Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,333 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza obchodu s živými dravci (Accipitriformes, Cathartiformes a Falconiformes) v rámci EU
RICHTROVÁ, Zuzana
Obchod s wildlife je výrazným faktorem ovlivňujícím stavy některých druhů v přírodě. Zejména jeho nelegální část, která je spolu s obchodem se zbraněmi a s drogami jednou z nejvýnosnějších, může být pro některé druhy fatální. Dravci dnes tvoří jednu z nejčastěji obchodovaných skupin ptáků na světě a hlavní hybnou silou tohoto obchodu je sokolnictví. Důležitým mezníkem pro ochranu dravců bylo rozvinutí technik umělých odchovů, ačkoliv ani to nedokázalo zcela potlačit odběry z přírody. Evropský trh byl donedávna velkým konzumentem importovaných ptáků, nicméně politika Evropské unie činí importy především divokých ptáků čím dál těžšími. Podporuje tak další aspekt, který je na tomto území historicky zakořeněný, a sice chovatelství. Chov a odchov dravců v zajetí se tak v Evropě rozmáhá a výrazně se podílí na globálním trhu. Cílem této práce bylo analyzovat obsah a objem obchodu s živými exempláři dravců v rámci EU za období 2000-2017. Kromě EU jako celku zde byly zpracovány i údaje pro Českou republiku. Ukázalo se, že EU je významným exportérem se vzrůstajícím trendem, zatímco import je zejména od roku 2006 omezován a trvale klesá. Obecně nejobchodovanějšími ptáky jsou sokolovití kříženci a raroh lovecký, což je dáno poptávkou na Středním východě. Přestože v evropském exportu jsou zastoupeni téměř výlučně ptáci ze zajetí, importu se stále účastní i ptáci z přírody, zejména supi z Guineje. Česká republika víceméně kopíruje evropské trendy. Zdá se, že na jejím vnitroevropském obchodu se výrazněji podílí ptáci řádu Accipitriformes, než je tomu u obchodu s třetími zeměmi. Ukázalo se, že evropské právní úpravy mohou mít na obchod zásadní vliv a to i globálně. Nepříjemným zjištěním bylo, že použité zdroje (především databáze CITES) je nutné brát s rezervou, protože obsahují mnoho chyb a nesrovnalostí zásadně ovlivňujících výsledky.
Analýza bezpečnostní situace v Evropské unii posledních 15 let
SKOŘEPA, Matěj
Cílem práce byla analýza změn bezpečnostní situace v EU v průběhu uplynulých 15 let z pohledu faktických skutků, z pohledu různých vrstev obyvatelstva a z pohledu odborníků s akcentem na vliv jiných států na myšlení obyvatel EU a zhodnocení změn politické argumentace. K dosažení cíle byla využita metoda analýzy textu, především odborné literatury renomovaných odborníků, analýza evropské legislativy a výročních zpráv EUROPOLU. Vědecký přínos práce je především v ucelenosti zhodnocení bezpečnostní situace v EU od útoků 11. září 2001 po dnešní dny. Práce přináší chronologický pohled na sledované období. Hodnotí situaci po roce 2001 jako boj s vnějším nepřítelem. Postupem hodnocení zjišťuje, že nepřítel není jen vnější, protože v Londýně 2005 útočí Britové. Po roce 2010 pronikají do hrozeb informační technologie, hojně zneužívané zločinci. V této době začíná EU narážet na své demokratické principy. Existují jednodušší cesty k represi proti zločinu, které jsou však neakceptovatelné kvůli nepřekročitelným zásadám EU. Zásady (lidská práva) akcentuje v každém svém dokumentu. Zločinci tyto principy nerespektují. Hodnocení přechází až do dnešní doby, kdy nastává období nových útoků teroristů, mnohdy místních občanů. Do popředí se dostává termín osamělý vlk, Islámským státem motivovaný jedinec, který pro své konání využije banální, ale účinný prostředek, třeba automobil. Přichází migrační krize, která je zneužita populistickými skupinami k vlastnímu prospěchu. Nastává doba zkratek a dezinformací zneužívaných k ovlivňování veřejného mínění občanů EU. EU stojí před výzvou v podobě boje proti hybridním hrozbám, dezinformacím a terorismu. EU musí přesvědčit své vlastní občany, že není nepřítel č. 1, má to však složité, každá její chyba je nepřáteli zveličována a zdůrazňována.
Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách Překladatelského střediska pro instituce EU
VUONG, Vy Linh
Tématem bakalářské práce je Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část této práce popisuje institucionální rámec Evropské unie, do kterého Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie spadá. Především se zaměřuje na historii, vznik a fungování Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie. Poslední kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na problematiku mnohojazyčnosti Evropské unie. Praktická část je založena na analýze struktury webových stránek Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie a následně na srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce. Tato analýza je poté vyhodnocena v závěru. V úplném závěru praktické části je vypracován tříjazyčný glosář pojmů souvisejících s překladem a činností agentury.
Komparace ekonomické situace Francie a České republiky na základě makroekonomických ukazatelů a jejich postavení v rámci Evropské unie.
FEJTOVÁ, Nikola
Cílem této bakalářské práce je komparace ekonomické situace Francie a České republiky dle vybraných makroekonomických ukazatelů s ohledem na vývoj v čase. Snahou je zejména přiblížit ekonomickou situaci ve Francii a v České republice za pomoci aplikování makroekonomických ukazatelů. Poukázat na hlavní změny během vývoje v čase v těchto dvou zemí a vytvořit následné porovnání jejich ekonomik. Vzhledem k tomu, že oba státy jsou členy Evropské unie, druhotným cílem je nastínit jejich rozdílné vlivy a působení v rámci tohoto evropského celku.
Porovnání přístupu k bioplynovým stanicím v ČR a vybraných státech EU.
FIKAR, Miloslav
Tato diplomová práce se věnuje a řeší bioplynové stanice. Práce je strukturována na dvě části - literární rešerši a praktickou část. V literární části je komplexní představení bioplynu, jak vzniká, co to vlastně je bioplyn, využití bioplynu. Dále jsou zde rozebrány vstupní a výstupní suroviny pro bioplynové stanice. Následně je zde představeno fungování a chronologický postup při výrobě bioplynu a následné elektrické energie v bioplynové stanici. Praktická část řeší aktuální situaci v Evropě, vývoj výstavby bioplynových stanic a výroby elektrické energie z biomasy. Jsou zde rozebrány preferované vstupní suroviny vybraných států EU. Řeší se zde také instalovaná elektrická kapacita (IEC) a dotační politika států. Výzkum také zahrnuje konkrétní příklady dobrého přístupu a využití bioplynových stanic přímo v praxi. Podrobně se v práci řeší tyto témata ve vybraných státech. V České republice, Slovensku, Německu a Polsku. Závěrem je dle zjištěných dat vyvozeno celkové shrnutí a vypracována prognóza na budoucnost tohoto oboru.
Ekonomická integrace EU a Jižní Ameriky
ČABRÁDEK, Ondřej
Tato diplomová práce je zaměřena ne ekonomickou integraci Evropské unie a Společného trhu jihu, Mercosuru. Cílem práce je zhodnotit ekonomickou integraci těchto integračních celků, porovnat jejich zakládající smlouvy a okomentovat výhody a nevýhody Asociační dohody a její dopady na subjekty ČR. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou definovány základní pojmy jako ekonomická integrace, společný trh, zóna volného obchodu, celní unie atd. Dále jsou zde rozebrány zakládající smlouvy EU a Mercosuru. V praktické části je analýza současných vztahů EU a Mercosuru a také ČR a Mercosuru. Dále je zde porovnání zakládajících smluv, vyhodnocení jejich podobnosti a rozdílů. Byla také provedena SWOT analýza Asociační dohody.
