Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 293 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zahraniční politika Obamovy a Trumpovy administrativy vůči Turecku
Kučera, Jakub ; Calda, Miloš (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Bakalářská práce se zabývá komparací politiky Baracka Obamy a Donalda Trumpa vůči Turecku v kontextu současné krize ve vztahu se Spojenými státy. Cílem práce je odpovědět na otázku, zdali politika obou prezidentů byla koherentní a jakým způsobem se promítly případné rozdíly na dnešním zhoršení vztahů. Práce se zaměřuje na tři oblasti: spolupráce uvnitř NATO, problematika kurdské menšiny a proměna domácí politické situace v Turecku. Práce ukazuje, že navzdory odlišnému obecnému přístupu k zahraniční politice se konkrétní kroky obou prezidentů vůči Turecku významně neliší. Obamova deziluze ve vnímání vztahu USA a Turecka jako modelového partnerství výrazně změnila jeho vlastní politiku v druhém vládním období. V rámci NATO Trump navázal na Obamovu politiku vůči Turecku skrze podporu systému protiraketové obrany a pokračováním ve využívání amerických vojenských zařízení na tureckém území. Kurdská otázka představuje ve vztahu obou zemí nejkritičtější místo. Trump doposud podporoval spolupráci s Kurdy ve stejné míře jako Obama, ale dohody s Erdoğanem z poslední doby mohou přinést změnu tohoto přístupu a následné zlepšení vztahů. Odlišný Trumpův postoj k proměně tureckého politického prostředí nemá na kvalitu vztahů obou zemí významný vliv. Se zvyšujícím se vlivem Ruska a Íránu v turbulentním regionu Blízkého...
Rozvojová a migrační politika jako nástroje soudobé turecké geopolitiky
Hlavatá, Nora ; Hasman, Jiří (vedoucí práce) ; Tureček, Břetislav (oponent)
Jednou ze zemí, která se v posledních letech těší velkému mezinárodnímu zájmu, je Turecko. Dlouhé období pasivní zahraniční politiky orientované primárně na Západ bylo vystřídáno velice aktivní zahraniční politikou zaměřenou na vlastní region. Turecko zahrnulo do své zahraniční politiky nové nástroje a aktivity, které jsou více v souladu s pozicí střední mocnosti. Dva z nástrojů zahraniční politiky, které pro Turecko v posledních letech nabyly na důležitosti, jsou rozvojová pomoc a migrační politika, respektive jeho reakce na uprchlické krize. Vliv na to má mimo jiné i fakt, že v důsledku syrské krize Turecko v současné době hostí na svém území více než tři miliony uprchlíků. Základním cílem této diplomové práce je analyzovat změny v migrační a rozvojové politice Turecka v kontextu jeho celkové zahraniční politiky a též způsob uplatnění těchto témat k navyšování své měkké síly. Obecnějším cílem pak je pokusit se využít zjištěných poznatků pro rozšíření Two-Good teorie o nástroje měkké síly. Two-Good teorie se snaží vysvětlit chování států z hlediska jejich směřování k udržení současného stavu, nebo změny současného stavu v různých oblastech mezinárodních vztahů. Jak z diplomové práce vyplynulo, Turecko využívalo zmíněné nástroje k budování své pozice především na začátku milénia po nástupu Strany...
Political system during Vladimír Mečiar's government and its reflection to the foreign policy
Bátová, Martina ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá politickým systémom Slovenskej republiky počas vlády Vladimíra Mečiara a jej odrazom do zahraničnej politiky Slovenska. Predmetom skúmania je autoritarizmus V. Mečiara a analýza či vnútropolitická situácia na Slovensku sa prejavila i do zahraničnej politiky Slovenska. Teritoriálne je práca situovaná na územie Slovenskej republiky. Časovo je zasadená do obdobia tesne pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky, teda od roku 1992 do roku 1998, kedy skončila Mečiarova tretia vláda. Forma práce je prípadová štúdia. V práci spracujem teóriu konsolidácie demokracie od José Juana Linza a Alfreda Stepana so zameraním sa na konsolidáciu demokracie v politickej sfére, ďalej koncept neliberálnej demokracie od Fareeda Zakariu a doplnkovo použijem koncept delegatívnej demokracie od Guillerma O'Donnella. Výskumným účelom práce je dokázať, že na Slovensku nastala dekonsolidácia demokracie v politickej sfére, ďalej overiť či Slovensko sa stalo defektnou demokraciou a zamerať sa na doposiaľ málo skúmaný izolacionizmus Slovenskej republiky. V prvej časti práce sú predstavené vyššie uvádzané koncepty a ich jednotlivé kritériá. V nasledujúcej empirickej časti sú tieto kritériá aplikované na konkrétne príklady z obdobia mečiarizmu. Práca čerpá hlavne z nedávnej odbornej literatúry,...
