Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,971 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analysis of Negative Political and Security Impacts of Asylum Seekers Hosting in the European Union Member States
Vargová, Martina ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Beneš, Jan (oponent)
Diplomová práce Analýza negativních politicko-bezpečnostních dopadů hostování žadatelů o azyl v zemích Evropské unie reflektuje problematiku zvyšujícího se počtu žadatelů o azyl, kteří přicházejí k "břehům" Evropské unie a s tím souvisejících potenciálně negativních politicko-bezpečnostní dopadů jejich hostování. Cílem práce je posoudit, zda jakýkoli negativní dopad hostování žadatelů o azyl možno pozorovat ve třech vytýčených oblastech výzkumu: a) míra kriminality, b) míra terorizmu a c) politické rozepře mezi hostujícími zeměmi a jestli vyšší míra hostování žadatelů o azyl produkuje negativnější dopady. Za cílem naplnění vytýčeného cíle práce byla metodou nejmenších čtverců provedena kvantitativní lineární regresivní analýza následovaná kvalitativním přístupem. Analýza pracuje s daty početnosti žadatelů o azyl, která jsou dostupná prostřednictvím databáze Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, dále s daty ohledně míry kriminality, která poskytuje Eurostat a v neposlední řadě s daty ohledně míry terorizmu, která jsou dostupná prostřednictvím Global Terrorism Database na Univerzitě v Marylandu. Pro potřeby výzkumu jsou vytvořeny dvě hladiny analýzy, všeobecná hladina tvořena na základě míry hostování čtyřmi kategoriemi členských států a individuální hladina zaměřující se na jednotlivé členské...
Financing of Brownfield Regeneration in the EU (Germany)
GOURAUD, Emmanuel
Based on qualitative, case study and the analysis of Europacity project in Berlin, this study aims at assessing the important criteria in order to evaluate the economic dimensions and development potential of a brownfield and a brownfield project. In the literature, more contextual information is given by making an updated state of the arts of brownfield regeneration financing and framework in the European Union with a particular focus on Germany. Furthermore, tools to evaluate the development potential of particular brownfield regeneration projects in particular brownfields and costs-benefits analysis in this field are reviewed. Using a compilation of official and informal data acquired through the interview of one main institutional actor in the development of the Europacity project, the author tried to assess the factors influencing the successful completion of the project in this area, the impacts of the project on eight selected items (stakeholders involvement and following values: economic, social, environmental, historical, psychological, spatial and technological) and the costs-benefits analysis for three of the main stakeholders of the project. The main finding is that all items studied were relevant to some extent in the economic evaluation of a brownfield regeneration project.
 Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Kujawa, Marek ; Aubusová,, Alena (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je charakteristika kohezní politiky Evropské unie a České Republiky. V teoretické částí jsou popsány dějiny Evropské unie, její základní informace, a také historie vývoje strukturální politiky. Také se zabývá vznikem regionální(strukturální) politiky v České Republice, její přípravu na vstup do Evropské unie a také následnou účast na tří programových obdobích. Praktická část obsahuje realizovaný projekt Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Potravinářské výrobky jako faktor vnímání Evropské unie v České republice
ŽIDOŇ, Zdeněk
Potraviny jsou v České republice v souvislosti s Evropskou unií často diskutované. V minulosti vyvolaly evropské regulace, které se dotkly tradičních českých výrobků, velké kontroverze. Aktuálně nejdiskutovanější problematikou v této souvislosti je dvojí kvalita potravinářských výrobků nacházejících se na jednotném evropském trhu. V úvodní části práce je detailně rozebrán celý vývoj problematiky na půdě Evropské unie včetně názorových postojů českých europoslanců. Součástí práce je také analýza související evropské legislativy a návrhů možných řešení dvojí kvality, souhrn relevantních českých, slovenských i dalších zahraničních srovnávacích testů výrobků a posouzení nejčastějších argumentů, kterými výrobci rozdílné složení svých výrobků obhajují. V závěru práce jsou české spotřebitelské návyky dány do kontrastu s okolními zeměmi a na základě dostupných dat týkajících se názorů na Evropskou unii je formulována teorie, která odpovídá na otázku, jakým způsobem dvojí kvalita výrobků ovlivňuje vnímání Evropské unie v České republice.
Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura - duben 2018
Hanzlová, Radka
V dubnu 2018 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy a zaměřili jsme se také na to, zda by měla Česká republika za svou měnu přijmout euro. Důvěru v buddoucnost projektu sjednocené Evropy vyjádřilo 44 % českých občanů, stejný podíl respondentů ovšem v budoucnost sjednocené Evropy nevěří. Nejčastěji lidé zastávají názor, že úroveň integrace EU a míra zapojení České republiky do ní by měla zůstat na stávající úrovni (48 %), mínění ve prospěch oslabení (25 %) integrace EU převládá nad názorem, že by se integrace EU měla posilovat (14 %). Zavedení eura jako platidla v ČR namísto koruny podporuje jen 20 % občanů, proti je 73 % Čechů. V porovnání s minulým rokem nedošlo k významným změnám v názorech české veřejnosti na budoucnost EU a přijetí eura.
Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2018
Čadová, Naděžda
V dubnu 2018 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, postoje k různým výrokům týkajícím se členství v EU a názory na to, zda má či nemá být Česká republika členem Evropské unie.
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2018
Hanzlová, Radka
V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické alianci (NATO), Organizaci spojených národů (OSN) a Evropské unii (EU). Z institucí Evropské unie pak hodnotili, nakolik důvěřují Evropské komisi, Evropskému parlamentu, předsedovi Evropské rady (tzv. evropskému prezidentovi) a vysoké představitelce EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku (tzv. ministryni zahraničí EU).
Rámcování Evropské unie v českém televizním zpravodajství
Bolková, Anežka ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Křeček, Jan (oponent)
Diplomová práce mapuje charakter českého televizního zpravodajství o Evropské unii. EU zde slouží jako typický příklad vzdálené, abstraktní entity, se kterou většina veřejnosti nemá vlastní přímou zkušenost, a kde se proto média stávají primárním zdrojem informací, ale i interpretací evropského dění. Právě televizní zpravodajství je přitom ve výzkumech veřejného mínění dlouhodobě uváděno jako hlavní zdroj informací o Evropské unii pro většinu Evropanů. Cílem práce je nabídnout srovnání charakteru evropského zpravodajství tří největších českých televizních stanic, tedy České televize, Novy a Primy. Metodou kvantitativní obsahové analýzy je zkoumán celkový objem odvysílaného zpravodajství o Evropské unii, jeho tematická struktura, tón, přítomní aktéři a instituce, metodou kvalitativní analýzy rámcování jsou pak odhalovány přítomné rámce. Zjištěné výsledky jsou zároveň zasazeny do celku dosavadního poznání v této oblasti.
Kyperská republika jako specifický člen Evropské unie
Tupá, Markéta ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Cílem diplomové práce je charakterizovat nejdůležitější specifika kyperského členství v Evropské unii a popsat vliv těchto specifik na vztah mezi Kyperskou republikou a EU nebo dalšími státy. Nejdůležitější specifika jsou spojena s tzv. "kyperským problémem" protože ostrov je od roku 1964 fakticky rozdělený. Kyperští Řekové reprezentují celý ostrov a acquis communautaire se uplatňuje pouze v řecké části. Práce se nejdříve zabývá vztahy Kyperské republiky, Turecka a Evropské unie. Na tuto kapitolu navazuje část zabývající se kyperským problémem, Severokyperskou republikou a rolí Evropské unie při řešení kyperského problému. Poslední kapitola pak zkoumá vztah Kypru s Ruskem a vliv tohoto vztahu na vztah Kypru a EU.
Porušování lidských práv na území Západního břehu a reflexe v Evropské unii
Langrová, Tereza ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Tato práce se zabývá zahraniční politikou Evropské unie vůči Izraeli v kontextu porušování lidských práv na území Západního břehu. Izrael na tomto okupovaném území porušuje několik částí mezinárodního práva, zejména Ženevské konvence. Přestože Evropská unie deklaruje úctu k lidským právům a zavazuje se k jejich šíření, spolupracuje s Izraelem v mnoha různých oblastech. Tato práce využívá pojmy normativní síla od Iana Mannerse a legitimizační síla od Anderse Perssona k analýze, jak Evropská unie reflektuje porušování lidských práv ve vztahu k Izraeli v letech 2005 a 2015.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,971 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.