Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 588 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití energetického posudku při návrhu domu s téměř nulovou spotřebou energie
Horák, Jakub ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie. Zaměřuje se především na návrh mocnosti tepelné izolace na nákladově optimální úrovni. Na základě analýzy spotřeb energií jsou pak vybrány tři zdroje tepla, které jsou následně hodnoceny pomocí energetického posudku. Hodnocení probíhá v rovině energetické, ekonomické a ekologické.
Analýza vlivu lokality na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Hodonín
Varadínková, Jitka ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Lokalita může mít vliv na cenu nemovitých věcí. Tato diplomová práce se zabývá oceněním rodinných domů ve městech a obcích a vlivy, které mají dopad na jejich cenu. Součástí práce je popis použitých metod ocenění, jejich postupy, použité zákony a vyhláška, popis realitního trhu v době zpracování diplomové práce a popis oceňovaných rodinných domů. Cílem je zjistit ceny pozemků, rodinných domů nákladovým a porovnávacím způsobem s vyhodnocením jednotkových cen v závislosti na lokalitě.
Způsoby ocenění rezidenčních nemovitostí v Rakousku
Partlová, Lucie ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá trhem s rezidenčními nemovitostmi v Rakousku a jeho vývojem. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako byt, rodinný dům, obvyklá cena, právní úprava pro oceňování, znalecká činnost a přehled používaných metod oceňování v Rakousku. Další část práce je zaměřena na trh s rezidenčními nemovitostmi. Praktická část se věnuje oceňováním nemovitostí zvolenými způsoby. V příloze diplomové práce je zpracován vzorový znalecký posudek pro ocenění nemovitosti typu byt dle používaných standardů a metod používaných při oceňování v Rakousku.
Vliv umístění v záplavové zóně na cenu rodinných domů v Krnově a Bruntále
Gross, Petr ; Opálková, Tereza (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá dopadem na cenu rodinných domů podle umístění v záplavové oblasti a mimo ni. Simulované lokality umístění se nacházejí v Krnově a Bruntále. Práce analyzuje specifika daných lokalit a zkoumá možné souvislosti mezi polohou nemovitosti a její cenou.
Faktory ovlivňující cenu věcí nemovitých na vybraném území
Olbrechtová, Zuzana ; Němcová, Lenka (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na faktory ovlivňující cenu věcí nemovitých v rámci tržního oceňování, konkrétně ovlivňující tržní hodnotu stavebních pozemků, rodinných domů a bytových jednotek. V současné době neexistuje publikace, ve které by byly tyto faktory uceleně popsány. Hlavním cílem této práce je tedy vymezení hlavních faktorů včetně jejich popisu a vlivu na cenu věcí nemovitých. Faktory jsou rozděleny na vnější a vnitřní a dále jsou děleny do jednotlivých kategorií. Na základě tohoto rozdělení je provedena analýza míry vlivu jednotlivých skupin, kategorií a samotných faktorů u vybraných druhů věcí nemovitých, což je podloženo reálnými příklady tržních ocenění. Ze skupiny vnějších faktorů je dále vypracována mapa žádanosti lokalit v okresu Opava. Zde je také zřejmá tržní cenová úroveň věcí nemovitých v rámci tohoto okresu, což může sloužit jako cenný podklad pro municipality při urbanistickém a jiném plánování. Výsledkem analýzy vlivu faktorů je závěr, že při stanovení tržní hodnoty věci nemovité převažuje skupina vnějších faktorů, jinak řečeno převažuje vliv lokality, ve které je věc nemovitá umístěna, nad samotnou věcí nemovitou.
Rodinný dům
Zachovalová, Jana ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou, který se nachází v katastrálním území obce Chrudichromy. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno pozemní. V suterénu se nachází dvě garáže. Provozovna – kadeřnictví, se nachází v 1. NP. Celý dům je navržen pro pětičlennou rodinu. Obvodové stěny objektu jsou postaveny z tvárnic Porotherm 30 AKU Z PROFI a jsou zatepleny kontaktním systémem etics. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z POT nosníků a stropních vložek MIAKO. Dům je zastřešen hambálkovým krovem s dvouplášťovou větranou skladbou střechy. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Novostavba rodinného domu s provozovnou v Brně
Ondrejčík, Matúš ; Soudek, Pavel (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s provozovnou v Brně a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen z jedné části jako dvoupodlažní dvougenerační dům a v druhé části jako jednopodlažní provozovna. Součástí rodinného domu je garáž pro dva osobní automobiliy. Obě části objektu, provozovna a rodinný dům, jsou zastřešeny plochou střechou. Budova je postavena z keramických tvárnic. Objekt je navržen do radové zástavby. Je umístnent do mírne svažitého terénu. Budova se nachází v záplavovém území řeky Svratka.
Rodinný dům v Rybanoch
Sokolík, Patrik ; Hoffmann, Petr (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Obsahom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre návrh rodinného domu nachádzajúceho sa v obci Rybany, na Slovenku. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom čiastočne podpivničený, s dvoma nadzemnými poschodiami. Objekt rodinného domu je navrhnutý ako jednogeneračný. Konštrukčný systém je murovaný zo strateného debnenia Velox. Objekt je zastrešený vegetačnou plochou strechou. Výkresová časť je spracovaná v počítačovom programe ArchiCAD.
Rodinný dům s provozovnou
Pospíchal, Libor ; Hnízdilová, Aneta Aya (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro rodinný dům s provozovnou. Provozovna slouží pro prodej a ochutnávku různých druhů piv. Stavba se nachází v nově rozvíjející se části obce Ždírec na pozemku č. 322/89. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Pohyb mezi patry po betonovém schodišti. Objekt je vyzděn ze systému HELUZ a je zastřešen plochou střechou. Stavba je založena na základových betonových pasech.
Rodinný dům s projekční kanceláří
Porubská, Katarína ; Šoulová, Eva (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Predmetom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu s projekčnou kanceláriou v meste Brno. Novostavba je navrhnutá vo svahovitom teréne. Objekt je riešený ako samostatne stojaci s troma nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, nepravidelného pôdorysného tvaru maximálnych rozmerov 13,96 m x 13,14 m. Rodinný dom je navrhnutý ako jednogeneračný pre štvorčlennú rodinu. Druhé nadzemné podlažie slúži ako denná zóna a tretie nadzemné podlažie ako oddychová zóna. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza garáž pre dva osobné automobily a príslušenstvo k rodinnému domu. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza projekčná kancelária pre štyroch pracovníkov so samostatným vstupom. Novostavba je navrhnutá ako murovaná z keramických tvárnic so systémovou stropnou konštrukciou a sedlovou strechou. Súčasťou stavby sú spevnené plochy, parkovisko, odstavná plocha pre bicykle a priestor pre uloženie nádob pre komunálny odpad.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 588 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.