Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,349 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Homegrown Terrorism in the European Union: Political Discourses of France, the United Kingdom and Slovakia
Hruboňová, Anna ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Tato práce se zabývá tématem domácího islamistického terorismu v Evropské unii. Cílem tohoto výzkumu je poskytnout výklad domácího terorismu v politickém diskurzu EU jako subjektu a vybraných členských států - Francie, Velké Británie a Slovenska. Práce vychází z předpokladů teorie sociálního konstruktivismu a sekuritizace a zkoumá vzorce diskurzů v letech 2015 - 2018 a snaží se identifikovat možné podobnosti a rozdíly v politických diskurzech jednotlivých zemí. Při zkoumání změn v diskurzu práce analyzuje, jak byla problematika domácího terorismu sekuritizována a jak politické autority formují vnímání domácího terorismu jako hlavní hrozby pro Evropu. Za účelem objektivnější argumentace využívá výzkum kvalitativní metodu tematické analýzy. Naše zjištění naznačují, že témata, která jsou ve všech diskurzech obecně přítomna, jsou mimo jiné prevence terorismu a radikalizace, významná role internetu při šíření islamistické propagandy a problém navrácení zahraničních bojovníků. Některá témata jsou však specifická pro konkrétní stát,jako je zvýraznění domácího charakteru současného terorismu ve Francii, zapojení širší veřejnosti ve Spojeném království nebo spoléhání se na mezinárodní závazky na Slovensku.
Komparace politických programů Strany svobodných občanů a United Kingdom Independence Party
Kunc, Martin ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Říchová, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá politickým programem Strany svobodných občanů. Nejprve jsou ve druhé kapitole definovány a rozebrány relevantní teoretické koncepty. Jedná se o koncepty euroskepticismu, anarchokapitalismu a libertarianismu. V případě euroskepticismu je rovněž popsána typologie podle francouzské politoložky Cécile Leconte, jelikož je euroskepticismus velice komplexní pojem. V následující třetí kapitole jsou pak popsány relevantní aspekty politické filosofie Strany svobodných občanů. Ve čtvrté kapitole jsou pak pomocí obsahové analýzy programu Strany svobodných občanů zodpovězeny výzkumné otázky: Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen euroskepticismus? Jak se přítomnost euroskepticismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen anarchokapitalismus? Jak se přítomnost anarchokapitalismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen libertarianismus? Jak se přítomnost libertarianismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? K analýze je použita kvantitativní metoda, jelikož je tak lépe možné určit míru...
Role Evropské rady v prelegislativní fázi evropského legislativního procesu
Hendrych, Lukáš ; Knutelská, Viera (vedoucí práce) ; Landovský, Jakub (oponent)
Cílem diplomové práce "Role Evropské rady v prelegislativní fázi evropského legislativního procesu" je analyzovat postavení a vliv Evropské rady v době před oficiálním představením zákonodárné iniciativy ze strany Evropské komise v rámci legislativního procesu Evropské unie. Tato prelegislativní fáze tvorby evropské legislativy je významná, byť je pouze neformální. Cílem této práce je zjistit, jaký vliv má Evropská rada při nastolování agendy a do jaké míry se Komise při tvorbě legislativních návrhů inspiruje či dokonce následuje závěry Evropské rady. Podle mnoha autorů, na které tato práce odkazuje a na jejichž výzkum navazuje, totiž v posledních letech význam unijních summitů výrazně roste, a to zejména v období vážných politických či ekonomických krizí. Pozice Komise jakožto jediného navrhovatele unijní legislativy v takových chvílích ustupuje do pozadí a dává přednost vyjednávání kompromisů na úrovni hlav států a předsedů vlád členských zemí. Otázkou zůstává, zdali je tomu opravdu tak a do jaké míry je možno skutečně tvrdit, že v době celoevropských krizí je pozice Evropské komise jakožto unijní exekutivy oslabena natolik, že si sama bez "svolení" a předchozí "konzultace" s Evropskou radou netroufne sama vytvářet a navrhovat unijní legislativu. Pro zodpovězení této otázky nám poslouží analýza...
Transatlantická spolupráce mezi USA a EU (2012-2018)
Fedorucová, Klára ; Kotábová, Věra (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Témata, spojená se zahraniční politikou Spojených států amerických vůči Evropské unii se od přelomu tisíciletí objevují v diskuzích odborníků stále intenzivněji. Toto je dáno několika faktory, mezi něž patří primárně síla těchto dvou uskupení, jednoho státního a druhého unijního, na dvou březích Atlantiku. Práce na téma transatlantických vztahů je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první kapitola řeší teorii regionalismu, historický vývoj vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unií, potažmo Evropským společenstvím. Závěr kapitoly pak ukotvuje aktéry zahraniční politiky z pohledu USA. Práce má však za cíl porovnat dva americké prezidenty a jejich vztahy s EU. Zvolenými prezidenty jsou Barack Obama a Donald Trump, kdy stěžejním časovým obdobím práce se stávají léta 2012-2018. Cílem práce je najít odpovědi na několik otázek, kdy tou zásadní je zda a případně jaký rozdíl je v přístupech Baracka Obamy a Donalda Trumpa k EU. Práce stanovuje svým výzkumem několik kritérií, které pak budou u dvou prezidentů porovnány, aby následně bylo ukázáno zda a jak se liší politiky dvou po sobě jdoucích prezidentů ve vztazích k EU.
