Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 432 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Plausible Effects of the Adoption of the Euro on the Czech economy: Comparison with the case of the Slovac Republic
Goralková, Nikola ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Hedbávný, Petr (oponent)
This master thesis deals with the euro adoption in the Czech Republic, comparing the possible effects of the euro adoption on the Czech economy and consequences of currency changeover after the Slovak Republic joined the eurozone in 2009. After introducing the theoretical concepts inevitable for the euro adoption, the process of preparation for the currency changeover in the Slovak Republic and the currency changeover itself will be described. Subsequently, the work focuses on the conditions which the Czech government has already met in the process of preparation for the euro adoption and which still need to be fulfilled. In addition, the Czech Republic's economic alignment with euro area countries is analyzed, especially focusing on particular areas. A significant part of this work deals with the comparison of positive and negative effects of the euro adoption in the Slovak Republic with possible impacts of euro on the Czech Republic. In the end, the emphasis is put on the strength of the Czech economy to deal with the possible future financial crisis.
Baltic Stock Market Integration
Stulga, Šarūnas ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
1 Abstract In this thesis, we present an empirical analysis of integration between the Baltic and global stock markets during the period between 2000 and 2018. This research is spurred by the fact that all three Baltic countries displaying similar positive economic developments over the studied horizon. Using the theoretical and empirical findings from similar research papers, we ground our work for the analysis. Our methodology is based on three different models: DCC-GARCH, total and frequency connectedness, and the Engle-Granger cointegration test. Using these methods, we are able to determine both short- or long-term relationship dynamics. Based on the results from our empirical analysis we were not able to reject the null hypotheses, that the Baltic states have become more integrated between themselves and the global market. At best, our results would suggest a weak form of integration given that there were indeed some notable dynamic changes. Following these results, we provide insight on interdependencies between the Baltic states and their relationships with the global stock markets. Most notable dynamics are captured by the total connectedness measure, which indicates that the Baltic stock markets show a significantly increased connectedness with the global indices, during turbulent times in the...
The role of credit default swaps during the subprime mortgage crisis in 2007-2009
Lazukićová, Andrea ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Vozková, Karolína (oponent)
Tématem této práce je role swapů úvěrového selhání při hypoteční krizi 2007-2009 se speciálním zaměřením na cenné papíry kryté hypotékami. Důraz byl kladen jak na teoretickou, tak na empirickou analýzu tématu.. V empirické části práce jsou vytvořeny tři modely. Všechny se odvíjejí od stejné závislé proměnné, míry hypotéky v letech 2005-2010. Nezávislé proměnné představují různé typy swapů úvěrového selhání. V každém modelu byly swapy rozděleny podle určitých kritérií (podkladová odvětví, splatnost a kvalita) a následně porovnány a analyzovány. Pomocí pravděpodobnostních modelů byla zodpovězena hlavní výzkumná otázka "Jak závisí pravděpodobnost hypoteční delikvence na objemu vydaných úvěrových swapů?". Tato práce přispívá obecnému výzkumu ve třech ohledech. Za prvé: ukazujeme, že míra kriminality hypoték korelovala se splatností CDS (míra delikvence byla vyšší u krátkodobých úvěrů). Za druhé: konstatujeme, že objem úvěrů nižší než nejvyšší kvality vzrostl spolu s objemem vydaných CDS, což si protiřečí s pojistnou povahou CDS. Za třetí, míra hypotečních delikvencí byla v letech 2006-2008 nižší než v letech 2009-2011, což naznačuje, že selhání hypoték díky dominovému efektu mělo enormní dopad i po skončení světové finanční krize.