Změny daní ze spotřeby v členských státech EU v souvislosti s harmonizačním procesem
PLACHÁ, Denisa
Diplomová práce se zabývá změnami daní ze spotřeby v členských státech EU v souvislosti s harmonizačním procesem. Jejím cílem je prostřednictvím vybraných ukazatelů zjistit, zda vlivem harmonizačních procesů v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřebních daní dochází k přibližování členských států EU v oblasti zdanění spotřeby. Jako hlavní metoda zpracování dat je použita shluková analýza, pro kterou jsou vy-brány tři ukazatele daňového zatížení. Pomocí analýzy jsou provedeny shlukovací procesy ve vybraných letech 2000 a 2017. Do zkoumání jsou zahrnuty všechny členské státy s výjimkou Chorvatska, a to z důvodu absence dat. Data, která jsou použita ve shlukové analýze, jsou čerpána z Eurostatu a databáze Evropské komise. Státy jsou rozděleny dle podobnosti zdanění spotřeby do jednotlivých shluků. Výsledky jsou zaznamenány formou grafických výstupů, tzv. dendrogramů. Závěrem je porovnání zkoumaných let v závislosti na harmonizačním procesu. Podle výsledků shlukové analýzy vybraných ukazatelů daní ze spotřeby nedochází v období 2000 až 2017 k přibližování původních států EU-15 a nových členských států, které vstoupily do EU v roce 2004 a později.
Daň z přidané hodnoty ve státech Evropské unie
ROZKOPALOVÁ, Jitka
Diplomová práce zpracovává problematiku DPH v zemích Evropské unie s cílem určit skupiny států EU podle významu DPH v jejich daňových systémech a identifikovat faktory, které mohou zařazení států do jednotlivých skupin ovlivňovat. Pro určení podobnostních skupin je využito hierarchické metody shlukové analýzy dat za roky 1995, 2002, 2009 a 2017. Za třídící znaky analýzy jsou zvoleny makroekonomické ukazatele charakterizující DPH v jednotlivých státech: DPH na hlavu, Podíl DPH na HDP, Podíl DPH na daňových výnosech, Snížená sazba DPH a Průměrná snížená sazba DPH. Změny shluků v čase odhalují zvýšení počtu států, které tvoří pro svou odlišnost samostatný jednočlenný shluk. Zároveň se ukazuje, že členění států na OMS a NMS je pro výsledky shlukování stále charakteristické a tzv. staré a nové členské státy se ve společném shluku vyskytují jen výjimečně. Dalším dílčím cílem je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy daňové konvergence 28 členských států EU v oblasti zvolených ukazatelů DPH mezi roky 1995-2017. Aplikací nástrojů popisných statistik na časové řady hodnot zvolených ukazatelů, a především na základě vyhodnocení vývoje variačních koeficientů těchto ukazatelů je hypotéza daňové konvergence na uvedeném časovém intervalu potvrzena.
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Legislativní proces v EU během a po Brexitu.
JAKUBCOVÁ, Lucie
Cílem práce je popsat legislativní proces v EU během a po Brexitu. Práce obsahuje popis fungování institucí Evropské unie. Dále je zde popsán legislativní proces a popis průběhu referenda o Brexitu a souhrn dopadů, zejména ekonomických. Jedním z hlavních témat praktické části je analýza změn, ke kterým dojde v evropských institucích po odchodu Velké Británie. V praktické části byla stanovena výzkumná otázka: Jak ovlivní odchod britského mandátu průběh hlasování v Radě EU? Pro zodpovězení výzkumné otázky byla provedena analýza právních aktů schválených řádným legislativním postupem 2014-2018. Zvláštní pozornost je věnována pozici Spojeného království během hlasování. Analýza je založena na údajích pocházejících z portálu EU, který umožňuje přístup k právu EU - Eur-lex.europa.com. Data byla shromažďována a seřazena podle let a pozice země.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,333 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.