Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 181 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Změny povrchové teploty vody v Severním Atlantiku v posledních dekádách
Kodetová, Tereza ; Pokorná, Lucie (vedoucí práce) ; Křížová, Milada (oponent)
Změny povrchové teploty vody (SST) jsou pozorovány ve všech světových oceánech a je zřejmé, že tyto změny ovlivňují klima na pevninách. Tato bakalářská práce se zabývá změnami SST v Severním Atlantiku (SA) a jejich vlivem na klima v Evropě. V první části je popsána fyzicko-geografická charakteristika SA do které spadá jeho členění, charakteristika dna a pobřeží, prostorové rozložení teploty vody a salinity. Zahrnuje také popis atmosférické cirkulace, ke které dochází nad SA, a samotnou cirkulaci uvnitř SA. Druhá část práce se zaměřuje nejprve na SST a způsoby jejího měření, dále na Atlantickou multidekádní oscilaci (AMO), dlouhodobé změny SST a následně na dopad těchto změn vzhledem ke klimatu v Evropě. Výsledky studií ukazují, že největší vliv změn SST v SA je v letních měsících, kde dochází k největším anomáliím teplot vzduchu a srážek v souvislosti s fázemi AMO a také se Severoatlantickou oscilací. Klíčová slova: Evropa, povrchová teplota vody, Severní Atlantik, srážky, teplota vzduchu
Prostorová diferenciace výskytu narkomanie v Evropě
KYMLOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zabývá prostorovou diferenciací výskytu narkomanie v Evropě na úrovni států a je analyzována osmi socioekonomickými ukazateli, které jsou dále rozděleny na sociální, ekonomické a ostatní indikátory. Na základě zjištěných dat dochází ke zkoumání závislosti jednotlivých ukazatelů s narkomanií pomocí korelační analýzy. Pro tuto práci je však klíčová část syntézy, kde je snaha o vysvětlení kauzalit a determinantů ovlivňující výskyt drogové závislosti. Hlavní cíle práce jsou však zaměřeny především na poukázání a následnou interpretaci prostorových rozdílů, pravidelností a specifik pro státy a dané regiony Evropy.
Registrované partnerství - aktuální tendence v Evropě
Kadeřábková, Veronika ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Registrované partnerství - aktuální tendence v Evropě Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o registrovaném partnerství a soužití dvou osob stejného pohlaví ve stejnopohlavním manželství. Práce se věnuje nejen právní úpravě České republiky, jsou rozebírány i další evropské země, přičemž cílem práce je komparace jednotlivých právních úprav a přehled aktuálních tendencí evropských států v tomto směru. Text se zaměřuje především na aktuální situaci v jednotlivých zemích, popisovány jsou skutečnosti týkající se vzniku a zániku registrovaného partnerství a majetkových poměrů partnerů. Diskutováno je i téma homoparentality a možnosti osvojování dětí homosexuály. Práce je členěna do 6 kapitol, které postupně popisují dílčí oblasti související s tímto občanskoprávním institutem. První kapitola definuje základní pojmy a krátce popisuje historický vývoj vnímání homosexuálů a pohledu na homosexualitu. Další kapitola popisuje postupnou legalizaci registrovaného partnerství v Evropě, se zaměřením na legislativní vývoj v České republice. Ve třetí kapitole je rozebírán vznik a zánik právního svazku mezi osobami stejného pohlaví, ať už jde o registrované partnerství, či stejnopohlavní manželství. Kapitola čtyři hovoří o majetkových poměrech partnerů, řešen je především rozdíl oproti společnému jmění manželů. V další...
