Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,323 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Impact of the EU-South Korea Free Trade Agreement on EU's Exports
Czakojová, Kristýna ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
1 Abstrakt Evropská Unie (EU) a Jižní Korea spolu uzavřely v roce 2010 dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, aby podpořili export. Cílem této dohody bylo redukovat nebo úplně odstranit překážky mezinárodního obchodu. Tato práce zkoumá vliv této dohody na export EU. K analýze je použit gravitační model mezinárodního obchodu s užitím dat mezi lety 2005-2017. Hypotéza byla testována za pomoci statické a dynamické GLS regerese náhodných a fixních efektů, statického LSDV modelu a dynamického GMM modelu. Dvoukrokový SYS-GMM model byl shledán jako validní odhad. Empirická analýza ukázala, že export mezi dvěma zeměmi je dle predikce přibližně o 13.8 % vetší, jestliže dané země mají podepsanou dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, přičemž ostatní faktory zůstávají fixní. Navíc byl zjištěný pozitivní vliv HDP a negativní vliv vzdálenosti na celkový export, jak bylo očekáváno.
Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR a Belgii
Haniaková, Tereza ; Bauer, Paul (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce "Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR a Belgii" si udává za cíl odkrýt a prozkoumat souhru mezi jednotlivými aktéry v rámci boje proti obchodování s lidmi. Jsou jimi: Evropská unie a její dva členské státy Česká republika a Belgie. Pomocí obsahové (textové) analýzy primárních zdrojů tato práce odpovídá na to, jak pracují s definicí obchodování s lidmi a do jaké míry dva zmíněné členské státy EU implementovaly Směrnici 2011/36/EU a další dokumenty. Kromě této analýzy, bádání již prostudovaných témat a diskurzů, které s tímto fenoménem souvisí, práce zahrnuje také dva polostrukturované rozhovory se zastupiteli České republiky a Belgie. Ty nabídly ještě hlubší vhled do toho, jak tyto státy boj formují. Rozhovory pomohly odhalit aspekty přístupů, které jsou navzájem odlišné, ale i ty, ve kterých jsou jednotliví aktéři unikátní. Práce také prozkoumává terén toho, jak probíhá přijímání nové strategie - nejdůležitějšího dokumentu, který dodává boji proti obchodování s lidmi strukturu a jasnou prioritizaci - a co obecně budou tyto strategie od roku 2020 obsahovat.
Strategie prosazování Čechů na pozice vedoucích delegací EU
Urban, Patrik ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o strategiích prosazování Čechů na pozice unijních ambasadorů (HoD) od spuštění Evropské služby pro vnější činnost do současnosti. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda Česká republika (ČR), podobně jako další členské země Evropské unie, prosazuje své kandidáty na pozice HoD do zemí svých zájmů a jaké metody k tomu využívá. Český občan se dosud stal HoD v šesti případech. Tyto případy jsou konfrontovány s kategorizací prioritních zemí pro ČR, která byla vytvořena autorem této práce. České aktivity jsou následně v hlavní části této diplomové práce, na základě rozhovorů s relevantními aktéry české státní správy, zasazeny do kategorizace lobbovacích strategií menších států v oblasti zahraniční politiky Evropské unie. Na základě kategorizace teritoriálních priorit ČR lze tvrdit, že Češi neobsazují pozice HoD v souladu se zahraničněpolitickými zájmy ČR. Rovněž země, o které se čeští kandidáti ucházeli v dalších výběrových řízeních, nebyly v drtivé většině případů českými prioritami. ČR se ovšem snaží tento nepříznivý trend zvrátit. Zaprvé, české úřednictvo zprostředkovává networking a neformální setkání mezi Čechy v Bruselu. Zadruhé, byly vytvořeny formální mechanismy k trénování a mentorování potenciálních kandidátů na HoD pozice. České ministerstvo zahraničí rovněž...
Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v euroregionu Šumava
Honsová, Eliška ; Bauer, Paul (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá příkladem přeshraniční spolupráce v Evropské unii, konkrétně přeshraniční spoluprací zdravotnických záchranných složek v euroregionu Šumava. Výzkum je zaměřen zejména na otázky, jak byla tato spolupráce domluvena a jak lze na tuto případovou studii aplikovat teorii evropské integrace. V práci je analyzována role různých aktérů, jaké smlouvy byly pro tuto přeshraniční spolupráci potřeba, jak probíhala jednání na domluvě a realizaci projektu, odkud vznikla iniciativa k této přeshraniční spolupráci či jaké se vyskytly komplikace. Téma přeshraniční spolupráce ZZS je praktickým příkladem evropské integrace, a proto je součástí práce i zkoumání přeshraniční spolupráce regionů v Evropské unii, role unijních fondů pro regionální rozvoj a v neposlední řadě i zdravotnická politika EU. Diplomová práce vychází z teorie evropské teritoriální integrace, která se vyznačuje mizením hranice a potlačováním jednostrané orientace státu do vnirozemí. Dále s tímto souvisejícími teoriemi regionálního rozvoje a nového regionalismu. A pracuje i s teorií sdílené suverenity, která s hlubší integrací nevyhnutelně přichází. Téma je časově ohraničeno rokem 1989, kdy padla železná opona a začaly první počátky přeshraniční spolupráce a zářím 2019, kdy došlo k rozhodnutí předělat Rámcovou smlouvu...
Právo na vzdělání v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách a Česká republika
Zelnerová, Eliška ; Bayerová, Monika (vedoucí práce) ; Flídrová, Eliška (oponent)
Právo na vzdělání v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách a Česká republika. Abstrakt: Tato práce řeší problematiku ochrany práva na vzdělání. Zaměřuje se na pojetí práva na vzdělání obsaženého v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Dále také porovnává znění tohoto práva s jeho vyjádřením v jiných dokumentech poskytujících mu ochranu na mezinárodní úrovni. Těmito dokumenty jsou Listina o základních právech EU a Úmluva o právech dítěte. Podstatná část práce je věnována také koncepci práva na vzdělání v českém právním řádu a jejím porovnáním s úpravou v Úmluvě. Velká pozornost je pak věnována rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva D.H. a ostatní proti České republice, protože se jedná o jediný odsuzující rozsudek týkající se České republiky v oblasti práva na vzdělání. Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv mělo toto rozhodnutí na Českou republiku a další členské státy rady Evropy, a zda se je podařilo úspěšně implementovat do českého právního řádu. Toto rozhodnutí je důležité nejen pro Českou republiku. Vrhlo světlo na problém, se kterým se potýká řada evropských států. Stalo se pilotním rozsudkem, který následovala další podobná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající ne například Řecka či Maďarska. Z těchto rozhodnutí je patrné, že Česká...
US lobbyists in the EU: significance of home country regulation for lobbying behaviour in a less regulated environment
Vilimovská, Lucia ; Knutelská, Viera (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Diplomová práce "Američtí lobbisté v EU: význam regulace v lobbistickém chování v méně regulovaném prostředí" pojednává o tématu lobbingu z hlediska komparace dvou různě regulovaných prostředí a chování lobbistů v těchto prostředích. V úvodu práce analyzuje momentální definice a teoretické ukotvení expertní debaty o lobbingu, pokouší se o vymezení tohoto pojmu a stanovení si základních výzkumných charakteristik. Práce se pokouší popsat, proč by měl být lobbing regulován a jak ovlivňuje politika transparentnosti lobbování. Následně práce popisuje a srovnává nastavení regulace lobbingu ve Spojených státech amerických a v Evropské unii, zároveň zohledňuje i mezinárodní standarty. V empirické části práce vychází z dat poskytnutými americkým výzkumným centrem "Centre for Responsive Politics". Z tohoto základního datasetu pak následně na základě stanovených kritérií je prováděn výzkum firem a asociací, které lobbují ve Spojených státech amerických i v Evropské unii, především pak jejich základních dokumentů a webových stránek. Cílem práce je analyzovat, zda si firmy a asociace lobbující v regulovanějším prostředí Spojených států amerických přenášejí "naučené" chování do méně regulovaného prostředí Evropské unie. Výzkum má za cíl naznačit úroveň, jakou společnosti informují veřejnost o svých lobbistických...
