Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,572 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR
Křížovská, Eliška ; Chodasová, Zuzana (oponent) ; Hromádka, Vít (oponent) ; Kledus, Robert (vedoucí práce)
Dizertační práce je zpracována k tématu „Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR“. V úvodu dizertační práce je vymezen vztah zvoleného tématu k oboru soudního inženýrství a zpracován přehled o současném stavu řešené problematiky. Dále jsou zde uvedeny cíle dizertační práce, a to včetně formulace problému. Dizertační práce obsahuje základní data o sledovaném středním stavebním závodu regionálního významu a jeho konkurenčních stavebních závodech. U všech závodů je provedeno majetkové ocenění stanovením substanční hodnoty a výnosové ocenění metodou DCF entity. Součástí dizertační práce je navržení jednoduchého znaleckého standardu obsahujícího metodická doporučení při stanovení hodnoty stavebního závodu regionálního významu. Toto je zásadním přínosem dizertační práce pro obor Soudní inženýrství, jehož výchozím zjištěním jsou praktické poznatky a zkušenosti s chováním středních stavebních závodů v období finanční krize.
Stanovení hospodářského vývoje stavebního podniku
Diviš, Michal ; Kocanda,, Pavel (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma „stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku“ se zaobírá vypracováním finanční analýzy konkrétního stavebního podniku na základě veřejně dostupných účetních výkazů. Je postupně zpracována elementární analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, poté následně vybrané poměrové ukazatele, a nakonec souhrnné ukazatele. V závěru byla společnost zhodnocena a bylo stanoveno doporučení do budoucnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Bašo, Pavel ; Skácel, Milan (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ekonomického a finančního řízení podniku a navrhuje další strategii společnosti.
Finanční analýza v podmínkách vybrané firmy
Balcarová, Lucie ; Ševčák, Pavel (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
„Finanční analýza v podmínkách vybrané firmy“ KTN, spol. s r.o. je provedena za období 2003 až 2005 na základě vybraných metod finanční analýzy. Práce bsahuje interpretace zjištěných výsledků a návrhy možných opatření ke zlepšení celkové finanční situace firmy do budoucna.
Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o.
Pavlíček, Igor ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce má za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti Kubíček-Amis, spol. s r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v období 2013–2017, interpretovat výsledky a na jejich základě navrhnout vhodná doporučení pro zlepšení situace. Doporučení budou navržena ve vybraných hlavních oblastech, které vzejdou z provedené analýzy a z konzultací s vedením společnosti. Bakalářská práce obsahuje celkem tři hlavní části. Teoretická východiska práce poskytují podklad pro realizaci finanční analýzy a výpočty dílčích ukazatelů. Finanční analýza je následně provedena v části Analýza současného stavu. Na základě výsledků získaných v této části práce jsou v samostatné části práce představeny návrhy a doporučení.
Prediktivní modelování v jazyce Python
Duda, Jan ; Burgetová, Ivana (oponent) ; Zendulka, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámení s oborem dolování dat a procesu získávání dat z databází. Uvádí nejdůležitější postupy prováděné při dolování. Následně jsou jednotlivé techniky použity v případové studii implementované v jazyce Python. Ta se zaměřuje na predikci indexu S&P 500, který má reprezentovat vývoj akciových trhů na americké burze. Je využito klasifikačních i regresních modelů. Pro vyhodnocení úspěšnosti modelů je využito experimentální metody Monte Carlo.
Oceňování podniku jako celku
KÁŠOVÁ, Silvie
Tato diplomová práce se zabývá metodami používanými při zjišťování tržní hodnoty podniku a aplikací těchto metod na konkrétní podnik. Teoretická část práce je věnována charakteristice základních pojmů a postupů v oblasti ocenění podniku. Součástí praktické části práce je sestavení finanční a strategické analýzy zvoleného podniku, na základě jejichž výsledků pak byly vybrány výnosové metody ocenění podniku jako nejvhodnější pro vybranou společnost. Tato společnost je popsána začátkem praktické části včetně její historie a krátké charakteristiky. Vzhledem k finančnímu zdraví podniku byla splněna podmínka going concern. Součástí praktické části práce je sestavení finančního plánu na roky 2019-2021 a ocenění zvolené společnosti pomocí dvou typů výnosových metod k 1. 1. 2019.
Finanční analýza stavebního podniku
Schäfer, Filip ; Chalupová, Hana (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje finanční analýzu a její praktické použití. V první části této práce budou popsány základní charakteristiky finanční analýzy, základná vzorce a zdroje pro získání dat pro tyto vzorce. Ve druhé části budou použity tyto nově nabyté vědomosti v praxi a společnost Coleman S.I. a.s. bude vyhodnocena na základě těchto výsledků.
Ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného na municipální úrovni
Khaliliya, Shirin ; Novotná, Eva (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o hodnocení efektivnosti veřejné investice, která je realizována na municipální úrovni. Jako konkrétní veřejná investice je zvolena cyklostezka.
Statistické modelování rizikových indikátorů firmy
Rufer, Jiří ; Žák, Libor (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce má za cíl analyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad a intervalové regresní analýzy pro společnost Rudolf Jelínek, a.s. V této práci jsou analyzovány vývojové trendy jednotlivých ukazatelů. Na základě získaných dat je řešena problematika rizik společnosti vycházející z analýz a jejich řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,572 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.