Securitization of education in contemporary Europe
Lehutová, Kristína ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Hynek, Nikola (oponent)
Cílem práce je analyzovat současný stav navrhovaných politik pro řešení otázky radikalizace v Evropě. Konkrétněji se práce zabývá tématem boje proti radikalizaci prostřednictvím vzdělávání. Práce poukazuje na to, jak bezpečnostní diskuze v Evropě mění chápání vzdělávacích institucí a jejich roli v politikách proti radikalizaci. V minulosti se státy v Evropě musely zabývat různými formami násilí způsobovanými buď separatistickými hnutími nebo jinými radikálními a extremistickými ideologiemi. Problém občasného výskytu násilí bohužel v Evropě pořád není vyřešen. Ve vztahu k tématu radikalizace je role vzdělávacích institucí vnímána jako významná v boji proti radikalizaci. Jsou považovány za hlavní instituce schopné podporovat sociální inkluzi a kritické myšlení studentů v době globalizace a modernizace internetových technologií. Z těchto důvodů by vzdělávací instituce měli být zodpovědné za ochranu evropských studentů a žáků a jejich prevenci před vlivem extremismu. Tato práce však poukazuje, že toto chápání nepředstavuje jediný způsob vlád, jak čelit radikalizaci s pomocí sektoru vzdělávání. Role vzdělávacích institucí je lépe popsána jako směs více politik. Na jedné straně se to týká politiky,která podporuje vzdělávání k sociálnímu začleňování, toleranci, k zásadám demokracie a otevřené diskuse. Na...
Evaluation of rationality and risks of pharmacotherapyin older patients in long-term care facilities
Lukačišinová, Anna ; Fialová, Daniela (vedoucí práce) ; Alušík, Štefan (oponent) ; Paluch, Zoltán (oponent)
Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití benzodiazepinů u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné; analyzovat vztah mezi užitím benzodiazepinů a pády v populaci akutně hospitalizovaných geriatrických pacientů a zmapovat vývoj preskripce benzodiazepinů v prostředí České republiky. Metodika Byla provedena nesystematická literární rešerše, která se stala zdrojem pro přehledový článek zaměřený na farmakokinetiku, farmakodynamiku, nežádoucí účinky a vliv užití benzodiazepinů na výskyt pádů u geriatrické populace. Hodnocení užití benzodiazepinů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné v evropských zemích bylo provedeno v rámci retrospektivní průřezové analýzy dat z evropského projektu SHELTER (Service and Health in the Elderly in Long Term Care). Za účelem posouzení vlivu benzodiazepinů na výskyt pádů byla provedena analýza dopadů v prospektivní kohortové studii hospitalizovaných seniorů v Austrálii. Ke zmapování trendů ve spotřebách benzodiazepinů v České republice byla použita data ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a z databáze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato disertační práce sestává z publikací všech výše uvedených studií a...
Debuty v mezinárodních koprodukcích
Michálek Květová, Kristýna ; KOPECKÁ, Anna (vedoucí práce) ; Macola, Jan (oponent)
Cílem této práce je analyzovat současné evropské filmové prostředí z pohledu mezinárodních koprodukcí debutových filmů. Práce zkoumá vliv koprodukcí na podmínky pro vznik, ale i následnou exploataci debutů. Práce se zaměřuje na současné trendy, které se na evropském filmovém trhu objevují. Jedním z nich je fenomén „film industry“, tedy různých mezinárodních platforem a workshopů určených pro filmové profesionály a zabývajících se vývojem scénářů či následnou prezentací projektů za účelem financování. Práce se zabývá také aspekty a pravidly financování filmů v případě mezinárodních koprodukcí. Téma je nahlíženo optikou debutujícího producenta, a práce samotná je pak podložena především rozhovory s evropskými producenty úspěšných debutových filmů z několika posledních let.
The effect of direct predation by fish on cercarial populations of selected trematode species (Digenea)
HEINCLOVÁ, Pavla
Vliv přímé predace byl experimentálně studován predace u čtyř druhů ryb a tří druhů cerkárií (Plagiorchis elegans, Echinoparyphium aconiatum and Trichobilharzia szidati), a to v závislosti na charakteristických vlastnostech predátora i parazita. Studie přináší důkazy o tom, že ryby jsou schopné konzumovat cerkárie motolic a potvrzuje významnou ekologickou roli cerkárií v toku energie v potravních řetězcích.
