Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České překlady historických románů Bernarda Cornwella
ROLNÍK, Ondřej
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním, analyzováním a srovnáváním existujících českých překladů románů současného britského autora Bernarda Cornwella, hledá chybná, sporná i příkladná řešení překladových situací a navrhuje také vlastní postupy. Práce zahrnuje i autorský překlad románu Redcoat.
The use of articles in Italian and English - a contrastive analysis
ŠIMKOVÁ, Marie
Cílem této diplomové práce je popsat a porovnat funkci členů v italském a anglickém jazyce. Člen, jakožto determinant, se používá v obou jazycích, avšak v některých situacích jeho užití není vždy shodné. Popis členů, jež je založen na současných gramatikách z italského a anglofonního prostoru, je obohacen o pohled rodilé mluvčí češtiny. Oproti zkoumaným jazykům je čeština v mnoha ohledech strukturně odlišná a ač díky bohaté jmenné flexi kategorii členu nevlastní, její užití napomáhá ke zmapování alternativních jazykových prostředků, které mohou funkci členu zastat. Práce je rozdělena do deseti kapitol, přičemž každá je tematicky zaměřena na jeden jazykový jev a následně doplněna o příklady z odborné bibliografie či korpusu InterCorp, jež shodnosti a odlišnosti v daném případě dokazují. Kapitola první je zaměřena na vývoj samotné kategorie členu v obou jazycích. Druhá kapitola předkládá formy a výslovnostní varianty členů v současné italštině a angličtině. Třetí kapitola je zaměřena na klasifikaci podstatných jmen a koncept substantivizace a počitatelnosti. Kapitola 4 představuje člen jakožto součást jmenného syntagma a současně zmiňuje další slovní druhy, jež ze syntaktického hlediska mohou zaujímat stejnou pozici jako člen. Kapitoly 5 a 6 popisují funkce členů - jejich konkrétní užití je následně podrobně popsáno v kapitole 7 a 8, kde jsou analyzována jak jména obecná, tak jména vlastní. Poslední dvě kapitoly berou v potaz vliv slovosledu na použití členu a vztah mezi ukazovacími zájmeny a členem. V závěru práce jsou shrnuty obecné poznatky vzhledem ke shodám a odlišnostem v použití členů, jež se opírají o počáteční analýzu všech výše zmíněných hledisek.
Významy slovesa would a jejich relativní frekvence
MÍKOVÁ, Denisa
Cílem této Bakalářské práce je přiblížit různé významy modálního slovesa would a určit, které významy jsou nejvíce užívané v anglickém jazyce. V teoretické části se práce zaměřuje na popis jednotlivých významů slovesa would a zároveň obsahuje příklady užití jednotlivých významů ve větách. V praktické části bylo zjišťováno, které významy jsou nejčastěji užívané jak v mluveném, tak v psaném jazyce.
Anglické slangové výrazy v mluvě současné české mládeže
HOLÁKOVÁ, Natálie
Bakalářská práce se věnuje problematice anglických hovorových a slangových výrazů, které v naší mateřštině a především v lexikonu dospívající mládeže postupně zdomácněly a jež jsou nedílnou součástí jejich lexikální zásoby. Těžištěm práce je současný běžně užívaný hovorový jazyk a slang mladé generace v oblasti hudby a filmu. V teoretické části práce podává informace o historii a vývoji slangu, dále mapuje zdroje slangu a důvody používání slangu. Analytická část vychází z dotazníkového výzkumu, který tvoří stěžejní část praktické části práce. Na jeho základě byly získány a zpracovány informace o výskytu a různorodosti studentské slangové terminologie užívané mezi českými studenty.
Užívání výpůjček v současné norštině a nizozemštině
Bartásková, Pavla ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Hrnčířová, Zdeňka (oponent)
Tématem práce je zhodnocení situace rozšíření a způsobu užívání anglických výpůjček v norštině a nizozemštině v médiích. Problematika je předložena na pozadí historického vývoje přejímání do těchto jazyků a zároveň je vysvětlována v současných tendencích užívání anglických slov v neanglicky mluvících zemích. Pro zdokumentování oficiálního přístupu norských a nizozemských novinových redakcí k výpůjčkám jsou do práce zařazeny výsledky průzkumu mezi jednotlivými redakcemi. Na základě principů uplatňovaných v norštině a nizozemštině na přejatá slova, které jsou představeny v teoretické části práce, jsou posuzovány anglické výpůjčky z konkrétních publikovaných článků norských a nizozemských internetových zpravodajských deníků. Pozornost je věnována celkové frekvenční analýze anglických výpůjček v norštině a nizozemštině, analýze oblastí slovní zásoby s výrazným zastoupením výpůjček a dále pak morfologickému a ortografickému přizpůsobování přejatých výrazů ve sledovaných jazycích. Údaje zjištěné pro norštinu a nizozemštinu jsou v každé z kapitol porovnávány a interpretovány. Klíčová slova: angličtina, nizozemština, norština, přejímání, výpůjčky, žurnalistický styl
SEN in language lessons – žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků - program konference
Národní ústav pro vzdělávání
Program konference pořádané Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s The British Council – SEN in language lessons, která se věnovala problematice žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Influence of English on Czech Electrical Engineering and ICT technical texts.
Vojíř, Martin ; Reich, Pavel (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the influence of English on Czech electrical engineering and IT texts. It analyses the globalization of English, its expansion in the world and its influence on society as a whole. In the end, it focuses on the comparison of professional electro engineering and information technology texts and their analysis.
English as a Lingua Franca in Multinational Corporations: A Case Study of Everyday Communication
Ryzhkova, Vera ; Reich, Pavel (oponent) ; Zmrzlá, Petra (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis explains a phenomenon of English language as a lingua franca and its use in everyday communication in multinational corporations. The thesis consists of theoretical and practical parts. The first part describes the status of English as a global language and its use worldwide. It also explains the current position of English in the world based on the Kachru model of spread of English. The second part is devoted to practical use of English as a lingua franca in multinational corporations and considers three of the most popular genres of business communication. All analyzed materials are taken from internal communication within one multinational corporation.
Tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem v českém vysokoškolském prostředí
Machač, Filip ; Hynková Dingová, Naďa (vedoucí práce) ; Stará, Radka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tlumočením mezi angličtinou a českým znakovým jazykem ve vysokoškolském prostředí. Teoretický základ práce definuje potřebnou terminologii, vymezuje pracovní jazyky tlumočníka, popisuje tlumočení do aktivního cizího jazyka, tlumočení mezi dvěma cizími jazyky, možnosti odborné přípravy a profesního uplatnění tlumočníků angličtiny a českého znakového jazyka a online tlumočení a jeho využití na vysokoškolských přednáškách. Výzkumná část se zaměřuje na konkrétní tlumočnickou situaci - na online přednášku zahraniční lingvistky znakových jazyků tlumočenou z angličtiny do českého znakového jazyka. Cílem výzkumné části bylo pomocí strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami vedených se zadavateli tlumočnické zakázky, se zahraniční přednášející, s tlumočníky a s neslyšícími a slyšícími návštěvníky přednášky popsat situaci v tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem ve vysokoškolském prostředí. Klíčová slova: tlumočník znakového jazyka, čeština, angličtina, český znakový jazyk, znakový jazyk, vysoká škola

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.