Ekonomické a právní aspekty corporate governance s ohledem na dopady finanční krize v letech 2007 - 2009
Hofman, Michal ; Bažantová, Ilona (vedoucí práce) ; Seknička, Pavel (oponent)
76 Abstrakt Ekonomické a právní aspekty corporate governance s ohledem na dopady finanční krize v letech 2007-2009 Tato práce se zabývá dopadem finanční krize, která probíhala v letech 2007 až 2009, na správu a řízení společností s bližším zaměřením na Spojené státy, Spojené království a Českou republiku, ale i na OECD nebo Evropskou unii. Už před krizí ukázaly pády společností jako Enron nebo WorldCom potřebu regulovat správu a řízení společností, ale reakce na tyto skandály nebyly dostatečné, neboť nedokázaly zabránit finanční krizi o pár let později. S finanční krizí se pojí i krize corporate governance a cílem této práce je zanalyzovat tuto krizi a její řešení. Práce je rozdělena do 8 kapitol, přičemž první kapitola stručně definuje pojmy a uvádí do problematiky správy a řízení společností a druhá kapitola stručně popisuje příčiny a průběh finanční krize. Další kapitoly se věnují zkoumání dopadů krize na správu a řízení společností. Hlavními tématy, která řeším, jsou odměňování, řízení rizik, praktik a odpovědnosti vedení a role akcionářů. Poslední kapitola je věnována dnešnímu stavu správy a řízení společností a jeho posunu od dob finanční krize. Závěr shrnuje poznatky a autorovu odpověď na vytyčené otázky. Klíčová slova corporate governance, finanční krize, odměňování
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Šedivý, Milan ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních technik výpočtu této míry rizika). Tyto statistické evaluační přístupy jsou aplikovány na historická data z období finanční krize mezi lety 2005 a 2010. Výstupy této analýzy jsou důkladně diskutovány. 1
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
Inzerce ve vybraných týdenících v době hospodářské krize v letech 2007-2011
Tůmová, Michala ; Vlasák, Zbyněk (vedoucí práce) ; Zápotocký, Jan (oponent)
Předkládaná bakalářská práce Inzerce ve vybraných týdenících v době hospodářské krize v letech 2007-2011 zkoumá metodou kvantitativní obsahové analýzy médií četnost inzerce reklam všech ekonomických subjektů, které v týdenících Respekt, Reflex a Týden inzerovaly. Časové rozmezí bylo stanoveno na červen 2007 až červen 2011. Cílem této práce je zjistit chování těchto subjektů před krizí, v jejím raném počátku až do její přibližné poloviny. Teoretická část práce přináší vysvětlení příčin finanční krize, vysvětluje vztah mezi inzercí a médii, popisuje vývoj vybraných periodik a seznamuje čtenáře s metodou výzkumu. Empirická část předkládá a ilustruje výzkumem získaná data, ze kterých jsou pak vyvozeny závěry. Vyhodnocením výzkumu bylo docíleno jasných závěrů, které dokazují vliv finanční krize na ekonomické subjekty.
Low Interest Rates and Asset Price Fluctuations: Empirical Evidence
Ali, Bano ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Práce se zaměřuje na význam expanzivní měnové politiky související s cenami aktiv, konkrétně cenami nemovitostí a akcií, jako nejdůležitějšími aktivy na finančních trzích. Model strukturální vektorové autoregrese je využit k vy- hodnocení dat zaměřujících se na Eurozónu, Velkou Británii a Spojené státy americké od roku 2007 do 2017. Navíc jsou nominální krátkodobé úrokové sazby nahrazeny stínovými sazbami, které jsou vhodnějším prostředkem na vyhod- nocení jak konvenčních, tak nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Jejich použití je žádoucí v případě, že se hodnota nominální úrokové sazby v eko- nomice blíží nebo je rovna nule, jelikož nulová dolní mez pro úrokové sazby není v tomto případě brána v potaz. Výsledky analyzované pomocí funkcí im- pulzní odezvy spolu s variační dekompozicí naznačují, že vysoké úrokové míry jsou asociovány s nízkými cenami aktiv. Tyto výsledky jsou potvrzeny použitím dvou různých stínových sazeb a dvou různých typů aktiv zahrnutých v modelu. V případě cen nemovitostí je reakce v podstatě okamžitá s největším poklesem cen u Velké Británie. Ceny akcií se téměř vždy nejdříve nepatrně zvýšily a až poté následoval jejich pokles, jehož...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 432 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.