Originalita v právu Evropské unie a v právu Velké Británie
Bokůvka, Matyáš ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzovat a porovnat pojetí originality v autorském právu Evropské unie a Velké Británie. Pochopení problematiky funkčního znaku originality u autorských děl je důležité zejména z toho důvodu, že originalita symbolizuje fundamentální podstatu autorskoprávní ochrany, nicméně celosvětově je vnímána jako velmi neurčitý pojem, jehož výklad je problematický a nejednotný. Práce je tematicky rozdělena do dvou hlavních částí. První část uvádí čtenáře do autorskoprávního kontextu s důrazem na systematiku mezinárodního práva autorského a rozlišení angloamerického copyrightu a kontinentálního droit d'auteur. Práce se zároveň v první části věnuje problematice harmonizace autorského práva v Evropské unii, kde se právě tyto dvě doktríny potkávají a vytváří nejednotné podmínky na vnitřním trhu. V poslední podkapitole první části práce představuje autorské dílo jakožto předmět autorskoprávní ochrany. Ve druhé části už práce rozebírá přímo originalitu autorských děl se zaměřením na porovnání jejího pojetí v právu Evropské unie a právu britském. Práce zde vychází zejména z analýzy relevantních právních předpisů, stěžejní judikatury SDEU a britských soudů a z úvah de lege ferenda. V závěru se autor zamýšlí nad výzvami, které přináší rozvoj moderních technologií a vysvětluje potřebu...
Transpozice environmentálních směrnic do právního řádu České republiky a její problematické aspekty
Vinařská, Lucie ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Černovská, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá transpozicí environmentálních směrnic do právního řádu České republiky. Podrobně popisuje proces přenášení práva do vnitrostátní legislativy a zároveň zkoumá problémy, které zde vyvstávají. Cílem práce je objasnění nejzásadnějších problémů, které nastávají při transpozici environmentálních směrnic vycházející ze srovnání literatury a praxe. Příčiny nenáležité transpozice jsou vybrány z relevantní literatury a následně zkoumány v případových studiích. Jedná se o šest směrnic ze dvou oblastí environmentálního práva. Oblast chemického znečištění s horšími celkovými výsledky v transpozici a oblast odpadového hospodářství s lepšími výsledky. Ke zkoumání byly vybrány směrnice z databáze Evropské komise, které se dostaly v řízení pro porušení Smluv Českou republikou nejdále. S použitím dokumentů vnitrostátního i evropského původu, legislativní i nelegislativní povahy, byl popsán proces transpozice jednotlivých směrnic. Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že směrnice týkající se odpadů byly nenáležitě transponovány z důvodu nesprávného nebo neúplného provedení transpozičního opatření a u směrnic týkajících se chemikálií dominovala nenotifikace. Výzkum zároveň potvrdil hlavní důvody problémů z odborné literatury - převážně nedostatečnou administrativní kapacitu,...
Analýza politického programu Strany svobodných občanů
Kunc, Martin ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá politickým programem Strany svobodných občanů. Nejprve jsou ve druhé kapitole definovány a rozebrány relevantní teoretické koncepty. Jedná se o koncepty euroskepticismu, anarchokapitalismu a libertarianismu. V případě euroskepticismu je rovněž popsána typologie podle francouzské politoložky Cécile Leconte, jelikož je euroskepticismus velice komplexní pojem. V následující třetí kapitole jsou pak popsány relevantní aspekty politické filosofie Strany svobodných občanů. Ve čtvrté kapitole jsou pak pomocí obsahové analýzy programu Strany svobodných občanů zodpovězeny výzkumné otázky: Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen euroskepticismus? Jak se přítomnost euroskepticismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen anarchokapitalismus? Jak se přítomnost anarchokapitalismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen libertarianismus? Jak se přítomnost libertarianismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? K analýze je použita kvantitativní metoda, jelikož je tak lépe možné určit míru...
Non-base wage components as a source of wage adaptability to shocks: evidence from European firms, 2010–2013
Babecký, Jan ; Berson, Clémence ; Fadejeva, Ludmila ; Lamo, Ana ; Marotzke, Petra ; Martins Fernando ; Strzelecki Pawel
Tento článek přináší poznatky o roli pohyblivých složek mezd jako kanálu, jehož pomocí podniky přizpůsobují mzdové náklady v reakci na nepříznivé šoky. Využívá data z dotazníkového šetření mezi podniky provedeného ve 25 zemích EU v období 2010–2013. Zjišťujeme, že podniky dotčené rigiditami nominálních mezd, jež nedovolují úpravu základních mezd, s větší pravděpodobností snižují pohyblivé složky mezd v situaci, kdy je nutné redukovat celkové mzdové náklady. Podniky tedy využívají pohyblivé složky mezd jako prostředku k překonání rigidity základních mezd. Dále zjišťujeme, že ačkoli pohyblivé složky mezd vykazují určitou míru rigidity směrem dolů, tato rigidita je nižší než u základních mezd.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,323 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.