociální výdaje a instituce sociální politiky, tak i mocenské struktury a legitimitu. Ke zkoumání proměn švédského sociálního státu ve všech uvedených dimenzích je využita teoretická perspektiva vycházející z teorie mocenských zdrojů, institucionálního přístupu, transnacionální perspektivy, teorie závislosti a světového systému, jejichž komplementarita je teoreticky zdůvodněna. Takto pojatá práce by měla přispět porozumění vývoji sociálního státu ve Švédsku uplatněním multidimenzionální perspektivy (studie sociálního státu se často soustředí pouze na některé aspekty), doplnit...
Glokalizace na příkladu HBO Česká republika
Uhlík, Dominik ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Křemen, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem konvergence médií a zejména prostorové konvergence médií. Konvergence médií nás provází každý den prakticky na každém kroku. Její hlavní rozmach přišel s érou digitalizace a Webu 2.0. Dotýká se technologií, přístupu publika k mediálním obsahům, zprostředkovává jejich reakce směrem k mediálním obsahům a umožňuje tak těsnější soužití producentů a uživatelů médií a jejich obsahů. Globalizace pak jako projev prostorové konvergence díky digitalizaci pronikla právě také do mediálního světa. Jedním z trendů globalizace je pak její částečný opak - glokalizace, spojení slov globální a lokální. Glokalizce pak popisuje stav, kdy producent, působící na globálním trhu a distribuující svou tvorbu jednotně na různé světové trhy, vynakládá prostředky na tvorbu v jednotlivých lokálních oblastech. Tato práce se zaměřuje na jednu takovou společnost, a to na komerční televizní stanici HBO původem z USA fungující na principu měsíčního předplatného. Ta distribuuje svou tvorbu prostřednictvím svých dceřiných společností v Jižní Americe, Evropě a Asii. Na těchto trzích pak vzniká i lokální tvorba. Nejinak tomu je v České republice. Na základě interních dat společnosti HBO Europe s.r.o. analyzuji, zda výroba lokálního obsahu může být pro tuto společnost rentabilní. Analyzovanými...
The global digital divide and the changing information flows
Melicharová, Eliška ; Parízek, Michal (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Tématem diplomové práce jsou globální informační toky a faktory, které je ovlivňují. Zaprvé si klade práce za cíl podívat se na viditelnost zemí v mezinárodních zprávách, tj. zda jsou některé země zas- toupeny dominantněji než jiné v mezinárodních médiích. Zadruhé se tento text zabývá expozicí země vůči mezinárodním médiím, tj. jak jsou země otevřené vůči mezinárodním médiím. Práce se také zaměřuje na faktory ovlivňující viditelnost země a expozici země. Práce se skládá z rešeršní části uvozující teorii globalizace a kvantitativní analýzy založené na souboru dat z let 2014-2017. Závěr práce poukazuje, že země jsou v mezinárodních zpráv viditelné nerovnoměrně, kdy pár zemí (Čína, USA, Ukrajina, a další) dominuje mezinárodním zprávám a o ostatních je reportováno s podstatně menší frekvencí. Nejvíce ex- ponovanými zeměmi byly shledány malé rozvojové země (např. Saint Lucia, Antigua a Barbadua) z Jižní Ameriky. Závěr kvantitativní analýzy ukázal, že viditelnost země je ovlivněna jejím počtem obyvatel, také GNI a konfliktem. Faktory ovlivňnující expozici země byly shledány statisticky nevýznamnými.
Vliv zahraničních hráčů na český ligový fotbal
Riedl, Jakub ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Vliv zahraničních hráčů na český ligový fotbal Cíle: Cílem práce je zjistit, jaký vliv mají zahraniční hráči na český ligový fotbal v sezónách 1993/94 až 2017/18, uvést a porovnat rozdíly nebo podobnosti se zbylým fotbalovým světem z pohledu ekonomického, kulturního, historického a geografického. Dále analyzovat toky hráčů z různých destinací do České republiky a naopak státy, kam směřují čeští hráči. Sekundárním cílem práce je sběr dat, jež budou využita v diplomové práci a poslouží k detailnějšímu popisu hypotéz pomocí vícestupňové analýzy. Metody: V práci je provedena deskriptivní statistická analýza sekundárních dat z českého nejvyššího fotbalového prostředí, od sezóny 1993/1994 až do 2017/2018, v níž jsou prezentovány výsledky na úrovni klubů a soutěže. Výsledky: Výsledky vypovídají o tom, že zahraniční hráči negativně ovlivňují počty českých hráčů v české nejvyšší fotbalové lize. Výsledek se neliší od fungování jiných evropských týmů, kde tlak manažerů a investorů na úspěch v krátkém časovém období se projevuje v nabídce fotbalových pracovních pozic talentům z Afriky, Jižní Ameriky a jihu Evropy. Ale pro většinu těchto hráčů nejsme cílovou zemí, jejich cílem je hrát za evropské velkokluby a zahrát si evropské poháry. Přínos nově příchozích hráčů pro naše kluby je ve zvýšení kvality...
Suggestion of the Marketing Strategy of Chinese Students’ Acquisition
WU, Changli ; Chládek, Libor (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Chinese students’ acqusition in universities in the Czech Republic has expanded considerably in the recent years. However, Brno is a city which has competitive advantage of education, in term of the result of recruiting students in China does not match with these educational resources and reputation. And key issue how to make the proper and effective market strategy is becoming a crucial task for Brno University of Technology. The primary research and secondary research will be conducted, the author will use the macro and micro environment to analyse the topic background. Diploma thesis will critically analyze the education cooperation between China and the Czech Republic from the perspective of presentence and the possible opportunities to improve the current situation too.
Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny
Štěpánek, Martin ; Urbášková, Hana (oponent) ; Suchánek, Radek (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Specializace a koncentrace lidských činností je fenomén, který provází vývoj lidského osídlení od samotného počátku. Zatímco v jiných vědeckých oborech je důkladně probraným tématem, vztah specializace, urbanismu a architektury je zanedbáván. Přesto jde o vliv zcela zásadní a vývoj sídelní struktury do velké míry určující. Správně pochopený princip vlivu specializace a koncentrace na vývoj sídel nabízí pochopení historických souvislostí a usnadňuje orientaci v současném dění.
Krajina těžby
Frič, Miloslav ; Ryška, Pavel (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Krajina těžby je vizuální hra, která čerpá/vytěžuje velkoformátovou kresbu krajiny na plátně. Práce zkoumá limity závěsného obrazu pomoci videoprojekce a videokamery. Divák není limitován jasným myšlenkovým rámcem, ale vybízím jej k vizuálnímu zážitku teď a tady.
Nové formy cestovního ruchu a jejich vliv na město
Klicnar, Filip ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Práce se zabývá rostoucím objemem a měnícím se charakterem cestovního ruchu v Evropě, který byl umožněn liberalizací leteckého trhu (nástup nízkonákladového letectví) a sdílenou ekonomikou (Airbnb). V návaznosti na tyto posuny vzniká nový segment turistů, kteří jsou v práci popsáni jako nezávislí cestovatelé. Práce se zaměřuje na vzájemné působení těchto tří faktorů na prostředí města, tedy jeho socio-geografickou, socio-ekonomickou strukturu a socio-kulturní strukturu. Vlivem nízkonákladového letectví se turisté a cestovatelé koncentrují primárně do omezeného počtu evropských měst, které vytvořily vhodné podmínky pro tyto letecké společnosti. V samotných městech se pak turismus šíří z koncentrické zóny centra města do zóny vnitřního města, kde vzniká nový turistický průmysl uzpůsobený pro nezávislé cestovatele. Tato turistifikace prohlubuje gentrifikační proces a prostorové nerovnosti. Díky platformě Airbnb byla překlenuta omezená hotelová nabídka v centru a ubytovací sektor se vetkal do struktury rezidentních oblastí vnitřního města. Takto turistifikované oblasti města nabývají socio-kulturně heterogenního charakteru. Avšak s tím, jak rostou náklady života ve vnitřním městě, stává se tento prostor stále více socio-ekonomicky homogenní. To také vede k odcizení obyvatel periferie k centrálním...
Fenomén fanfikce v historicko-sociologické perspektivě
Profantová, Daniela ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Fenomén fanfikce v historicko-sociologické Perspektivě Práce představuje fanfikci jako globální fenomén plně rozvinutý a přizpůsobený internetu jako svému vlastnímu prostředí. Fanfikci definuje vztahem k "internetovému fanfikčnímu společenství". Toto společenství charakterizují specifické formy komunikace, z nichž nejdůležitější je zvláštní forma aktivního čtenářství, ve které splývá autor, čtenář a kritik. Současnému plně vyjádřenému a rozvinutému tvaru internetové fanfikce neporozumíme bez zřetele k jejímu vývoji. Ten je spjat s novými formami masového fanouškovství, s fandomy, fanziny a cony a promítá se zásadně do žargonu společenství a trvalosti forem komunikace, které technický vývoj už vlastně antikvoval. Práce diskutuje interpretaci fanfikčního společenství jako subkultury a pojednává komunikační strategie, které udržují depolitizaci a egalitářství fanfikčního společenství a oddělují aktivismus spojený s odmítáním represivního uplatňování autorských práv a omezováním svobody internetu od vlastní fanfikční arény. Interpretuje fanfikční autorství jako jednu z rozmanitých forem autorství, které se rozvinuly v rámci moderního pojetí autorství.
Kambo a jeho mnoho tváří
Civišová, Dagmar ; Kuřík, Bohuslav (vedoucí práce) ; Heřmanová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se antropologickou optikou zabývá stromovou žábou nazývanou Kambo, žijící v severozápadní Amazonii. Žába produkuje při podráždění voskovitý sekret, který se ze zvířete stírá a následně se využívá po celém světě pro svůj léčebný potenciál. Žába je zkoumána v základním konceptuálním rámci, jímž je modernita, globalizace a difúze kulturních prvků. Práce sleduje vliv Kamba na různorodé aktéry. Z globální sítě Kamba se práce soustřeďuje na uzly Amazonie a Česka. Kambo není jen nositelem biochemických reakcí, ale i socio-materiální entitou, součástí rituálu, ziskem, cirkulací zážitku, či součástí nejrůznějších technik kultivace vlastního já, které popisuje ve svém pozdějším díle Michel Foucault. Kambo se účastní tvarování lidské subjektivity, takže tato práce za pomoci etnografického výzkumu odpovídá na otázku, kam až Kambo sahá. Výsledky ukazují, že Kambo je mezníkem v životních trajektoriích respondentů, jimiž byli především praktikanti a uživatelé Kamba ovlivnění hnutími New Age, a pro které má látka význam univerzálního léčivého elixíru celé řady fyzických i psychických problémů. Pomocí etnografického výzkumu je přístup ke Kambu porovnáván se skupinou lidí Matsés, jež žije v původním prostředí Kamba a používá jej bez ceremoniálních praktik především jako pomůcku k lovu. V...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 324 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.