Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza rozměrové přesnosti a mechanických vlastností plastových komponentů zhotovených 3D tiskem
Horák, Ondřej ; Joska, Zdeněk (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývala stanovením mechanických vlastností materiálů používaných pro 3D tisk společností ALPS ELECTRIC CZECH, s.r.o. (PETG, PLA, ABS, PLA ESD), doplněné o nové materiály (ASA, PC/ABS). Zhotovené zkušební vzorky, vyrobené pomocí 3D tiskové technologie Fused Deposition Modeling byly analyzovány pomocí mechanických zkoušek (zkouška tahem a dvou zkoušek tvrdosti), drsnosti povrchu a rozměrové přesnosti. U jednotlivých materiálů bylo provedeno statistické zhodnocení vybraných parametrů (mez pevnosti v tahu, modul pružnosti v tahu, tažnost, tvrdost Shore, tvrdost vtlačování kuličkou). V závěru práce byly aditivní materiály mezi sebou porovnány vybranými parametry a výrobními náklady. Nejlépe se se svými vlastnostmi a druhou nejnižší cenou osvědčil aditivní materiál PLA Filament Plasty Mladeč.
Využití aditivní technologie pro výrobu dílu pro automobilový průmysl
Táborský, Pavel ; Kržin, Ivan (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výrobním postupem optického dílu modulu světlometu zhotoveného aditivní technologií. V uvedené práci je obsažena charakteristika světlometu, stávající výrobní technologie a popis metod aditivní výroby. Praktická část práce je zaměřena na výrobu reflektoru pomocí 3D tisku. Závěr práce je věnován měření světelného výstupu a jeho zhodnocení.
Application of Modern Technologies for a Design of Disc Coupling Production
Varhaníková, Alžbeta ; Varhaník, Matúš (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the design of disc coupling and its production by using 3D printing technology. Model of disc coupling and this thesis are supposed to serve as teaching equipment for students at Secondary vocational schools. The theory section contains the essay of shaft couplings with a detailed description of disc coupling, characteristic of individual methods of Rapid Prototyping technology and materials suitable for 3D printing. The experimental section is dedicated to the calculation and construction design of disc coupling and its production using the Fused Deposition Modeling method. The thesis also contains a description of post-production processing and assembly. The attachments of the thesis consist of assembly mechanical drawing and production mechanical drawing of drive disc.
Návrh výroby skládačky z ozubených kol s využitím technologie 3D tisku
Katrincová, Tereza ; Sliwková, Petra (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou skládačky z ozubených kol s využitím technologie 3D tisku. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku ozubení s důrazem na evolventní ozubení, aditivní technologii Rapid Prototyping a materiály pro 3D tisk. V praktické části je popsán návrh a výroba skládačky, která probíhala na školní 3D tiskárně uPrint s využitím metody Fused Deposition Modeling. V závěru práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, které porovnává možnosti výroby ozubených kol.
Electrochemical Investigation of Polylactic Acid/Carbon Black Composite Filament for the Manufacture of 3D Printed Electrodes
Sebechlebská, Táňa ; Vaněčková, Eva ; Shestivska, Violetta ; Kolivoška, Viliam
Fused deposition modeling 3D printing has recently attracted increasing attention as an inexpensive, fast, reliable, adaptable and environmentally friendly tool to fabricate electrodes and electrochemical cells from composites of thermoplastics and carbon nanostructures. In this work, we use electric conductance measurements and cyclic voltammetry employing Ru(acac)30/1- as an electroactive probe to demonstrate that commercial polylactic acid(PLA)/carbon black composite filaments may be readily used as functional working electrodes in aqueous electrolytes. We further devise a procedure that leads to an improvement of their electrochemical performance. Characteristics of composite filaments treated by the optimized procedure approach those of classical metallic electrodes.
Využití moderních technologií pro návrh výroby konstrukce ručních bradel
Remer, Tomáš ; Kouřil, Karel (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na postup návrhu konstrukce výroby ručních bradel, které jsou vyrobeny za pomoci aditivní technologie Rapid Prototyping. Bradla jsou zpracována v CAD, konkrétně v parametrickém programu Autodesk Inventor. Model těchto bradel je vyroben na zařízení Fortus 450 mc, které využívá aditivní metody Fused Deposition Modeling. V práci je rovněž zahrnuta charakteristika technologie Rapid Prototyping, spolu se zhodnocením nejvyužívanějších materiálů a metod. Práce je zakončena technicko-ekonomickým zhodnocením ručních bradel včetně porovnání nákladů na realizaci u jiných organizací.
Výroba modelu planetové převodovky na 3D FDM tiskárně
Magdon, Jan ; Prokeš, Tomáš (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem planetové převodovky a následnou výrobou modelu s vyuţitím technologie Fused Deposition Modeling (FDM). V první části je popsán výrobní proces pomocí aditivních technologií, zaměřený především na technologii FDM, spolu s vlastnostmi materiálů pouţívaných při této technologii, dále teorie planetových převodů s jejich praktickým vyuţitím. Druhá část je věnována výrobě modelu planetové převodovky, která je navrţena s ohledem na moţnosti FDM tiskárny. Jednotlivé díly byly vymodelovány v 3D programu Autodesk Inventor Professional 2016. Na závěr je výrobek zhodnocen po technické i ekonomické stránce.
Mechanické vlastnosti polymerů vyrobených 3D tiskem
Král, Filip ; Moravčík, Igor (oponent) ; Válka, Libor (vedoucí práce)
Práce se zabývá hodnocením závislosti materiálových charakteristik na anizotropii polymerů Nylon 12 a Ultem 9085 vyrobených 3D tiskovou technologií Fused Deposition Modeling. Hodnocení materiálových charakteristik bylo provedeno na základě zkoušek tahem a neinstrumentovaných rázových zkoušek. Bylo dokázáno, že materiálové charakteristiky jsou silně závislé na anizotropii, tj. na velikosti a směru nanášeného vrstvení obou typů polymerů.
Využití moderních technologií pro návrh výroby dětské skládačky
Sýkora, Milan ; Sliwková, Petra (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výrobu dětské skládačky za použití moderní technologie Rapid Prototyping. Teoretická část práce popisuje Rapid Prototyping se zvýšeným důrazem na metodu Fused Deposition Modeling. Ta je v praktické části použita pro návrh, postup výroby a poté i samotnou výrobu dětské skládačky. Konečný výrobek byl získán povýrobním opracováním a sestavením jednotlivých dílů. V závěru práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení (a porovnání) zvolené varianty (oproti klasickým metodám).
Výroba prototypu pedálů kola na 3D FDM tiskárně
Kříž, Martin ; Sliwková, Petra (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou cyklistických pedálů pomocí metody FDM tisku. Nejprve je shrnuta problematika FDM metody a porovnány používané materiály. Následně jsou uvedeny požadavky na provedení a rozbor namáhání pedálu v různých jízdních situacích. S ohledem na funkční požadavky a výrobní technologii jsou navrženy jednotlivé konstrukční varianty, pro které jsou provedeny pevnostní výpočty. Hlavní část práce popisuje výrobu prvního prototypu, od jeho návrhu až po jeho testování. Na základě nasbíraných dat následuje výroba zdokonaleného řešení, zhodnocení výsledků a ekonomické posouzení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.