Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výuka anglického jazyka v mateřských školách a její vlivy na dítě
NEUWIRTHOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zaměřuje na současný trend ve výuce anglického jazyka, a to na tzv. early start neboli ranou výuku, jež je dnes nabízena téměř všemi mateřskými školami ve formě zájmového kroužku. Tato práce představí nejen současné odmítavé i souhlasné pohledy na ranou výuku, ale také teoretická východiska vývoje jazykové a komunikační kompetence dětí, téma učení se cizímu jazyku a jeho vlivy, společně s politikou výuky cizího jazyka ve světě i v České republice. Praktická část této práce se pokusí debatu o rané výuce obohatit osobními zkušenostmi šesti dětí, s nimiž byly vedeny rozhovory. Informace šesti dětských respondentů byly doplněny o poznatky jejich rodičů, kteří vyplnili krátký dotazník. Na základě několika předem vytyčených faktorů, jež pravděpodobně ovlivňují volbu rané výuky, byla získaná data analyzována a určité závěry byly vyhodnoceny.
Influence of English on the pronunciation in German with examples of the Czech native speakers at middle school level
MARTÍNKOVÁ, Klára
Předložená diplomová práce se zabývá vlivem angličtiny na výslovnost v němčině u českých rodilých mluvčích na 2. stupni ZŠ. V teoretické části jsou charakterizovány a klasifikovány segmentální a suprasegmentální jevy jak v angličtině, tak v němčině na základě dostupné odborné literatury. Praktická část je zaměřena na konkrétní výzkum vlivu angličtiny u žáků 6. - 9. tříd, který proběhl pomocí zvukových nahrávek zadaného textu. Shromážděná data jsou dále analyzována z hlediska poměru ke všem respondentům i z hlediska výskytu problematických jevů v jednotlivých třídách. Práce je vypracována v německém jazyce.
České překlady historických románů Bernarda Cornwella
ROLNÍK, Ondřej
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním, analyzováním a srovnáváním existujících českých překladů románů současného britského autora Bernarda Cornwella, hledá chybná, sporná i příkladná řešení překladových situací a navrhuje také vlastní postupy. Práce zahrnuje i autorský překlad románu Redcoat.
The use of articles in Italian and English - a contrastive analysis
ŠIMKOVÁ, Marie
Cílem této diplomové práce je popsat a porovnat funkci členů v italském a anglickém jazyce. Člen, jakožto determinant, se používá v obou jazycích, avšak v některých situacích jeho užití není vždy shodné. Popis členů, jež je založen na současných gramatikách z italského a anglofonního prostoru, je obohacen o pohled rodilé mluvčí češtiny. Oproti zkoumaným jazykům je čeština v mnoha ohledech strukturně odlišná a ač díky bohaté jmenné flexi kategorii členu nevlastní, její užití napomáhá ke zmapování alternativních jazykových prostředků, které mohou funkci členu zastat. Práce je rozdělena do deseti kapitol, přičemž každá je tematicky zaměřena na jeden jazykový jev a následně doplněna o příklady z odborné bibliografie či korpusu InterCorp, jež shodnosti a odlišnosti v daném případě dokazují. Kapitola první je zaměřena na vývoj samotné kategorie členu v obou jazycích. Druhá kapitola předkládá formy a výslovnostní varianty členů v současné italštině a angličtině. Třetí kapitola je zaměřena na klasifikaci podstatných jmen a koncept substantivizace a počitatelnosti. Kapitola 4 představuje člen jakožto součást jmenného syntagma a současně zmiňuje další slovní druhy, jež ze syntaktického hlediska mohou zaujímat stejnou pozici jako člen. Kapitoly 5 a 6 popisují funkce členů - jejich konkrétní užití je následně podrobně popsáno v kapitole 7 a 8, kde jsou analyzována jak jména obecná, tak jména vlastní. Poslední dvě kapitoly berou v potaz vliv slovosledu na použití členu a vztah mezi ukazovacími zájmeny a členem. V závěru práce jsou shrnuty obecné poznatky vzhledem ke shodám a odlišnostem v použití členů, jež se opírají o počáteční analýzu všech výše zmíněných hledisek.
Významy slovesa would a jejich relativní frekvence
MÍKOVÁ, Denisa
Cílem této Bakalářské práce je přiblížit různé významy modálního slovesa would a určit, které významy jsou nejvíce užívané v anglickém jazyce. V teoretické části se práce zaměřuje na popis jednotlivých významů slovesa would a zároveň obsahuje příklady užití jednotlivých významů ve větách. V praktické části bylo zjišťováno, které významy jsou nejčastěji užívané jak v mluveném, tak v psaném jazyce.
Anglické slangové výrazy v mluvě současné české mládeže
HOLÁKOVÁ, Natálie
Bakalářská práce se věnuje problematice anglických hovorových a slangových výrazů, které v naší mateřštině a především v lexikonu dospívající mládeže postupně zdomácněly a jež jsou nedílnou součástí jejich lexikální zásoby. Těžištěm práce je současný běžně užívaný hovorový jazyk a slang mladé generace v oblasti hudby a filmu. V teoretické části práce podává informace o historii a vývoji slangu, dále mapuje zdroje slangu a důvody používání slangu. Analytická část vychází z dotazníkového výzkumu, který tvoří stěžejní část praktické části práce. Na jeho základě byly získány a zpracovány informace o výskytu a různorodosti studentské slangové terminologie užívané mezi českými studenty.
Užívání výpůjček v současné norštině a nizozemštině
Bartásková, Pavla ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Hrnčířová, Zdeňka (oponent)
Tématem práce je zhodnocení situace rozšíření a způsobu užívání anglických výpůjček v norštině a nizozemštině v médiích. Problematika je předložena na pozadí historického vývoje přejímání do těchto jazyků a zároveň je vysvětlována v současných tendencích užívání anglických slov v neanglicky mluvících zemích. Pro zdokumentování oficiálního přístupu norských a nizozemských novinových redakcí k výpůjčkám jsou do práce zařazeny výsledky průzkumu mezi jednotlivými redakcemi. Na základě principů uplatňovaných v norštině a nizozemštině na přejatá slova, které jsou představeny v teoretické části práce, jsou posuzovány anglické výpůjčky z konkrétních publikovaných článků norských a nizozemských internetových zpravodajských deníků. Pozornost je věnována celkové frekvenční analýze anglických výpůjček v norštině a nizozemštině, analýze oblastí slovní zásoby s výrazným zastoupením výpůjček a dále pak morfologickému a ortografickému přizpůsobování přejatých výrazů ve sledovaných jazycích. Údaje zjištěné pro norštinu a nizozemštinu jsou v každé z kapitol porovnávány a interpretovány. Klíčová slova: angličtina, nizozemština, norština, přejímání, výpůjčky, žurnalistický styl
SEN in language lessons – žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků - program konference
Národní ústav pro vzdělávání
Program konference pořádané Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s The British Council – SEN in language lessons, která se věnovala problematice žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Influence of English on Czech Electrical Engineering and ICT technical texts.
Vojíř, Martin ; Reich, Pavel (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the influence of English on Czech electrical engineering and IT texts. It analyses the globalization of English, its expansion in the world and its influence on society as a whole. In the end, it focuses on the comparison of professional electro engineering and information technology texts and their analysis.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.