Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 205 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Případová studie zabezpečení sítě výrobního podniku
Dubský, Petr
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou lokální sítě, použití síťových prvků pro průmyslový Ethernet v lokální síti a zabezpečení této sítě. V teoretické části je popsán Průmyslový Ethernet a způsoby zabezpečení. V praktické části byly vytvořeny modelové sítě, na kterých byla otestována průmyslová zařízení firmy Phoenix Contact. Na těchto zařízeních byla omezena komunikace podle předepsaných pravidel a byla zabezpečena, zejména proti útokům z vnějšku.
Návrh počítačové sítě pro organizaci státní správy
Báča, Josef ; Hornyš, Pavel (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje počítačovým sítím. Jejím hlavním cílem je navrhnout nové rozšíření počítačové sítě v budově Okresní správy sociálního zabezpečení ve Svitavách podle jejich požadovaných parametrů tak, aby co nejlépe splňovala svůj účel a funkci při činnosti klienta.
Distance Protection Design Using Digital Input Data
Wannous, Kinan Hasan Wafaa ; Müller,, Zdeněk (oponent) ; Braciník, Peter (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
IEC 61850-9-2 specifies that the transmission of sampled measured values (SMVs)over an Ethernet network, using sampled values generated by merging units of IEDsor individual merging units, instrument transformers. The implementation of IEC 61850-9-2 depends on the dataset specifications such as time synchronization, sample counts, and interval time. The dissertation is focused on protection algorithms and analyses the impact of IEC61850-9-2LE on physical protections with (analog-digital) input data of voltage and current. With the increased interaction between physical devices and communication components, the test proposes a communication analysis for a substation with the conventional method (analog input) and digital method based on the IEC 61850standard. The thesis analyses the merging unit’s functions for relays using IEC61850-9-2LE. The proposed method defines the sampled measured values source and analysis of the traffic. Further, the thesis deals with the programming of protection function algorithms in Matlab. The model evaluated the harmonics impact on digital relays and the impact of current transformer saturation on distance protection. In the end, the thesis deals with the assessment of the benefits of IEC 61850-9-2LEusing a neural network. The last chapter focuses on a real-time application that subscribes the data stream coming from a substation near the protection laboratory in Brno University of Technology. IEC 61850-9-2 LE SMVs are used to transmit the traffic to a university lab-oratory with 16 km of fiber optic cable. The application built using Matlab and can read the traffic from the ethernet port, the traffic decoded and convert from ASCII to the decimal numbers then draw the current and voltage values. The application developed without using any need for additional hardware, the requirements are the ethernet port RJ45 from the station and pc that is running Matlab. The benefits and features of the application, easy to use, ability to implement all the distance protection functions, calculation of the RMS values of the voltage and current, harmonic distortion, the harmonic components with FTT analysis, distance protection characteristics and fault impedance calculation. All calculations implemented in real-time, moreover, in this chapter include sensitivity analysis of the Matlab model in previous chapters. Distance protection functions discussed in this thesis used the offline model of Matlab or captured with Comtrade format files
Propojení procesoru AURIX s platformou NVIDIA Jetson
Smrčka, Michal ; Bartík, Ondřej (oponent) ; Blaha, Petr (vedoucí práce)
Část této práce pojednává o základech používání platforem NVIDIA Jetson Nano a AURIX Application Kit, konkrétně typů TC277 TFT a TC224 TFT. Rovněž jsou v ní teoreticky rozebrány některé periferie platforem. Tyto základy jsou nezbytné pro navazující část, která je zaměřena na realizaci sériového komunikačního rozhraní pro přenos dat mezi platformami. V práci je popsána programová implementace 2 rozhraní: SPI a Ethernet MAC. Komunikace přes SPI (respektive QSPI v případě AURIX) je doplněná o využití GPIO pinů, v případě Ethernetu je komunikace realizována na úrovni linkové vrstvy pomocí Ethernetových rámců. Propojení skrze SPI je dále otestováno v konkrétní aplikaci při řízení BLDC motoru pomocí TC224 a AURIX eMotor Drive Kit V2.1, kdy jsou měřená data odesílána na Jetson Nano k real-time zpracování.
Aplikované využití DSP bloků v Intel FPGA
Kondys, Daniel ; Pokorný, Jiří (oponent) ; Smékal, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím DSP bloků zejména na FPGA Stratix 10 DX 2800 pro implementaci čítače a~komparátoru. V teoretické části je zběžně popsán protokol Ethernet, vysvětlena souvislost síťových karet s~FPGA čipy, následně je popsána jejich struktura a obecný postup při návrhu digitálního obvodu pro FPGA. V~poslední podkapitole této části jsou podrobně rozebrány DSP bloky na FPGA Virtex UltraScale+ XCVU7P a~Stratix 10 DX 2800. V praktické části je popsána realizace čítače a komparátoru, od jejich návrhu přes vlastní implementaci až po testování. U těchto komponent byly následně měřeny a~vyhodnoceny parametry týkající se spotřeby zdrojů FPGA a maximální frekvence. Nakonec byly tyto komponenty zapojeny do obvodů, které jsou součástí firmwaru pro síťovou kartu COMBO-400g1, a také zde byly měřeny a~vyhodnoceny změny ve spotřebě zdrojů a maximální frekvence.
