Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 446 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Germany's commitment to CSDP operations: comparing the cases of the DRC and Libya
Westenberger, Kay Louise ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Beneš, Jan (oponent)
This thesis analyses Germany's commitment to multilateral military operations. Following the research question why Germany participates in some multilateral military operations but not in others, Germany's respective decision-making process regarding troop deployment in the DR Congo in 2006 on one hand and military non-engagement in Libya 2011 on the other hand is traced. By contrasting the concept of strategic culture with a purely rational assessment of the factors of alliance politics, risk-analysis and military feasibility of the operations, the decisiveness of taking into account Germany's strategic culture to explain deployment decisions is stressed. Neither is there a lack of external pressure for German military participation in the case of Libya, nor is the military operation in the DR Congo decisively less risky or militarily more feasible. Rather, Germany's multilateral and anti- militaristic strategic cultural strands affect its decision-making. Next to demanding a thorough justification and legitimization of any military engagement, two red lines for military deployment can be identified. First, Germany refuses to act unilaterally and displays a high reluctance towards military engagement outside the multilateral framework of the UN, NATO or EU. Secondly, Germany rejects to engage in...
Příčiny volebních úspěchů a selhání pirátských stran
Vosátka, Petr ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Stauber, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit možné příčiny úspěchu pirátských stran na Islandu a v České republice. Úspěch je zde definován jako prosazení se ve volbách do národních parlamentů, které se nepodařilo přes jejich popularitu pirátským stranám ve Švédsku a v Německu. V práci jsou tak zkoumány čtyři politické strany a čtyři země, v nichž se tyto strany nacházejí. Účelem analýzy je zjištění toho, čím se úspěšné strany liší od těch neúspěšných, respektive v čem se úspěšné strany shodují. Analýza je postavena na testování a měření faktorů přispívajících jak k prvotnímu úspěchu nových politických stran, tak i k jeho pozdějšímu udržení. Teoretický rámec volebního úspěchu pirátských stran je měřen faktory, které vycházejí primárně z teorie vzestupu nových stran Aira Hina a z konceptu síly stranické organizace Margit Tavits. Tento rámec je dále rozšířen o další indikátory úspěchu navrhované autorem práce. Základ testovaných skupin faktorů je složen z kvantitativně měřených proměnných, mezi které patří institucionální podmínky, socio-ekonomické podmínky a politické podmínky systémů, v nichž se strany nacházejí, stejně tak síla stranické organizace zkoumaných politických stran. Analýza na závěr obsahuje testování kvalitativních proměnných, které jsou společně nazvány jako dodatečné vysvětlující...
Velmoci a Zimní válka: Postoj k sovětsko-finskému konfliktu
Mečířová, Šárka ; Švec, Luboš (vedoucí práce) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Práce se zabývá postoji Velké Británie, Francie, Německa a Spojených států k zimní válce, vojenskému střetnutí mezi Finskem a Sovětským svazem, které probíhalo bez oficiálního vyhlášení války od 30. listopadu 1939 do 13. března 1940, kdy bylo ukončeno Moskevským mírem. Cílem je analyzovat mocenské zájmy zmíněných velmocí a jejich motivace v průběhu konfliktu a následně je pomocí analýzy primárních a sekundárních pramenů srovnat. V závěru pak z tohoto srovnání vyplývá, že i když jednotlivé státy nacházely společnou půdu, jako v případě Francie a Británie ohledně plánu intervence v severní Evropě, nebo byl jejich postoj shodou okolností v některých aspektech totožný, jejich motivace byla rozdílná a ovlivňovaly ji rozdílné okolnosti.
Vliv olympijských her 1936 v Berlíně na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství
Pokorný, Jiří ; Emler, David (vedoucí práce) ; Smetana, Vít (oponent)
bakalářské práce je vliv letních olympijských her 1936 na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství. Práce si klade za cíl ověřit, zda se nacistům podařilo využít olympijské hry ke zlepšení obrazu nacistického Německa zahraničí a posléze k opuštění nepříznivé zahraničněpolitické pozice, ve které se nacházelo. Bakalářská práce je rozdělena do dvou přehledných částí, přičemž v první se autor věnuje výchozí pozici Německa v mezinárodním společenství a jeho zahraniční politice před této části věnuje samotným olympijským hrám. V druhé části autor na základě novinových článků a interní zprávy vytvořené Zahraničním úřadem zjišťuje vliv olympijských her na obraz Německa v zahraničí a posléze i jeho zahraniční poli Nacisté ostře vystupovali proti olympijským hrám v době, kdy byly přiděleny křehké Výmarské republice jako ocenění za snahy navrátit zemi do kulturní společnosti moderních států. Včas si však uvědomili, jaká příležitost se jim naskytla a po nástupu k úsilím uspořádali velkolepé a v mnoha směrech pokrokové hry, jež předurčil , jakým směrem se olympijské hnutí vydá. Pořádání her ohrožovalo mezinárodní bojkotní hnutí vyvolané agresivními kroky Třetí říše a pronásledováním Židů v německé společnosti. Centrem protestů zahraničí se staly Spojené státy americké. Bojkot...