Conceptualizing Location - One term, many meanings, a lot of problems
Kopanja, Mihajlo ; Morgado Albino, Nuno (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Mihajlo Kopanja Conceptualizing Location - One Term, Many Meanings, a Lot of Problems Master thesis Supervisor: Nuno Morgado, M. Pol. Sc., Ph.D. Abstrakt Lokace jako geopolitický koncept je jednou z nejzákladnějších proměnných, které se používají ve výzkumu již od začátku samotné geopolitické politiky. Použití konceptu v geopolitické literatuře však poukazuje na odlišné konceptualizace lokace, které zase poskytují různé vysvětlení kauzálních vlastností, které tento koncept má na chování státu. Tato logická nekonzistence obsažená v koncepci lokace vytváří základní otázku: Co je lokace jako koncept a jak vytváří kauzální vliv na stát? Dále vyplývá následující otázka: Lze tuto nekonzistenci vyřešit prostřednictvím konceptualizace? Identifikací souboru různých atributů přiřazených konceptu lokalizace v existující literatuře bylo zjištěno, že nekonzistence byla provedena a použita jako základ pro rekoncepci lokality. Prostřednictvím zavedení modelu se čtyřmi sekundárními koncepty využívajícími radiální přístup k tvorbě konceptu byl učiněn pokus vyřešit vnitřní nesrovnalosti lokace jako koncepce a proměnné při zvyšování své vysvětlující síly v porozumění a analýze jejích účinků na státy, na příkladu případové studii o umístění Republiky Srbsko. Klíčová slova Geopolitické myšlení, koncepce, lokace, pozice,...
Gastro-diplomacie Francie: tradiční "značka" a moderní trendy
Koptišová, Evelína ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Gastronomie patří mezi důležité součásti francouzské národní identity a zároveň mezi hlavní turistická lákadla. Jaké místo a proč má v rámci moderních trendů francouzské veřejné diplomacie, a jak je francouzská gastro-diplomacie diskursivně formována na online sociálních sítích? Ve francouzském gastronomickém diskursu jsou dlouhodobě patrná určitá pnutí, například mezi republikánskou ideou jednotnosti a zahraničně- politickou strategií podpory rozmanitosti. Historický výzkum však ukazuje, že tyto aspekty se navzájem nevylučují, spíše působí jako dvě strany jedné mince. Gastro- diplomacie je pak chápána jako úzká dimenze zahraniční politiky, konkrétně jako součást veřejné složky kulturní diplomacie. V rámci současné francouzské gastro-diplomacie je možné pozorovat zapojení moderních nástrojů, jako je komunikace prostřednictvím online sociálních sítí. V kombinaci se sázkou na dlouhotrvající dobrou image francouzské kuchyně je to jeden ze způsobů, jakým se Francie prosazuje v mezinárodním prostředí. Jde také o strategické vymezení proti určité standardizaci produktů. Kvantitativní a kvalitativní analýza příspěvků na sítích Facebook, Instagram a Twitter ukázala, že se v rámci francouzské gastro-diplomacie v období 1. 1. 2009 - 30. 6. 2017 projevila především snaha zveřejňovat příběhy a zásluhy...
The Activity of Organizations Supporting Civil Society in the Middle East: The Cases of Egypt and Turkey
Ahmed, Sarah Saad Mohmed ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of International Relations Master's Thesis 2018 Sarah Ahmed CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of International Relations The Activity of Organizations Supporting Civil Society in the Middle East: The Cases of Egypt and Turkey Master's thesis Author: Sarah Ahmed Study programme: International Relations Supervisor: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. Year of the defence: 2018 Declaration 1. I hereby declare that I have compiled this thesis using the listed literature and resources only. 2. I hereby declare that my thesis has not been used to gain any other academic title. 3. I fully agree to my work being used for study and scientific purposes. In Prague on 31.07.2018 Sarah Ahmed References AHMED, Sarah. The Activity of Organizations Supporting Civil Society in the Middle East. Praha, 2018. 106 pages. Master's thesis (Mgr.). Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations. Department of International Relations. Supervisor PhDr. Jan Hornát, Ph.D. Length of the thesis: 198,979 Characters. Abstract First, this thesis will be focused on democracy promotion and civil society as concepts that emerged and occupied a large scholarly literature. I deem...