Testovací platforma pro board-level testy
Ostřížek, Tomáš ; Pavlík, Michal (oponent) ; Bohrn, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje návrhu testovací platformy pro~monitorování a ovládání vybraných rozhraní při~vývoji pro vesmírné aplikace. Požadavky na~implementaci těchto rozhraní vycházejí z~ECSS, IEEE a TIA standardů rozebraných v~teoretické části práce. Testovací zařízení navržené v~této práci je řízeno obvodem SoC Xilinx Zynq-7000 a komunikuje s~počítačem prostředníctvím Ethernetu. Hardware zařízení, navržený na~obvodové úrovni, zajišťuje splnění příslušných norem. Softwarovou část tvoří knihovna pro~řídicí počítač v jazyce Python, jejíž funkce jsou základními stavebními bloky pro~tvorbu testovacích procedur, a C program pro ARM procesor předávající data přes~AXI rozhraní programovatelné logice s~vytvořenými řadiči jednotlivých rozhraní.
BPL modem
Chromý, David ; Mlýnek, Petr (oponent) ; Musil, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou PLC se zaměřením na technologii BPL (Broadbandover power lines - širokopásmové připojení přes elektrické vedení), která je rozvedenav teoretické části. V řešení práce jsou detailně popsány hlavní komponenty pro návrhDPS s výrobním a osazovacím procesem. Dále je uveden návod jak navázat komunikacis BPL modemy a popis jednotlivých funkcí. Na konci práce je popsáný postup měřeníintenzity šumu v elektrickém vedení 230 V s výsledky. Výstupem diplomové práce jezvolení vhodných komponent a realizace desek plošných spojů pro dva BPL modemy.Tyto modemy umožňují měřit SNR (Signal to noise ratio - odstup signálu od šumu) afyzickou rychlost.
Optimalizace ethernetové sítě ve výrobním podniku
Kratochvíl, Petr ; Kubánková, Anna (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje práce vykonávané při optimalizaci podnikové sítě ve společnosti Alps Electric Czech s cílem rozšířit množství informací získávaných o stavu sítě a tím zlepšit reakci IT oddělení na případné chyby. Při optimalizaci, také došlo k nasazení monitorovacího systému a jeho provázání s helpdeskem a na míru vytvořeným webem, jenž běží na mikroframeworku Flask. S postupným nasazování docházelo k úpravám na základě zpětné vazby od pracovníků IT odddělení. Celkově tak došlo k zpřehlednění sítě zvyšující efektivitu údržby a servisu.
Design of pulse generator for laser spectroscopy
Cebo, Patrik ; Žalud, Luděk (oponent) ; Kaiser, Jozef (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the design of a precise multi-channel pulse generator for the synchronization of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) instrumentation. The thesis reflects current state-of-the-art solutions in communication and trends in the field of laser spectroscopy. Moreover, the device is based on the modern implementation of embedded devices using C and C++ programming languages using the Ethernet for communication. The communication with the control software is provided via the SDD protocol; designed at CEITEC BUT. Finally, the data of the SDD protocol are sent by the hypertext transfer protocol (HTTP) protocol in native file format (JSON). This thesis brings the synchronization of the 10 devices by precision timing.
Zařízení pro zaznamenávání proudové spotřeby LPWA senzorů
Mikulášek, Michal ; Možný, Radek (oponent) ; Štůsek, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a sestrojením měřícího zařízení pro měření a~záznam odběru proudu senzorů technologií LPWAN (Low Power Wire Area Network). V teoretické části práce jsou nejprve shrnuty vybrané technologie LPWAN. Z těchto technologií jsou blíže prozkoumány technologie LoRaWAN, Sigfox a Narrowband IoT (NB-IoT). Poté jsou stručně rozebrány techniky pro měření proudů, z nichž je nejvíce pozornosti věnováno metodě proudových bočníků. Druhá polovina práce obsahuje popis postupů při návrhu a stavbě měřícího přístroje. Pro měření proudu je zvolena metoda proudových bočníků, která je doplněna o obvod napěťového zesílení a následný převod do digitální podoby pomocí AD převodníku. Práce podrobně popisuje postupy při výběru jednotlivých komponent a důležité procesy použité při návrhu desek plošných spojů. Nedílnou součásti realizace měřícího přístroje je návrh a realizace řídícího softwaru, který je podrobně popsán a doplněn o vývojové diagramy ilustrující funkcionalitu jednotlivých částí přístroje. Celá realizace měřícího přístroje je završena návrhem a realizací krycí krabičky pomocí technologie 3D tisku. Na závěr je stručně pojednáno o specifikacích navrženého přístroje na základě limitů použitých komponent.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 205 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.