Historické reflexe v současných evropských písňových textech (od r. 1980) ve vybraných tematických okruzích a jejich vliv na historické vědomí
Haken, Jiří ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent)
Tato diplomová práce bude zkoumat současné hudební texty v populární a vědecké rovině za cílem odborně zhodnotit možnost vlivu písňových textů na historické vědomí posluchače. Dále se bude také zabývat důvody, proč jsou dějiny častým tématem písňových textů, různými možnostmi interpretace informací předávaných v těchto textech, možností dezinterpretace, vlivu použitých prostředků jako je například jazyk, forma projevu, znaky, složení, masovost atd… Každému vybranému interpretovi bude věnována různá pozornost dle množství historického obsahu a příbuzných projevů v jeho textech. Výsledkem této práce by tak měl být ucelený vědecký obraz dané problematiky.
Vliv evropského reformního judaismu na americký reformní judaismus v 19. století
Melzochová, Olga ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Holubová, Markéta (oponent) ; Hošek, Pavel (oponent)
Anotace: Reformní judaismus vychází z myšlenkového dědictví osvícenství (haskaly) a jeho počátky sahají do konce 18. století. Toto hnutí se zrodilo v Německu, nicméně opravdový rozmach a reforma v pravém slova smyslu nastala v první polovině 19. století v Americe s příjezdem evropských emigrantů, kteří s sebou přivezli i nové myšlenky ovlivněné evropským reformním hnutím. Nebývalý úspěch reformního hnutí, které se rychle šířilo napříč Severní Amerikou, plynul hlavně z nedostatku centrální rabínské autority. A právě tento prázdný post byl vyplněn rabíny z Evropy, kteří se v polovině 19. století přidali k emigrační vlně. Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou vlivu evropského reformního judaismu na americký reformní judaismus v 19. století v kontextu kulturních dějin se zaměření na charakteristické znaky ve snaze přiblížit rozdílné náboženské, ideologické, politické a socioekonomické výzvy, které ovlivnily židovskou komunitu v USA. Klíčová slova Reformní judaismus, Amerika, Evropa, náboženství, stát, tradice, ženy, 19. století
Analysis of Chinese foreign direct investment to Europe
Bystřický, Lukáš ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Paulus, Michal (oponent)
Přímé zahraniční investice (PZI) z Číny v posledním desetiletí rychle rostou a stávají se velmi diskutovaným tématem. Některé země se aktivně snaží přilákat ještě více investic, zatímco jiné varují před možným nebezpečím pro lokální ekonomiku, a dokonce národní bezpečnost. Média i vědečtí pracovníci rozsáhle studují tuto problematiku a jejich závěry nejsou jednotné. Tato práce shrnuje veškeré dostupné informace a vyvrací mylné představy veřejnosti o čínských PZI. Zkoumá konkrétní případy, aby poskytla bližší pohled do systému, jakým se rozhoduje o investicích. Studuje mikroekonomické faktory a politické vlivy, které ovlivňují investory. Dále tato práce používá gravitační model, aby prozkoumala makroekonomické ukazatele, které určují toky čínských PZI. Používá nejnovější data o 174 zemích za posledních 9 let. Výsledky této empirické části jsou v souladu s předchozími zjištěními a přispívají tak do současného fondu literatury. Navíc podporují názor z předcházejících kapitol, který se objevuje napříč celou prací. Navzdory médiím a politickým prohlášením, Evropa není primárním cílem pro čínské PZI. Klíčová slova ČLR, Čína, PZI, investice, Evropa, gravitační model Email autora práce: lby@seznam.cz Email vedoucího práce: vilem.semerak@fsv.cuni.cz

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 181 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.