Analýza vztahů mezi Táiwanem a Čínskou lidovou republikou od druhé poloviny 80. let 20. století do současnosti
Raida, Daniel ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Cílem této práce je vysvětlit vývoj taiwanské zahraniční politiky vůči Čínské lidové republice od demokratizace ostrova na konci 80. let minulého století do současnosti pomocí tří velkých teoretických tradic mezinárodních vztahů. Za tímto účelem boudou na základě analýzy těchto tradic (realistické, liberální a konstruktivistické) formulovány hypotézy a ty budou následně aplikovány na předmět tohoto výzkumu. Za závislou proměnnou byla určena míra konfliktnosti zahraniční politiky v daném období. Z metodologického hlediska se tedy jedná o případovou studii. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první analyzuje zmíněné teoretické tradice. Druhá stručně popisuje historický kontext nutný k pochopení problematiky taiwanské národní identity. Třetí kapitola analyzuje taiwanskou zahraniční politiku vůči Číně během období odpovídajících vládě tří demokratických prezidentů Taiwanu. Poslední čtvrtá kapitola je pak věnována analýze nezávislých proměnných a vyhodnocení jednotlivých hypotéz. Tento výzkum ukázal, že ani jedna z testovaných teorií není schopna dostatečně vysvětlit vývoj zahraniční politiky Taiwanu ve zkoumaném období. Analýza mimo plán však naznačila možnost korelace mezi ideologií prezidentů a konfliktností zahraniční politiky Taiwanu. Autor proto navrhuje testování ideového liberalismu pro...
Neo-Ottomanism in Turkish Foreign Policy and Changes during the Erdogan Era
Hurych, Vladimír ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Aslan, Emil (oponent)
Neo-Ottomanism in Turkish Foreign Policy and Changes during the Erdoğan era Autor: Vladimír Hurych Abstrakt V listopadových volbách roku 2002 zaznamenala nově vzniklá Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) masivní volební vítězství, které významným způsobem přepsalo dosavadní převládající zahraničně politickou identitu země. Strana AKP založená na islámských hodnotách v čele s jejími leadery Recepem Tayyipem Erdoğanem, Abdullahem Gülem a Ahmetem Davutoğlu spustili rozsáhlou transformaci turecké společnosti a začali prosazovat hospodářské tržně orientované reformy a zdůrazňovali roli demokratických institucí a možného budoucího členství v Evropské unii. Nová vládní garnitura AKP také přímo změnila zahraničně politickou identitu - tzv. neoottomanismus. Tento koncept pramení v 90. letech ve snaze bývalého prezidenta Turguta Özala, který se již odvolával na historické, kulturní a náboženské dědictví Osmanské říše. S ohledem na měnící se domácí identitu, neoottomanismus vládnoucí strany sloužil jako ideologické vodítko pro postupnou změnu zahraničněpolitické identity s důrazem na islámský narativ a prostředky tzv. soft power. Práce analyzuje jak nová vláda AKP po roce 2002 redefinovala roli Turecka s ohledem na geopolitickou pozici země na Blízkém východě. Turecko upozorňuje na svůj význam a roli regionální...
Kanadsko-americké vztahy za vlády Williama Lyona Mackenzieho Kinga
Jeziorská, Kristýna ; Fiřtová, Magdalena (vedoucí práce) ; Pondělíček, Jiří (oponent)
Kanada nebyla vždy při rozhodování o své zahraniční politice samostatná. V dobách Britského impéria do roku 1931 byla utvářena a koordinována z Londýna, a představitelé Kanady tak museli dlouhá léta bojovat o uznání okolním světem a možnost tvořit svou vlastnízahraniční politiku. Až s počátkem třicátých let 20. století při ústupu britského vlivu a s nástupem Franklina Delana Roosevelta došlo mezi Kanadou a Spojenými státy k navázání úzké spolupráce na obranném a ekonomickém poli, která se ani s nástupem války nezměnila. Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj zahraniční politiky Kanady ve vztahu ke Spojeným státům americkým během třetího funkčního období kanadského premiéra Williama Lyona Mackenzieho Kinga (1935 - 1948). Práce dále podrobuje analýze vývoj kanadské zahraniční politiky během třicátých let před vypuknutím druhé světové války a následný vývoj událostí během válečných let.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 293 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.