Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,985 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vztahu zásad sociální nauky církve a stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
Esterle, Štěpán ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hledáním vztahu principů, respektive zásad formulovaných katolickou sociální naukou a písemných stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, která jsou prezentována na oficiálních webových stránkách hnutí. V úvodu práce je čtenář stručně seznámen s jednotlivými zásadami katolické sociální nauky. Konkrétně bylo pro účely této práce vybráno pět zásad, které zmiňuje Kompendium sociální nauky církve. Jedná se o zásadu důstojnosti lidské osoby ("princip personality"), zásadu společného dobra, zásadu univerzálního určení statků, zásadu subsidiarity a zásadu solidarity. Následně je čtenář obeznámen se základními postoji hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). Formou orientačního výzkumu jednotlivých stanovisek hnutí SPD jsou poté formulována tři témata, která hnutí zmiňuje nejčastěji. Ty představuje Evropská unie, zahraniční politika a migrace. Komparací těchto nejčastěji zmiňovaných témat v pojetí hnutí SPD s katolickou sociální naukou a dalšími relevantními zdroji je vytvořen podklad pro následnou konfrontaci zásad katolické sociální nauky a stanovisek hnutí SPD. Neméně zásadní pro tuto konfrontaci jsou i další postoje hnutí SPD týkající se zejména společenské oblasti a také hodnoty pravdy, svobody, spravedlnosti a lásky, které Kompendium...
Vybrané sociálněekonomické ukazatele v ČR a jejich komparace se zvolenými státy EU
ZÍTKOVÁ, Pavlína
Předmětem této práce je přiblížení a vysvětlení metod hodnocení ekonomických veličin pomocí ukazatelů a jejich soustav. Práce také využívá metodu víceaspektivního srovnání ukazatelů. V práci jsou popsány jednotlivé ukazatele, metody jejich hodnocení a vytvoření víceaspektiního srovnání. Práce se zabývá také harmonizací ekonomických statistik a definicí posuzované oblasti. Pro praktické využití jsou pak vybrány ukazatele: hrubý domácí produkt, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady, míra nezaměstnanosti, reálný efektivní kurz, výdaje na výzkum a vývoj a lidské zdroje ve vědě a technice. Vybrané ukazatele jsou vyhodnocovány z hlediska času a prostoru. Kromě toho byla pro tyto čtyři ukazatele provedena metoda víceaspektivního srovnání: HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, výdaje na výzkum a vývoj a jednotkové náklady práce. Analýza ukazatelů ukazuje, že v současné době rostou ekonomiky všech vybraných zemí. Navzdory úsilí EU o similaritu mezi zeměmi, existují velké rozdíly mezi ekonomikami. Velkým potenciálem pro další rozvoj ekonomiky je technologický pokrok. Způsob, jakým státy naloží s touto výzvou, může rozhodnout o jejich budoucnosti.
The European Union and the World Trade Organization - Principles, Results and Comparison of Trade Liberalization Regimes
Süttö, Michal ; Kunertová, Tereza (oponent)
Európska únia a Svetová obchodná organizácia - princípy, výsledky a porovnanie režimov obchodnej liberalizácie Abstrakt Predmetom tejto práce je analýza a následné porovnanie vzniku, vývoja, výsledkov a základných právnych nástrojov obchodnej liberalizácie v rámci Európskej únie a Svetovej obchodnej organizácie. Tieto subjekty vzišli z rovnakých túžob prehĺbenia vzájomnej ekonomickej spolupráce prostredníctvom liberalizácie obchodu a potlačenia protekcionistických praktík štátov, pričom, v oblasti medzinárodnej ekonomickej spolupráce koexistujú už viac 60 rokov. Našim prvotným cieľom je preskúmať vznik, vývoj, výsledky obchodnej liberalizácie a poukázať na aspekty, ktoré obe organizácie zdieľajú, ako aj na mieru a formu ich odlišností. Predkladaná práca sa však zameriava na podobnosti a rozdiely medzi obchodnou liberalizáciou EÚ a WTO zo špecifického pohľadu. Vychádza z tradičného očakávania väčšiny autorov, domnievajúcich sa, že EÚ sleduje ambicióznejšie ciele ako WTO. Za tohto predpokladu by povinnosti v oblasti obchodnej liberalizácie medzi členskými štátmi EÚ mali nevyhnutne byť prísnejšie a pokrokovejšie, než príslušné záväzky WTO. Následným cieľom práce je preskúmať platnosť tohto očakávania. Pokiaľ ide o analýzu pravidiel, práca nemá normatívny charakter. Cieľom štúdie nie je zistiť, či je alebo nie...
