Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 438 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Charles de Gaulle and his changing perspectives on Germany
Čech, Damián ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Bakalárska práca Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života sa zameriava na postavu Charlesa de Gaulla a na jeho vnímanie Nemecka v rozličných etapách jeho života. Pre tieto potreby práca sa zameriava hlavne na analýzu memoárov, poznámok a listov, ktoré sú v práci rozoberané a roztriedené tematicky. Práca pokrýva obdobie rokov 1919-1969. Hlavným cieľom samotnej práce je pracovať a interpretovať myšlienky de Gaulla vo vzťahu k Nemecku. De Gaulle sa totiž ako jedna z najdôležitejších osobností dvadsiateho storočia sa totiž často vyjadruje na medzinárodnú situáciu a Nemecko je jedno z centier pozornosti. Bakalárska práca sa analýzou nazhromaždených textov pokúsi priblížiť zmýšľanie de Gaulle a vysvetliť, ako pod akými obrazmi je Nemecko spomínané a ako sa tento obraz mení v reakcii na vývoj vzťahov medzi oboma krajinami. Práca sa bude taktiež zameriavať na jazyk a metaforické výrazy, ktoré de Gaulle používa a pokúsi sa priblížiť ich význam čitateľovi. V neposlednej rade sa práca skúsi odpovedať na otázku, či sa počas spracovaného obdobia de Gaullovi ustálil jednotný pohľad na Nemecko, alebo je jeho názor vyplývajúci z aktuálnej medzinárodnej situácie.
Rekonciliační procesy v polsko-německých vztazích po roce 1945. Případová studie: vztahy SRN a Polska v době první vlády PiS (2005-2007)
Nováková, Tereza ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Kochnowski, Roman (oponent)
Práce se zabývá rekonciliačními procesy v polsko-německých vztazích po roce 1945. Předpoklady pro proces smíření definuje ve svém konceptu Lily Gardner Feldman. Její koncept představuje čtyři pilíře, důležité pro proces rekonciliace: vzpomínání na minulost, chování čelních představitelů států, instituce a mezinárodní kontext. I když polsko-německé vztahy prošly dlouhým vývojem a obě strany mezi sebou vybudovaly stabilní a pevný vztah, je možné v rámci čtyř jmenovaných kategorií pozorovat změny. Cílem práce je nastínit proces smíření v polsko-německých vztazích po roce 1945 a zachytit kvalitativní změny ve vzájemných vztazích v prvním období vlády strany Právo a spravedlnost mezi lety 2005 a 2007, které představovalo změnu v kurzu polské zahraniční politiky vůči Německu od roku 1989. V první části práce ukazuje, jak se v rámci zmíněných kategorií vyvíjely polsko-německé vztahy do konce 90. let a v druhé části práce je posléze zmíněný koncept aplikován na "zlomové období" první vlády PiS (2005-2007) se zaměřením na nejdiskutovanější otázky. V závěrečné části práce následuje zhodnocení platnosti použitého konceptu a jeho funkčnosti a práce odpovídá na otázku, zda poměrně pevné základy polsko-německých vztahů obstály i v "zatěžkávacím období" mezi lety 2005-2007.
Perspektivy médií veřejné služby: německá diskuze
KROHOVÁ, Eliška
Budoucí podoba a fungování médií veřejné služby je dnes v evropských zemích hojně diskutovanou otázkou, a o nejen mezi odborníky, ale taktéž mezi politiky a širokou veřejností. Cílem této práce je zmapovat podobu této diskuze v Německu, v jehož mediálním systému mají veřejnoprávní média doposud silné a nezastupitelné postavení. První část práce bude zaměřena na historii médií veřejné služby a na popis jejich současného stavu (struktura, fungování, právní regulace apod.). Druhá část práce se bude věnovat debatě ohledně existence a podoby veřejnoprávních médií, která se v současné době vede v Německu. Diskutovány jsou zejména otázky podoby další existence těchto médií v digitálním prostředí, jejich financování, rozsahu služeb, které poskytují, apod.
Cultural Aspects in the development of the new "German Mentality" after the year of 1945
VYBÍRALOVÁ, Tereza
Německo bylo po roce 1945 poražené, vybombardovaný stát okupovaný čtyřmi světovými mocnostmi. O 50 let později známe Německo jako jeden z ekonomicky nejsilnějších států Evropy. Ekonomicky a politický vývoj je součástí mnoha prací na podobné téma. Hlavním cílem mé práce je vliv kultury a kulturní život obyčejných lidi v povalečném Německu. Zaměřila jsem se na umění, s nímž se obyvatele setkávali denně, jako je například reklama, billboardy, politické kampaně a na jejich vliv na obyvatele. Která média byla využívána pro které situace a které informace byly šířeny. Velký podíl na celkovém obrazu Německa má zajisté architektura jednotlivých měst. Mnoho budov bylo zničeno a muselo být znovu postaveno nebo zrekonstruováno. V další části jsem pracovala se vzpomínkami pamětníků. Příběhy obyčejných lidi, jejich pocity, každodenní problémy a různé způsoby jejich řešení věrohodně ukazuji situaci a náladu v povalečném Německu. V jedné části jsem se zaměřila na příběhy lidí, jenž prožili dětství v povalečném Německu. V druhé části se zabývám především vojáky, kteří byli uvězněni ve válečných zajateckých táborech a jejich osudy.