Zásah ústřední česko-slovenské vlády na Slovensku v březnu 1939, příčiny a důsledky
Fišar, Jan ; Irmanová, Eva (vedoucí práce) ; Švec, Luboš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vojensko-politickým zásahem ústřední česko-slovenské vlády na Slovensku provedeným v březnu 1939 s cílem stabilizovat vnitropolitickou situaci republiky. Jejím hlavním předmětem zájmu je analýza příčin a důsledků, které vládu k tomuto kroku vedly jak z českého, tak ze slovenského pohledu, a vnímání zásahu Čechy, Slováky i zahraničím. Nezbytně se tak zabývá obecnými důvody zásahu pramenícími z vypjatých česko- slovenských vztahů na přelomu let 1938 a 1939, ovlivněných zejména bojem za slovenskou autonomii a pozdějšími slovenskými separatistickými tendencemi, a také složitou zahraničněpolitickou situací, ve které se Československo potažmo Slovensko ve stejné době nacházelo. Na ty navazuje analýza bezprostředních a konkrétních příčin, domácích i zahraničních, stručné představení samotného zásahu a analýza jeho důsledků pro Slovensko i celou republiku. V závěru je bakalářská práce doplněna analýzou českého, slovenského a německého tisku a způsobu, jakým referoval o březnovém zásahu v jeho průběhu i ve dnech předcházejících a následujících. Analýza tisku objasňuje tehdejší vnímání zásahu jednotlivými společnostmi a přispívá k jeho pochopení jako celku.
Vliv odstavení jaderných elektráren na energetickou bezpečnost: komparace Německa a ČR
Myslivcová, Kateřina ; Holubcová, Jitka (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Diplomová práce zkoumá vliv odstavení jaderných elektráren na energetickou bezpečnost dvou evropských zemí - Německa a České republiky. V práci se autorka nejdříve zaměřuje na teoretické ukotvení energetické bezpečnosti. V praktické části jsou následně zkoumány obě země z pohledu jejich energetických mixů, politik a infrastrukturního propojení. To je také výchozím bodem pro komparaci vlivu odstavení jaderných elektráren. Autorka představuje celkem tři scénáře, jak nahradit jadernou energii, přičemž zkoumá, jak se německá a česká energetická bezpečnost změní. Prvním scénářem je využití pouze energie z obnovitelných zdrojů. Druhou variantu představuje kombinace obnovitelných zdrojů energie a uhlí. Třetí možností je opět určitý podíl obnovitelných zdrojů energie spolu se zemním plynem. Autorka dochází v předkládané práci k závěru, že i přes existenci různých možných kombinací jak nahradit jadernou energii, si obě země v rámci energetické bezpečnosti pohorší.
Charles de Gaulle and his changing perspectives on Germany
Čech, Damián ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Bakalárska práca Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života sa zameriava na postavu Charlesa de Gaulla a na jeho vnímanie Nemecka v rozličných etapách jeho života. Pre tieto potreby práca sa zameriava hlavne na analýzu memoárov, poznámok a listov, ktoré sú v práci rozoberané a roztriedené tematicky. Práca pokrýva obdobie rokov 1919-1969. Hlavným cieľom samotnej práce je pracovať a interpretovať myšlienky de Gaulla vo vzťahu k Nemecku. De Gaulle sa totiž ako jedna z najdôležitejších osobností dvadsiateho storočia sa totiž často vyjadruje na medzinárodnú situáciu a Nemecko je jedno z centier pozornosti. Bakalárska práca sa analýzou nazhromaždených textov pokúsi priblížiť zmýšľanie de Gaulle a vysvetliť, ako pod akými obrazmi je Nemecko spomínané a ako sa tento obraz mení v reakcii na vývoj vzťahov medzi oboma krajinami. Práca sa bude taktiež zameriavať na jazyk a metaforické výrazy, ktoré de Gaulle používa a pokúsi sa priblížiť ich význam čitateľovi. V neposlednej rade sa práca skúsi odpovedať na otázku, či sa počas spracovaného obdobia de Gaullovi ustálil jednotný pohľad na Nemecko, alebo je jeho názor vyplývajúci z aktuálnej medzinárodnej situácie.
Rekonciliační procesy v polsko-německých vztazích po roce 1945. Případová studie: vztahy SRN a Polska v době první vlády PiS (2005-2007)
Nováková, Tereza ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Kochnowski, Roman (oponent)
Práce se zabývá rekonciliačními procesy v polsko-německých vztazích po roce 1945. Předpoklady pro proces smíření definuje ve svém konceptu Lily Gardner Feldman. Její koncept představuje čtyři pilíře, důležité pro proces rekonciliace: vzpomínání na minulost, chování čelních představitelů států, instituce a mezinárodní kontext. I když polsko-německé vztahy prošly dlouhým vývojem a obě strany mezi sebou vybudovaly stabilní a pevný vztah, je možné v rámci čtyř jmenovaných kategorií pozorovat změny. Cílem práce je nastínit proces smíření v polsko-německých vztazích po roce 1945 a zachytit kvalitativní změny ve vzájemných vztazích v prvním období vlády strany Právo a spravedlnost mezi lety 2005 a 2007, které představovalo změnu v kurzu polské zahraniční politiky vůči Německu od roku 1989. V první části práce ukazuje, jak se v rámci zmíněných kategorií vyvíjely polsko-německé vztahy do konce 90. let a v druhé části práce je posléze zmíněný koncept aplikován na "zlomové období" první vlády PiS (2005-2007) se zaměřením na nejdiskutovanější otázky. V závěrečné části práce následuje zhodnocení platnosti použitého konceptu a jeho funkčnosti a práce odpovídá na otázku, zda poměrně pevné základy polsko-německých vztahů obstály i v "zatěžkávacím období" mezi lety 2005-2007.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 446 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.