Politická a občanská práva na Kubě ve světle Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Kubou a Evropskou unií
Chamrádová, Adéla ; Krausz Hladká, Malvína (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
8. 5. 2019 Abstrakt Diplomová práce Politická a občanská práva na Kubě ve světle Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Kubou a Evropskou unií Adéla Chamrádová Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 2018/2019 Diplomová práce se zabývá dodržováním lidských práv na Kubě v souvislosti s Dohodou o politickém dialogu a spolupráci, kterou Kuba uzavřela s Evropskou unií na konci roku 2016. Každá unijní dohoda o obchodu, spolupráci či politickém dialogu se třetími zeměmi musí obsahovat tzv. lidskoprávní klauzuli, která zaručuje, že obě strany budou jednat v souladu s principy lidských práv, demokracie a právního státu. Cílem mé práce proto bude zjistit, zdali na Kubě vlivem této smlouvy skutečně došlo k pokroku v oblasti lidských práv. Zaměřím se na práva politická a občanská, neboť pro jejich nedodržování je Kuba mezinárodním společenstvím dlouhodobě kritizována. Předmětem výzkumu bude svoboda projevu a přesvědčení a právo na pokojné shromažďování a sdružování.
Normalita výjimečnosti? (Z)vládnutí krize v reformě azylové a migrační politiky Evropské unie
Kaleta, Ondřej ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Braun, Mats (oponent) ; Lupták, Ľubomír (oponent)
Tato disertační práce se zabývá problematikou krizového vládnutí Evropské unie v kontextu migračního vývoje po roce 2015. Autor zkoumá, jakým způsobem vybrané instituce EU (Evropská komise, Rada EU a Evropská rada) konstruují výjimečnost v rámci společné azylové a migrační politiky a jaké mohou být dopady této konstrukce pro fungování uvedené politické oblasti. Výzkum teoreticky vychází z konceptu "výjimečného stavu" představeného v původní podobě v dílech Carla Schmitta a Giorgia Agambena. Hlavní cíl práce spočívá v rozboru a interpretaci mimořádných migračních opatření z let 2015 až 2018, která byla navrhována a prováděna ze strany politických aktérů EU za účelem řešení migrační situace. Institucionální rovina je dále rozšířena a kontextualizována třemi případy zapojení vlád členských států EU - Maďarska, Rakouska a Německa - do interaktivního spoluutváření nouzových nástrojů. Autor sleduje utváření výjimečnosti v oficiálním diskurzu EU, konstrukci vztahu mezi výjimečností a normalitou, a uplatňování pravomoci konstruovat výjimečný stav na nadnárodní/mezivládní úrovni EU jakožto mezinárodní organizace. Práce přistupuje k tématu prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy. Jejím předmětem jsou právní akty a doprovodné tiskové zprávy unijních institucí (respektive vybraných členských států EU),...
Zlý Brusel! Proč česká média vypouštějí euromýty
Vodrážka, Prokop ; Klimeš, David (vedoucí práce) ; Trunečková, Ludmila (oponent)
Diplomová práce Zlý Brusel! Proč česká media vypouštějí euromýty se zabývá problematikou euromýtů. Cílem práce je zjistit, jaké společné prvky vykazují články, které se takto dají označit. Práce zkoumá dvacet případů dezinformací či nepřesných informací o Evropské unii a následně určuje, čím se vyznačují zpravodajské články, které je obsahují. Práce se zabývá definicí slova euromýtus a jeho teoretickým rámcováním. Na jednotlivých případech je v diplomové práci ukázáno, kde novináři dělají největší chyby. Diplomová práce přináší popis fungování práce zahraničního zpravodaje a také doporučení, jak zlepšit české referování o EU. Analytická část práce potvrzuje, že existují jednoduché zpravodajské postupy, které by výrazně pomohly v referování o Evropské unii.
The effect of EU Structural Funds on regional performance
Žďárská, Barbora ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
V každém programovém období Evropská unie investuje významné částky na podporu regionálního růstu prostřednictvím strukturálních a investičních fondů regionální politiky. V současné době má regionální politika k dispozici téměř půlku rozpočtu Evropské unie. Tento rozsáhlý investiční plán je založen na předpokladu, že strukturální financování má pozitivní vliv na ekonomický vývoj regionů. Tato práce analyzuje vliv Cíle 1 (Konvergenční strategie) na růst HDP a zaměstnanosti v evropských regionech v průběhu období 2000-2006 a 2007-2013. Tato studie aplikuje primárně neparametrickou metodu regres- sion discontinuity design a rozšiřuje tak současný výzkum, jehož zjištění se rozcházejí. Výsledek práce ukazuje, že nebyl nalezen statisticky významný vliv Konvergenční strategie regionální politiky na regionální růst. Tato zjištění jsou stabilní vůči změně různých parametrů modelu a metod estimace. Klasifikace JEL R11, R58, C21, C31 Klíčová slova Evropská unie, regionální politika, Cíl 1, regression discontinuity design Název práce Vliv strukturálních fondů Evropské unie na regionální rozvoj E-mail autora zdarskabarbora@seznam.cz E-mail vedoucího práce jansky@fsv.cuni.cz

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,349 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.