Obraz České republiky na stránkách německých deníků v kontextu evropské migrační krize
Křížková, Veronika ; Emler, David (vedoucí práce) ; Šafařík, Petr (oponent)
Práce zjišťuje, jaký obraz utvářejí německá média o České republice v kontextu evropské migrační krizi. Za tímto účelem byly zkoumány příspěvky tří německých deníků z let 2015 a 2016. Výzkum byl prováděn na 186 článcích pomocí kvantitativní obsahové analýzy a metody konstantní komparace. Provedeným výzkumem byla získána konkrétní data a zjištěno, v jakých obdobích a v jakých souvislostech média o České republice píší. Česká republika je v kontextu evropské migrační krize vnímána z evropské perspektivy a je zobrazována zejména společně s ostatními státy Visegrádu. Z důvodu nesouhlasu s evropským řešením krize prostřednictvím závazných kvót, prosazovaným Německem, je Česká republika znázorňována spíše negativně a označována jako nesolidární. Zpravodajství německých médií o České republice je také silně politizováno a personifikováno. Výsledky práce mohou poskytnout představu o vnímání pozice České republiky během evropské migrační krize Německem a přispět také k dalšímu výzkumu tohoto aktuálního tématu.
Ovlivňuje členství v Evropské unii postoj k reformě Rady bezpečnosti OSN? Srovnání případů Německa a Japonska
Franěk, Robert ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Reforma Rady bezpečnosti OSN se již pomalu stává evergreenem mezinárodní politiky. Existuje mnoho návrhů, ale nedaří se najít dostatečnou shodu na žádném z nich. Jedním z hlavních kandidátů na nového stálého člena je Německo, které zveřejnilo svou kandidaturu v roce 1992. V průběhu 90. let se také objevily první návrhy, zmiňující možnost budoucího stálého členství pro Evropskou unii jako celek. Tato práce se snaží přispět do debaty o europeizaci zahraničních politik členských států EU. Cílem je zjistit, zda je německá kandidatura na stálé křeslo v RB ovlivněna členstvím této země v EU. Pro lepší rozeznání možného europeizačního efektu je provedena komparace s Japonskem, které zveřejnilo svou kandidaturu pouze o rok později a vykazuje podobné charakteristiky jako Německo. V práci je použita metoda obsahové analýzy pro srovnání německé a japonské argumentace ohledně čtyř témat: spravedlivého zastoupení v Radě bezpečnosti, ekonomické síly, multilaterální spolupráce a zodpovědnosti a závazků.
Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache
KOUKALOVÁ, Petra
Předmětem bakalářské "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache" je srovnání německých dialektů obecně se standardní podobou německého jazyka. V teoretické části je popsán vývoj, historie a základní rozdělení dialektů. Následuje popis vývoje standardního jazyka a jeho srovnání s regionální řečí - s dialekty. V praktické části práce je zkoumáno, jak velké procento mladých lidí ve SRN mluví dialektem a je zde také zkoumáno, zda dialekty, podobně jako dříve latina, vymírají či nikoli. Získaná data jsou zanalyzována, vyhodnocena a porovnána s výsledky dřívějších studií, na jejichž základě lze stanovit vývoj dialektů v následujícím období.
Srovnání migračních politik Německa a Švýcarska
MAŘÍK, Jan
Tato bakalářská práce se věnuje problematice migračních politik Spolkové republiky Německo a Švýcarské konfederace. Práce popisuje proces utváření národních migračních politik na základě sociologických a historických jevů od druhé světové války až do současnosti. Nejprve je uveden stručný teoretický základ integračních politik, které přímo souvisí s následujícími částmi práce. Dále práce rozebírá formování migrační politiky Německa a jeho cestu k tzv. Zuwanderungsgesetz, tedy zákonu o přistěhovalství. Ve třetí části mé práce jsou popsány migrační politiky Švýcarska a jeho cesta k tzv. Ausländergesetz, neboli cizinecký zákon. V poslední části jsou mezi sebou tyto dva systémy srovnány s poukazem na vzájemné souvislosti.
Parental leave in Dresden and Leipzig with the focus of fathers involvement as an example for successful family politic
Jus, Denise ; Barth, Boris (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Německo se v posledních letech potýká s demografickými proměnami na svém území, který poukazuje na čím dál tím více stárnoucí populace a naopak na nízkou porodnost, která by tento trend mohla zvrátit a znormalizovat. Rodinná politika se právě těmito tématy zabývá, neboť jejím úkolem je rodinám a jejím potomkům zajistit budoucnost. V posledních letech je její aktuální cíl zvednout porodnost a zajistit a posílit pozici žen v pracovním trhu. Jako možné řešení vidí práve v mužích a jejich podílení se na rodičovské dovolené. Tato diplomová práce se bude proto zabývat hlavně těmito muži. Přelomový rok pro Německo a hlavně pro otce byl rok 2007, kdy došlo k zavedení tzv. Elterngeld, který měl muže povzbudit k podílení se výchovy dítěte a podporovat tím ženu, že taky vstoupí na rodičovskou dovolenou. Neboť díky tomuto faktu, že by muž pomáhal ženě s výchou dítěte a domácími činnosti, je i ženám takto umožněno se vrátit dříve do pracovního prostředí (min. na poloviční úvazek). Tato partnerská spolupráce by měla zajistit větší stabilitu ve vztahu a tím možno i dalšího potomka, který německý stát nutně potřebuje. Od roku 2007 lze pozorovat počet mužů, jež vstupují na rodičovskou. Pozorohudné je, že jedny z nejvyšších čísel vykazuje spolková země Sasko s Drážďany a Lipskem. Jelikož je muž nyní vnímám jako...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 438 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.