Jazyk a překlad v právu
Lipertová, Ivana ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Žák Krzyžanková, Katarzyna (oponent)
Jazyk a překlad v právu Cílem této práce je zkoumání spojení práva a jazyka se zaměřením na právní překlady. Autorka též rozebírá dějinný vývoj právního překladu a současně mnohojazyčnost v Evropské unii. Práce je členěna do tří částí: "Jazyk v právu", "Překlad v právu" a "Jazyk(y) a mnohojazyčnost v Evropské unii". V první části autorka vysvětluje pojem právního jazyka. Pozornost je věnována neurčitosti a srozumitelnosti právního jazyka spolu se slovní zásobou a stylistikou. Dále autorka rozebírá roli a právní úpravu právního jazyka v české legislativě. Stranou nezůstává ani hnutí za plain langugage. Druhá část práce podrobně analyzuje různé aspekty právního překladu. V práci jsou zmapovány světové dějiny právního překladu i historický vývoj v českých zemích. O právním překladu samotném je pojednáno dle specifických použití překladu (legislativa, mezinárodní smlouvy, soudní překladatelství a tlumočnictví). V rámci historie soudního tlumočnictví se autorka též věnuje dosud jinde nepublikovanému dvorskému dekretu č. 109 ze dne 22. prosince 1835, o soudních tlumočnících (Hofdecret 109. vom 22. December 1835). Posléze dostává prostor i kvalita překladu ve spojení s otázkou vzdělávání překladatelů. Třetí část je z hlediska zadaného tématu věnována unikátní jazykové situaci v Evropské unii. Kromě...
Cybersecurity for Outer Space - A Transatlantic Study
Perrichon, Lisa ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)

 Cyber attacks can target any nodes of the space infrastructure, and while these attacks are called non-violent, there is a credible capability to use cyber attacks to cause direct or indirect physical damage, injury or death. However, the vulnerability of satellites and other space assets to cyber attack is often overlooked, which is a significant failing given society's substantial and ever increasing reliance on satellite technologies. Through a policy analysis, this dissertation assess the set of political provisions provided by the European Union to address the cyber security issue of the space infrastructure. Such study aims at exploring the geopolitical consequences linked to space cyber security risks, and at assessing the political preparedness of the European Union to address these challenges. The perspective of transatlantic cooperation to further support both American and European effort to tackle this security risk is also addressed. The overarching value of the study is to contribute to future European cyber security for space and transatlantic debates by providing useful perspectives and key takeaways on these two domains. Ultimately, he existing set of policies are not sufficient to address the cyber security issue in Outer Space, a unified approach by the European Union and the United...
Investiční politika Evropské unie - ochrana přímých zahraničních investic
Štamberk, David ; Šmejkal, Václav (oponent)
Investiční politika Evropské unie - ochrana přímých zahraničních investic Anotace Jednou ze změn, které s sebou přinesla Lisabonská smlouva, je výslovné zařazení přímých zahraničních investic a jejich ochrany do společné obchodní politiky Evropské unie. Ta je jednou z oblastí výlučných pravomocí EU. Evropská unie následně přistoupila ke sjednávání dvoustranných dohod upravujících mimo jiné i investiční problematiku. Nevyhnula se přitom ani kontroverzím a negativní publicitě, která provázela a provází zejména TTIP a CETA. Tato práce si klade za cíl analyzovat investiční politiku EU a vzájemnou interakci jejích orgánů s členskými státy, jakož i třetími subjekty. Po obecném úvodu do problematiky mezinárodního práva ochrany investic a práva EU (kapitoly II. a III.) je věnována pozornost problematice ochrany zahraničních investic na vnitřním trhu. Tento režim je následně srovnáván s režimem DPOI (kapitola IV.). Pozornost je pak upřena směrem k vnějším vztahům EU na poli ochrany investic. Její pravomoc je podrobena bližší analýze (kapitola V.) a jsou též rozebírány dosavadní výsledky snah Komise a EU jako takové (kapitola VI.). Děje se tak i s ohledem na možné dopady zahraničních investic z hlediska ochrany lidských práv a životního prostředí v hostitelském státě.
Online komunikace Evropského parlamentu a Evropské komise v letech 2014-2017
Tomaníček, Michal ; Shavit, Anna (vedoucí práce) ; Hejlová, Denisa (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá online komunikací Evropského parlamentu a Evropské komise v letech 2014-2017. V jejím rámci je přiblíženo fungování dvou Evropských orgánů a jejich přístup k online komunikaci, možnosti využití online komunikace a definice a specifikace generačních skupin Mileniálů a Generace Z. Deskriptivní část bakalářské práce je zaměřena na orgány Evropské unie, jejich strukturu a strategický přístup k oblasti komunikace. Dále jsou v této části popsány média a formáty, které jsou využívané v rámci online komunikace. V práci jsou také představeny online platformy, pomocí kterých Evropský parlament a Evropská komise komunikují. Mezi ně patří jejich webové stránky, stránky na Facebooku a profily na sociálních sítích Instagram a Twitter. Prostor je zde věnován také cílovému publiku, kterým jsou Mileniálové a Generace Z. Praktická část bakalářské práce obsahuje kvantitativní výzkum provedený online dotazníkovým šetřením, a to mezi příslušníky zkoumaných generací. Účelem tohoto šetření bylo zjistit povědomí a efektivitu online komunikace Evropského parlamentu a Evropské komise. Výzkum se týkal také online chování Mileniálů a Generace Z s důrazem na jejich povědomí o online komunikaci orgánů EU v konkrétních online médiích.
Impact of Potential EU Membership on Economy of Ukraine
Jascuk, Milana ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Nedávné téma budoucnosti ukrajinské ekonomiky přitahuje velikou pozornost ekonomů a politiků. Cesta, jakou by měla směřovat je široce diskutována na mezinárodní scéně. Ekonomové a politici se nemohou shodnout, jakým směrem by bylo pro Ukrajinu lepší se ubírat. V současné době bylo vytvořeno mnoho speciálních institucí na obou stranách. Jak na evropské, tak na ukrajinské. Hlavním cílem je kontrolovat všechny procesy transformace tak, aby byla transparentní na všech úrovních a zároveň zabránit nechtěným událostem. Samozřejmě existují zastánci i odpůrci tohoto procesu přechodu k volnému obchodu s EU, stejně tak jako pro každý globální proces. Mezi mladými lidmi převládá názor, že možnosti, které nám dává EU, jsou mnohem cennější a užitečné. Dokonce i nyní se většina studentů a výzkumných pracovníků snaží uplatnit, nebo získat určité znalosti, v evropských zemích. Nejsem výjimkou, a proto se budu, jako zástupce mladé generace, snažit určit možný dopad na ekonomiku Ukrajiny, která předpokládá integraci do Evropské unie. Je velmi důležité zvážit jak klady, tak zápory takového procesu, které probíhají na vladní úrovni. Proto se v této práci zaměřím na oba úhly pohledu vývoje ekonomiky na Ukrajině. Abych toho docílila, použila jsem syntetickou metodu kontroly, která nám poskytuje příležitost promítat...
Pension Systems Sustainability in the European Union
Bronec, Ondřej ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Kopečná, Vědunka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá budoucností penzijních systémů Evropské unie a Norska v období mezi lety 2016 a 2080. Z důvodu demografických trendů v hodnotách porodnosti a střední délky života počet lidí v produktivním věku neustále klesá a počet lidí s nárokem na státní penze roste. Toto vede ke zvýšení tlaku na státní penzijní systém a nárůstu výdajů na statní penze vzhledem k HDP. S použitím populačních predikcí z modelu EUROPOP2015 společně s několika ekonomickými predikcemi z takzvané "2018 Ageing Report" se tato práce snaží popsat možné scénáře vývoje výdajů na penze. Výsledky naznačují velké problémy pro mnoho zemí Evropské unie. Výsledky jsou dále analyzovány za pomocí jiných vstupních demografických parametrů. Nejdůležitějším faktorem se při této analyse zdá býti porodnost. Dále pozorujeme jiné chování mezi státy Východní a Západní Evropy. Nakonec jsou vyzkoušena možná parametrická řešení, která jsou schopna vyrovnat nárůst penzijních výdajů. V této analýze jsme zjistili, že zvýšení důchodového věku o 8 až 10 let by bylo dostačujícím na stabilizaci budoucího vývoje penzijních výdajů do roku 2080 a podobné výsledky vykazuje i nastavení růstu penzí na 60%-70% růstu mezd.
Politická makrogeografie současného veřejného mínění o imigraci a uprchlické krizi v Evropské unii: víceúrovňové analýzy
Bořil, Vít ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Čermáková, Dita (oponent)
Diplomová práce se snaží zachytit dopad tzv. "migrační krize" na veřejné mínění v Evropské unii (EU) v průběhu let 2014 až 2017. Staví především na konceptu pomyslné skupinové hrozby. Jejím hlavním cílem je analýza indiviudálních a kontextuálních faktorů, které se podílely na vývoji negativních postojů majoritních populací k imigrantům a uprchlíkům. Kontextem se rozumí území členských států EU. Součástí analýzy je posouzení relativního významu kontextuálních faktorů ve srovnání s faktory na individuální úrovni. Toho je dosaženo pomocí multinomiální víceúrovňové logistické regrese. Bylo zjištěno, že kontextuální faktory měly značný vliv na negativní postoje k imigrantům a velký vliv na negativní postoje k urprchlíkům, přičemž postupem času docházelo nejprve k nárůstu (rok 2015, resp. 2016) a následně k poklesu těchto vlivů. Analýzy rovněž odhalily, že efekty speficických kategorií vysvětlujících proměnných se v průběhu "migrační krize" vyvíjely různým způsobem. Dále se ukázalo, že úroveň vzdělání, preferovaná sociální identita a různá historická zkušenost s imigrací měly výrazně polarizovaný vliv na negativní postoje k uprchlíkům. Efekt některých indiviudálních faktorů se navíc výrazně lišil napříč členskými státy EU. Klíčová slova Postoje, imigranti, uprchlíci, Evropská unie, pomyslná skupinová...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,985 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.